Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skattefrihet för dividend från ett annat nordiskt land

Har getts
19.12.2012
Giltighet
Tills vidare

Syftet med denna anvisning är att klargöra för hur skattefrihet för dividendinkomst från ett annat nordiskt land ansöks. De behöriga myndigheterna i sökandens hemstat och i dividendens källstat ingår ett avtal om skattefrihet för dividenden separat för varje sökande. Ärendet får man anhängigt genom att lämna in en ansökan därom till myndigheten i hemstaten. Sökanden kan, efter att ha fått ett avtal från myndigheten i sin hemstat, ansöka om skatteåterbäring från den andra staten.

Vem kan ansöka om skattefrihet

Skattefriheten kan ansökas av en i artikel 10 stycke 7 i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet avsedd institution med allmänt välgörande eller annat allmännyttigt ändamål. Skattefriheten kan inte beviljas privatpersoner. Skattefriheten kan gälla endast en dividendinkomst som erhållits från ett annat nordiskt land.

Vem kan beviljas skattefrihet

Om villkoren för skattefriheten föreskrivs i det ovannämnda skatteavtalet. Villkoren för skattefriheten är att:

 1. sökanden är en institution med allmänt välgörande eller annat allmännyttigt ändamål och
 2. sökanden är undantagen från skatt på dividend i Finland.

Hurdan sökande betraktas som institution med allmänt välgörande eller annat allmännyttigt ändamål

Skattefriheten kan beviljas:
 
1. Allmännyttigt samfund (22 § inkomstskattelagen). Ett samfund är allmännyttigt då

 • det verkar enbart och omedelbart för allmän fördel i materiell, andlig, sedlig eller samhällelig bemärkelse;
 • dess verksamhet inte enbart gäller begränsade personkategorier;
 • det inte genom sin verksamhet bereder dem som är delaktiga i samfundet ekonomisk förmån i form av dividend eller vinstandel eller i form av sådan lön eller annan gottgörelse som är större än skäligt.

I 22 § inkomstskattelagen finns en exempelförteckning om samfund som kan anses som allmännyttiga samfund. Enligt lagen är sådana samfund bl.a.:

lantbrukscentraler, lantbrukssällskap och lantmannagillen, arbetarföreningar, arbetsmarknadsorganisationer, ungdoms- och idrottsföreningar, med dem jämförbara föreningar som främjar hobby- och fritidsverksamhet baserad på frivilligt medborgararbete, i partiregistret införda partier samt deras medlems-, lokal-, parallell- eller understödsföreningar, liksom även andra samfund vars egentliga syfte är att påverka statliga angelägenheter eller att bedriva social verksamhet eller understöda vetenskap eller konst.

2. Delvis skattefritt samfund (21 § inkomstskattelagen) om dess verksamhet (eller en del av den) är ”allmänt välgörande eller annars allmännyttig”. Som exempel kan nämnas:

 • donations- och testamentsfonder som förvaltas av kommuner, om användningsändamålet för medlen är att understöda vetenskap eller konst, att understöda studier, idrott samt socialt stöd för de mindre bemedlade och de utslagna i samhället
 • universitet och läroanstalter/deras stipendiefonder
 • religionssamfund (om det i verksamheten ingår ekonomiskt eller annat liknande stöd för de mindre bemedlade och utslagna i samhället)

3. Samfund som är befriade från inkomstskatt (20 § inkomstskattelagen) 

Då ärendet avgörs, görs en bedömning om huruvida sökanden kan anses vara en institution med allmänt välgörande eller annat allmännyttigt ändamål. Vägledning för avgörandet finns i grunderna i punkterna 1 och 2 ovan.

Tolkningspraxis

Högsta förvaltningsdomstolen har i sitt avgörande av 31.3.2005 (701) ansett att en sjukkassa enligt ISkL 20 § inte kunde beviljas skattefrihet för dividend från ett annat nordiskt land. Dessutom har Skattestyrelsen, som tidigare i egenskap av behörig myndighet behandlade skattefrihetsansökningarna, i sin egen tolkningspraxis ansett att bl.a. arbetslöshetskassor inte uppfyller villkoren för skattefriheten. Skattefrihet har inte heller beviljats de sökande vars verksamhet syftar att bevilja en begränsad personkrets t.ex. arbetstagares lagstadgade förmåner, såsom t.ex. pensionsskydd eller tilläggsförmåner. Sådana sökande har varit bl.a. pensionsanstalter, -stiftelser och -kassor.

Sveriges tolkningspraxis

Enligt den nuvarande tolkningen som Skatteverket, som är den myndighet som i Sverige handlägger skattefrihetsärenden, framfört är att förutsättningen för att sökanden ska kunna beviljas skattefrihet är att sökanden också enligt den svenska interna lagstiftningen skulle kunna anses vara ett allmännyttigt samfund om dess hemvist var i Sverige. Sådana sökande vars syfte primärt är att främja ekonomisk verksamhet eller branschintressen uppfyller inte de svenska villkoren på allmännyttighet. I dylika fall kan skattefrihet inte beviljas även om sökanden uppfyller de villkor som i Finland ställs på skattefriheten.

Enligt Skatteverkets tolkning betraktas bl.a. finska fackföreningar, branschorganisationer samt näringslivets olika intresseorganisationer i allmänhet som organisationer som främjar ekonomisk verksamhet eller branschintressen.

Hur ska skattefrihet ansökas

Skattefrihet ansöks från och med 1.1.2013 hos Sydvästra-Finlands företagsskattebyrå.

Ansökan kan vara fri formulerad. Ansökan ska korrekt undertecknas av en person/personer som har namnteckningsrätt. Till exempel den bifogade modellen (bilaga 1) kan användas som ansökningsmodell.

I ansökan ber man Sydvästra-Finlands företagsskattebyrå vidta åtgärder för att med den andra nordiska myndigheten göra den i artikel 10 stycke 7 i avtalet den 23 september 1996 mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (412/1997) avsedda överenskommelsen om skattefriheten för dividendinkomsten.

I ansökan ska man nämna den tidpunkt fr.o.m. vilken sökanden har ägt aktier i det utländska bolaget.

Motivering till ansökan

I ansökan ska man motivera varför sökanden anser sig vara berättigad till skattefriheten samt hur sökanden i praktiken genomfört det i sina stadgar, stiftelseurkund eller motsvarande handling nämnda ändamålet.

Handlingar som ska fogas till ansökan

 • sökandens fullmakt (om sökanden själv inte är undertecknare)
 • utdrag ur förenings- eller stiftelseregistret
 • föreningens stadgar
 • verksamhetsberättelse (den senaste)
 • resultat- och balansräkning (den senaste)

Om det är fråga om en donations- eller testamentsfond (t.ex. stipendiefond), ska också en kopia av gåvobrevet eller testamentet samt en utredning om fondens medelsfördelning fogas till ansökan.

Vart ska ansökan sändas 

Ansökan jämte bilagorna ska sändas till Skatteförvaltningens Sydvästra-Finlands företagsskattebyrå, adress:

Sydvästra-Finlands företagsskattebyrå
PB 927
20101 ÅBO

Handläggning av ansökan

Efter det att Sydvästra-Finlands företagsskattebyrå fått ansökan utreder den om sökanden i enlighet med de ovannämnda grunderna för avgörandet är berättigad till skattefriheten, m.a.o. om sökanden uppfyller de villkor som anges i artikel 10 stycke 7 i skatteavtalet mellan de nordiska länderna. Om man konstaterar att sökanden inte uppfyller de ovannämnda villkoren enligt skatteavtalet, avslår Sydvästra-Finlands företagsskattebyrå ansökan. Avslaget tillkännages sökanden. Sökanden har rätt att överklaga avslaget hos behörig förvaltningsdomstol. Till avslaget bifogas besvärsanvisning varav förfarandet som tillämpas på besvären framgår.

Ifall den behöriga myndigheten i det andra nordiska landet vägrar att göra överenskommelse i fråga om sökanden, upphör behandlingen av ärendet eftersom någon överenskommelse med den i skatteavtalet avsedda behöriga myndigheten inte kunde göras. Sökanden informeras separat om detta.

Sydvästra Finlands indrivningsenhet sänder överenskommelsen om skattefriheten till sökanden

Om Sydvästra-Finlands företagsskattebyrå anser att förutsättningarna för skattefriheten föreligger, gör den en överenskommelse om sökandens skattefrihet för dividendinkomst med den behöriga myndigheten i det andra nordiska landet. Överenskommelsen anger den tidpunkt fr.o.m. vilken den följs. Sydvästra-Finlands företagsskattebyrå sänder överenskommelsen till sökanden.

Skattefrihetens giltighetstid

Skattefriheten gäller tills vidare, dock högst så länge som skatteavtalet mellan de nordiska länderna är i kraft. Skattefriheten kan även gälla tiden före inlämnandet av ansökan.

Hur påverkas skattefriheten av ändring i den sökandes omständigheter efter det att skattefriheten beviljats

Om det i sökandens omständigheter sker en sådan ändrig att villkoren för skattefriheten inte längre uppfylls, kan Sydvästra-Finlands företagsskattebyrå upphäva den beviljade skattefriheten. Sökanden är skyldig att informera Sydvästra-Finlands företagsskattebyrå om sådana ändringar i sina omständigheter eller sin verksamhet som kan påverka beviljandet av skattefriheten.

Återbetalning av skatt som innehållits av dividenden ansöks hos den utländska myndigheten

Efter det att sökanden av Sydvästra-Finlands företagsskattebyrå fått överenskommelsen om skattefriheten för dividendinkomsten kan sökanden ansöka om återbetalning av den skatt som uppburits i det andra nordiska landet. Ansökan lämnas till myndigheten i det andra nordiska landet. En kopia av överenskommelsen om skattefriheten ska fogas till ansökan, varför det är viktigt att sökanden behåller det ursprungliga överenskommelsedokumentet. Mera detaljerade anvisningar om anvisningsförfarandet kan man begära av den utländska myndighet som behandlar ansökan.

Ansökan om återbetalning av svensk skatt

Den blankett som ska användas i ansökan finns på den svenska skattemyndighetens webbplats:

http://www.skatteverket.se

Blankettens namn är:
Ansökan om återbetalning av svensk skatt på utdelning
Claim for repayment of Swedish tax on dividends

Ytterligare uppgifter

Ytterligare uppgifter om skattefrihetsfrågor lämnas från Skatteförvaltningen av:

Sydvästra-Finlands företagsskattebyrå
PB 927
20101 ÅBO
029 512 001 (växel)

 


Bilaga 1
 
Ansökningsmodell

Sydvästra-Finlands företagsskattebyrå
PB 927
20101 ÅBO

Ärende: Ansökan i enlighet med artikel 10
             stycke 7 i avtalet av 23.9.1996 mellan
             de nordiska länderna för att undvika
             dubbelbeskattning beträffande skatter på
             inkomst och på förmögenhet (412/1997)

Vi ber att Skatteförvaltningens Sydvästra-Finlands företagsskattebyrå ska vidta åtgärder för att med den behöriga myndigheten i ……..(namnet på landet) göra den i artikel 10 stycke 7 i avtalet den 23 september 1996 mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (412/1997) avsedda överenskommelsen om skattefriheten för dividendinkomsten.

Ansökan gäller dividendinkomst/vinstandel från svenskt/norskt/danskt/isländskt bolag/svensk/norsk/dansk/isländsk placeringsfond. Sökanden har ägt aktier/placeringsfondsandelar i det i ansökan avsedda bolaget fr.o.m.   (året).

På grund av följande orsaker anser vi att vi utgör en i artikel 10 stycke 7 i skatteavtalet avsedd institution med allmänt välgörande eller annat allmännyttigt ändamål. …(motiveringen: vad som är sökandens ändamål och hur sökanden genomfört det i stadgar/stiftelseurkund/eller motsvarande handling nämnda ändamålet).

Ort och datum

Sökandens namn
Underskrift

Adress- och kontaktuppgifterSidan har senast uppdaterats 21.12.2012