Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Donationsavdrag i samfundsbeskattningen

Giltighet
Tills vidare

Avdrag för donationer i beskattningen

Den här anvisningen gäller förutsättningar för donationer som avses i 57 § i inkomstskattelagen. Information om avdragbarheten av donationer som samfund gett finns i övrigt i punkt 3.2 i Skatteförvaltningens anvisning för harmonisering av beskattningen.

Avdragsrätten av donationer som avses i 57 § i inkomstskattelagen gäller endast samfund och därför är exempelvis sammanslutningar inte berättigade till avdraget. Avdraget kan enbart fås för donationer som syftar till att främja vetenskap, konst eller bevarande av kulturarvet i Finland.

Mottagaren ska vara

  • en EES-stat eller ett sådant universitet eller en sådan högskola inom EES-området som får offentlig finansiering eller en universitetsfond i anknytning till universitetet eller högskolan eller
  • en av Skatteförvaltningen namngiven förening eller stiftelse inom EES-området eller en fond i anknytning till en sådan som har som sitt egentliga syfte att understödja vetenskap eller konst eller bevara kulturarvet i Finland (se förteckningen över föreningar o.d. som Skatteförvaltningen namngett med stöd av 57 § i inkomstskattelagen).

En donation är avdragbar endast om den getts direkt till en mottagare som avses i bestämmelsen.
För att avdraget ska beviljas ska donationen vara minst 850 euro. En donation är avdragbar upp till 250 000 euro då mottagaren är en EES-stat eller ett sådant universitet eller en sådan högskola inom EES-området som får offentlig finansiering eller en universitetsfond i anknytning till universitetet eller högskolan. Då mottagaren är en ovannämnd av Skatteförvaltningen namngiven förening e.d. är den övre gränsen 50 000 euro.

Minimi- och maximibeloppet på gåvogivarens avdragbara donationer under skatteåret är mottagarspecifikt. Samma gåvogivare kan exempelvis ge en avdragbar donation enligt maximibeloppet till två olika universitet. När man tillämpar minimi- och maximibeloppet räknar man ihop alla donationer från samma donator till samma mottagare under skatteåret. Endast penningdonationer får dras av. Donationer som getts i form av andra tillgångar kan inte dras av.

För donationsavdraget ska den skattskyldige till sin deklaration foga en adekvat redogörelse för de donationer som gjorts under skatteåret. Donationsavdraget beaktas inte i beskattningen vid fastställandet av förlust i näringsverksamhetens förvärvskälla, eftersom avdraget beviljas med stöd av en specialbestämmelse. Donationsavdrag från inkomst i den personliga förvärvskällan kan dock beaktas vid fastställande av förlust (ISkL 120.2 §).

Ansökan om namngivningsbeslut

När mottagaren av en donation är en förening eller stiftelse inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en fond i anknytning till en sådan, kräver avdragsrätten att Skatteförvaltningen meddelar ett namngivningsbeslut. Donationens mottagare ska lämna en fritt formulerad skriftlig ansökan om namngivning till Östra Finlands skattebyrå. Före namngivningsbeslutet skaffar Skatteförvaltningen ett utlåtande från nämnden för utlåtanden om donationers skattefrihet.

Till ansökan ska bifogas (i kopia):

  • utdrag ur stiftelseregistret/föreningsregistret eller ett intyg om att stadgarna lämnats in till registret i fråga
  • stiftelsens/föreningens stadgar
  • uppgifterna om två senaste bokslut (resultaträkning, balansräkning, revisionsberättelse eller verksamhetsgranskningsberättelse)
  • verksamhetsberättelse
  • gällande budget och
  • verksamhetsplan

Namngivningsbeslut kan meddelas för högst fem år i sänder. Ett samfund som fått ett namngivningsbeslut ska årligen till Skatteförvaltningen lämna in uppgifterna om mottagna avdragsgilla donationer och deras givare, en redogörelse för användningsändamålet samt sin verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning. Skatteförvaltningen kan återkalla ett namngivningsbeslut om donationstagaren inte uppfyller de villkor som uppställts i beslutet eller om donationstagarens egentliga syfte inte längre är att bevara kulturarvet i Finland eller att understödja vetenskap eller konst.

Namngivningsbeslut är avgiftsbelagda. Avgiften tas också ut för avslagna ansökningar. Se prislista över Skatteförvaltningens avgiftsbelagda tjänster.

Namngivningsbeslut kan sökas i e-tjänsten MinSkatt eller ansökan kan skickas per post till adressen:

Östra Finlands skattebyrå
PB 1094
70111 Kuopio

Telefon 029 497 007

Sidan har senast uppdaterats 20.2.2019