Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Lättnad vid den nedre gränsen för moms

Har getts
19.11.2015
Diarienummer
A176/200/2015
Giltighet
1.1.2016 - 31.12.2016
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om Skatteförvaltningen
Ersätter anvisningen
Lättnad vid den nedre gränsen för moms 17.6.2013

Anvisningen har uppdaterats på grund av lagändringen som träder i kraft 1.1.2016. I samband med uppdateringen har några svar flyttats från Skatteförvaltningens anvisning Skattelättnad i anslutning till den nedre gränsen av moms – Vanliga frågor till denna anvisning.

1. När har ett företag rätt till lättnad vid den nedre gränsen för skattskyldighet?

Den i momsbeskattningen tillämpade gränsen för ringa momsskyldighet samt gränsen för skattelättnaden på moms i anslutning till momsskyldighetens nedre gräns höjs fr.o.m 1.1.2016. Gränsen för momsskyldigheten höjs från 8 500 euro till 10 000 euro och gränsen för skattelättnaden på moms i anslutning till momsskyldighetens nedre gräns från 22 500 till 30 000. De tröskelvärden i euro som används i denna anvisning motsvarar de nya tröskelvärdena som träder i kraft enligt lagändringen 1.1.2016.

Om affärsverksamheten är ringa behöver den som bedriver rörelse inte registrera sig som momsskyldig. Affärsverksamheten anses vara ringa om räkenskapsperiodens omsättning är högst 10 000 euro. Om gränsen om 10 000 euro överskrids eller om företaget har låtit sig registreras som momsskyldigt även om gränsen inte överskrids, ska det enligt mervärdesskattelagen (MomsL) betala skatt på all försäljning under räkenskapsperioden.

Ett småföretag kan beviljas en skattelättnad på moms i anslutning till momsskyldighetens nedre gräns. Företagets omsättning avgör om företaget beviljas lättnaden och till vilket belopp. Bolagsformen påverkar inte beviljandet av lättnaden.

Om omsättningen uppgår till högst 10 000 euro, får företaget en lättnad för hela den moms som ska redovisas för räkenskapsperioden.

Om omsättningen överstiger 10 000 euro men understiger 30 000 euro, beviljas lättnaden på en del av momsen.

2. För vilken tid räknas omsättningen?

Längden på deklarationsperioden för moms avgör för vilken tid omsättningen som berättigar till lättnaden beräknas.

 • Om företagets deklarationsperiod är en månad beräknas omsättningen för räkenskapsperioden.

 • Om deklarationsperioden är ett kvartal eller ett kalenderår, anses kalenderåret utgöra räkenskapsperioden ( MomsL 208 a §) och även omsättningen beräknas per kalenderår.

 • Om företaget inte är bokföringsskyldigt, anses kalenderåret utgöra räkenskapsperioden (MomsL 208 a §) och omsättningen beräknas per kalenderår.

 • Räkenskapsperioden för en renbeteslagsgrupp är ett renskötselår och omsättningen beräknas för renskötselåret.

Om företagets räkenskapsperiod är längre eller kortare än 12 månader, omräknas räkenskapsperiodens omsättning till att motsvara 12 månaders omsättning. Detta görs genom att multiplicera omsättningen med 12 och dividera det erhållna talet med antalet månader i räkenskapsperioden. Såsom månader betraktas hela kalendermånader. Detta kallas nedan proportionering av omsättningen.
Ytterligare information: se avsnitt Proportionering av omsättning

Om företaget inleder sin verksamhet mitt under kalenderåret deklareras uppgifterna i anslutning till lättnaden vid den nedre gränsen i den sista periodskattedeklarationen för antingen kalenderåret eller räkenskapsperioden alltefter den aktuella deklarationsperioden.

Om företaget upphör med sin verksamhet mitt under kalenderåret deklareras uppgifterna i anslutning till lättnaden vid den nedre gränsen i den periodskattedeklaration som lämnas för perioden under vilken verksamheten lades ned. Periodskattedeklarationen ska lämnas in senast den 12 i den andra månaden som följer efter den månad då verksamheten upphörde. En deklaration som lämnas in på papper ska vara framme hos Skatteförvaltningen redan den 7 i den andra månaden som följer efter den månad då verksamheten upphörde. 

Esimerkki: Verksamheten upphör i februari. Deklarationen ska lämnas senast den 12 april.

3. Hur beräknas lättnaden?

Lättnaden vid den nedre gränsen beräknas på följande sätt:

skatt -  (omsättning – 10 000e) x skatt
             20 000 e

Du kan använda en hjälptabell för att beräkna lättnaden (xls).

4. Hur bestäms omsättningen i formeln?

skatt -  (omsättning – 10 000 e) x skatt
             20 000 e

När lättnaden beräknas beaktas man inte hela omsättningen. I den omsättning som berättigar till lättnad räknas endast skattepliktiga försäljningar exklusive moms samt följande momsfria försäljningar:

 • varuförsäljning till andra EU-länder (gemenskapsintern försäljning, MomsL 72 a – 72 c §)

 • exportförsäljning (MomsL 70 §)

 • momsfri försäljning till resande (MomsL 70b §)

 • försäljning av momsfria tjänster (MomsL 71 och 72 §)

 • försäljning av momsfria fartyg och arbetsprestationer som hänför sig till sådana fartyg (MomsL 58 §)

 • försäljning av en upplaga av en tidning eller tidskrift som utkommer minst fyra gånger om året till ett allmännyttigt samfund (MomsL 56 §)

 • momsfri försäljning till diplomatiska beskickningar och internationella organisationer (MomsL 72 d §)

 • momsfri försäljning av motorfordon (MomsL 72 e §)

 • försäljning av andra finansiella tjänster och försäkringstjänster än de av accessorisk karaktär

 • överlåtelse av en fastighet eller därtill hänförliga rättigheter (då det inte är fråga om en situation som avses i MomsL 30 §, dvs. en situation där den skattskyldige har frivilligt ansökt om att bli momsskyldig för fastighetsuthyrning)

 • försäljning av byggtjänster på vilken man ska tillämpa den omvända momsskyldigheten (MomsL 8c §).

Andra momsfria försäljningar beaktas inte vid beräkningen av omsättning.

Vid tillämpning av förfarandet med marginalbeskattning av begagnade varor medräknas i   omsättningen endast den momsfria delen, m.a.o. vinstmarginalen utan moms.

Erhållna förskottsbetalningar räknas med i omsättningen för den räkenskapsperiod under vilken de har tagits emot. Moms som redovisas på de erhållna förskottsbetalningarna beaktas för den räkenskapsperiod under vilken de betalades.

Exempel 1: Ett företag fakturerar 11 000 euro/räkenskapsperiod för byggtjänster på vilka omvänd momsskyldighet ska tillämpas. Dessutom säljer företaget tjänster för konsumenter och hushåll för 10 500 euro/räkenskapsperiod (exklusive moms). Försäljning av byggtjänster räknas med i försäljarens omsättning vid beräkning av lättnad vid nedre gränsen även då den omvända momsskyldigheten ska tillämpas. Omsättningen som berättigar till lättnad är då 21 500 euro.
Exempel 2: En fysioterapeuts omsättning består av momsfri fysioterapi (20 000 euro) och skattepliktig zonterapi (15 000 euro utan moms). De momsfria försäljningarna tas inte i beaktande när omsättningen för lättnad beräknas. Omsättningen som berättigar till lättnad är således 15 000 euro.

5. Vad medräknas inte i omsättningen?

I omsättningen för den räkenskapsperiod som berättigar till lättnad medräknas endast de försäljningar som står i uppräkningen ovan.  I omsättningen medräknas inte följande poster:

 • momsens andel

 • vederlag från skogsbruk (försäljning av torv eller torvupptagningsrätt är inte försäljning inom skogsbruket och dessa inkomster räknas således med till omsättningen).

 • vederlag för överlåtelse av nyttjanderätten till en fastighet (MomsL 30 §) då den skattskyldige frivilligt ansöker om att bli skattskyldig för fastighetsuthyrning

 • vederlag för försäljning av anläggningstillgångar och värdet på eget bruk av anläggningstillgångar

 • försäljning av tjänster då försäljningslandet inte är Finland (MomsL 65 §).

 • försäljning av mjölkkvoter, eftersom den betraktas som försäljning av anläggningstillgångar

 • tipsombudsarvoden

 • skattefria stöd

Exempel 3: Ett företag säljer konsulttjänster för näringsidkare både i Finland och utomlands. Konsulttjänsterna utgör en tjänst som avses i den allmänna bestämmelsen i 65 § i mervärdesskattelagen. Försäljningen för räkenskapsperioden utan moms i Finland är 15 000 euro. Försäljning till näringsidkare i ett annat EU-land utgör 20 000 euro och försäljning till näringsidkare utanför EU utgör 30 000 euro. Omsättningen som berättigar till lättnad är då 15 000 euro

6. Hur beräknas skatten i formeln?

skatt -  (omsättning – 10 000 e) x skatt
             20 000 e

I formeln utgörs skatten av skillnaden mellan de skatter som betalas på försäljningar och de skatter som ska dras av från inköpen.

I skatten enligt formeln ingår inte följande:

1) Moms på EU-varuinköp  (gemenskapsinterna förvärv) eller EU-tjänsteinköp (skatt på inköp beaktas inte eftersom det inte är fråga om den skattskyldiges egen försäljning men avdragbara skatt beaktas)

Exempel 4: Räkenskapsperioden för ett företag är 1.1–31.12.2016. Företagets momspliktiga försäljningar i hemlandet (utan moms) uppgår till 10 500 euro. Momsen (24%) på dem är 2 520 euro. Under räkenskapsperioden har företaget gjort gemenskapsinterna förvärv på vilka det ska betala 250 euro i skatt. Företaget får dra av momsen på det gemenskapsinterna förvärvet. Företaget har också haft avdragsgilla inköp i hemlandet. Skatterna på dessa avdragbara inköp har under räkenskapsperioden varit 150 euro. De avdragsgilla skatterna har således uppgått till 400 euro: skatten på 250 euro som ska dras av från det gemenskapsinterna förvärvet och skatten på 150 euro som ska dras av från inköpen i hemlandet.

Omsättningen som berättigar till lättnad är då 10 500 euro.

Momsen som berättigar till lättnad är skillnaden mellan momsen som ska betalas för inhemska försäljningar (2 520 euro) och momsen (400 euro) som ska dras av för räkenskapsperioden, dvs. 2 120 euro.

Företagets lättnad vid den nedre gränsen beräknas på följande sätt:

2 120 - (10500 – 10 000) x 2 120
             20 000 
=  2 067

Exempel 5: Räkenskapsperioden för ett företag är 1.1–31.12.2016. Företagets momspliktiga försäljningar i hemlandet (utan moms) uppgår till 12 000 euro. Momsen (24%) på dem är 2 880 euro. Under räkenskapsperioden har företaget gjort gemenskapsinterna förvärv på vilka det ska betala 1 500 euro i skatt. Företaget får dra av momsen på det gemenskapsinterna förvärvet. Företaget har också haft avdragsgilla inköp i hemlandet. Skatterna på dessa avdragbara inköp har under räkenskapsperioden varit 1 600 euro. De avdragsgilla skatterna har således uppgått till 3 100 euro: skatten på 1 500 euro som ska dras av från det gemenskapsinterna förvärvet och skatten på 1 600 euro som ska dras av från inköpen i hemlandet.

Omsättningen som berättigar till lättnad är 12 000 euro

Lättnaden beviljas dock inte eftersom momsen som berättigar till lättnad är negativ (momsen på momspliktiga försäljningar i hemlandet 2 880 euro – de avdragsgilla skatter 3 100 euro = -220 euro).

2) moms som köparen betalar på basis av omvänd skattskyldighet (MomsL 2a, 8a-8c och 9 §) (skatten på försäljning medräknas inte, men skatten som ska dras av från inköpet räknas med)

Köparen är skattepliktig för försäljning av byggtjänster och uthyrning av arbetskraft för dessa tjänster (MomsL 8c §).

Närmare information om den omvända momsskyldigheten inom byggbranschen Omvänd momsskyldighet inom byggbranschen

Exempel 6: Ett företags momspliktiga försäljningar i hemlandet (utan moms) uppgår till 11 000 euro. Momsen (24%) på dem är 2 640 euro. Momsen på avdragbara inköp är 150 euro. Därtill ska företaget betala 250 euro i mervärdesskatt på basis av omvänd skattskyldighet. De avdragbara skatterna för räkenskapsperioden utgör således sammanlagt 400 euro: skatten på 250 euro som ska dras av på basis av den omvända skattskyldigheten och skatten på 150 euro som ska dras av från inköpen i hemlandet.

Företagets omsättning som berättigar till lättnaden är 11 000 euro.

Momsen som berättigar till lättnaden är skillnaden mellan momsen som ska betalas för inhemska försäljningar (2 640 euro) och momsen (400 euro) som ska dras av för räkenskapsperioden, dvs. 2 240 euro.

Företagets lättnad för moms vid den nedre gränsen beräknas på följande sätt:

2 240 - (11 000 – 10 000) x 2 240
             20 000 
= 2 128

Exempel 7: Ett företag köper byggtjänster på vilka omvänd momsskyldighet tillämpas. När företaget beräknar lättnaden vid den nedre gränsen beaktar det som skatt som ska redovisas endast den skatt som dras av på basis av inköpet, inte den skatt som ska betalas.

Räkenskapsperioden för ett företag är 1.1–31.12.2016. Företaget har 15 000 euro momspliktiga inhemska försäljningar exkl. moms (3 600 euro). Därtill ska företaget betala 500 euro i moms på basis av den omvända skattskyldigheten för byggtjänster. Företaget får göra avdrag på momsen. Momsen på andra avdragbara inköp under räkenskapsperioden har varit 300 euro.

Företagets omsättning som berättigar till lättnad är 15 000 euro.

Momsen som berättigar till lättnad utgörs av skillnaden mellan momsen som ska betalas för inhemska försäljningar och momsen som ska dras av för räkenskapsperioden, dvs. 2 800 euro. Momsen som ska betalas på grund av den omvända skattskyldigheten tas inte i beaktande.

Företagets lättnad vid den nedre gränsen för moms beräknas på följande sätt:

2 800 - (15 000 – 10 000) x 2 800
             20 000 
= 2 100

3) moms som ska redovisas för skogsbruk (exklusive skatt på försäljning och skatt som ska dras av från inköp)

Exempel 8: En skattskyldiges omsättning som berättigar till lättnaden är under räkenskapsperioden 1.1-31.12.2016 sammanlagt 11 500 euro och momsen (24 %) på den 2 760 euro. De avdragbara skatterna på affärsverksamheten är sammanlagt 3 060 euro. Denna summa innehåller 1 500 euro avdragbara mervärdesskatter inom skogsbruk. Inom skogsbruket finns inga skatter att betala.

Den skatt som ska redovisas för räkenskapsperioden är 300 euro negativ. I formeln är den skatt som berättigar till lättnad 1 200 euro: 2 760 euro i skatter som ska betalas minus 1 560 euro i skatter som ska dras av exklusive skatter inom skogsbruk. Beloppet av lättnad är 1 110 euro.

1 200 - (11500 – 10 000) x 1 200
             20 000 
= 1 110

4) moms på överlåtelse av nyttjanderätten till en fastighet (MomsL 30 §) (exklusive skatt på försäljning och skatt som ska dras av från inköp)

5) moms på försäljning av anläggningstillgångar och för eget bruk (skatt på försäljning beaktas inte men skatt som ska dras av på inköp beaktas).

7. Hur deklareras lättnaden och hur fås den som återbäring?

Uppgifterna i anslutning till lättnaden vid den nedre gränsen deklareras på periodskattedeklarationen (punkterna 315, 316 och 317 ). Momsdeklarationsperioden avgör huruvida uppgifterna ska lämnas i periodskattedeklarationen för antingen räkenskapsperiodens sista månad eller kalenderårets sista redovisningsperiod.

Om momsdeklarationsperioden är

 • en månad ska uppgifterna lämnas i periodskattedeklarationen för räkenskapsperiodens sista månad
 • ett kvartal ska uppgifterna lämnas i periodskattedeklarationen för kalenderårets sista kvartal (deklarationen för oktober-december)
 • ett kalenderår ska uppgifterna lämnas i periodskattedeklarationen för kalenderåret.

Företaget kan själv beakta beloppet på lättnaden vid den nedre gränsen i sin periodskattedeklaration för redovisningsperiodens sista månad och dra av lättnaden från den skatt som ska betalas.

Exempel 9: Ett företags deklarationsperiod för moms är ett kalenderår. Företagets omsättning är högst 10 000 euro. Då är det belopp som återbärs som lättnad vid den nedre gränsen lika stort som skatten som berättigar till lättnad vid den nedre gränsen, varför det finns ingen skatt kvar att betala. Man behöver inte först betala skatten och sedan ansöka om lättnad vid den nedre gränsen. Företaget kan själv beakta beloppet på lättnaden vid den nedre gränsen i sin periodskattedeklaration för kalenderåret och dra av lättnaden från den skatt som ska betalas..

Om ett företag upphör med sin verksamhet mitt under kalenderåret deklareras uppgifterna i anslutning till lättnaden vid den nedre gränsen i den periodskattedeklaration som lämnas för perioden under vilken verksamheten lades ned. Periodskattedeklarationen ska lämnas in senast den 12 i den andra månaden som följer efter den månad då verksamheten upphörde.

Exempel 10: Ett företags deklarationsperiod för periodskattedeklaration har varit ett kalenderår. Dess räkenskapsperiod enligt bokföringslagen är 1.2.2012-31.1.2016. Företaget övergår till en månadsvis deklarationsperiod fr.o.m. 1.10.2016. Det lämnar en periodskattedeklaration för tiden 1.1-30.9.2016 och deklarerar där uppgifterna för lättnaden vid den nedre gränsen för nämnda period. Omsättningen proportioneras att svara mot en omsättning under 12 månader. Från och med oktober ska företaget lämna en periodskattedeklaration varje månad. Uppgifterna om lättnad vid den nedre gränsen för tiden 1.10.2016 - 31.1.2017 ska lämnas på periodskattedeklarationen för januari 2017. Omsättningen proportioneras att svara mot en omsättning under 12 månader.

Se även avsnitt Proportionering av omsättning

Ytterligare information om deklarering av lättnad vid den nedre gränsen: Detaljerade deklarationsanvisningar för periodskattedeklaration

8. När ska lättnaden senast anmälas?

Om företaget inte har lämnat uppgifterna om lättnad vid den nedre gränsen under det år som lättnaden hänför sig till, ska uppgifterna anmälas inom tre år räknat från utgången av den räkenskapsperiod som lättnaden avser. Uppgifterna ska lämnas på periodskattedeklarationen för den deklarationsperiod för vilken de i normala fall skulle ha lämnats (se ovan Hur deklareras lättnaden och hur fås den som återbäring). Lättnad vid den nedre gränsen kan fås inte bara på basis av periodskattedeklaration men också på ansökan eller utgående från annan utredning.

9. När beviljas lättnaden inte?

Lättnad beviljas inte om

 • skatten för räkenskapsperioden är negativ, dvs. om den skatt som ingår i inköpen under räkenskapsperioden är högre än den skatt som ska betalas på försäljningen utom i situationer där negativ skatt förorsakas av skatter som dras av från skogsbruket eller till följd av överlåtelse av nyttjanderätten till en fastighet. När man beräknar skatter som berättigar till lättnad, räknar man med endast de skatter som betalas eller dras av för den verksamhet som berättigar till lättnad.

 • den skattskyldige är en kommun eller en utländsk näringsidkare som saknar fast driftställe i Finland.

10. Återbäringsränta betalas på den skatt som återbärs

Ränta enligt skattekontolagen betalas på en skatt som återbärs i form av lättnad.

11. Lättnad vid den nedre gränsen inom inkomstbeskattningen

Lättnaden vid den nedre gränsen för moms utgör beskattningsbar inkomst i inkomstbeskattningen.

Ytterligare information om skattelättnad vid den nedre gränsen inom inkomstbeskattningen.

12. Särdrag i lättnaden vid den nedre gränsen för primärproducenter

Inkomsten för virkesförsäljning räknas inte med i den omsättning som berättigar till lättnad vid den nedre gränsen. På motsvarande sätt medräknas skogsbrukets moms som ska redovisas inte med när man beräknar den skatt som berättigar till lättnaden.

Inkomsten från utarrendering av åkrar är vanligen momsfri och den räknas med i den omsättning som berättigar till lättnaden. Om företaget har ansökt om att bli momsskyldig i fråga om åkerarrendering räknas inkomsten inte med i omsättningen.

Exempel 11:

Den skattskyldige har idkat jord- och skogsbruk under kalenderåret 2016.

Försäljningar:

Skattepliktiga försäljningar inom jordbruk är utan moms 15 000 euro (moms 24 % = 3 600 euro). Försäljningar inom skogsbruket är 7 000 utan moms (moms 24 % = 1 680 euro). Momsen på försäljningar inom jord- och skogsbruket är sammanlagt 5 280 euro.

Inköp:

Skatter som ingår i avdragbara inköp inom jordbruket uppgick till 600 euro och skatter som ingår i avdragbara inköp inom skogsbruket uppgick till 200 euro. Den avdragbara andelen av skatten för skatteåret är sammanlagt 800 euro.

Skatt som ska redovisas för kalenderåret är sammanlagt 4 480 euro (3 600 e + 1 680 e – 800 e).

Lättnaden vid den nedre gränsen beräknas på följande sätt:

Omsättningen under räkenskapsperioden som berättigar till lättnad är 15 000 euro (försäljningar inom jordbruket).

Skatten som berättigar till lättnad är 3 000 euro. Detta fås genom att man från skatten som ska redovisas för kalenderåret drar av skatten som ska redovisas inom skogsbruket (4 480 e – 1 480 e). Skatt inom skogsbruket som ska redovisas fås genom att man från skatten på försäljningar inom skogsbruket (1 680 euro) drar av skatten som ingått i inköpen inom skogsbruket (200 euro).

Skatt på försäljning inom skogsbruket    1 680
Skatt på inköp inom skogsbruket     –200
Skatt som ska redovisas för skogsbruk    1 480
   
Skatt som ska redovisas för kalenderåret    4 480
Skatt som ska redovisas för skogsbruk  –1 480
Skatt som berättigar till lättnad vid den nedre gränsen    3 000

Beloppet av lättnad =
3 000 - (15 000 – 10 000 x 3 000
             20 000 
= 2 250

Periodskattedeklarationen fylls i enligt exemplet ovan:
Skatt på inhemska försäljningar                      5 280
Moms som ska dras av för redovisningsperioden     800
Beloppet av lättnad vid den nedre gränsen    2 250
Skatt som ska betalas    2 230
   
Omsättning som berättigar till lättnad vid den nedre gränsen   15 000
Skatt som berättigar till lättnad vid den nedre gränsen    3 000
Beloppet av lättnad vid den nedre gränsen   2 250

13. Exempel på hur lättnad vid den nedre gränsen beräknas

Exempel 12: En näringsidkares räkenskapsperiod är 1.1–31.12.2016. Näringsidkarens momspliktiga försäljningar i hemlandet (utan moms) uppgår till 9 000 euro. Momsen på dem är 2 160 euro. Därtill uppgår näringsidkarens momsfria exportförsäljningar till 3 000 euro och gemenskapsinterna försäljningar till 6 000 euro. Näringsidkaren har under räkenskapsperioden sålt anläggningstillgångar till ett värde om 4 000 euro. Därtill ska han betala 250 euro i moms på grund av omvänd skattskyldighet. Skatterna på de avdragbara inköpen har under räkenskapsperioden varit 400 euro (250 e +150 e).

Omsättningen som berättigar till lättnad är 18 000 euro (9 000 e + 6 000 e + 3 000 e). Omsättningen bildas av skattepliktiga försäljningar samt av momsfria exportförsäljningar och gemenskapsinterna försäljningar.

Momsen som berättigar till lättnaden utgörs av skillnaden mellan momsen som ska betalas för inhemska försäljningar och momsen som ska dras av för räkenskapsperioden, dvs 1 760 euro (2 160 e – 400 e). Skatter som ska betalas för försäljning av anläggningstillgångar och skatter som ska betalas med stöd av omvänd skattskyldighet tas inte i beaktande.

Näringsidkarens lättnad vid den nedre gränsen för moms beräknas på följande sätt:

1 760 - (18 000 – 10 000) x 1 760
             20 000 
= 1 056

14. Proportionering av omsättning

Omsättningen proportioneras intei följande fall:

 • Företagets räkenskapsperiod är 12 månader.
 • Företagets räkenskapsperiod är 12 månader och momsskyldigheten börjar mitt under den

  Exempel: Bolagets räkenskapsperiod är ett kalenderår och bolagets omsättning är 4 200 euro för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2016. Företaget har införts i registret över momsskyldiga för den räkenskapsperioden för tiden 1.12–31.12.2016. Eftersom bolagets räkenskapsperiod inte är kortare eller längre än 12 månader och omsättningen under hela dess räkenskapsperiod understiger 10 000 euro, är bolaget berättigat att återbäras hela den skatt som har redovisats för räkenskaps­perioden (enligt 149a § 2 mom. i mervärdesskattelagen). Det har ingen betydelse att bolaget har varit antecknat i registret över momsskyldiga först fr.o.m. 1.12.2016. (HFD 21.8.2007, L 2060).
 • Bolagets räkenskapsperiod är 12 mån och momsskyldigheten upphör mitt under räkenskapsperioden men affärsverksamheten fortsätter. Endast den momspliktiga delen av verksamheten läggs alltså ned. Omsättningen proportioneras inte eftersom räkenskapsperioden förblir oförändrad.

Omsättningen proportioneras i följande fall:

 • Ett företag håller på att inleda sin verksamhet och dess räkenskapsperiod har annan längd än 12 månader.

  Exempel: Företagets affärsverksamhet, räkenskapsperiod och momsskyldighet börjar 1.3. Räkenskapsperioden utgår 31.12.

 • Den sista räkenskapsperioden av ett företag som ska lägga ned sin verksamhet har annan längd än 12 månader.

  Exempel: Företagets räkenskapsperiod är 1.1–31.12. Dess affärsverksamhet, räkenskapsperiod och momsskyldighet upphör 30.9.

 • Företaget ändrar räkenskapsperioden under sin verksamhetstid.

 • Deklarationsperioden ändras på grund av 149f § i mervärdesskattelagen

En skattskyldig vars räkenskapsperiod med stöd av MomsL 208 a § ändras till ett kalenderår har rätt att få lättnad för den räkenskapsperiod enligt bokföringslagen som går ut den dag då räkenskapsperioden ändras eller därefter (MomsL 149 f 1 mom.). Lättnaden fås av skatt som ska redovisas för de kalendermånader som ingår i skatteperioden i fråga och som föregick ändringen. Som räkenskapsperiod betraktas de kalendermånader som ingår i räkenskapsperioden enligt bokföringslagen och som föregick ändringen.

Exempel:

Ett företags räkenskapsperiod enligt bokföringslagen är 12 månader. Räkenskapsperioden börjar 1.7. och upphör 30.6. Företagets deklarationsperiod ändras 1.4. till ett kvartal. Eftersom deklarationsperioden är ett kvartal anses kalenderåret utgöra räkenskapsperioden. Lättnaden vid den nedre gränsen beräknas på följande sätt:

 • För tiden 1.7–31.3. proportioneras omsättningen.
 • För tiden 1.4–31.12. proportioneras omsättningen.
 • Härefter beräknas lättnaden för tiden 1.1–31.12. och omsättningen proportioneras inte.

Om den skattskyldiges räkenskapsperiod ändras från ett kalenderår (MomsL 208 a §) till en räkenskapsperiod enligt bokföringslagen, har denna rätt att få lättnad av skatt som ska redovisas för de kalendermånader efter ändringen som ingår i räkenskapsperioden i fråga (MomsL 149f § 2 mom.). Lättnaden fås av skatt som ska redovisas för de kalendermånader som ingår i skatteperioden i fråga och som kom efter ändringen. Som räkenskapsperiod betraktas de kalendermånader efter ändringen som ingår i räkenskapsperioden enligt bokföringslagen.

Exempel:

Ett företags deklarationsperiod är ett kvartal och dess räkenskapsperiod är ett kalenderår (med stöd av MomsL 208a §). Dess räkenskapsperiod enligt bokföringslagen är 1.7–30.6. Företaget övergår till en deklarations- och debiteringsperiod på en månad fr.o.m. 1.10. Lättnaden vid den nedre gränsen beräknas på följande sätt:

 • För tiden 1.1–30.9. proportioneras omsättningen. 

 • För tiden 1.10–30.6. proportioneras omsättningen.

 • Härefter beräknas lättnaden för tiden 1.7–30.6. och omsättningen proportioneras inte.

15. Ytterligare information om lättnad vid den nedre gränsen

Ytterligare information får man genom att ringa till moms-servicetelefonen 029 497 015. Numret betjänar mån-fre kl. 9-16.15 (kontrollera numret och betjäningstid från skatt.fi/servicenummer). Samtalets pris utgörs av en lokalnätsavgift (lna) som debiteras för samtal från fasta anslutningar  eller av en mobiltelefonavgift (mta) som debiteras för mobilsamtal. Vid samtal från utlandet bestäms priset av den lokala operatören.

Ledande skattesakkunnig Päivi Taipalus

Överinspektör Johanna Talvitie

Sidan har senast uppdaterats 30.11.2015