Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Kommun som sköter arbetsgivarprestationer på gravt handikappade personers vägnar

Har getts
20.9.2013
Diarienummer
A/118/200/2013
Giltighet
- 31.5.2017

Avlönande av en personlig assistent för en gravt handikappad person medför skyldigheter som arbetsgivare. Många kommuner har ingått avtal med gravt handikappade personer om att kommunen sköter arbetsgivarförpliktelserna i samband med betalning av lön till personliga assistenter.  

Skatteförvaltningen rekommenderar följande förfaringssätt då en kommun eller en samkommun tar hand om arbetsgivarförpliktelserna och betalar lön på gravt handikappade personers vägnar:

 • Kommunen kan i egenskap av ställföreträdande betalare ansöka om ett särskilt FO-nummer som kommunen använder för arbetsgivarförpliktelserna i samband med att lön betalas till personliga assistenter. Kommunen kan använda samma FO-nummer för samtliga gravt handikappade kommuninvånare.
  o  Ansökan om FO-nummer lämnas med blanketten Y1 som kan hämtas på adressen www.ytj.f
  o  På blanketten ska nämnas att kommunen ansöker om FO-nummer för att anmäla och betala arbetsgivarprestationer i stället för en annan part: i punkten ”Företagets eller samfundets namn” antecknas kommunens namn samt uppgiften om att kommunen är ställföreträdande betalare, t.ex. ”Korsholms kommun i egenskap av ställföreträdande betalare”).
 • Om lön betalas regelbundet kan kommunen ansöka om registrering i arbetsgivarregistret med samma blankett som den använder för att ansöka om FO-nummer. Då kan kommunen instruera de berörda gravt handikappade personerna att avregistrera sig som arbetsgivare, eftersom kommunen sköter ärendet.

Elektronisk kommunikation förutsätter en Katso-kod

 • För att kommunen ska kunna sköta ärenden med Skatteförvaltningen elektroniskt ska kommunen ansöka om Katso-huvudanvändarens behörigheter för FO-numret. Med hjälp av Katso-koden kan kommunen lämna in alla anmälningar som behövs till Skatteförvaltningen elektroniskt och uppfölja saldot på skattekontot via webbtjänsten Skattekonto.

Kommunen lämnar även periodskattedeklarationen och årsanmälan för gravt handikappade

 • Kommunen använder samma FO-nummer i alla motsvarande situationer, dvs. där kommunen är ställföreträdande betalare och agerar i stället för gravt handikappade personer som anlitar personliga assistenter i egenskap av arbetsgivare. Då kommunen fungerar som ställföreträdande betalare ska kommunen lämna in en enda periodskattedeklaration och där lämna uppgifterna om samtliga personliga assistenter. Med periodskattedeklarationen lämnas alla personliga assistenters löner, förskottsinnehållningar eller källskatter samt arbetsgivares socialskyddsavgifter.
 • Kommunen betalar skatterna på det skattekonto som motsvarar kommunens FO-nummer för ställföreträdande betalare. Skattekontot aktiveras automatiskt när kommunen tilldelas ett FO-nummer. Kontotransaktionerna kan följas via webbtjänsten Skattekonto. Om kommunen samtidigt då de ansökt om FO-nummer som ställföreträdande betalare också ansökt om registrering som arbetsgivare, skickar Skatteförvaltningen till kommunen referensnumret för skattekontot och en anvisning för betalningen. Annars får kommunen referensnumret på webbtjänsten Skattekonto (www.skatt.fi/skattekonto) eller från Skattekontorådgivningen, tfn 029 497 057 (lna/msa).
 • Kommunen använder ställföreträdarens FO-nummer för att lämna in årsanmälan (specifikationer och sammandrag) om lönerna till personliga assistenter. Prestationsslaget i specifikationsuppgifterna är P = lön från huvudsyssla eller 1 = lön från bisyssla (Obs! inte prestationsslaget 6 = Lön som ställföreträdande betalare betalat). I sammandraget för årsanmälan anges en kontaktperson som Skatteförvaltningen vid behov kan kontakta för ytterligare information.
 • I samband med periodskattedeklarationer och årsanmälningar bör kommunen iaktta att hushåll är befriade från skyldigheten att verkställa förskottsinnehållning och betala arbetsgivares socialskyddsavgift om lönen som hushållet betalat till samma arbetstagare är högst 1500 euro per kalenderår.

Anvisningar om elektroniska deklarationer och anmälningar och Katso-koden

Var får kommunen en ställföreträdande betalares Katso-kod?

 • När kommunen sköter arbetsgivarförpliktelser för en gravt handikappad person kan kommunen, staden eller samkommunen anlita Skatteförvaltningens e-tjänster. För att kunna göra det ska kommunen skaffa en Katso-kod (Katso-huvudanvändare) för sitt ställföreträdande betalares FO-nummer. Med hjälp av koden kan kommunen anlita e-tjänster (webbtjänsten Skattekonto samt webbtjänsterna Tyvi och Ilmoitin.fi) och lämna in deklarationer och anmälningar elektroniskt.
 • Katso-huvudanvändare måste vanligtvis vara en sådan person som har rätt att handla på organisationens vägnar (firmateckningsrätt). Då en kommun fungerar som ställföreträdande betalare kan huvudanvändaren också vara en sådan anställd som inte har firmateckningsrätt för kommunen. Detta förutsätter dock en skriftlig fullmakt på papper. Fullmakten ska vara undertecknad av en person som har firmateckningsrätt.
 • Det finns en färdig mall för fullmakten som man kan beställa via supporttjänsten för Katso och Tyvi på adressen katso@vero.fi eller genom att ringa till 029 497 041.
 • Fullmakten skickas in
  o per post till
  Savolax-Karelens företagsskattebyrå
  PB 1094
  70111 Kuopio

  o eller per fax till numret 029 512 6118.

Den som skapat Katso-koden får ett e-postmeddelande när koden är färdig för användning

 • Den som utsetts som huvudanvändare skapar Katso-koden på adressen https://yritys.tunnistus.fi
 • Den som skapat koden får ett e-postmeddelande när koden är tillgänglig.  Meddelandets ämne är då ”Behörigheten som Katso huvudanvändare har aktiverats”. Efter det är koden färdig att användas för e-tjänster. Katso-huvudanvändaren kan gå till https://yritys.tunnistus.fi > Öppna tjänsten > Jag vill redigera uppgifterna och auktoriseringarna i anslutning till Katso-koden och skapa underkoder och befullmäktiga andra anställda.
 • När Katso-huvudanvändaren befullmäktigar andra anställda måste han eller hon välja de behörigheter som dessa anställda måste ha för att lämna uppgifter. En anställd som lämnar uppgifter för en handikappad person behöver följande behörigheter:
 • Skattekonto
  o Behörigheten auktoriserar arbetstagaren att använda webbtjänsten Skattekonto, t.ex. för att lämna in periodskattedeklarationen.
  o Behörigheten auktoriserar arbetstagaren att lämna in periodskattedeklaration också på webbtjänsterna Ilmoitin.fi och Tyvi.
  o Behörigheten beviljas endast Katso-huvudanvändaren. Behörigheten kan inte tilldelas den som använder en underkod, eftersom användaren inte har lika omfattande behörighet som huvudanvändaren.
 • Årsanmälare
  o Ger behörighet att lämna in årsanmälningar om bl.a. arbetsgivarprestationer.

Ytterligare information om e-tjänster finns på adressen http://www.vero.fi/sv-FI/Etjanster.

 Sidan har senast uppdaterats 13.9.2013