Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Donationsavdrag i samfundsbeskattningen

Giltighet: Från och med 1.1.2020

Avdrag för donationer i beskattningen

I denna anvisning behandlas förutsättningar för donationer som avses i 57 § i inkomstskattelagen. I övrigt behandlas avdragbarheten av donationer som samfund gett i punkt 3.2 i Skatteförvaltningens anvisning för harmonisering av beskattningen.

Avdragsrätten för donationer som avses i 57 § i inkomstskattelagen gäller endast samfund och därför är till exempel sammanslutningar inte berättigade till avdraget. Donationsavdraget får göras endast för donationer som gjorts för vetenskap, konst eller bevarande av kulturarvet i Finland. Mottagaren av donationen ska vara

  • en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller ett sådant universitet eller en sådan högskola inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som får offentlig finansiering eller en universitetsfond i anknytning till dessa eller
  • en av Skatteförvaltningen namngiven förening eller stiftelse inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en fond i anknytning till dessa, vars egentliga uppgift är att understödja vetenskap eller konst eller bevara kulturarvet i Finland (se förteckning över mottagare av donationer som Skatteförvaltningen namngivit, ISkL 57 §)

Donationen är avdragbar endast om den har getts direkt till en mottagare som avses i lagrummet.

Nedre gränsen för en avdragbar donation är 850 euro. En avdragbar donations övre gräns är 250 000 euro om donationens mottagare är en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller ett sådant universitet eller en sådan högskola inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som får offentlig finansiering eller en universitetsfond i anknytning till dessa. Då mottagaren är en ovan nämnd av Skatteförvaltningen namngiven mottagare, är övre gränsen för den avdragbara donationen 50 000 euro.

Minimi- och maximibeloppet på gåvogivarens avdragbara donationer under skatteåret är mottagarspecifik. Samma gåvogivare kan till exempel ge en avdragbar donation enligt maximibeloppet till två olika universitet under skatteåret. När man tillämpar minimi- och maximibeloppet räknas alla donationer ihop som gåvogivaren har gett till samma mottagare under skatteåret. Endast penningdonationer är avdragbara. Donationer som getts i form av andra tillgångar än pengar är inte avdragbara.

För att dra av donationen ska den skattskyldige bifoga en adekvat redogörelse över de donationer som gjorts under skatteåret till sin skattedeklaration.

Ett donationsavdrag som gjorts från inkomst i den personliga förvärvskällan kan beaktas då förlust fastställs (ISkL 120.2 §). Till och med skatteår 2019 beaktas donationsavdrag inte då förlust fastställs i näringsverksamhetens förvärvskälla, eftersom avdraget beviljas med stöd av en specialbestämmelse. Däremot kan ett donationsavdrag enligt ISkL 57 § beaktas också vid beräkning av beloppet på näringsverksamhetens förlust från och med skatteår 2020. (ISkL 119.2 §)

Ansökan om namngivningsbeslut

När mottagaren av en donation är en förening eller stiftelse inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en fond i anknytning till dessa, är förutsättningen för avdragsgiltigheten ett namngivningsbeslut av Skatteförvaltningen. Donationens mottagare ska lämna en fritt formulerad skriftlig ansökan om namngivning till Östra Finlands skattebyrå. Före namngivningsbeslutet görs begär Skatteförvaltningen ett utlåtande från nämnden för utlåtanden om donationers skattefrihet.

Till ansökan ska bifogas (i kopia):

  • utdrag ur stiftelseregistret / föreningsregistret eller ett intyg om att stadgarna lämnats in till registret ifråga
  • stiftelsens / föreningens stadgar
  • uppgifterna om två senaste bokslut (resultaträkning, balansräkning, revisionsberättelse eller verksamhetsgranskningsberättelse)
  • verksamhetsberättelse
  • gällande budget
  • verksamhetsplan

Namngivningsbeslut kan meddelas för högst fem år i sänder. Ett samfund som fått ett namngivningsbeslut ska årligen till Skatteförvaltningen lämna in uppgifterna om mottagna avdragsgilla donationer och deras givare, en redogörelse över användningsändamålet samt verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning. Redovisningen kan till exempel ges som bilaga till skattedeklarationen. Skatteförvaltningen kan återkalla ett namngivningsbeslut om donationsmottagaren inte uppfyller de villkor som uppställts i beslutet eller om donationsmottagarens egentliga syfte inte längre är att bevara kulturarvet i Finland eller att understödja vetenskap eller konst.

Namngivningsbeslut är avgiftsbelagda. Avgiften tas också ut för avslagna ansökningar.

Lämna din ansökan in MinSkatt

Om du inte kan lämna din ansökan i MinSkatt, skicka ansökan till:

Östra Finlands skattebyrå
PB 1
00052 SKATT

Telefon 029 497 048

 

Sidan har senast uppdaterats 30.12.2019