Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Marginalbeskattningsförfarande för begagnade varor samt konstverk, samlarföremål och antikviteter

Har getts
29.1.2016
Diarienummer
A154/200/2015
Giltighet
- 27.6.2018
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/201
Ersätter anvisningen
Anvisningen som givits 1.4.2010

Anvisningen har uppdaterats på grund av att terminologin kring beskattningen har ändrats 1.1.2017 till följd av ikraftträdandet av lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ och den nya lagen om skatteuppbörd samt upphävandet av skattekontolagen.

 • Punkt 2.1 i anvisningen innehåller ett tillägg om den omvända momsskyldigheten då det gäller försäljning av metallskrot och -avfall från och med början av 2015, och här konstateras det att om den omvända skattskyldigheten kan tillämpas på den aktuella försäljningen så kan inte marginalbeskattningsförfarandet tillämpas.
 • I denna punkt förtydligas när ett levande djur är en begagnad vara och en redogörelse ges för unionens domstols (EUD) dom i ärendet C-320/02 (Förvaltnings AB Stenholmen).
 • I punkt 3 i anvisningen har man lagt till en precisering av vem som är den skattskyldige återförsäljaren och i vilka situationer marginalbeskattningsförfarandet kan tillämpas. Dessutom har man klargjort rättspraxisen i anslutning till begreppet skattskyldig återförsäljare och de slutsatser som dragits utifrån rättspraxisen i synnerhet inom bilhandeln.
 • I punkt 13.6 i anvisningen har man lagt till handel med och bilskatt för begagnade bilar i enlighet med marginalbeskattningsförfarandet och dessutom exempel på hur bilskatten ska beaktas vid tillämpning av marginalbeskattningsförfarandet.

1 Allmänt

Typiskt för handeln med begagnade varor samt konstverk, samlarföremål och antikviteter är att köpmannen köper varorna av privatpersoner. När köpmannen (momsskyldig återförsäljare) säljer nyttigheten, innehåller försäljningspriset den dolda moms som har ingått i inköpspriset. Dold moms ingår i priset på en vara även i andra motsvarande situationer då säljaren inte behöver betala moms på försäljningen och säljaren inte har kunnat dra av den moms som ingått i inköpet. För att undvika den dolda moms som finns i priset av en begagnad vara samt konstverk, samlarföremål eller antikvitet kan man i vissa vidareförsäljningssituationer tillämpa marginalbeskattningsförfarandet för att undanröja den dolda momsen. Återförsäljaren betalar då moms på sin vinstmarginal, det vill säga skillnaden mellan varans försäljningspris och inköpspris.

Det är frivilligt att tillämpa marginalbeskattningsförfarandet och återförsäljaren kan välja att tillämpa marginalbeskattningsförfarandet per försäljningstransaktion. På försäljningen tillämpas mervärdesskattelagens (MomsL) allmänna bestämmelser, om inte marginalbeskattningsförfarandet inte tillämpas.

Marginalbeskattningsförfarandet kan tillämpas på momspliktig vidareförsäljning av begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter till både Finland och andra EU-länder. Om varan säljs momsfritt, till exempel som exportförsäljning utanför EU, kan förfarandet inte tillämpas. I fråga om gemenskapsintern försäljning och distansförsäljning har återförsäljaren rätt att välja om han på vidareförsäljningen vill tillämpa marginalbeskattningsförfarandet eller reglerna som avser gemenskapsintern försäljning eller distansförsäljning. I anvisningarna Mervärdesbeskattning i EU-varuhandeln och Distanshandel finns en närmare redogörelse för begreppen gemenskapsförsäljning och distansförsäljning i momsbestämmelserna för Finland.

Återförsäljaren av begagnade varor, konstverk, samlarföremål eller antikviteter kan också ha försäljning som omfattas av de allmänna bestämmelserna i mervärdesskattelagen. Sådana försäljningar är bland annat försäljning av nya varor samt av sådana varor på vilka marginalbeskattningsförfarandet inte kan tillämpas.

2 Varor på vilka förfarandet kan tillämpas

2.1. Begagnade varor (MomsL 79 b §)

Återförsäljaren kan tillämpa förfarandet på sådana begagnade varor som har varit i användning och som säljs vidare för att användas i sitt befintliga skick eller efter reparation, iståndsättning eller demontering. Som begagnade varor betraktas enbart lös egendom, inte till exempel byggnader eller jordområden. Förfarandet kan inte tillämpas om varan blir en annan vara efter behandlingen

Exempelvis:
Metallskrot, pappers-, glas-, plast- eller textilavfall är inte längre samma varor, när de krossas, styckas, rivs, balas, pressas eller behandlas på något annat liknande sätt. På försäljningen av denna typ av skrot och avfall tillämpas de allmänna bestämmelserna i mervärdesskattelagen.

Enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (den så kallade KN-nomenklaturen) är köparen den skattskyldige, om köparen är den näringsidkare som har antecknats i registret över mervärdesskattskyldiga. I fråga om dessa köpare av skrott och avfall infördes den omvända skattskyldigheten 1.1.2015 enligt lagen som trädde i kraft vid denna tidpunkt (507/2014), se vidare i anvisningen  Omvänd momsbeskattning vid försäljning av metallskrot och -avfall. Om den omvända skattskyldigheten för köparen kan tillämpas på försäljning av skrot eller avfall, kan marginalbeskattningsförfarandet inte tillämpas på den aktuella försäljningen.

Skrot och avfall som avses i den ovan nämnda lagen (507/2014) omfattar följande:

 • avfall och skrot av järn eller stål; omsmältningsgöt av skrot av järn eller stål (KN-nummer som börjar med 7204),
 • avfall och skrot av koppar (KN-nummer som börjar med 7404),
 • avfall och skrot av nickel (KN-nummer som börjar med 7503),
 • avfall och skrot av aluminium (KN-nummer som börjar med 7602),
 • avfall och skrot av bly (KN-nummer som börjar med 7802),
 • avfall och skrot av zink (KN-nummer som börjar med 7902),
 • avfall och skrot av tenn (KN-nummer som börjar med 8002),
 • avfall och skrot av andra oädla metaller (KN-nummer som börjar med 8101–8113), samt
 • avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska ackumulatorer; förbrukade galvaniska element, förbrukade batterier och förbrukade elektriska ackumulatorer (KN-nummer som börjar med 854810).

Om den begagnade varan används för reparation eller iståndsättning av andra varor, kan köparen tillämpa marginalbeskattningsförfarandet på det momsfria köpet av den begagnade varan och på den momspliktiga vidareförsäljningen.

Exempelvis:

Om en bilverkstad köper marginalbeskattade eller momsfria begagnade bildelar som används för en av en kund beställd reparation, iståndsättning eller montering av bil, får verkstaden behandla försäljningen av dessa bildelar som försäljning som ska marginalbeskattas. Reparations-, iståndsättnings- eller monteringsarbetet debiteras inklusive moms hos kunden.

Då en bilhandlare, som handlar med begagnade bilar iståndsätter en begagnad bil som hen förvärvat momsfritt och använder för iståndsättningen bildelar som köpts momsfritt eller med marginalskatt, kan bilhandlaren tillämpa marginalbeskattningsförfarandet på förvärvet av bilen och bildelarna samt på försäljningen av bilen.

Ett levande djur som köpts momsfritt från någon annan än en uppfödare hos vilken djuret har fötts är alltid en begagnad vara. En fråga som gällde ett levande djur som köptes av en privatperson, det vill säga någon annan än en uppfödare, har varit uppe i unionens domstol (EUD) i ärendet C-320/02 (Förvaltnings AB Stenholmen). Enligt domen kan ett levande djur som har köpts av en privatperson och som säljs efter skolning för ett visst särskilt användningsändamål betraktas som en begagnad vara.

I beskattningspraxisen betraktas en häst som har fötts hos en uppfödare som en begagnad vara när uppfödaren säljer hästen momsfritt till en återförsäljare, om uppfödaren till exempel har skolat hästen eller använt denna i travtävlingar.

2.2 Konstverk, samlarföremål och antikviteter (MomsL 79 c, d, e §)

Som konstverk betraktas i momsbeskattningen tavlor, konstgrafiska originalblad, skulpturer, väggbonader och tapisserier och andra föremål som klassificerats i tulltaxan som nämns i MomsL 79 c §. Utöver originalkonstverk betraktas som konstverk även sådana kopior av originalskulpturer vars utförande är begränsat till åtta stycken och övervakat av konstnären eller hans rättsinnehavare samt kopior av tapisserier och väggbonader, under förutsättningen att de är handvävda efter originalritningar av konstnären och att det finns högst åtta exemplar av varje (bilaga 6).

Som konstverk betraktas i momsbeskattningen även fotografier tagna av konstnären, tryckta av honom eller under hans tillsyn, signerade och numrerade samt begränsade till 30 exemplar, oavsett storlek och underlag. Skattesatsen som tillämpas på signerade och numrerade konstfotografier är 10 procent om säljaren är en konstfotograf eller dennes rättsinnehavare eller annan näringsidkare än momsskyldig återförsäljare som tillfälligt säljer signerade eller numrerade konstfotografier. Övriga fotografier än ovan nämnda signerade och numrerade konstfotografier betraktas inte som konstverk. På försäljningen av dessa varor tillämpas en skattesats på 24 procent.

Som samlarföremål betraktas i momsbeskattningen frimärken, skattemärken, frankostämplar, förstadagskuvert, helsaker och motsvarande, förutsatt att de inte är avsedda att bli gångbara eller att deras pris bestäms på grundval av samlarvärdet. Samlarföremål är även samlingar och föremål för samlingar av zoologiskt, botaniskt, mineralogiskt, anatomiskt, historiskt, arkeologiskt, paleontologiskt, etnografiskt eller numismatiskt intresse.

Med antikviteter avses i momsbeskattningen varor som är äldre än 100 år och som varken är konstverk eller samlarföremål (MomsL 79 e §).

Konstverk, samlarföremål och antikviteter betraktas inte som begagnade varor i momsbeskattningen. Det är viktigt att skilja mellan begreppen eftersom vissa marginalbeskattningsregler endast gäller konstverk, samlarföremål eller antikviteter. Om varan inte fyller de krav som ställs för konstverk, samlarföremål eller antikvitet, kan man dock tillämpa de regler som gäller begagnade varor, om kraven uppfylls. Till exempel en möbel som är 90 år gammal och som köps från en privatperson kan betraktas som begagnad vara.

I slutet av denna anvisning finns en definition av begagnad vara, konstverk, samlarföremål och antikvitet enligt MomsL 79 b–e §.

3 Momsskyldig återförsäljare (MomsL 79 a §)

3.1. Marginalbeskattningsförfarandet kan tillämpas av en momsskyldig återförsäljare av begagnade varor

I marginalbeskattningsförfarandet avses med återförsäljare vilken som helst skattskyldig som i form av affärsverksamhet köper begagnade varor i Finland och EU för skattepliktig vidareförsäljning (MomsL 79 a § och 79 f §). Denna skattskyldiga återförsäljare kan välja att tillämpa marginalbeskattningsförfarandet även på sporadisk försäljning av begagnade varor, om de övriga villkoren som satts upp för förfarandet uppfylls.

Marginalbeskattningsförfarandet kan även tillämpas när varor säljs i kommissionshandel i eget namn för någon annans räkning till den slutliga kunden. Marginalbeskattningsförfarandet kan inte tillämpas på förmedlingsförsäljning, det vill säga försäljning av begagnade varor som sker i någon annans namn och för någon annans räkning.

På grund av det som konstaterats ovan kan marginalbeskattningsförfarandet inte tillämpas i följande fall:

 • vidareförsäljning av begagnade varor som återförsäljaren importerat
 • försäljning av begagnade varor som export till tredje länder, det vill säga länder som ligger utanför EU:s momsområde. På handel med Åland tillämpas särskilda bestämmelser, se närmare i anvisningen Den åländska skattegränsen i mervärdebeskattningen
 • på vidareförsäljning av begagnade varor som köpts som gemenskapsförvärv från något annat EU-land.
 • På gemenskapsförsäljning av nya transportmedel som avses i MomsL 26 d §, om transportmedlet transporteras till någon annan medlemsstat på initiativ av säljaren, köparen eller någon annan part för deras räkning. Mer information om begreppet nytt transportmedel finns i anvisningen Moms på nya transportmedel – anvisning för momsskyldiga.

3.2. Marginalbeskattningsförfarandet kan tillämpas av en skattskyldig återförsäljare av konstverk, samlarföremål och antikviteter

Med skattskyldig återförsäljare avses en skattskyldig som i form av affärsverksamhet säljer konstverk, samlarföremål eller antikviteter för skattepliktig vidareförsäljning i antingen Finland eller gemenskapen eller importerar dessa från områden utanför EU. En återförsäljare kan dessutom tillämpa marginalbeskattningsförfarandet på köpta konstverk på vilka den sänkta skattesatsen på 10 procent tillämpats i försäljningen eller gemenskapsförvärvet.

Marginalbeskattningsförfarandet kan således tillämpas på följande situationer där återförsäljaren har skattepliktig återförsäljning, om de villkor som satts upp för förfarandet uppfylls:

 • på skattskyldiga återförsäljares försäljning av egen import av konstverk, samlarföremål och antikviteter
 • på försäljning av konstverk som köpts av en återförsäljare när en skattesats på 10 procent tillämpats på försäljningen av de aktuella konstverken till återförsäljaren eller återförsäljarens gemenskapsförvärv
 • på en skattskyldig återförsäljares skattepliktiga vidareförsäljning av konstverk, samlarföremål eller antikviteter som köpts i Finland eller EU.
 • på försäljning som sker som kommissionshandel, det vill säga i eget namn för någon annans räkning, till den slutliga kunden.

Till exempel försäljningen av ett konstverk i en offentlig auktion sker i form av kommissionshandel, om auktionsförrättaren säljer varan i sitt eget namn, men för ägarens räkning till den slutliga kunden. Marginalbeskattningsförfarandet kan inte tillämpas på förmedlingstjänstens försäljning. Med förmedlingsförsäljning avses försäljning i någon annans namn och för någon annans räkning.

På import av konstverk som avses i MomsL 79 c § och på konstnärens eller hens rättsinnehavares försäljning av konstverk eller försäljning på initiativ av någon annan skattskyldig än den återförsäljare som avses ovan tillämpas den sänkta skattesatsen på 10 procent. I punkten 13.7 i anvisningen finns den exakta definitionen av konstverk som avses här.

När konstverk säljs vidare kan marginalbeskattningsförfarandet tillämpas endast på konstverk som avses i mervärdesskattelagen (MomsL 79 c §). När en återförsäljare säljer ett konstverk med tillämpning av marginalbeskattningsförfarandet, redovisar hen skatt på vinstmarginalen på försäljningen av konstverket. Denna uträknas så att man från försäljningspriset på konstverket drar av inköpspriset, inklusive eventuell moms, eller grunden för skatten på gemenskapsförvärvet eller importen med tillägg av skatten som betalas på denna. Den skatt som betalas på försäljningen av konstverk blir då 24 procent på vinstmarginalen, utan skattens andel.

Exempel då en återförsäljare tillämpar marginalbeskattningsförfarandet på försäljningen av ett konstverk:

Konstverkets försäljningspris, inklusive moms på 24 procent, är 1 800 euro.
Konstverkets inköpspris, inklusive moms på 10 procent, är 1 300 euro.
Vinstmarginal, inklusive moms på 24 procent, är 500 euro.

Skattegrunden är vinstmarginalen, exklusive skatt, det vill säga 500 euro - (24/124 x 500 euro) = 403,23 euro. Skattebeloppet som ska betalas är 24 % x 403,23 euro = 96,78 euro.

3.3. Rättspraxis då det gäller när begagnade varor har skaffats för återförsäljning och slutsatser utifrån rättspraxisen i synnerhet inom bilhandel

Såväl unionens domstol som högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och Centralskattenämnden (CSN) har avgjort ärenden som gäller när en skattskyldig återförsäljare skaffat begagnade varor i återförsäljningssyfte. Nedan följer en närmare redogörelse för rättspraxisen (EUD:s dom i ärendet C-280/04 (Jyske Finans), HFD 3.9.2010, liggare 2050, CSN 25.4.2007 nr 16/2007 och HFD 15.10.2010 nr 67/2010).

HFD har i sitt avgörande 3.9.2010, liggare 2050, ansett att A Ab, som till sina anställda för en kortare tid, det vill säga för en månads tid, hade överlåtit de begagnade personbilar som primärt anskaffats i

försäljningssyfte, i första hand hade inköpt personbilarna för skattepliktig återförsäljning såsom det avses i 79 a § i MomsL, och således var dessa bilars återförsäljare. A Ab kan således tillämpa

marginalbeskattningsförfarandet på vidareförsäljning av begagnade personbilar som vid inköpstidpunkten hade bokförts i marginalskatteinköp och använts som tjänstebilar före den skattebelagda vidareförsäljningen till kunder. I det aktuella avgörandet har man bland annat hänvisat till domstolens dom i ärendet C-280/04 (Jyske Finans). EUD ansåg att detta företag som i den sedvanliga verksamheten säljer vidare fordon som skaffats för leasingverksamhet som begagnade och för vilket det huvudsakliga syftet vid anskaffningen av begagnade varor inte är återförsäljning, utan endast ett sekundärt syfte som anknyter till uthyrningen, så kunde företaget betraktas som en sådan skattskyldig återförsäljare som avses i denna bestämmelse.

CSN har i sitt avgörande 25.4.2007 nr 16/2007 ansett att bolaget kan tillämpa marginalbeskattningsförfarandet enligt MomsL 79 a § på vidareförsäljning av begagnade bilar och väntebilar. I det aktuella fallet använde bolaget som bedrev detaljhandel med motordrivna fordon så kallade ersättande bilar och väntebilar i sin skattepliktiga affärsverksamhet. Bolaget hyrde ut ersättande bilar till sina kunder till exempel då de lämnade in sina bilar för service eller reparation till bilaffären. Väntebilar hyrdes ut till kunderna till exempel när de som köpte en ny bil överlät sin tidigare begagnade bil till bilaffären redan då köpet förverkligades och fick sin nya bil först senare. Hyrestiderna varierade mellan en dag och tre månader. För användningen av de ersättande bilarna och väntebilarna uppbar bolaget gängse momsbelagd hyra, men kunde även överlåta en bil för användning av kunden utan att uppbära någon hyra. Bolagets syfte var att skaffa begagnade bilar primärt för försäljning, och därför skulle bolaget betraktas som en skattskyldig återförsäljare trots att bolaget använde de begagnade bilar som köpts som ersättande bilar och väntebilar i sin skattepliktiga affärsverksamhet.

CSN har i sitt avgörande 15.10.2010 nr 67/2010 ansett att bolaget kan tillämpa marginalbeskattningsförfarandet enligt MomsL 79 a § på vidareförsäljning av begagnade ersättande person- och paketbilar som använts i uthyrningsverksamheten. I det aktuella fallet köpte bolaget som bedrev detaljhandel med motorfordon använda person- och paketbilar skattefritt. Bolaget hyrde ut dessa bilar för hyrperioder av varierande längd innan de såldes vidare. Hyrestiden kunde till och med vara så lång som några år. Då bolaget åtminstone som sekundärt syfte hade att sälja de person- och paketbilar som skaffades vidare skulle bolaget betraktas som en skattskyldig återförsäljare, trots att det före försäljningen använde bilarna i sin skattebelagda uthyrningsverksamhet. Hyrestidens längd hade ingen betydelse i ärendet.

På basis av den ovan redogjorda rättspraxisen anses en begagnad bil ha skaffats på initiativ av en återförsäljare inom bilbranschen i syfte att säljas vidare åtminstone i följande situationer.

 • Syftet med en begagnad bil som skaffats skattefritt för att primärt hyras ut är åtminstone sekundärt att sälja denna när uthyrningen har upphört. Hyrestidens längd har i detta fall i allmänhet ingen betydelse, och en uthyrning som sker före försäljningen kan pågå flera år.
 • En begagnad person- eller paketbil som har skaffats skattefritt för att säljas kan dessutom före försäljningen användas för följande ändamål av ett bolag som bedriver bilhandel, utan att marginalbeskattningsförfarandet behöver upphävas:
  • kortvarig användning som tjänstebil av bilförsäljare i bolagets tjänst
  • som ersättande bilar och väntebilar för bolagets kunder.

Med väntebil avses i detta sammanhang en begagnad bil som överlåts till kunden under perioden mellan den tidpunkt då kunden överlåter sin tidigare begagnade bil till bilaffären och den senare tidpunkten då hen får sin nya bil. Med ersättande bil avses en begagnad bil som överlåts till kunden för den tid då kunden lämnar in sin bil för service eller reparation i samma bilaffär.

För andra verksamhetsområden inom bilbranschen finns det tills vidare inte någon rättspraxis om tillämpligheten av marginalbeskattningsförfarandet då en återförsäljare börjar använda begagnade varor för något annat ändamål innan de säljs vidare. Av denna orsak rekommenderas det i alla fall då verksamheten inte bedrivs under omständigheter som kan jämföras med bilhandel att man begär ett förhandsavgörande från Skatteförvaltningen eller från Centralskattenämnden som verkar i anslutning till Skatteförvaltningen, eller skriftliga anvisningar från Skatteförvaltningen. Den skattskyldige kan välja att alltid tillämpa de allmänna bestämmelserna i mervärdesskattelagen.

4 Inköp på vilka förfarandet kan tillämpas (MomsL 79 f §)

En momsskyldig återförsäljare kan tillämpa marginalbeskattningsförfarandet på varor som har köpts från privatpersoner eller juridiska personer som inte är näringsidkare (till exempel icke-momsskyldiga föreningar, stiftelser eller dödsbon samt av icke-momsskyldigt konkursbo som inte fortsätter med verksamheten av det företag som försattes i konkurs eller som inte har registrerat sig som momsskyldigt för den tid då konkursgäldenärens affärsegendom realiseras).

Marginalbeskattningsförfarandet kan inte tillämpas på anskaffning och vidareförsäljning av nya varor (=som inte är begagnade) som köpts hos icke-momsskyldiga. Marginalbeskattningsförfarandet får inte tillämpas till exempel på återförsäljningen av nya varor som köpts från ett icke-momsskyldigt konkursbo.

Marginalbeskattningsförfarandet får inte tillämpas på förvärv av sådana varor som återförsäljaren delvis köper momsfritt och delvis momsbelagt. När en taxiföretagare till exempel säljer en taxibil till en bilfirma, behandlar han den del av försäljningspriset som motsvarar användningen i taxitrafiken som momsbelagt och den del av försäljningspriset som motsvara privata körningar som momsfritt. Bilfirman drar av momsen som ingår i fakturan och behandlar försäljningen av bilen i Finland som skattepliktig försäljning.

En momsskyldig återförsäljare kan tillämpa marginalbeskattningsförfarandet även på varor som köpts från en näringsidkare vars försäljning är undantagen från moms enligt 61 §, 223 § i mervärdesskattelagen eller annan motsvarande bestämmelse eller enligt motsvarande bestämmelse i ett annat EU-land. Enligt lagens 61 § är bland annat försäljning av en vara som har varit i en användning som inte berättigar till avdrag undantagen från moms. Då återförsäljaren momsfritt köper en vara som den föregående säljaren har skaffat under mervärdesskattelagens giltighetstid för att i sin helhet användas i annan användning än sådan som berättigar till avdrag, kan återförsäljaren tillämpa marginalbeskattningsförfarandet på varan.

Undantagen från moms med stöd av 223 § i mervärdesskattelagen är sådan försäljning av anläggningstillgångar som anskaffats innan mervärdesskattelagen trätt i kraft och för vilken oms- eller momsavdrag inte har kunnat göras. Försäljning av långfristiga anläggningstillgångar är momsfri även när säljaren inte har kunnat göra avdrag under den tid mervärdesskattelagen varit i kraft, även om varan har anskaffats för användning som berättigar till avdrag inklusive öppen moms. Enligt en bestämmelse som var i kraft under tiden 1.6.1994 – 31.12.1995 (lagens 228 § 3 mom.) skulle köparen bevisa om varan hade tagits i bruk före 1.2.1993 och om det i något skede av utbyteskedjan har gjorts kalkylerat avdrag för varan. Om någon utredning inte hade kunnat läggas fram, fanns ingen avdragsrätt. Inte heller i situationer då denna avdrags-/ägarhistoria hade utretts och det konstaterats att det så kallade kalkylerade avdraget har gjorts för varan fanns ingen avdragsrätt.

Försäljningen av en begagnad vara eller av en vara som säljaren anskaffat som sina anläggningstillgångar kan vara momsfri även med stöd av en bestämmelse som motsvarar MomsL 61 § eller 223 § i en annan medlemsstat, varför återförsäljaren ska be köparen göra en anteckning om momsfriheten på inköpsfakturan för tillämpning av marginalbeskattningsförfarandet.

Marginalbeskattningsförvarandet kan tillämpas också på köp och gemenskapsinterna förvärv av konstverk med 10 procents skattesats. På försäljningar och gemenskapsinterna förvärv tillämpas en skattesats på 10 procent om säljaren är upphovsmannen eller dennes rättsinnehavare eller tillfälligt någon annan näringsidkare än den momsskyldiga återförsäljaren.

Marginalbeskattningsförfarandet lämpar sig också på köp av begagnade varor eller konstverk, samlarföremål eller antikviteter av en annan återförsäljare av dessa antingen i Finland eller i ett annat EU-land, om säljaren har tillämpat motsvarande förfarande på sin försäljning.

Den momsskyldiga återförsäljaren, till exempel konst- eller antikhandlare, får alltid välja huruvida han tillämpar marginalbeskattningsförfarandet på den momspliktiga importen av konstverk, samlarföremål och antikviteter och den momspliktiga vidareförsäljningen eller de allmänna bestämmelserna i MomsL. Om återförsäljaren tillämpar marginalbeskattningsförfarandet, gör han inte det normala momsavdraget för den moms som Tullen uppbär på sådana konstverk, samlarföremål och antikviteter som han själv importerat utanför EU, utan behandlar skattegrunden på importen ökat med den moms som uppburits av Tullen såsom inköp som marginalbeskattas och försäljningen som försäljning som marginalbeskattas. Tillämpningen av marginalbeskattningsförfarandet kan vara motiverat när återförsäljaren tillämpar samma förfarande även på de momsfria inköpen och på vidareförsäljningen av dessa.

5 Varor som förvärvats i samband med överlåtelse av rörelse helt eller delvis

Den som fortsätter rörelsen får under samma förutsättningar som överlåtaren tillämpa marginalbeskattningsförfarandet på begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter som överförts i samband med att rörelsen överlåtits helt eller delvis. Om överlåtaren har tillämpat förenklade förfarandet på de begagnade varorna, konstverken, samlarföremålen eller antikviteterna som han överlåter till efterträdaren för ett ändamål som berättigar till avdrag, med andra ord om han dragit av inköpspriset på varorna då han räknat ut vinstmarginalen för inköpsmånaden, förblir det avdrag som överlåtaren gjort under inköpsmånaden för varan i kraft i beskattningen av den som fortsätter rörelsen. Om överlåtaren har tillämpat marginalbeskattningsförfarandet per vara, anses skillnaden mellan återförsäljningspriset och inköpspriset som överlåtaren betalat utgöra vinstmarginalen då efterträdaren säljer varan.

Nedan i slutet av punkt 7.3 i kapitel 7 finns exempel på behandlingen av varor som erhållits i samband med en överlåtelse av en rörelse eller en del av denna och som omfattas av marginalbeskattningsförfarandet.

6 Utrikeshandel

När en återförsäljare säljer begagnade varor eller konstverk, samlarföremål eller antikviteter till andra EU-länder, kan hen välja om hen på försäljningen tillämpar de allmänna bestämmelserna i MomsL eller marginalbeskattningsförfarandet. Om varorna säljs till en skattskyldig i något annat EU-land, kan återförsäljaren välja om han på försäljningen tillämpar bestämmelserna om gemenskapsförsäljning eller marginalbeskattningsförfarandet. Närmare information om EU-varuhandeln finns sidan Mervärdesbeskattning i EU-varuhandeln.

I situationer med distansförsäljning kan återförsäljaren välja huruvida hen på försäljningen tillämpar marginalbeskattningsförfarandet eller om hen registrerar sig i landet där varorna säljs då gränsen för distansförsäljning överskrids. Försäljningen av en vara är distansförsäljning då säljaren eller någon annan för säljaren transporterar varan till en privatperson eller till annan icke-momsskyldig köpare i en annan medlemsstat. Distansförsäljningen från Finland till andra EU-länder beskattas i köparens land om försäljningen överskrider inköpslandets distansförsäljningsgräns. Närmare information om distansförsäljningen finns sidan, Mervärdesskattebestämmelser om distansförsäljning i Finland.

Försäljning av ett nytt transportmedel till ett annat medlemsland är alltid momsfri gemenskapsintern försäljning. Marginalbeskattningsförfarandet kan således inte tillämpas på försäljning av nya transportmedel. Närmare uppgifter om definitionen av ett nytt transportmedel och det beskattningsförfarande som ska iakttas finns i följande anvisningar om dessa:

Försäljningen utanför EU, till exempel till Ryssland eller Norge, är momsfri när villkoren för exportförsäljning uppfylls. I detta fall kan säljaren inte tillämpa marginalbeskattningsförfarandet.

7 Beräkning och deklaration av momsen

7.1 Allmänt

Vinstmarginalen kan beräknas antingen per vara eller enligt det så kallade förenklade förfarandet. Den momsskyldige kan också använda båda metoderna parallellt, om respektive inköp och försäljningar hålls separat både i bokföringen och dessutom från de inköp och försäljningar som omfattas av de allmänna bestämmelserna i MomsL. Huvudregeln är att det momsfria pris som betalats till varuleverantören för varan betraktas som inköpspris vid beräkning av vinstmarginalen. Man får inte lägga till andra kostnader, till exempel sådana transportkostnader som debiteras av andra än säljaren samt reparationskostnader eller kostnader som hänför sig till försäljningen.

En närmare redogörelse för behandlingen av bilskatt i marginalbeskattningsförfarandet finns nedan i punkt 13.6 i anvisningen. Begagnade varor, till exempel reservdelar, som köpts skattefritt och används för reparationer av begagnade varor kan dock läggas till inköpspriset, om marginalbeskattningsförfarandet tillämpas. Som försäljningspris för varan betraktas det vederlag, som erhållits genom försäljning av varan, det vill säga det mellan köparen och säljaren avtalade priset inklusive samtliga pristillägg som bärs upp hos köparen, till exempel de förpacknings- och transportkostnader som säljaren har debiterat köparen för.

Exempelvis 

auktionsförrättare, som säljer varor i eget namn för någon annans räkning är försäljningspriset det pris som köparen betalar och inköpspriset det pris som auktionsförrättaren betalar till uppdragsgivaren.

Vid import av konstverk, samlarföremål eller antikvitet betraktas som inköpspris den skattegrund, som tillämpas vid förtullningen ökad med den moms som uppbärs av Tullen. Dessa belopp framgår av förtullningsbeslutet.

Då det gäller gemenskapsförvärv av konstverk, det vill säga köp från något annat EU-land, betraktas som inköpspris som uppbärs av konstnären eller dennes rättsinnehavare eller sporadiskt någon annan näringsidkare än en skattskyldig återförsäljare skattegrunden för gemenskapsförvärvet med tillägg av en skatt på 10 procent på denna. Skattegrunden för det gemenskapsinterna förvärvet är det pris säljaren och köparen sinsemellan har avtalat utan momsens andel (MomsL 73 § 1 mom. och 73 a §). Om säljaren debiterar köparen för bikostnader, såsom förpacknings- och transportkostnader, inkluderas de i skattegrunden på det gemenskapsinterna förvärvet. I skattegrunden för det gemenskapsinterna förvärvet inkluderas inte andra kostnader, såsom transportkostnader som debiterats av andra än säljaren samt reparationskostnader eller kostnader som hänför sig till försäljningen.

7.2 Förfarande per vara (MomsL 79 a och 79 j §)

I förfarandet per vara räknas vinstmarginalen skilt för varje försäljning. Skattegrunden är skillnaden mellan det vederlag som fås för försäljningen av varan och varans inköpspris, det vill säga vinstmarginalen minskad med momsens andel. Vinstmarginalen innehåller alltså momsen. Inköpspriset för varan dras av från försäljningspriset för varan för försäljningsmånaden. Om vinstmarginalen på varan är negativ, blir det ingen moms att betala. En negativ vinstmarginal får inte bokföras bland andra marginalbeskattade försäljningar och den får inte heller dras av från skattegrunden för andra varor.

Exempel:  
försäljningspriset på en begagnad bok
inköpspriset på den begagnade boken
100
- 90
vinstmarginal 10

varav skattegrunden är 10 – (10 x 10/110) = 9,09 euro
varav moms att betala är 10 % av 9,09 euro = 0,91 euro.

Momsen antecknas i momsdeklarationen i punkt Skatt på inhemsk försäljning enligt 10 %.

7.3 Förenklat förfarande (MomsL 79 k §)

I det förenklade förfarandet är skattegrunden vinstmarginalen för hela kalendermånaden (skatteperioden) utan momsens andel. Vinstmarginalen beräknas så att man från försäljningspriserna på de marginalbeskattade varor som sålts under skatteperioden drar av inköpspriserna på de marginalbeskattade varor som köpts under skatteperioden. Denna skillnad utgör vinstmarginalen och den innehåller momsen. Skatteperioden kan också vara ett kvartal eller ett kalenderår, se anvisningen Ansökan om ändring av deklarations- och betalningsperioder för skatter på eget initiativ.

Exempel:  
försäljningspris på begagnade varor
inköpspris på begagnade varor
30 000
-20 000
vinstmarginal 10 000

varav skattegrunden är 10 000–(10 000x24/124) = 8 064,52
varav moms att betala är 24 % av 8 064,52 euro = 1 935,48 euro.

I momsdeklarationen anges skatten i punkten Skatt på inhemsk försäljning enligt 24 %.

Exempel:  
försäljningspris på konstverk 15 000, inklusive moms 24 %
import av konstverk,
momsgrund för konstverken 5 000 + moms 500 (10 %)
gemenskapsinterna förvärv av konstverk
från momsskyldiga konstnärer,
kontantinköpspriser 2 000 + moms 200 (10 %)
inhemska konstverk, inköpspriser (8 %)
skattefria inköp av konstverk från Finland 1000
15 000

- 5 500


- 2 200
- 1 500
- 1 000
vinstmarginal 4 800

varav skattegrunden är 4 800 – (4 800 x 24/124) = 3 870,97 euro,
av vilket skatten som ska betalas är 24 % av 3 870,97 euro är 929,03 euro.

I momsdeklarationen anges skatten i punkten Skatt på inhemsk försäljning enligt 24 %. Dessutom deklareras gemenskapsförvärv 2 000 euro i punkten Varuinköp från andra EU-länder samt skatt som betalas på dessa 10 % på 2 000 euro, det vill säga 200 euro deklareras i punkten  Moms på varuinköp från andra EU-länder.

Vinstmarginalen är negativ när inköpspriserna för skatteperioden (en månad, ett kvartal eller ett år) är större än försäljningspriserna. Den negativa vinstmarginalen kan läggas till den följande skatteperiodens marginalbeskattade inköp. Efter räkenskapsperiodens utgång kan den negativa vinstmarginalen överföras till den följande räkenskapsperioden. Negativ vinstmarginal får inte behandlas på något annat sätt, till exempel momsen som beräknats på den får inte bokföras som avdrag från moms på försäljningar av nya varor eller som tillägg till avdragbar moms. Om vinstmarginalen för skatteperioden i fråga är negativ, uppstår ingen moms som ska betalas för denna månad och därför ska man inte anmäla någonting alls om moms på försäljningar på momsdeklarationen för skatteperioden i fråga.

Exempel:    
  februari mars
marginalbeskattade försäljningar
marginalbeskattade inköp
neg. vinstmarg. från föregående mån.
1 000
- 2 000
- 1 000
4 000
- 2 000
 
vinstmarginal - 1 000 + 1 000

I mars (om skatteperioden är en månad) betalas skatt på den positiva vinstmarginalen 1 000 euro. Skattegrunden är 1 000 - (1 000 x 24/124) = 806,65 och skatten som ska betalas 24 % på 806,65 euro = 193,60 euro. Den skatt som beräknas på vinstmarginalen deklareras i momsdeklarationen för mars i punkten 24 % skatt på inhemsk försäljning. Den negativa vinstmarginalen för februari eller momsen på den antecknas överhuvudtaget inte i momsdeklarationen för februari.

Då försäljaren har försäljningar med olika skattesatser, kan vinstmarginalerna för dessa inte sammanställas. Till exempel om en vinstmarginal på 24 procent på försäljning är + 5 000 euro och 10 procent vinstmarginalen på försäljningen – 4 000 euro, ska den negativa vinstmarginalen på 4 000 euro flyttas som avdrag från en vinstmarginal på 10 procent följande månad. Den negativa vinstmarginalen kan inte överhuvudtaget utnyttjas för den positiva vinstmarginalen på 5000 euro för samma månad.

Nedan finns exempel på behandlingen av varor i marginalbeskattningsförfarandet som erhållits i samband med överlåtelse av rörelse helt eller en del av denna.

Exempel 1: (förenklat förfarande)

Överlåtaren har köpt 100 begagnade bilar till det sammanlagda priset om 10 000 euro (100 euro/bil). Överlåtaren har därefter sålt 30 bilar till det sammanlagda priset om 6 450 euro.  Överlåtarens vinstmarginal är –3 550 euro. Överlåtaren överför 70 bilar till efterträdaren. I detta fall kommer överlåtarens negativa marginal, 3 550 euro, efterträdaren till godo. Överlåtaren ger efterträdaren en utredning om den negativa vinstmarginalen (3 550 euro).

Exempel 2: (förenklat förfarande)

Överlåtaren har köpt 100 begagnade bilar till det sammanlagda priset om 10 000 euro (100 euro/bil). Överlåtaren har därefter sålt 70 bilar till det sammanlagda priset om 15 050 euro. Överlåtarens vinstmarginal är 5 050 euro och han betalar momsen på marginalen. Överlåtaren överför 30 bilar till efterträdaren.

Inköpspriset på de 30 bilarna (3 000 euro) kommer inte efterträdaren till godo eftersom överlåtaren redan har använt sig av inköpspriserna tillgodo. Då efterträdaren säljer bilarna, är hela försäljningspriset vinstmarginal på vilken han ska betala moms.

Exempel 3: (förenklat förfarande)

Överlåtaren har köpt 100 begagnade bilar till det sammanlagda priset om 10 000 euro (100 euro/bil) samt 70 begagnade motorcyklar till det sammanlagda priset om 7 000 euro (100 euro/motorcykel). Överlåtelsen gäller den del av rörelsen som omfattar handeln med motorcyklar. Före tidpunkten för överlåtelsen av rörelsen delvis har överlåtaren av motorcyklarna sålt 30 stycken till det sammanlagda priset om 3 300 euro och av bilarna 20 stycken till det sammanlagda priset om 2 200 euro. Överlåtarens negativa vinstmarginal i fråga om hela rörelsen är – 11 500 euro. Eftersom överlåtelsen gäller endast den del av rörelsen som omfattar handeln med motorcyklar, förblir den negativa vinstmarginalen i fråga om motorcyklarna, det vill säga – 3 700 euro, i kraft i beskattningen av efterträdaren. Överlåtaren ska ge efterträdaren en utredning om denna negativa vinstmarginal.

8 Försäljningens rättelseposter

Enligt MomsL 78 § får man från skattegrunden dra av den års- och bytesrabatt, köp- och försäljningsgottgörelse, överskottsåterbäring och annan regleringspost som gäller skattepliktig försäljning och som ges köparen samt kreditförlust som gäller försäljning som deklarerats som skattepliktig. När en återförsäljare tillämpar det förenklade förfarandet, får rabatter som gäller marginalbeskattade varor och övriga regleringsposter i försäljningen beaktas som sådana som avdrag från vinstmarginalen. Om säljaren tillämpar skattegrunden beräknad per vara, får man dra av högst det belopp som motsvarar vinstmarginalen. Som marginalbeskattad försäljnings rättelsepost kan under de allmänna förutsättningarna beaktas de kreditförluster som hänför sig till de marginalbeskattade försäljningarna. När försäljaren tillämpar det förenklade förfarandet är kreditförlusten avdragbar i sin helhet från vinstmarginalen. Om säljaren tillämpar skattegrunden beräknad per vara, får man dra av högst det belopp som motsvarar vinstmarginalen.

9 Upphävande av marginalbeskattningsförfarandet (MomsL 79 a och h § samt 79 k § 4 mom.)

Om det inte finns förutsättningar för marginalbeskattningsförfarandet, ska förfarandet upphävas och på köpet och försäljningen av varan tillämpas de allmänna bestämmelserna i MomsL.

Förfarandet ska upphävas om

 • varan eller anskaffningssituationen inte berättigar till att tillämpa förfarandet,

  eller om återförsäljaren av varan
   
 • antecknar på fakturan som ges till köparen momsen som betalats för försäljningen,
 • endast hyr ut varan till en kund inklusive moms, utan försäljningsavsikt
 • börjar använda varan i företaget somtill exempelanläggningstillgång,
 • säljer varan exklusive moms till exempel såsom exportförsäljning utanför EU eller såsom gemenskapsintern försäljning till ett annat EU-land, se bilagorna 13.3 och 13.5 i kapitel 13
 • överlåter äganderätten till varan utan vederlag eller börjar konsumera den privat,
 • företagets momsskyldighet upphör före försäljningen, eller
 • inte säljer varan som sådan eller efter en reparation eller ett iståndsättande av denna eller demonterad i delar, utan varan till exempel efter förädling, iståndsättande eller någon annan likartad behandling blir någon annan vara som säljs.

Marginalbeskattningsförfarandet behöver inte upphävas i det fall att största delen av varan används i ett iståndsättande, till exempel för reparation av bilar som omfattas av marginalbeskattningsförfarandet för vidareförsäljning, eller om största delen av varan säljs med iakttagande av marginalbeskattningsförfarandet, antingen som iståndsatt eller vidare i delar, och resten blir skrot.

Marginalskatteavdraget upphävs så att det avdragna inköpspriset eller motsvarande värde vid import eller gemenskapsinternt förvärv läggs till skatteperiodens vinstmarginal. Om försäljningen felaktigt har behandlats som försäljning som ska marginalbeskattas, ska försäljningen korrigeras så att den svarar mot varje försäljningstransaktion, jämför med exemplen i kapitel 11 som gäller bokföringen.

10 Anteckningar på fakturan

MomsL 209 b § innehåller föreskrifter om när säljaren ska ge köparen en faktura och för vilken typ av försäljning. Föreskrifter om vad en faktura ska innehålla finns i MomsL 209 e §. MomsL 209 f § innehåller föreskrifter om så kallade förenklade faktureringskrav som gäller obetydlig försäljning och några andra verksamhetsområden som avses i det aktuella lagrummet.

Om dessa obligatoriska fakturaanteckningar har Skatteförvaltningen utfärdat en anvisning 15.5.2014 Faktureringskraven vid mervärdesbeskattningen.

Det bör särskilt observeras att när säljaren tillämpar marginalbeskattningsförfarandet så ska skattebeloppet inte antecknas i fakturan. Det rekommenderas att man i fakturan gör en anteckning om att förfarandet har tillämpats eller hänvisar till MomsL 79 a § eller till den aktuella bestämmelsen i momsdirektivet (Rådets direktiv 2006/112/EG). Fakturan ska enligt det aktuella fallet alltid innehålla anteckningen ”vinstmarginalsystem – begagnade varor”, ”vinstmarginalsystem – konstverk” eller ”vinstmarginalsystem – samlarföremål och antikviteter”.

När säljaren tillämpar det förfarande i enlighet med marginalbeskattningssystemet som avses i MomsL 79 a §, har köparen inte rätt att göra avdrag för skatten som säljaren betalat på vinstmarginalen. Det rekommenderas att man i fakturan gör en anteckning om att försäljningspriset inte innehåller någon avdragsgill skatt.

Om en anteckning om en skatt som ska betalas på försäljningen har gjorts i försäljningsverifikatet, kan marginalbeskattningsförfarandet inte tillämpas på försäljningen, utan i detta fall ska de allmänna bestämmelserna i MomsL tillämpas.

I situationer med skattefria inköp är det särskilt viktigt att se till att det av fakturorna över skattefria inköp och övriga handlingar tydligt framgår att det är fråga om ett skattefritt förvärv i enlighet med MomsL 79f §. Om köparen upprättar fakturan och fakturaanteckningarna på säljarens vägnar, ska köparen göra de föreskrivna fakturaanteckningarna. Om det av leverantörsfakturan eller de övriga handlingarna inte går att dra slutsatser om huruvida det är fråga om ett skattefritt förvärv i enlighet med den ovan nämnda bestämmelsen, kan marginalbeskattningsförfarandet inte tillämpas, och förvärvet bokförs i icke-avdragsgilla inköp.

Då man säljer monterade varor på vilka man vid inköpet tillämpat marginalbeskattningsförfarandet, ska man på försäljningsverifikationen specificera varans och arbetets andel. Då ska man i fråga om kraven på fakturaanteckningarna speciellt observera att man ska göra en anteckning i fråga om försäljningen av varan (till exempel reservdelar till bil) om att marginalbeskattningsförfarandet tillämpats på inköpet. Man ska i fråga om arbetet anteckna skattegrunden, enhetspriset exklusive moms, skattesatsen och den moms som ska betalas. Momsen som ingår i arbetets andel kan dras av på normalt sätt.

Då man säljer begagnade varor eller konstverk, samlarföremål eller antikviteter till andra EU-länder, rekommenderas att anteckningen om att marginalbeskattningsförfarandet har tillämpats antecknas på fakturan helst på det språk som talas i köparens hemstat eller på engelska. Om momsens belopp har antecknats på fakturan som ges till köparen, måste de allmänna bestämmelserna i MomsL tillämpas på försäljningen och marginalbeskattningsförfarandet ska upphävas.

11 Bokföring och exempel på bokningar

Den momsskyldige ska ha en sådan bokföring att de uppgifter som behövs för att påföra moms framgår av den. I bokföringen och lagerbokföringen ska de inköp och försäljningar på vilka marginalbeskattningsförfarandet tillämpas hållas isär från de andra inköpen och försäljningarna. En separat lagerbokföring behövs bland annat för att man kan bevisa att varorna inte har tagits i någon annan användning än vidareförsäljning.

Beräkningssättet för vinstmarginalen och kravet att hålla isär olika slags transaktioner betyder ofta i praktiken att de försäljningar och inköp som ska marginalbeskattas bokförs på särskilda konton i bokföringen. Vid behov ska de marginalbeskattade försäljningarna och inköpen ännu hållas isär, det vill säga bokföras på särskilda konton när

 • man samtidigt tillämpar förfarandet per vara och det förenklade förfarandet eller
 • när olika skattesatser tillämpas på försäljningen.

Exempelvis ett antikvariat bokför försäljningen av begagnade tidningar under den allmänna skattesatsen 24 % och försäljningen av begagnade böcker enligt den lägre skattesatsen 10 % på var sitt konto för marginalbeskattade försäljningar. På motsvarande sätt ska inköp av begagnade tidningar och böcker bokföras på var sitt konto för marginalbeskattade inköp.

På bokföringen och anvisningarna om bokföringen inverkar också bestämmelserna om periodisering (punkt 12) och de bestämmelser som förbjuder avdragandet av den negativa vinstmarginalen. Om bokföringen är adb-baserad, ska bokföringsprogrammet innefatta en sådan spärr att programmet inte beräknar momsen från den negativa vinstmarginalen och inte bokför den som avdrag från den moms som betalas för försäljningen eller lägger den till momsen som ska avdras från försäljningarna eller direkt som avdrag från den moms som ska redovisas.

Bokföringsnämnden har gett en allmän anvisning om bokföring av moms 6.5.2008. I den allmänna anvisningen behandlas också bokföringen av begagnade varor i enlighet med marginalbeskattningsförfarandet (punkt 3.7.2 i den allmänna anvisningen).

Bokningar som upphäver marginalbeskattningsförfarandet:

Exempel 1:

Varan säljs inte, utan tas i annan användning, utan avsikt att sälja den vidare. Varan har köpts exklusive moms och inköpspriset har dragits av vid beräkningen av vinstmarginalen.

Upphävning av avdraget i marginalbeskattningen bokförs till exempel i enlighet med följande: varans momsfria inköpspris bokförs per icke-avdragbara köp an varor som ska marginalbeskattas.

Exempel 2:

Varan säljs exklusive moms. Varan har köpts exklusive moms och inköpspriset har dragits av vid beräkningen av vinstmarginalen.

Inköpsanteckningen upphävs: enligt exempel 1 ovan

Försäljningen bokförs:

 • om försäljningen ännu inte bokförts, ska den bokföras så att den motsvarar försäljningstransaktionen i fråga: till exempel exportförsäljning, gemenskapsintern försäljning eller distansförsäljning (se exemplen 13.1 - 13.5 i kapitel 13)
 • om varans försäljningspris har bokförts på kontot för marginalbeskattade försäljningar, ska anteckningen upphävas under försäljningsmånaden: till exempel per försäljningar som ska marginalbeskattas an det aktuella kontot för momsfri försäljning (till exempel gemenskapsinterna försäljningar, export- eller distansförsäljningar).

Exempel 3:

På försäljningsfakturan för en vara antecknas momsbeloppet som ska betalas, det vill säga momsen på hela försäljningspriset eller skatt som beräknats till exempel endast på vinstmarginalen. Varan har köpts exklusive moms och inköpspriset har dragits av vid beräkningen av vinstmarginalen.

Inköpsanteckningen upphävs enligt exempel 1 ovan.

Försäljningen bokförs:

 • om försäljningen ännu inte bokförts, ska försäljningspriset bokföras exklusive moms som vanligt på kontot för momspliktiga försäljningar och momsen på den aktuella försäljningen på kontot för momsskuld på försäljningar.

 • om varans försäljningspris har bokförts på kontot för marginalbeskattade försäljningar, ska anteckningen upphävas under den månad då försäljningen har debiterats: till exempel per försäljningarna som ska marginalbeskattas an momspliktiga försäljningar (= försäljningspriset exklusive moms) och an momsskuld på försäljningar (= moms).

12  Periodisering

Om vinstmarginalen beräknas per vara, läggs varans inköpspris till de köp som ska marginalbeskattas per vara först under försäljningsmånaden och samtidigt läggs också försäljningspriset till de försäljningar som ska marginalbeskattas per vara. Försäljningarna och inköpen periodiseras till försäljningens leveranstidpunkt.

I det förenklade förfarandet är skatteperiodens vinstmarginal skillnaden mellan det sammanlagda beloppet av vederlagen för varor som sålts under skatteperioden och som omfattas av det aktuella förfarandet och det sammanlagda beloppet av inköpspriserna för varor som anskaffats under skatteperioden och som omfattas av nämnda förfarande (MomsL 79 k §). Momsfria köp och momspliktiga köp av konstverk enligt 10 procent bokförs på kontot för de inköp som ska marginalbeskattas under månaden då varan har tagits emot (MomsL 140 § 1 mom.). På kontot för marginalbeskattade försäljningar bokförs för leveransmånaden skattegrunden för importerade konstverk, samlarföremål och antikviteter och momsen på dessa samt skattegrunden för gemenskapsinterna förvärv av konstverk samt momsen på 10 procent.

De gemenskapsinterna förvärven av konstverk och momsen på dessa enligt 10 procent periodiseras till den månad som följer mottagningsmånaden. Om köparen har mottagit en inköpsfaktura på konstverket eller en motsvarande handling redan under mottagningsmånaden, periodiseras det gemenskapsinterna förvärvet emellertid till den månad varan har mottagits.

Försäljningarna bokförs på kontot för marginalbeskattade försäljningar under den månad då varan har levererats till kunden. Under räkenskapsperioden kan varan bokföras till debiteringsmånaden och om man inte använder debitering, till den månad då beloppet inflyter. De förskottsbetalningar som mottagits före leveransen bokförs alltid till den månad då beloppet inflyter. De försäljningspris som är odebiterade eller obetalda vid räkenskapsperiodens utgång ska periodiseras till den sista kalendermånaden under räkenskapsperioden.

Om marginalbeskattningsförfarandet ska upphävas, ska det tillägg som görs till skatteperiodens vinstmarginal periodiseras till den kalendermånad under vilken varan har tagits i annat bruk eller under vilken köparen har debiterats för varan (MomsL 140 § 2 mom.).

13 Exempel från olika situationer

13.1 Alternativ som kan väljas av återförsäljaren i handeln med begagnade varor

En återförsäljare köper exklusive moms en begagnad bil (6 000 euro) som han rengör och iståndsätter samt monterar i bilen i samband med reparationsarbetet nya delar som köpts inklusive moms (1 220 euro) och momsfritt köpta demonterade delar (300 euro). Bilen säljer han vidare inkl. moms (12 200 euro).

Återförsäljarens alternativ

1. handlar enligt de allmänna bestämmelserna i MomsL:

 • momsen (236) på de nya momsbelagda delarna bokförs under avdragsgilla skatter på basis av inköpsverifikationen
 • avdrag får göras inte för bilens momsfria anskaffningspris (6 000), såsom inte heller för de momsfritt köpta begagnade delarna (300)
 • skatten på det skattepliktiga försäljningspriset på 12 200 euro är 2 361,29 euro och grunden för moms på försäljningen är 9 838,71 euro; av försäljningsfakturan ska bland annat skattegrunden, 9 838,71 euro, och skattebeloppet 2 361,29 euro framgå.

2. tillämpar marginalbeskattningsförfarandet:

 • bilens momsfria inköpspris (6 000) behandlas som inköp som ska marginalbeskattas
 • de momsfritt köpta demonterade delar (300) som används i reparationen av bilen behandlas som inköp som marginalbeskattas
 • skatten 236 euro som ingår i anskaffningspriset av momsbelagda delar kan avdras på normalt sätt, på samma sätt som i punkt 1 ovan), anskaffningen av skattepliktiga delar får inte behandlas som ett inköp som skall marginalbeskattas
 • egna arbetskostnader är varken inköp som marginalbeskattas eller momsbelagda inköp och det får inte göras något avdrag på dem
 • hela försäljningspriset som debiterats av kunden (12 200) behandlas som försäljning som marginalbeskattas. Momsen betalas för vinstmarginalen som beräknas på basis av skillnaden mellan de försäljningar som ska marginalbeskattas och inköp som ska marginalbeskattas:

  12 200–6 300 = 5 900
  varav skattegrunden är 4 758,06
  och av detta är skatten på 24 procent 1 141,94 euro.

Momsbeloppet får inte specificeras i försäljningsfakturan, inte ens det som räknats ut på basis av vinstmarginalen. Anteckning att marginalbeskattningsförfarandet har tillämpats ska finnas på verifikatet. I detta fall har köparen inte rätt att göra avdrag för skatten som säljaren betalat på vinstmarginalen. Det rekommenderas att man i fakturan gör en anteckning om att försäljningspriset inte innehåller någon avdragsgill skatt.

Om försäljaren inte gjort någon anteckning om tillämpningen av marginalbeskattningsförfarandet på försäljningsfakturan, ska marginalbeskattningen upphävas under den månad då köparen har debiterats för försäljningen. Då bokförs bilens momsfria inköpspris och inköpspriset av momsfria demonterade delar under icke-avdragsgilla inköp. Om försäljningen redan har bokförts, ska försäljningspriset överföras från kontot för marginalbeskattade försäljningar till kontot för momspliktiga försäljningar exklusive moms och momsen på kontot momsskuld av försäljningar. Om anteckningen av försäljningen inte har gjorts, bokförs försäljningen som vanligt som momspliktig.

Om det inte framgår av inköpsfakturan att det är fråga om en momsfri anskaffningssituation som berättigar till marginalbeskattningsförfarande, ska bilens inköpspris behandlas som icke-avdragsgillt inköp. Försäljningen behandlas som ovan i punkt 1.

13.2. Inköp från ett annat EU-land

1. En finsk momsskyldig återförsäljare köper en begagnad vara (bil) för vidareförsäljning

Inköpet från en momsskyldig återförsäljare i ett annat EU-land kan ske antingen som gemenskapsinternt förvärv eller med marginalbeskattningsförfarandet. Om det av fakturan som ges till den finska köparen framgår att säljaren tillämpat marginalbeskattningsförfarandet på försäljningen, kan den finska köparen tillämpa marginalbeskattningsförfarandet på återförsäljningen. Den finska köparen gör då inte något gemenskapsinternt förvärv i Finland.

Om den finska köparen gjort ett gemenskapsinternt förvärv hos en momsskyldig säljare i ett annat EU-land, ska den faktura som säljaren gett köparen innehålla bland annat säljarens och köparens momsnummer samt en anteckning om att det är fråga om gemenskapsintern försäljning. Däremot får fakturan inte innehålla någon anteckning om skattesats eller momsbelopp. Om säljaren antecknat momsbeloppet på fakturan, måste köparen be säljaren om en ny faktura.

2. En finsk momsskyldig återförsäljare köper ett konstverk för vidareförsäljning.

Om den finska momsskyldige köper ett konstverk från en momsskyldig konstnär eller dennes rättsinnehavare eller annan näringsidkare än en momsskyldig återförsäljare i ett annat EU-land, betalar han moms på det gemenskapsinterna förvärvet enligt 10 %. Då den finska återförsäljaren säljer konstverket vidare, får han göra det antingen enligt mervärdesskattelagens allmänna bestämmelser eller med marginalbeskattningsförfarandet. Om han väljer de allmänna bestämmelserna, kan han deklarera momsen på det gemenskapsinterna förvärvet först under den månad då han säljer konstverket. Om han väljer marginalbeskattningsförfarandet, får han såsom inköp som ska marginalbeskattas i fråga om det gemenskapsinterna förvärvet behandla förutom skattegrunden, det vill säga det momsfria inköpspriset för konstverket, även momsen enligt 10 % som ska betalas på förvärvet. Denna moms får inte deklareras bland de skatter som ska dras av.

Oavsett om en momsskyldig säljare i något annat EU-land väljer att tillämpa gemenskapsförsäljning eller marginalbeskattningsförfarande, ska denna säljares finländska handelspartner se till att fakturaanteckningarna är korrekta och innehåller alla nödvändiga uppgifter. I fråga om Finland finns en redogörelse för vilka fakturaanteckningar som krävs i anvisningen Faktureringskraven vid mervärdesbeskattningen. Denna anvisning gäller dock enbart tillämpningen av MomsL i Finland. Försäljningslandet är något annat EU-land än Finland då det gäller begagnade varor som sålts enligt marginalbeskattningsförfarandet eller gemenskapsförsäljning av varor som bedrivs av en säljare i något annat EU-land, om dessa sålda varor transporteras från något annat EU-land till Finland. I detta fall ska faktureringskraven i säljarens och varans försäljningsland tillämpas. I olika EU-länder kan faktureringskraven trots bestämmelserna om harmonisering av faktureringen enligt avdelning XI kapitel 3.4 i momsdirektivet 2006/112/EG i någon utsträckning variera inom gränserna som det aktuella direktivet tillåter, och därför ska en köpare i Finland, om hen är osäker på fakturaanteckningarnas riktighet, i första hand hos skattemyndigheterna kontrollera varans försäljningsland och att fakturaanteckningarna är i enlighet med lagstiftningen i det aktuella landet. Efter behov ska en ny faktura begäras. Genom följande länk får man tillgång till webbplatserna för skatteförvaltningarna i andra länder.

13.3 Försäljning till ett annat EU-land

1. Begagnade varor

Den finska momsskyldiga återförsäljaren har i anskaffningsskedet bokfört inköpspriset för en momsfritt anskaffad begagnad vara (bil) som inköp som ska marginalbeskattas.

Då den begagnade varan (bilen) säljs till en näringsidkare i ett annat EU-land, får säljaren välja om han behandlar försäljningen som försäljning som ska marginalbeskattas eller som gemenskapsintern försäljning. Om försäljningen sker som gemenskapsintern försäljning, ska säljaren upphäva marginalbeskattningsförfarandet och lägga inköpspriset till skatteperiodens vinstmarginal.

2. Konstverk, samlarföremål och antikviteter

Den finska momsskyldiga återförsäljaren har i anskaffningsskedet bokfört inköpspriset för ett momsfritt anskaffat konstverk, samlarföremål och en momsfritt anskaffad antikvitet såsom inköp som ska marginalbeskattas.

Då konstverket, samlarföremålet och antikviteten säljs till en näringsidkare i ett annat EU-land, får säljaren välja om han behandlar försäljningen som försäljning som ska marginalbeskattas eller som gemenskapsintern försäljning. Om försäljningen sker som gemenskapsintern försäljning, ska säljaren upphäva marginalbeskattningsförfarandet och lägga inköpspriset till skatteperiodens vinstmarginal.

Oavsett om en finländsk momsskyldig säljare väljer att tillämpa gemenskapsförsäljning eller marginalbeskattningsförfarande, ska den finländska säljaren vara omsorgsfull då hen gör fakturaanteckningar. Fakturaanteckningarna i försäljningsfakturorna ska vara korrekta och innehålla alla uppgifter som krävs. En redogörelse för vilka fakturaanteckningar som behövs finns i anvisningen Faktureringskraven vid mervärdesbeskattningen.

13.4. Import

En finsk momsskyldig återförsäljare importerar begagnade varor eller konstverk, samlarföremål eller antikviteter utanför EU för vidareförsäljning. Hen

 1. importerar själv den begagnade varan utanför EU, till exempel från Norge, drar av momsen enligt förtullningsbeslutet under förtullningsmånaden. Marginalbeskattningen kan inte tillämpas på importerade begagnade varor. Försäljning i hemlandet är normal momspliktig försäljning; på försäljningsverifikatet ska finnas varans momsfria försäljningspris och beloppet av den betalda momsen;
 2. importerar själv konstverk, samlarföremål eller antikviteter inklusive moms utanför EU, till exempel från Norge och

  a. antingen tillämpar mervärdesskattelagens allmänna momsbestämmelser på försäljningen, det vill säga betalar momsen normalt för inrikesförsäljningen. På försäljningsfakturan försäljningspriset exklusive moms samt momsbeloppet som ska uträknas enligt den korrekta skattesatsen. Momsen på importen i förtullningsbeslutet får emellertid inte avdras ännu under förtullningsmånaden, utan momsen i förtullningsbeslutet kan dras av först under den månad då försäljningen debiteras.

  b. eller, om försäljaren följer bestämmelserna om marginalbeskattningen, bokför han inte momsen i förtullningsbeslutet under de avdragsgilla skatterna, utan grunden för beräkning av moms och momsen på basis av förtullningsbeslutet bokförs sammanlagt på kontot för de inköp som ska marginalbeskattas. Hela inköpspriset som debiteras kunden bokförs på kontot för de försäljningar som ska marginalbeskattas. Momsen beräknas på basis av vinstmarginalen.

13.5. Försäljning utanför EU

En finsk momsskyldig återförsäljare säljer och levererar begagnade varor eller konstverk, samlarföremål eller antikviteter till en köpman eller en privatperson utanför EU (till exempel Norge). Försäljningen är exportförsäljning och således momsfri, förutsatt att säljaren har bevis om att varan har exporterats. Mervärdesbeskattningen i exporthandeln. I försäljningsfakturan antecknas "moms 0 %, skattefri försäljning till ett land utanför EU".

Om säljaren har bokfört inköpspriset av en vara som han anskaffat exklusive moms

1. under icke-avdragsgilla inköp, behövs inga rättelseanteckningar;

2. på kontot för inköp som ska marginalbeskattas, ska det avdragna inköpspriset läggas till vinstmarginalen under den månad som den aktuella försäljningsfakturan debiterats.

Om säljaren på basis av förtullningsbeslutet har bokfört konstverk, samlarföremål eller antikviteter som han importerat inklusive moms,

3. momsen på kontot för avdragsgilla skatter under den månad då köparen har debiterats för exportförsäljningen, då behövs inga rättelseanteckningar i bokföringen

4. momsgrunden som framgår av förtullningsbeslutet och momsen under inköp som ska marginalbeskattas, ska marginalbeskattningsförfarandet upphävas genom att det avdragna inköpspriset läggs till vinstmarginalen under den månad då försäljningen har debiterats och importen behandlas enligt punkt 3.

Då försäljningen sker momsfritt utanför EU, får säljaren inte ännu under förtullningsmånaden bokföra momsen enligt förtullningsbeslutet på kontot för avdragsgilla skatter, utan enligt punkt 3 först under den månad då försäljningen debiteras.

13.6. Handel med begagnade bilar enligt marginalbeskattningsförfarandet och bilskatt

När Tullen påför bilskatt uppbärs inte längre moms på denna efter ändringen i bilskattelagen 2009. Den bilskatt på fordon som ett i bilskattelagen avsett registrerat ombud betalat i stället för en i fordonstrafikregistret införd fordonsägare (köpare av bilen) och enligt avtal debiterat köparen, utgör enligt MomsL 73 § 2 mom. inte en del av det vederlag som debiterats för fordonet, och ingår därför inte i grunden för skatten på försäljningen. Av denna anledning ska en bilskatt som betalats på köparens vägnar inte räknas till grunden för momsen som betalas på försäljningen. Nedan finns exempel som anknyter till prissättningen av bilen och uträkningen av momsen i situationer då bilskatten betalats av köparen, och å andra sidan, om säljaren registrerat bilen i sitt eget namn innan den säljs till köparen.

Marginalbeskattningsförfarandet kan endast tillämpas av en skattskyldig återförsäljare som i form av affärsverksamhet köper begagnade varor som avses i lagen, till exempel begagnade bilar. En återförsäljare kan tillämpa marginalbeskattningsförfarandet om varan skaffas i Finland eller EU och exklusive moms. Marginalbeskattningsförfarandet kan även tillämpas på en enskild försäljning i samband med skattepliktig affärsverksamhet.

Nedan följer några exempel på hur bilskatten ska beaktas när marginalbeskattningsförfarandet tillämpas. Tullen ger vid behov mer information gällande bilskatten (närmare uppgifter genom denna länk: http://www.tulli.fi/sv/foretag/beskattning/bilbeskattning_importor/index.jsp).

Exempel 1: Till en kund säljer en bilaffär i enlighet med marginalbeskattningssystemet ett fordon som köpts skattefritt till Finland från ett annat EU-land och som är registrerat i bilaffärens namn. Ändringen i bilskattelagen påverkar inte behandlingen av momsen på försäljningen, det vill säga hela försäljningspriset på bilen inkluderar moms. När bilaffären registrerar bilen i sitt eget namn före vidareförsäljningen, är bilskatten försäljningsaffärens kostnad precis som hyran för affärslokalen eller personallönerna. Bilskatten ska således beaktas vid prissättningen av bilen. När köparen debiteras bilskatten som en del av det momsbelagda försäljningspriset på bilen ska denna beaktas i grunden för skatten på försäljningen. Momsen på försäljningen beräknas således utifrån grunden för skatten som inkluderar bilskatt. Bilskatten är dock inte en del av bilens inköpspris som ska beaktas i marginalbeskattningen på grund av att denna inte har betalats som en del av bilens inköpspris till säljaren, utan denna betalas till Tullen.

Om en bil säljs registrerad i bilaffärens namn som ett köp som ska marginalbeskattas, beaktas endast det skattefria priset på bilen. Övriga kostnader som anknyter till anskaffningen av en bil indelas i avdragsgilla och icke-avdragsgilla beroende på om anskaffningarna inkluderar finsk moms. Avdrag för bilens anskaffnings- och resekostnader får göras i enlighet med bestämmelserna i MomsL. Den bilskatt som debiterats bilaffären bokas bland de icke-avdragsgilla kostnaderna i momsbeskattningen. Vinstmarginalen beräknas utifrån skillnaden mellan försäljningspriset och det faktiska inköpspriset på bilen, utan hänsyn till bilskatten.

Exempel på uträkning av moms:

En finländsk person som handlar med begagnade bilar köper en begagnad bil från Belgien av en säljare som tillämpar marginalbeskattningsförfarandet på sin försäljning. Bilens inköpspris är 10 000 euro. Bilhandlaren för in bilen i Finland. Enligt bilskattelagen ska bilskatt betalas på bilen innan den registreras eller tas i användning. Bilhandlaren registrerar bilen i sitt eget namn. På bilen ska en bilskatt om 3 660 euro betalas. Bilhandlaren säljer bilen med tillämpning av marginalbeskattningsförfarandet för 18 000 euro.

Vinstmarginalen som inkluderar moms är 8 000 euro (18 000 – 10 000).
Grunden för momsen som ska betalas på försäljningen är 8 000 – (8 000x24/124) = 6 451,61 euro.
På försäljningen ska en bilskatt om 1 548,39 euro betalas.
På bilskatten om 3 660 euro uppbärs ingen moms, och därför finns det i fråga om bilskatten ingen skatt som kan dras av.
I marginalbeskattningsförfarandet får momsen inte synas överhuvudtaget på försäljningsfakturan.

Exempel 2: En bilaffär kan sälja en begagnad bil som köpts skattefritt och i fråga om bilskatten handla som ett registrerat ombud för Tullen och i stället för den som köper bilen betala bilskatt. I detta fall är den bilskatt som debiterats köparen inte en del av försäljningspriset på bilen eller grunden för skatten. Försäljningspriset på bilen utan bilskatteandel är i enlighet med marginalbeskattningssystemet skattepliktig försäljning. Moms betalas på vinstmarginalen. Den bilskatteandel som debiterats köparen är en momsfri genomgångspost.

Exempel på uträkning av moms:

En finländsk person som handlar med begagnade bilar köper en begagnad bil från Belgien av en säljare som tillämpar marginalbeskattningsförfarandet på sin försäljning. Bilens inköpspris är 10 000 euro. Bilhandlaren för in bilen i Finland. Enligt bilskattelagen ska bilskatt betalas på bilen innan den registreras eller tas i användning. Bilhandlaren verkar som Tullens registrerade ombud och betalar bilskatten för köparen av bilen. På bilen ska en bilskatt om 3 660 euro betalas. Bilhandlaren säljer bilen med tillämpning av marginalbeskattningsförfarandet för 14 340 euro.

Vinstmarginalen som inkluderar moms är 4 340 euro (14 340 – 10 000).
Grunden för momsen som ska betalas på försäljningen är 4 340 – (4 340x24/124) = 3 500 euro.

På försäljningen ska en bilskatt om 840,00 euro betalas.

På bilskatten om 3 660 euro uppbärs ingen moms, och därför finns det i fråga om bilskatten ingen skatt som kan dras av.

Bilskatteandelen på 3 660 euro debiteras köparen separat som en så kallad genomgångspost. Den kan antecknas på samma försäljningsfaktura som används för att fakturera köparen. I denna kan man nämna att man i egenskap av registrerat ombud för Tullen betalat bilskatten för köparen. I bokföringen bokas inte bilskatten som en resultatpåverkande post utan genom kontona i balansräkningen.

I marginalbeskattningsförfarandet får momsen inte synas överhuvudtaget på försäljningsfakturan.

Exempel 3: Om bilaffären säljer den begagnade bil i exempel 2 ovan som köpts skattefritt så att köparen själv sköter anmälningarna gällande bilbeskattningen och betalningarna samt registrerar bilen i sitt namn, är bilförsäljningen en skattepliktig försäljning enligt marginalbeskattningsförfarandet. Bilskatten är en fråga mellan köparen och Tullen, och bilaffären behöver inte bry sig om denna. Prissättningen av bilen är med tanke på momsbeskattningen den samma i detta fall och i exempel 2 ovan till följd av att bilskatten inte är en kostnad för säljaren.

Momsen beräknas på samma sätt som i exempel 2. Momsen får inte synas på försäljningsfakturan.

Exempel 4: En säljare som köpt ett fordon från ett annat EU-land kan verka som ombud med stöd av en fullmakt som getts av köparen och sköta beskattningen och registreringen för köparen. I detta fall ska bilskattedeklarationen lämnas i köparens namn. Förfarandet förutsätter att köparen gett säljaren en fullmakt så att säljaren kan verka som köparens ombud hos Tullen. Köparen svarar för skatten, och den bilskatt som betalats för köparen ska specificeras på fakturan, och i säljarens bokföring som en genomgångspost som inte påverkar resultatet.

Om en person som verkar som Tullens registrerade ombud säljer ett fordon, sköter köparen själv registreringen eller också verkar säljaren som köparens ombud. I detta fall betalar bilaffären inte moms på bilskatteandelen. Om man verkar som Tullens registrerade ombud, debiteras bilskatteandelen exklusive moms, även om marginalbeskattningsförfarandet tillämpas på försäljningen av bilen. När ett fordon säljs som oregistrerat eller som registrerat i köparens namn är bilskatten inte en del av köpesumman. Det rekommenderas att man i försäljningsfakturan separat från köpesumman mellan bilsäljaren och köparen gör en anteckning om bilskatten som ska debiteras köparen och som betalats av säljaren för köparen.

Momsen beräknas på samma sätt som i exempel 2. Momsen får inte synas på försäljningsfakturan.

13.7. Definition av begagnad vara, konstverk, samlarföremål och antikvitet

Med begagnade varor avses lösa föremål som har använts och som lämpar sig för vidare användning som sådana, efter reparation eller iståndsättning eller demonterade i delar. Konstverk, samlarförmål och antikviteter betraktas dock inte som begagnade varor.

Med konstverk avses följande i tulltaxan klassificerade varor:

 1. tavlor, collage, målningar, teckningar och pasteller som är utförda helt för hand, med undantag för planritningar, andra ritningar samt teckningar för arkitektoniskt, ingenjörtekniskt, industriellt, kommersiellt, topografiskt eller liknande ändamål (tullposition 9701) och konstgrafiska originalblad, avtryck och litografer, tryckta i begränsat antal direkt i svartvitt eller färg från en eller flera tryckformar som konstnären framställt helt för hand, oavsett vilken teknik och vilket material som använts, dock med undantag för mekaniska eller fotomekaniska förfaranden (tullposition 9702 00 00);
 2. originalskulpturer och -statyer oavsett materialet, under förutsättning att de är helt utförda av konstnären; avgjutningar vars utförande är begränsat till åtta stycken och övervakat av konstnären eller hans efterföljande rättsinnehavare, med undantag av avgjutningar som utförs som massproduktion samt sedvanliga hantverksföremål av handelsvaranatur som klassificeras enligt tillverkningsmaterialet (tullposition 9703 00 00);
 3. handvävda tapisserier (tullposition 5805 00 00) och väggbonader handgjorda efter originalritningar av konstnären, under förutsättning att det finns högst åtta exemplar av varje (tullposition 6304 00 00).
 4. fotografier tagna av konstnären, tryckta av honom eller under hans tillsyn, signerade och numrerade samt begränsade till 30 exemplar, oavsett storlek och underlag.

Med samlarföremål avses följande i tulltaxan klassificerade varor:

 1. frimärken, skattemärken, frankostämplar, förstadagskuvert, helsaker och motsvarande varor, förutsatt att de inte är eller avsedda att bli gångbara eller att deras pris bestäms på grundval av samlarvärdet (tullposition 9704 00 00);
 2. samlingar och föremål för samlingar av zoologiskt, botaniskt, mineralogiskt, anatomiskt, historiskt, arkeologiskt, paleontologiskt, etnografiskt eller numismatiskt värde.

Med antikviteter avses varor som är mer än 100 år gamla och som inte är konstverk eller samlarföremål.

Mika Jokinen ledande skattesakkunnig

Maija Rautiainen skattesakkunnig

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2017