Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skattenummer och offentligt skattenummerregister

Har getts
31.3.2022
Diarienummer
VH/798/00.01.00/2022
Giltighet
1.4.2022 - Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
Skattenummer och det offentliga skattenummerregistret för byggbranschen A52/200/2018, 30.4.2018

Anvisningen ersätter den detaljerade skatteanvisningen Skattenummer och det offentliga skattenummerregistret för byggbranschen.

Från och med 1 juli 2022 utvidgas det skattenummerförfarande som tillämpas inom byggbranschen till att omfatta skeppsbyggnadsbranschen. Därför upphävs lagen om skattenummer och skattenummerregistret för byggbranschen (1231/2011) och en ny lag om skattenummer och skattenummerregistret (473/2021) utfärdas. Även i arbetarskyddslagen görs ändringar där man beaktar det utvidgade förfarandet med skattenummer. Den nya lagen träder i kraft 1.7.2022. En person som jobbar inom skeppsbyggnadsbranschen kan dock be om att bli införd i skattenummerregistret redan fr.o.m. 1.4.2022.

Förfarandet med skattenummer för en person som arbetar inom byggbranschen ändras inte. Skattenummerförfarandet inom skeppsbyggnadsbranschen skiljer sig från byggbranschen genom att en person som arbetar på ett varvsområde införs i skattenummerregistret för högst tre år. Dessutom omfattas skeppsbyggnadsbranschen inte av byggbranschens uppgiftsskyldighet för entreprenader och arbetstagare.

1 Inledning

En person som arbetar på en byggarbetsplats eller på ett varvsområde ska ha ett med fotografi försett personkort med skattenummer. Dessutom ska skattenumret vara antecknat i det offentliga skattenummerregistret. Skatteförvaltningen upprätthåller en informationstjänst där det är möjligt att kontrollera om ett visst namn och skattenummer införts i skattenummerregistret.

Syftet med användningen av skattenummer är att säkerställa att varje person som arbetar på en byggarbetsplats eller ett varvsområde har införts i Skatteförvaltningens register innan arbetet inleds. Syftet med registreringen av skattenummer är att kontrollera riktigheten hos personkorten för dem som är verksamma inom bygg- och skeppsbyggnadsbranschen och att övervaka arbetsgivarnas och arbetstagarnas skyldigheter med tanke på beskattningen.

2 Skattenummer och med fotografi försett personkort

2.1 Skattenummer

Skattenumret är en individuell sifferserie på 12 tecken, utifrån vilken det inte är möjligt att dra slutsatser om personens ålder, kön eller födelsedatum. Skattenumret byts inte och ändras inte heller då en person byter arbetsgivare eller arbetsplats. Personer som arbetar på en byggarbetsplats eller på ett varvsområde behöver ett skattenummer.

En förutsättning för att få ett skattenummer är en finländsk personbeteckning som införts i befolkningsdatasystemet. Finländska medborgare får en personbeteckning automatiskt, men utländska medborgare som flyttar till Finland ska själva ansöka om införande av personuppgifter i befolkningsdatasystemet, då de också får en finländsk personbeteckning.

Skatteförvaltningen ger automatiskt ett skattenummer till fysiska personer med en finländsk personbeteckning. Skattenumret ska antecknas på ett med fotografi försett personkort som ska hållas synligt på byggarbetsplatsen och på varvsområdet. Skyldigheten att använda ett sådant personkort på ett varvsområde träder i kraft 1.7.2022.

Skattenumret ska också vara antecknat i Skatteförvaltningens skattenummerregister.

På skattenummer tillämpas motsvarande sekretessbestämmelser som på beskattningsuppgifter. Information om ett skattenummer kan följaktligen lämnas ut enbart till aktörer som enligt lagstiftningen är berättigade att få information.

2.2 Med fotografi försett personkort

Skyldigheten att använda ett med fotografi försett personkort och bestämmelserna om uppgifterna på personkortet är desamma både på byggarbetsplatsen och på varvsområdet. Föreskrifter om dessa ingår i 52 a § och 52 c § i arbetarskyddslagen.

Enligt 52 a § i arbetarskyddslagen är den byggherre som leder eller övervakar en byggarbetsplats ansvarig för att varje arbetstagare som arbetar på byggarbetsplatsen har ett synligt personkort försett med fotografi. Bestämmelsen gäller för så kallade gemensamma byggarbetsplatser.

Enligt 2 § 1 punkten i statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten är det fråga om en gemensam byggarbetsplats om fler än en arbetsgivare eller egenföretagare är verksamma samtidigt eller efter varandra.

I enlighet med 52 c § i arbetarskyddslagen är en arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten på ett varvsområde från och med 1.7.2022 skyldig att övervaka att de som arbetar inom varvsområdet har ett med fotografi försett personkort. Bestämmelsen gäller ett varvsområde som betraktas som en gemensam arbetsplats. I 52 a § i lagen föreskrivs om uppgifterna på personkortet.

Enligt 49 § i arbetarskyddslagen avses med en gemensam arbetsplats en sådan plats där en arbetsgivare utövar den huvudsakliga bestämmanderätten och där flera än en arbetsgivare eller egenföretagare är verksamma samtidigt eller efter varandra.

Personkortet har inga formella krav, men enligt 52 a § i arbetarskyddslagen ska det innehålla

  • personens namn
  • ett fotografi av personen
  • arbetsgivarens namn
  • personens skattenummer, som införts i det offentliga skattenummerregistret
  • information om huruvida en person som arbetar på en byggarbetsplats eller ett varvsområde är en anställd arbetstagare eller en egenföretagare, det vill säga en närings- eller yrkesutövare.

En person som arbetar på en byggarbetsplats eller ett varvsområde har inte rätt att börja arbeta på eller få ett passerkort till byggarbetsplatsen eller varvsområdet innan hen har införts i skattenummerregistret och har ett med fotografi försett personkort.

2.3 Skyldighet att använda personkort och övervakning av skyldigheten

Skyldigheten att hålla ett med fotografi försett personkort synligt gäller alla personer som arbetar på en gemensam byggarbetsplats och på ett varvsområde, som betraktas som en gemensam arbetsplats. Skyldigheten gäller alla arbetstagare och enskilda yrkesutövare, det vill säga bland annat rörelseidkare, yrkesutövare och bolagsmän.

Det spelar ingen roll vilket arbete personerna utför på en byggarbetsplats eller på ett varvsområde.

På en byggarbetsplats ska ett med fotografi försett personkort exempelvis även innehas av sådana arbetstagare som inte utför det egentliga byggarbetet, såsom kontorsarbetare, städare och vakter som arbetar på byggarbetsplatsen. Också lärare och praktikanter från läroinrättningar ska ha ett kort från läroinrättningen med skattenummer då de arbetar på en byggarbetsplats eller ett varvsområde.

Med stöd av 52 a § i arbetarskyddslagen krävs ett med fotografi försett personkort inte av personer som tillfälligt transporterar varor till arbetsplatsen som inte deltar i att utföra byggnadsarbetet, eller på en byggplats där en privatperson låter uppföra eller renovera en byggnad som används privat. Det förutsätts inte heller att personkort används på byggen som inte är gemensamma byggarbetsplatser.

I enlighet med 52 c § i arbetarskyddslagen krävs ett med fotografi försett personkort inte av personer som tillfälligt transporterar varor till ett varvsområde. Enligt denna bestämmelse krävs personkort inte heller av en person som är anställd hos den som beställt fartyget eller det företag som ska idka trafik med fartyget och som ingår i fartygets besättning och arbetar på varvsområdet i uppgifter i anslutning till ibruktagandet av ett fartyg.

Byggherren och huvudentreprenören på en byggarbetsplats ansvarar för att alla som jobbar på byggarbetsplatsen har ett sådant med fotografi försett personkort som förutsätts i 52 a § i arbetarskyddslagen. Den arbetsgivare som innehar den huvudsakliga bestämmanderätten är ansvarig på ett varvsområde. Ytterligare ansvarar arbetsgivare på en byggarbetsplats eller ett varvsområde för att de egna och samarbetspartnernas arbetstagare använder personkort.

En byggherre, huvudentreprenör och arbetsgivare i byggbranschen som försummat skyldigheten att övervaka användningen av ett med fotografi försett personkort kan med stöd av 63 § i arbetarskyddslagen dömas till sanktioner för arbetarskyddsförseelse. Motsvarande sanktioner för förseelse kan inom skeppsbyggnadsbranschen utdömas den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten eller en arbetsgivare.

Enligt regeringens proposition (RP 2/2021) är det dock inte fråga om en sådan arbetarskyddsförseelse som avses i 63 § i arbetarskyddslagen, om avsaknaden av ett skattenummer som antecknats i skattenummerregistret på det med fotografi försedda personkortet beror på tvingande omständigheter. Det förutsätts dock att registreringen av skattenummer görs omedelbart efter att hindret avlägsnats. Detta kan till exempel vara fallet när det i samband med att fartygsbeställningen slutförs plötsligt behövs experter för att förhindra att skeppsbyggnadsprojektet fördröjs men man inte har kunnat förbereda sig på experternas ankomst.

När det är fråga om tvingande omständigheter och arbetet på en byggarbetsplats eller på ett varvsområde är så kortvarigt att det inte är möjligt att få ett skattenummer och införa det i skattenummerregistret innan arbetet upphör, behöver man inte i efterskott ansöka om skattenummer eller registrering av det, om arbetstagaren redan har lämnat Finland. Detta kan till exempel vara fallet när arbetet infaller under helgen och skattebyrån inte är öppen.

Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar användningen av personkort. Närmare information om användnings- och övervakningsskyldigheten vad gäller personkort fås av arbetarskyddsmyndigheterna på adressen https://www.tyosuojelu.fi.

2.4 Definition av byggarbetsplats

En byggarbetsplats är ett område på vilket statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten (205/2009) är tillämplig. Enligt definitionen i 1 § i förordningen utgörs byggande av:

  • Nybyggnad, reparationsbyggnad och underhåll av byggnader och andra konstruktioner ovan och under jord och i vatten samt på installationsarbeten, rivningsarbeten, jord- och vattenbyggnad och planering som gäller byggandet i anslutning till det.
  • Samt på projektering och planering av byggprojekt som gäller sådana arbeten.

Med byggande avses således till exempel bygg- och reparationsarbete på en fastighet. Som fastighet ses ett markområde, en byggnad och en bestående konstruktion eller någon del av dem. Med bestående konstruktioner avses till exempel broar, bryggor, el-, vatten- och fjärrvärmenätverk samt telenät. Byggarbeten omfattar såväl husbyggande som jord- och vattenbyggande.

Till husbygge hör bland annat byggande av alla slags byggnader och konstruktioner, reparationsbygge, ombyggnad, ändrings-, utvidgnings-, renoverings- eller restaureringsarbete, byggnadsmonteringar (el-, isolerings-, VVS-arbeten, montering av hissar, övervaknings- och alarmanläggningar), slutföring av byggande (byggnadssnickeri, beläggning av golv och väggar, målning och glasning, rappning), uthyrning av byggmaskiner jämte användare, uppförande av byggnadsstaket- och -ställningar.

Jord- och vattenbyggnad omfattar bland annat förberedande arbeten på byggplatsen, rivning av byggnader, byggstädning, anläggning av trafikförbindelser (vägar, gator, järnvägar, vattenvägar och flygfält), nätverk (vatten-, avlopps-, data-, gas-, värme- och elnät) samt övriga miljö- och jordkonstruktioner (broar, bryggor).

Närmare information om definitionen av byggarbeten, gemensamma byggarbetsplatser och starttidpunkten för ett byggarbete finns i Skatteförvaltningens anvisning Skyldighet att lämna uppgifter vid byggande, punkt 3 och i promemoriorna Rakennustyö ja yhteinen rakennustyömaa (endast på finska, ungefär Byggarbete och gemensamma byggarbetsplatser, pdf) och Lisäkysymykset tunnisteisiin, luetteloon ja yhteiseen rakennustyömaahan liittyen (endast på finska, ungefär Tilläggsfrågor om personkort, förteckningen och gemensamma byggarbetsplatser, pdf) på Arbetarskyddsförvaltningens webbplats www.tyosuojelu.fi.

2.5 Definition av varvsområde

I enlighet med 52 c § i arbetarskyddslagen avses med varvsområde en gemensam arbetsplats där det bedrivs nybyggnad eller reparation av fartyg med anknytning till handelssjöfart eller av myndighetsfartyg, och där fartyg som är minst 24 meter långa kan byggas eller repareras.

Enligt 49 § i arbetarskyddslagen avses med en gemensam arbetsplats en sådan plats där en arbetsgivare utövar den huvudsakliga bestämmanderätten och där flera än en arbetsgivare eller egenföretagare är verksamma samtidigt eller efter varandra på ett sådant sätt att arbetet kan inverka på andra arbetstagares säkerhet eller hälsa.

3 Personbeteckning och skattenummer från Skatteförvaltningen

En förutsättning för att få ett skattenummer är en finländsk personbeteckning. Därför ska en utländsk medborgare som kommer till Finland för att arbeta ansöka om en personbeteckning, förutom om hen redan har en sådan. När en person får en personbeteckning, får hen på samma gång också ett skattenummer.

En person får en finländsk personbeteckning när hen registreras i befolkningsdatasystemet, som administreras av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. En utländsk medborgare kan be om att få en finsk personbeteckning genom att personligen besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller ett serviceställe för en annan myndighet som beviljar personbeteckningar.

Skatteförvaltningen har parallellt med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata behörighet att bevilja personbeteckningar till utländska medborgare som kommer till Finland för att arbeta tillfälligt. Skatteförvaltningen registrerar följande uppgifter i befolkningsdatasystemet om personer: fullständigt namn, födelsedatum, kön, födelseort, adress, nationalitet, modersmål och yrke. På samma gång samlar Skatteförvaltningen in uppgifter som är nödvändiga för beskattningen, såsom uppgifter om arbets- och uppdragsgivaren, längden på vistelsen och arbete i Finland, löne-/inkomstbeloppet och arbetsförhållandets och uppdragets typ (med andra ord om det handlar om en hyrd arbetstagare, en yrkesutövare eller en anställd löntagare).

När uppgifterna har registrerats i befolkningsdatasystemet får personen en personbeteckning. Därtill överlämnar Skatteförvaltningen ett dokument där personens skattenummer framgår. Dokumentet kan vara ett skattekort, ett källskattekort eller en separat handling med skattenumret.

Skatteförvaltningen antecknar skattenumret för en person som arbetar på en byggarbetsplats eller ett varvsområde i det offentliga skattenummerregistret.

Först därefter kan arbetstagaren av sin arbetsgivare eller den som i huvudsak genomför byggprojektet eller av den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten på varvsområdet få ett med fotografi försett personkort och rätt att arbeta på byggarbetsplatsen eller varvsområdet.

En förutsättning för att få en personbeteckning är att sökanden personligen besöker ett av Skatteförvaltningens serviceställen. Skatteförvaltningens anvisning Finsk personbeteckning för dem som arbetar i Finland redogör närmare för de dokument som krävs för att en personbeteckning ska kunna beviljas. I anvisningen meddelas även Skatteförvaltningens serviceställen som beviljar personbeteckningar.

4 Offentliga skattenummerregistret

4.1 Skattenummerregistret

I 6 § i lagen om skattenummer och skattenummerregistret föreskrivs om lämnande av uppgifter ur skattenummerregistret. Skattenummerregistret är en offentlig informationstjänst där var och en trots sekretessbestämmelserna har rätt att kontrollera om en persons uppgifter finns i registret. För att granska uppgifter i registret ska man känna till personens för- och efternamn och skattenummer. Man kan inte göra förfrågningar enbart med namnet eller enbart med skattenumret.

Informationstjänsten ger svar på om en persons uppgifter har införts i skattenummerregistret och om personen registrerats som anställd i byggbranschen eller skeppsbyggnadsbranschen. För en person som arbetar inom skeppsbyggnadsbranschen visas även datum då registreringen upphör. Övriga uppgifter visas inte (till exempel personbeteckningen).

Informationstjänsten för personer som arbetar inom skeppsbyggnadsbranschen startar 1.7.2022, samtidigt som den nya lagen om skattenummer och skattenummerregistret träder i kraft.

Det går att nå informationstjänsten via länken i kundanvisningen Skattenummerregistret.

4.2 Införande i skattenummerregistret

Enbart det faktum att ett skattenummer tilldelats innebär inte att personen är införd i skattenummerregistret. Skatteförvaltningen inför en person i skattenummerregistret då man ber om det. På samma gång ska man meddela om man ber att personen ska registreras som anställd inom byggbranschen eller inom skeppsbyggnadsbranschen.

Enligt 5 § i lagen om skattenummer och skattenummerregistret kan begäran om att bli införd i skattenummerregistret göras av personen själv, dennes arbetsgivare, den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet på gemensam en byggarbetsplats eller den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten på ett varvsområde. Skatteförvaltningen kan också på eget initiativ föra in en person i skattenummerregistret.    

I skattenummerregistret antecknas personens namn och finska personbeteckning, det skattenummer som registrerats för personen i Skatteförvaltningens datasystem samt uppgift om huruvida personen arbetar inom bygg- eller skeppsbyggnadsbranschen. För dem som arbetar inom skeppsbyggnadsbranschen anges i skattenummerregistret även datum då registreringen upphör.

Om en person arbetar både på en byggarbetsplats och ett varvsområde, antecknas hen i skattenummerregistret som anställd både inom byggbranschen och inom skeppsbyggnadsbranschen.

Enligt 7 § i lagen om skattenummer och skattenummerregister införs en person som arbetar inom skeppsbyggnadsbranschen i skattenummerregistret för tre år. Den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten på varvsområdet, en arbetsgivare eller personen själv kan när som helst förnya registreringen under dess giltighetstid. Då börjar en ny tidsfrist på tre år.

De som jobbar inom byggbranschen införs i skattenummerregistret tills vidare såsom tidigare.

Skatteförvaltningen för på myndighetsinitiativ in uppgiften om att personen arbetar på en byggarbetsplats för alla personer som finns i skattenummerregistret 31.3.2022. En person som jobbar på ett varvsområde kan be om att bli införd i skattenummerregistret fr.o.m. 1.4.2022. Skattenummerregistreringen är obligatorisk inom skeppsbyggnadsbranschen från och med 1.7.2022.

En arbetsgivare kan göra en samlad beställning av skattenummer för egna arbetstagare genom att elektroniskt lämna in en fil med arbetstagarnas personbeteckningar till Skatteförvaltningen. På samma gång kan arbetsgivaren be om att arbetstagarna införs i skattenummerregistret. Det finns närmare uppgifter om förfarandet i Skatteförvaltningens kundanvisning Skattenummer.

4.3 Avregistrering från skattenummerregistret

Enligt 7 § i lagen om skattenummer och skattenummerregistret är det möjligt att avlägsna uppgifter om en person som arbetar på en byggarbetsplats från skattenummerregistret, om hen själv ber om det när hen inte längre jobbar på en byggarbetsplats. Personen ska lägga fram en utredning om att hen inte längre är arbetar inom byggbranschen. Utredningen kan exempelvis vara att arbetstagaren övergått till ett företag som inte är verksamt i byggbranschen. 

Skatteförvaltningen kan på eget initiativ avlägsna uppgifter om en person som arbetar på en byggarbetsplats från skattenummerregistret, om de arbetstagaruppgifter som avses i 15 b § i lagen om beskattningsförfarande under de två senaste åren inte har lämnats för en registrerad person.

En person som arbetar på ett varvsområde antecknas i skattenummerregistret för en tid av tre år. Skatteförvaltningen avför på eget initiativ uppgifterna om en person som arbetar på ett varvsområde ur skattenummerregistret, om den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten på varvsområdet, en arbetsgivare eller personen själv inte har förnyat anteckningen i registret.

En person som arbetar på ett varvsområde kan själv be om att få sina uppgifter avlägsnade från skattenummerregistret, om personen lägger fram en utredning om att hen inte längre är verksam inom skeppsbyggnadsbranschen.

Om det har antecknats att en person arbetar både på en byggarbetsplats och ett varvsområde kan man avföras ur skattenummerregistret endast för en av branscherna.

Ingen annan än personen själv kan be om avföring ur skattenummerregistret. På så sätt kan exempelvis inte arbetsgivaren, den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet eller den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten på varvsområdet be att en person avförs ur registret. Skattenumret är personligt och har framför allt betydelse för personen själv. Endast vederbörande person har förutsättningar att bedöma om en registeranteckning fortfarande är nödvändig till exempel efter att en anställning upphört.

Skatteförvaltningen sänder inte ett separat meddelande om avregistrering som gjorts på myndighetsinitiativ. Det är möjligt att granska om en registeranteckning är giltig i det offentliga skattenummerregistret.

Skatteförvaltningen kan på begäran anteckna personuppgifterna på nytt i skattenummerregistret. Ett skattenummer är permanent, varför det skattenummer som ursprungligen tilldelats inte ändras om man återinförs i registret.

5 Skyldighet att lämna uppgifter vid byggande

Tillsynen i byggbranschen omfattar förutom skattenumret och det offentliga skattenummerregistret även en månatlig anmälningsskyldighet till Skatteförvaltningen. Inom skeppbyggnadsbranschen finns ingen motsvarande skyldighet att lämna uppgifter.

Byggbranschens skyldighet att lämna uppgifter gäller verksamhet i anknytning till byggande, reparationer och underhåll på en byggarbetsplats samt företag och arbetstagare som bedriver denna verksamhet.

Den som beställt byggtjänster ska lämna uppgifter om entreprenörer och entreprenader på byggarbetsplatsen. I en underleveranskedja är varje beställare för egen del skyldig att lämna uppgifter om sina underentreprenörer. Uppgiftsskyldigheten gäller byggtjänster enligt mervärdesskattelagen och uppförande och nedmontering av byggställningar som köpts för byggtjänster och hyrning av arbetskraft för dessa syften.

Huvudentreprenören på en byggarbetsplats ska lämna uppgifter om arbetstagare och övriga betalningsmottagare som arbetar på den gemensamma byggarbetsplatsen. Varje företag som verkar på en byggarbetsplats ska till den huvudsakliga genomföraren lämna in uppgifter om egna arbetstagare som jobbar på byggarbetsplatsen.

Skyldigheten att lämna uppgifter och förfarandet för byggen behandlas närmare i anvisningen Skyldighet att lämna uppgifter vid byggande.

 

ledande skattesakkunnig Tero Määttä

skattesakkunnig Sari Korpela

 

Sidan har senast uppdaterats 1.4.2022