Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Kommun som sköter arbetsgivarförpliktelser på gravt handikappade personers vägnar

Har getts
1.6.2017
Diarienummer
A130/200/2017
Giltighet
1.6.2017 - 31.12.2018
Bemyndigande
Lag om skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
A118/200/2013

Det här är en gammal version

Visa den nyaste versionen

1 Kommun som skötare av arbetsgivarförpliktelser

1.1 Hur en kommun tar över arbetsgivarförpliktelserna

Avlönande av en personlig assistent för en gravt handikappad person medför skyldigheter som arbetsgivare. Många kommuner har ingått avtal med gravt handikappade personer om att kommunen sköter arbetsgivarförpliktelserna i samband med betalning av lön till personliga assistenter.
Skatteförvaltningen rekommenderar följande förfaringssätt då en kommun eller en samkommun tar hand on arbetsgivarförpliktelserna och betalar lön på gravt handikappade personers vägnar:

 • Kommunen kan i egenskap av ställföreträdande betalare ansöka om ett särskilt FO-nummer som kommunen använder för arbetsgivarförpliktelserna i samband med att lön betalas till personliga assistenter. Kommunen kan använda samma FO-nummer för samtliga gravt handikappade kommuninvånare.
  • Ansökan om FO-nummer lämnas med blanketten Y1 som kan hämtas på adressen www.ytj.fi.
  • På blanketten ska nämnas att kommunen ansöker om FO-nummer för att anmäla och betala arbetsgivarprestationer i stället för en annan part: i punkten "Företagets eller samfundets namn" antecknas kommunens namn samt uppgiften om att kommunen är ställföreträdande betalare (t.ex. "Korsholms kommun som ställföreträdande betalare").
 • Om lön betalas regelbundet kan kommunen ansöka om registrering i arbetsgivarregistret med samma blankett som den använder för att ansöka om FO-nummer. Då kan kommunen instruera de berörda gravt handikappade personerna att avregistrera sig som arbetsgivare, eftersom kommunen sköter ärendet.

1.2 Katso-kod för för elektronisk kommunikation

För att kunna sköta ärenden med Skatteförvaltningen elektroniskt ska kommunen ansöka om Katso-huvudanvändarens behörigheter för FO-numret. Med hjälp av Katso-koden kan kommunen lämna in alla anmälningar som behövs till Skatteförvaltningen elektroniskt och uppfölja saldot via webbtjästen MinSkatt. Läs mer i avsnitt 2 om hur du ansöker om en Katso-kod.

1.3 Skattedeklarationer och årsanmälningar

När en kommun eller samkommun tar hand om arbetsgivarförpliktelserna för gravt handikappade personer ska den också lämna in skattedeklarationer och årsanmälningar:

 • Med sitt FO-nummer för ställföreträdande betalare ska kommunen lämna in en enda deklaration av arbetsgivarprestationer (deklaration av skatter på eget initiativ) och på samma gång lämna uppgifter om samtliga gravt handikappade personers personliga assistenter vars ärenden kommunen har hand om. Med denna deklaration anges de personliga assistenternas löner, förskottsinnehållningar eller källskatter samt arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter.
 • Webbtjänsten Skattekonto har vid ingången av 2017 ersatts med webbtjänsten MinSkatt. Fr.o.m. 3.1.2017 kan skatter på eget initiativ deklareras och betalas i MinSkatt. Kommunen betalar skatterna i MinSkatt med kommunens FO-nummer för ställföreträdande betalare. Referensnumret för skatter på eget initiativ har ersatt Skattekontoreferensen. Skattekontoreferensen fungerar dock tills vidare och betalningarna allokeras rätt.

  Referensnumret för skatter på eget initiativ får ni i MinSkatt eller genom att ringa servicetelefonen för MinSkatt. Numret hittar ni på adressen skatt.fi > Om Skatteförvaltningen > Kontakta oss > Servicenummer. Ni kan logga in i MinSkatt på adressen skatt.fi/minskatt.
 • Kommunen använder ställföreträdarens FO-nummer för att lämna in årsanmälan (specifikationer och sammandrag) om lönerna till personliga assistenter. Prestationsslaget i specifikationsuppgifterna är P = lön från huvudsyssla eller 1 = lön från bisyssla (Obs! inte prestationsslaget 6 = Lön som ställföreträdande betalare betalat). I sammandraget för årsanmälan anges en kontaktperson som Skatteförvaltningen vid behov kan kontakta för ytterligare information.
 • I samband med skattedeklarationer och årsanmälningar bör kommunen iaktta att hushåll är befriade från skyldigheten att verkställa förskottsinnehållning och betala arbetsgivares socialskyddsavgift om lönen som hushållet betalat till samma arbetstagare är högst 1 500 euro per kalenderår. Läs mer i Skatteförvaltningens anvisning Hushåll som uppdragsgivare.

2 Anvisningar om elektroniska deklarationer och anmälningar och Katso-koden

2.1 Var får kommunen en ställföreträdande betalares Katso-kod?

Kommuner, städer och samkommuner kan anlita Skatteförvaltningens e-tjänster när de sköter arbetsgivarförpliktelser för gravt handikappade personer. För att kunna göra det ska kommunen skaffa en Katso-kod (Katso-huvudanvändare) för sitt ställföreträdande betalares FO-nummer. Med hjälp av koden kan kommunen logga in i e-tjänster (webbtjänsten Skattekonto samt webbtjänsterna Tyvi och Ilmoitin.fi) och lämna in deklarationer och anmälningar elektroniskt.

Katso-huvudanvändare måste vanligtvis vara en sådan person som har rätt att handla på organisationens vägnar (firmateckningsrätt). Då en kommun fungerar som ställföreträdande betalare kan huvudanvändaren också vara en sådan anställd som inte har firmateckningsrätt för kommunen. Detta förutsätter dock en skriftlig fullmakt på papper. Fullmakten ska vara undertecknad av en person som har firmateckningsrätt.

 • Det finns en färdig mall för fullmakten som man kan beställa via supporttjänsten för Katso och Tyvi genom att ringa till 029 497 005.
 • Fullmakten ska postas till adressen
  Kundserviceenheten
  Supporttjänsten för Katso
  PB 1094
  FI-70111 KUOPIO
  FINLAND
  eller per fax till numret 029 512 6118.

Den som utsetts som huvudanvändare skapar Katso-koden på adressen https://yritys.tunnistus.fi. Den som skapat koden får ett e-postmeddelande när koden är färdig för användning. Meddelandets ämne är då "Behörigheten som Katso huvudanvändare har aktiverats". Efter det kan koden användas för elektronisk kommunikation samt för att lämna in deklarationer och anmälningar.

2.2 Underkoder och auktoriseringar

Katso-huvudanvändaren kan skapa underkoder och befullmäktiga andra anställda på adressen https://yritys.tunnistus.fi > Logga in > Jag vill redigera uppgifterna och auktoriseringarna i anslutning till Katso-koden.

När Katso-huvudanvändaren befullmäktigar andra anställda måste han eller hon välja de behörigheter som dessa anställda måste ha för att lämna uppgifter. En anställd som lämnar uppgifter för en handikappad person behöver följande behörigheter:

Företagets MinSkatt

 • Behörigheten auktoriserar arbetstagaren att använda webbtjänsten Skattekonto, t.ex. för att lämna in deklaration av skatter på eget initiativ.
 • Behörigheten auktoriserar arbetstagaren att lämna in deklaration av skatter på eget initiativ också på webbtjänsterna Ilmoitin.fi och Tyvi.
 • Behörigheten kan inte beviljas Katso-underkoder. För att bevilja en behörighet ska mottagaren först ändra sin eventuella Katso-underkod till en Katso-kod.

Årsanmälan

 • Ger behörighet att lämna in årsanmälningar om bl.a. arbetsgivarprestationer.

Ytterligare information om e-tjänster finns på adressen skatt.fi > om skatteförvaltningen > e-tjänster. 


ledande skattesakkunnig Tero Määttä

skattesakkunnig Nella Toivonen

Sidan har senast uppdaterats 17.1.2019