Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skattefrihet för dividend från ett annat nordiskt land

Har getts
6.6.2017
Diarienummer
A132/200/2017
Giltighet
6.6.2017 - Tills vidare
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
Verovapaus toisen Pohjoismaan osinkoverosta (antopäivä 19.12.2012)

Anvisningen anknyter till helheten: Internationell beskattning


I denna anvisning behandlas artikel 10 stycke 7 i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet, enligt vilken en institution med ett allmänt välgörande eller annat allmännyttigt ändamål kan befrias från skatt på utdelning från bolag i den andra avtalsslutande staten. Den tidigare anvisningen (19.12.2012) har uppdaterats då det gäller skattefrihetsavtalets giltighetstid. Samtidigt har anvisningen uppdaterats också till övriga delar, så att innehållet har förtydligats.

1 Inledning

Dividendinkomst utgör som regel skattefri inkomst för ett allmännyttigt samfund eller ett samfund som är helt eller delvist skattefritt. Samfundet kan också ha dividendinkomst från utlandet, och det är då möjligt att källskatt har tagits ut i det utländska bolagets hemland på den dividend som det utländska bolaget har betalt. Enligt skatteavtalet mellan de nordiska länderna kan Skatteförvaltningen och skattemyndigheterna i dividendens källstat i dylika fall avtala om att ingen källskatt uppbärs på dividendinkomsten.

Syftet med denna anvisning är att beskriva hur man ansöker om skattefrihet för dividendinkomst från ett annat nordiskt land, dvs. Sverige, Norge, Danmark eller Island.

De behöriga myndigheterna i sökandens hemstat och i dividendens källstat ingår ett avtal sinsemellan om skattefrihet för dividend separat för varje sökande. Ärendet anhängiggörs genom att sökanden lämnar in en ansökan till myndigheten i hemstaten. Skattemyndigheten i hemstaten utreder om förutsättningarna för skattefrihet uppfylls och ingår ett avtal med källstaten. Sökanden kan sedan, efter att ha fått ett skattefrihetsavtal från myndigheten i sin hemstat, med stöd av detta ansöka om skatteåterbäring från den andra staten.

2 Vem kan ansöka om skattefrihet

Om villkoren för skattefrihet stadgas i artikel 10 stycke 7 i skatteavtalet mellan de nordiska länderna. Villkoren för skattefrihet är att:

 1. sökanden är en institution med ett allmänt välgörande eller annars allmännyttigt ändamål och
 2. sökanden är undantagen från skatt på dividend i Finland.

Skattefrihet kan inte beviljas en privatperson. Skattefriheten gäller endast dividendinkomst som erhållits från ett annat nordiskt land.

2.1 Institution med allmänt välgörande eller annat allmännyttigt ändamål

Som en institution med allmänt välgörande eller annat allmännyttigt ändamål kan anses följande samfund:

1.     Ett allmännyttigt samfund som avses i inkomstskattelagens (ISkL) 22 §. Enligt ISkL 22 § är ett samfund allmännyttigt, då

 • det verkar enbart och omedelbart för allmän fördel i materiell, andlig, sedlig eller samhällelig bemärkelse,
 • dess verksamhet inte enbart gäller begränsade personkategorier,
 • det inte genom sin verksamhet bereder dem som är delaktiga i samfundet ekonomisk förmån i form av dividend eller vinstandel  eller i form av sådan lön eller annan gottgörelse som är större än skäligt.

I ISkL 22 § finns en exempelförteckning över samfund som kan betraktas som allmännyttiga. I förteckningen nämns lantbrukscentraler, lantbrukssällskap och lantmannagillen, arbetarföreningar, arbetsmarknadsorganisationer, ungdoms- och idrottsföreningar, med dem jämförbara föreningar som främjar hobby- och fritidsverksamhet baserad på frivilligt medborgararbete, i partiregistret införda partier och deras medlems-, lokal-, parallell- eller understödsföreningar, liksom även andra samfund vars egentliga syfte är att påverka statliga angelägenheter eller att bedriva social verksamhet eller understöda vetenskap eller konst. Som allmännyttiga samfund kan också betraktas ett för stöd till kandidater vid allmänna val förbehållet förmögenhetskomplex.

Bedömning av allmännyttigheten behandlas mera ingående i Skatteförvaltningens Beskattningsanvisning för allmännyttiga samfund.

2. Ett i ISkL 21 § avsett delvis skattefritt samfund, om dess verksamhet eller en del av dess verksamhet är allmänt välgörande eller annars allmännyttig. Som exempel kan nämnas:

 • donations- och testamentsfonder som förvaltas av kommuner, om syftet är att med medlen understöda vetenskap, konst, studier, idrott eller mindre bemedlade och utslagna i samhället;
 • universitetens och läroanstalternas stipendiefonder;
 • religiösa samfund, om det i verksamheten ingår ekonomiskt eller annat liknande stöd för de mindre bemedlade och utslagna i samhället.

3. Ett samfund som enligt ISkL 20 § är befriat från inkomstskatt, om samfundet kan anses vara en allmänt välgörande eller annan allmännyttig institution. Vid bedömning av ärendet kan vägledning fås från punkterna 1 och 2 ovan.

2.2 Tolkningspraxis

I Finland har som ett i skatteavtalets 10 artikel 7 stycke avsett samfund inte ansetts till exempel sjuk- eller arbetslöshetskassor. Skattefrihet har inte heller beviljats till sökande vars verksamhet består av att bevilja lagstadgade förmåner för arbetstagare, såsom pensionsskydd eller tilläggsförmåner, åt en begränsad kundkrets. Dylika sökande har varit bland annat pensionsanstalter, -stiftelser och -kassor.

Enligt Skatteverkets tolkning, som är den myndighet som handlägger skattefrihetsärenden i Sverige, är förutsättningen att sökanden också enligt den svenska nationella lagstiftningen kan anses vara ett allmännyttigt samfund, om dess hemvist var i Sverige. Enligt den svenska inkomstskattelagen bör samfundet, för att kunna anses vara allmännyttigt, uppfylla tre krav. Kraven gäller samfundets ändamål, verksamhet och fullföljd. Mera ingående uppgifter om förutsättningarna för allmännyttighet i Sverige finns i Skatteverkets anvisning för föreningar och stiftelser.

Enligt rådande rättspraxis i Sverige bör ett allmännyttigt samfund bland annat använda minst 80 procent av avkastningen för allmännyttiga ändamål. Sökande, vars ändamål i första hand är att främja ekonomisk verksamhet eller branschintressen, uppfyller inte de svenska villkoren för allmännyttighet. I dylika fall kan skattefrihet inte beviljas även om sökanden uppfyller de villkor som i Finland ställs på skattefriheten. Enligt Skatteverkets tolkning betraktas till exempel finska fackföreningar, branschorganisationer och olika intresseorganisationer för näringslivet som sådana organisationer.

I de övriga nordiska länderna motsvarar tolkningspraxis i stor utsträckning den finska. Förutsättningarna för skattefrihet avgörs alltid utifrån en helhetsbedömning.

Förutsättningarna för skattefrihet i Norge (skattemyndigheten i Norge, sidorna är på norska)

Förutsättningarna för skattefrihet i Danmark (skattemyndigheten i Danmark, sidorna är på danska)

3 Att ansöka om skattefrihet

Ett ärende om skattefrihet kan anhängiggöras genom att lämna in en ansökan till Sydvästra Finlands skattebyrå.

Ansökan är fritt formulerad och bör vara korrekt undertecknad av en eller flera personer med namnteckningsrätt. Som modell kan användas den bifogade modellen (bilaga 1).

I ansökan ber man Skatteförvaltningen vidta åtgärder för att ingå en överenskommelse om skattefrihet för dividendinkomst med myndigheterna i det andra nordiska landet.

Den tidpunkt, från och med vilken sökanden har ägt aktier i det utländska bolaget, bör framgå ur ansökan.

Sökanden bör motivera, på vilka grunder sökanden anser sig vara berättigad till skattefrihet samt hur sökanden i praktiken har uppfyllt det ändamål som nämns i samfundets stadgar, stiftelseurkund eller motsvarande handling.

Följande handlingar ska bifogas till ansökan

 • utdrag ur förenings- eller stiftelseregistret
 • föreningens eller stiftelsens stadgar
 • verksamhetsberättelse (senaste)
 • resultat- och balansräkning för de senaste fem åren
 • fullmakt av sökanden, om sökanden inte själv undertecknar ansökan

Om det är fråga om en donations- eller testamentsfond, såsom en stipendiefond, ska också en kopia av gåvobrevet eller testamentet samt en utredning över hur medlen har utdelats, bifogas till ansökan.

Ansökan med bilagor skickas till:

Skatteförvaltningen
Sydvästra Finlands skattebyrå
PB 1
00051 SKATT

4 Beviljande av skattefrihet

Efter att Skatteförvaltningen har mottagit ansökan, utreds om sökanden är berättigad till skattefrihet i enlighet med vad som beskrivits ovan, dvs. om sökanden uppfyller de villkor som anges i artikel 10 stycke 7 i skatteavtalet mellan de nordiska länderna.

Skatteförvaltningen gör, om förutsättningarna för skattefrihet uppfylls, ett utkast till den behöriga myndigheten i det andra nordiska landet, där man föreslår en överenskommelse. Om den behöriga myndigheten i det andra nordiska landet delar Skatteförvaltningens uppfattning angående skattefrihet, skickas överenskommelsen till sökanden. I överenskommelsen anges den tidpunkt från och med vilken överenskommelsen tillämpas.

Om sökanden inte uppfyller de ovannämnda förutsättningarna för skattefrihet i Finland, avslår Skatteförvaltningen ansökan. Sökanden har rätt att överklaga beslutet hos behörig förvaltningsdomstol. Till beslutet bifogas en besvärsanvisning, av vilken framgår det förfarande som tillämpas i besvärsärenden. Förvaltningsdomstolens beslut kan överklagas i högsta förvaltningsdomstolen.

Om den behöriga myndigheten i det andra nordiska landet anser att sökanden inte uppfyller förutsättningarna för skattefrihet, upphör behandlingen av ärendet, eftersom en överenskommelse med den i skatteavtalet avsedda behöriga myndigheten inte kan ingås. Sökanden informeras separat om detta. Avgörandet kan inte överklagas.

4.1 Skattefrihetens giltighetstid

Skattefriheten gäller fem år åt gången, dock högst så länge som skatteavtalet mellan de nordiska länderna är i kraft. Skattefriheten kan också gälla tiden före inlämnandet av ansökan. En tills vidare gällande överenskommelse som har ingåtts före 1.10.2016 gäller fortsättningsvis tills vidare.

Om det sker en sådan ändring i sökandens omständigheter, att villkoren för skattefrihet inte längre uppfylls, kan Skatteförvaltningen upphäva den beviljade skattefriheten. Sökanden är skyldig att informera Sydvästra Finlands skattebyrå om sådana förändringar i sina omständigheter eller verksamhet, som kan påverka beviljandet av skattefrihet.

4.2 Ansökan om återbetalning av skatt på dividend

Efter att sökanden har mottagit överenskommelsen om skattefrihet på dividendinkomst, kan sökanden ansöka om återbetalning av den skatt som uppburits i det andra nordiska landet. Ansökan görs till myndigheten i det andra nordiska landet. Till ansökan bifogas en kopia av överenskommelsen om skattefrihet, varför det är viktigt att sökanden själv behåller det ursprungliga överenskommelsedokumentet.

Ifall återbäring av källskatt söks retroaktivt, tillämpas bland annat angående tidfristerna för återbäring lagstiftningen i det land, från vilket återbäring söks.

Blanketter som används i ansökan och tilläggsuppgifter:

Sverige

Ansökan om återbetalning av svensk skatt på utdelning/ Claim for repayment of Swedish tax on dividends

Norge

Ansökan om återbäring görs som en fritt formulerad ansökan, se Application for refund of Norwegian withholding tax under a Double Taxation Treaty

Danmark

Claiming refund of Danish dividend tax

Island

Application under Double Taxation Agreements for a Refund of Taxes Paid in Iceland

Finland

Ansökan om återbäring av finsk källskatt på dividend-, ränte- och royaltyinkomst

Mera detaljerade anvisningar om ansökningsförfarandet fås av den myndigheten som behandlar ansökan i det andra nordiska landet.

5 Tilläggsuppgifter

Tilläggsuppgifter om skattefrihetsärenden fås av Skatteförvaltningen:

Sydvästra Finlands skattebyrå
Postadress: PB 1, 00052 SKATT
Besöksadress: Lemminkäinengatan 14-18 (gatuplan), DataCity, Åbo
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 000
 

ledande skattesakkunnig Lauri Savander
skattesakkunnig Charlotta Långström

 

Bilaga 1

Ansökningsmodell

Skatteförvaltningen
Sydvästra Finlands skattebyrå
PB 1
00052 SKATT

 

Ärenden: Ansökan om skattefrihet för dividendinkomst

Vi ber att Skatteförvaltningen vidtar åtgärder för att med den behöriga myndigheten i Sverige/ Norge/ Danmark/ Island ingå en överenskommelse om skattefrihet för sökandens dividendinkomst i enlighet med artikel 10 stycke 7 i skatteavtalet mellan de nordiska länderna.

Ansökan gäller dividend/vinstandel från det svenska/ norska/ danska/ isländska aktiebolaget/placeringsfonden.. Sökanden har ägt de i ansökan avsedda aktierna/ andelarna i placeringsfonden sedan år ....

Vi anser, att vi utgör en i artikel 10 stycke 7 avsedd institution med ett allmänt välgörande eller annat allmännyttigt ändamål, eftersom:

Ort och datum

Sökandens namn

Underskrift

Adress- och kontaktuppgifter

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2022