Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Mervärdesskattebestämmelser om distansförsäljning i Finland

Giltighet
Tills vidare

1 Allmänt

Försäljning av varor till konsumenter på EU:s inre marknad beskattas i regel i försäljningslandet enligt den s.k. ursprungslandsprincipen. Ett undantag från denna regel är s.k. distansförsäljning från ett EU-land till ett annat. Med distansförsäljning avses försäljning där säljaren sköter varutransporten till privatpersoner eller till andra jämförbara icke-mervärdesskyldiga personer i destinationsstaten (bl.a. postorderförsäljning). Dylik försäljning omfattas av bestämmelsen om distansförsäljning: distansförsäljning beskattas i destinationslandet, om beloppet av försäljningen överstiger tröskelvärdet som destinationslandet fastställt. Tröskelvärdena finns i bilaga 1. I Finland är tröskelvärdet 35 000 euro. Då värdet överskrids, skall en näringsidkare som bedriver distansförsäljning registrera sig som momsskattskyldig i destinationsstaten.

Bestämmelsen om distansförsäljning tillämpas inte på försäljning av nya transportmedel, på försäljning av varor som säljaren installerar eller monterar eller på försäljning av sådana varor på vilka i det EU-land där transporten började har tillämpats ett förfarande som motsvarar marginalbeskattningsförfarandet för begagnade varor.

2 Distansförsäljning från andra EU-länder till Finland

Försäljningen av en vara anses ske i Finland då säljaren eller någon annan för säljarens räkning transporterar varan från ett annat EU-land till köparen i Finland och anskaffningen av varan inte är ett gemenskapsinternt förvärv. Varan anses ha transporterats från ett annat EU-land även då transporten börjar utanför EU, om transporten sker via det EU-land till vilken varan har importerats. Huvudregeln är att en distansförsäljare skall registrera sig som mervärdesskattskyldig i Finland om distansförsäljningarna till Finland överstiger gränsvärdet 35 000 euro per kalenderår.

Bestämmelsen om distansförsäljning tillämpas endast då köparen av varan är en person vars anskaffning inte är ett gemenskapsinternt förvärv. I praktiken kan bestämmelsen om distansförsäljning tillämpas då köparen är en privatpersoneller med sådan jämförbar icke-mervärdesskattskyldig person. Om köparen är mervärdesskattskyldig, är han skyldig att betala mervärdesskatt på gemenskapsinterna förvärv i Finland. Närmare information om begreppet gemenskapsinternt förvärv finns sidan Mervärdesbeskattning i EU-varuhandeln.

Med privatpersoner jämförbara personer är

 • näringsidkare vars verksamhet till ingen del berättigar till avdrag (t.ex. verksamhet i liten skala)
 • juridiska personer som inte är näringsidkare (t.ex. föreningar och stiftelser som inte bedriver näringsverksamhet).

Dylik näringsidkares eller juridisk persons anskaffningar från ett annat EU-land är inte gemenskapsinterna förvärv då följande villkor uppfylls:

 • Värdet på förvärven exklusive mervärdesskatt är högst 10 000 euro per kalenderår, utan att inbegripa förvärv av nya transportmedel, accisbelagda varor eller vissa andra i mervärdesskatteslagen avsedda förvärv (bl.a. momsfria fartyg eller luftfartyg).
 • Värdet av de gemenskapsinterna förvärven har varit högst 10 000 euro under det föregående kalenderåret.
 • Köparen har inte gjort en ansökan till Skatteförvaltningen om att hans förvärv betraktas såsom gemenskapsinterna förvärv, fastän värdet av förvärven inte överstiger tröskelvärdet.

En köpare som är jämförbar med en privatperson är enligt stadgandena dock skyldig att betala mervärdesskatt genast då gränsen på 10 000 euro överskrids under kalenderåret.

Exempel: Om förvärven har varit 9 000 euro i början av året och om värdet av det följande förvärvet under samma kalenderår är 1 100 euro, skall köparen registrera sig som mervärdesskattskyldig i Finland och betala mervärdesskatten för detta gemenskapsinterna förvärv på 1 100 euro.

2.1 Distansförsäljning till Finland under 35 000 euro

Distansförsäljning beskattas inte i Finland, om säljarens försäljningar till Finland är högst 35 000 euro per kalenderår exklusive mervärdesskatt och om totalbeloppet av dylika försäljningar under det föregående året har varit högst 35 000 euro. I dessa försäljningar inkluderas inte försäljningar av nya transportmedel, försäljningar av varor som säljaren installerat eller monterat i Finland eller försäljningar av accisbelagda varor, inte heller försäljningar av sådana varor på vilka i det EU-land där transporten börjat har tillämpats ett förfarande som motsvarar marginalbeskattningsförfarandet för begagnade varor.

En näringsidkare som idkar distansförsäljning kan dock hos myndigheten i det land där transporten börjat ansöka om att distansförsäljningen beskattas i destinationslandet i stället för avgångslandet.

2.1.1 Registrering som momsskyldig

Även om distansförsäljningarna av en näringsidkare som bedriver distansförsäljning till Finland understiger 35 000 euro, kan säljaren välja Finland som distansförsäljningens beskattningsland. Detta betyder i praktiken att försäljaren skall lämna till Skatteförvaltningen de handlingar som nämns i punkt 2.3. Det rekommenderas att ansökan görs minst 30 dagar innan man övergår till ny praxis. I detta fall är det frågan om s.k. direkt registrering då säljaren inte behöver utse något ombud i Finland. (Se sidan Registrering av utlänningar som momsskyldiga i Finland). Säljaren är dock bokföringsskyldig, dvs. skyldig att föra sådan bok över sin rörelseverksamhet i Finland att man därav tillförlitligt kan få reda på sådant som är av betydelse med tanke på fastställandet av mervärdesskatten. Säljaren är dessutom skyldig att lämna in periodskattedeklarationerna enligt hans deklarationsperiod antingen månatligen, kalenderårsvis eller årligen.

Beslutet om att distansförsäljningen beskattas i Finland i stället för i det EU-land där transporten av varan börjar, gäller minst den tid som bestäms genom lag i transportavgångslandet. Om säljaren efter att en tidsperioden löpt ut vill välja avgångslandet som distansförsäljningens beskattningsland, skall säljaren göra en skriftlig nedläggningsanmälan till Skatteförvaltningen. Lämna helst in nedläggningsanmälan senast 30 dagar innan övergång till ny praxis.

2.2 Distansförsäljning till Finland över 35 000 euro

Om värdet av näringsidkarens distansförsäljningar till Finland exklusive mervärdesskatt har överstigit 35 000 euro under något kalenderår, anses distansförsäljningarna till Finland under det närmast följande kalenderåret ske i Finland oberoende av försäljningens belopp, dvs. mervärdesskatten på försäljningarna skall betalas i Finland.

2.2.1 Registrering som momsskyldig

Om eurobeloppet 35 000 överskrids under kalenderåret, skall säljaren lämna in handlingarna i punkt 2.3. till Skatteförvaltningen. Säljaren skall betala finsk mervärdesskatt till den del försäljningarna överstiger 35 000 euro. Om eurobeloppet överskrids mitt i en leverans, skall mervärdesskatten betalas i Finland för hela leveransen. Då gränsvärdet överskrids, är säljaren bokföringsskyldig i Finland och skyldig att lämna in periodskattedeklarationerna enligt hans deklarationsperiod antingen månatligen, kalenderårsvis eller årligen.

Om eurogränsen inte uppnås under det på följande året, skall säljaren göra en skriftlig nedläggningsanmälan till Skatteförvaltningen.

2.3 Handlingar som skall lämnas in till Skatteförvaltningen

Om tröskelvärdet 35 000 euro per kalenderåret överskrids av en näringsidkare som idkar distansförsäljning till Finland, skall näringsidkaren lämna in följande handlingar till Skatteförvaltningen:

 1. en ifylld etableringsanmälan och en eventuell fullmakt som utfärdats för underskrift av anmälan.
 2. ett utländskt utdrag som motsvarar handelsregisterutdraget och utdraget i översättning till finska eller svenska. Av utdraget skall framgå företagets namn, hemort, bransch, räkenskapsperiod samt firmateckningsrätt.
 3. bolagsordning, bolagsavtal eller motsvarande stadgar eller en bestyrkt kopia av stadgarna samt stadgarna i översättning till finska eller svenska. Dessa handlingar behöver inte bifogas om registerutdraget i punkt 2 inlämnas till Skatteförvaltningen.

Om distansförsäljningarna till Finland både under kalenderåret i fråga och det föregående året är högst 35 000 euro och näringsidkaren väljer Finland som beskattningsland, måste han, förutom de ovan nämnda handlingarna, lämna in avskrift av ansökan till myndighet i avgångslandet eller ett beslut av myndighet i avgångslandet att distansförsäljningarna i stället för avgångslandet skall beskattas i Finland.

Blanketter för etableringsanmälan samt ändrings- och nedläggningsanmälan (Y-blanketter) finns på webbplatsen www.ytj.fi/svenska, Skatteförvaltningens kontor, Patent- och registerstyrelsen, ELY-centralerna (Närings-, trafik- och miljöcentralen) och magistraterna.

Handlingar kan sändas per post under adressen

PRS–Skatteförvaltningen
Företagsdatasystemet
PB 2000
00231 HELSINGFORS
FINLAND

Alternativt kan handlingarna lämnas in till Skatteförvaltningens kontor, Patent- och registerstyrelsen, ELY-centralerna eller magistraterna.

2.3.1 Skatteförvaltningens kontor som administrerar registrering och övervakning

Utländska samfunds registrering till mervärdesskattskyldig och övervakning handläggs vid Nylands företagsskattebyrå och bolags samt privata näringsidkares registrering och övervakning handläggs vid i Huvudstadsregionens skattebyrå.

Addresser

Nylands företagsskattebyrå
Kundtjänst: Alexandersgatan 9
PB 30
00052 SKATT

Huvudstadsregionens skattebyrå
Kundtjänst: Alexandersgatan 9
PB 400
00052 SKATT

2.4 Nya transportmedel, varor som försäljaren installerat eller monterat samt begagnade varor

Bestämmelsen om distansförsäljning tillämpas varken på försäljning av nya transportmedel eller på
försäljning av varor som säljaren installerat eller monterat, inte heller på försäljning av en sådan vara på vilken tillämpats ett förfarande som motsvarar marginalbeskattningsförfarandet för handeln med begagnade varor.

Anskaffning av nya transportmedel, som transporterats från ett annat EU-land till Finland, beskattas alltid som ett gemenskapsinternt förvärv i Finland oberoende av vem som är köpare eller säljare av transportmedlet. Således beskattas också privatpersoners köp av nya transportmedel från andra EU-länder som gemenskapsinterna förvärv i Finland. Nya transportmedel har definierats i bilaga 2. Se även sidorna Moms på nya transportmedel – anvisning för momsskyldiga och Privatperson köper nytt transportmedel från ett annat EU-land. Sidorna finns på finska, svenska och engelska på Skatteförvaltningens webbplats www.skatt.fi.

Sådana varor som säljaren installerar eller monterar i Finland beskattas som säljarens försäljning i Finland, om säljaren är skattskyldig här eller om köparen är en privatperson. I annat fall betalar köparen mervärdesskatt på dessa (s.k. omvänd skattskyldighet).

2.5 Accisbelagda varor

Med accisbelagda varor avses i mervärdesskattelagen vissa varor som avses i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker, i lagen om tobaksaccis samt i lagen om accis på flytande bränslen. Distansförsäljning av accisbelagda varor till privatpersoner i Finland beskattas alltid i Finland oberoende av försäljningens värde. Säljaren skall således registrera sig som mervärdesskattskyldig i Finland och betala mervärdesskatt på distansförsäljningen av accisbelagda varor till privatpersoner i Finland enligt de finländska skattegrunderna. Bestämmelsen om distansförsäljning tillämpas inte på försäljning av accisbelagda varor till andra än privatpersoner i Finland utan förvärven anses alltid vara ett skattepliktiga gemenskapsinterna varuförvärv för köparen i Finland. För accisbelagda varor gäller att de alltid och avsett värdet av försäljningen till Finland anses förvärvade här. Gränsvärdet 10 000 euro tillämpas alltså inte.

De som bedriver momspliktig verksamhet behandlar sina gemenskapsinterna förvärv av accisbelagda varor på samma sätt som alla andra gemenskapsinterna varuförvärv (se sidan Mervärdesbeskattning i EU-varuhandeln). Om emellertid köparen är en näringsidkare, vars verksamhet till ingen del berättigar till avdrag eller en juridisk person som inte är näringsidkare, skall köparen anmäla och betala mervärdes en till tulldistriktet.

3 Distansförsäljning från Finland till andra EU-länder

Näringsidkaren måste betala mervärdesskatt av distansförsäljning var transporten slutar, dvs. i destinationslandet, då näringsidkarens distansförsäljningar till ett annat EU-land överstiger tröskelvärdet för distansförsäljning som EU-landet i fråga har fastställt (se bilaga 1). Med andra ord, om gränsbeloppet överstigs, överförs beskattningen av distansförsäljningarna från Finland till destinationslandet.

3.1. Distansförsäljningsbeloppet överstiger den undre gränsen i destinationslandet

Då näringsidkarens distansförsäljningar från Finland till ett annat EU-land överstiger tröskelvärdet som destinationslandet har fastställt flyttas beskattningen till destinationslandet. De försäljningar som överskrider den tröskelvärdet beskattas således i destinationslandet, inte i Finland. Säljaren skall således registrera sig som mervärdesskattskyldig i destinationslandet så att han kan erlägga mervärdesskatten på försäljningen i enlighet med vad som gäller i detta EU-land.

Överstigs gränsvärdet mitt i en leverans, skall mervärdesskatten på hela leveransen betalas i destinationslandet. Om totalbeloppet för distansförsäljningarna under något kalenderår har överstigit gränsvärdet, beskattas det följande kalenderårets försäljning inte till någon del i Finland.

Förutsättningen för skattefri distansförsäljning är emellertid att köparen inte är mervärdesskattskyldig, dvs.

 1. en näringsidkare vars verksamhet inte i dennes hemstat till någon del berättigar till avdrag eller återbäring,
 2. en juridisk person som inte är näringsidkare,
 3. en näringsidkare på vilken i dennes hemstat tillämpas förfarandet med schablonkompensation för primärproduktion, eller
 4. en privatperson.

Ytterligare bör observeras specialbestämmelsen som gäller köpare i punkterna 1–3. Enligt den anses varuförsäljningen ske i destinationsstaten endast om dylik köpares gemenskapsinterna förvärv inte överstiger den undre gränsen för skatteplikt för gemenskapsinterna förvärv som tillämpas i detta EU-land och köparen inte har anmält sig som mervärdesskattskyldig för sina förvärv. Om värdet av köparens gemenskapsinterna förvärv från andra EU-länder således överstiger under innevarande eller föregående år den undre gräns destinationslandet har fastställt för gemenskapsinterna förvärv, är köparen mervärdesskattskyldig för sina förvärv på samma sätt som ett företag som registrerat sig som mervärdesskattskyldigt.

3.2 Distansförsäljningsbeloppet understiger den undre gränsen i destinationslandet

Distansförsäljning kan dock beskattas i destinationslandet även om försäljningarna inte överskrider den undre gräns som tillämpas i detta EU-land. Säljaren skall då göra en ansökan om detta hos Skatteförvaltningen. Ansökan skall göras skriftligen minst 30 dagar innan den nya praxisen tas i bruk. I ansökan skall meddelas distansförsäljningens destinationsland. Säljaren skall ytterligare förete utredning om sin registrering som mervärdesskattskyldig i destinationslandet. Skatteförvaltningen gör beslut om att varornas distansförsäljning beskattas i destinationslandet i stället för i Finland. Beslutet är i kraft den tid som säljaren uppgett i sin ansökan, dock minst två kalenderår.

3.3 Nya transportmedel, varor som försäljaren installerat eller monterat samt begagnade varor

Bestämmelsen om distansförsäljning tillämpas varken på försäljning av nya transportmedel (se bilaga 2) eller på försäljning av varor som försäljaren installerat eller monterat i transportens destinationsland. Försäljningarna av dessa varor beskattas enligt bestämmelserna om mervärdesskatt i destinationsstaten.

Bestämmelsen om distansförsäljning tillämpas inte heller på försäljning av en sådan vara på vilken tillämpats marginalbeskattningsförfarandet som gäller handeln med begagnade varor.

3.4 Accisbelagda varor

I mervärdesskattelagen avse med accisbelagda varor vissa varor som avses i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker, i lagen om tobaksaccis samt i lagen om accis på flytande bränslen. Distansförsäljning av accisbelagda varor till privatpersoner i andra EU-länder beskattas alltid i det EU-land där transporten upphör, dvs. i destinationsstaten, oberoende av försäljningens värde. En finländsk näringsidkare som bedriver distansförsäljning av accisbelagda varor till privatpersoner i andra EU-länder skall således registrera sig som mervärdesskattskyldig i destinationsstaten, och betala mervärdesskatt på distansförsäljningen av accisbelagda varor enligt de skattegrunder som tillämpas i detta EU-land.

Om köparen är annan än privatperson, blir bestämmelsen om distansförsäljning inte tillämplig. Då är försäljningen gemenskapsintern försäljning till säljaren och köparen behandlar varuinköpet som momspliktigt gemenskapsinternt förvärv i destinationslandet.

Rådgivning:

Skatteförvaltningens riksomfattande servicenummer för momsfrågor är 029 497 015 (lna/mta). Ringer man från utlandet, +358 29 497 015.

Anvisningar och blanketter finns att få vid Skatteförvaltningens kontor samt på Skatteförvaltningens webbplats www.skatt.fi.

Bilaga 1

Tröskelvärden för omsättning vid distansförsäljning i medlemsstaterna

medlemsstat    valuta nedre gräns för registrering
Belgien EUR 35 000
Bulgarien BGN 70 000
Cypern EUR 35 000
Danmark       DKK 280 000
Estland EUR 35 000*
Finland EUR 35 000
Frankrike EUR 100 000
Grekland  EUR 35 000
Irland EUR 35 000
Italien EUR 35 000
Lettland LVL    24 000
Litauen LTL 125 000
Luxemburg EUR    100 000
Malta       EUR 35 000
Nederländerna  EUR 100 000
Polen PLN 160 000
Portugal     EUR 35 000
Rumänien RON 118 000
Slovakien EUR    35 000
Slovenien EUR 35 000
Spanien EUR 35 000
Storbritannien   GBP    70 000
Sverige    SEK    320 000
Tjeckien    CZK    1 140 000
Tyskland EUR    100 000
Ungern HUF 8 800 000
Österrike EUR    35 000**

* 550 000 kronor till slutet av år 2010
** 100 000 euro till slutet av år 2010BILAGA 2

Bilaga 2

Definition av nya transportmedel

Med transportmedel avses för person- eller varutransport avsedda

 1. motordrivna marktransportmedel, som har en motor med en cylindervolym på över 48 cm3 eller en effekt på över 7,2 kw
 2. fartyg vars längd överstiger 7,5 meter
 3. luftfartyg vars största tillåtna startvikt överstiger 1 550 kg.

Ett transportmedel är nytt, om:

 1. ett motordrivet marktransportmedel har sålts högst sex månader och ett annat transportmedel högst tre månader efter att det tagits i bruk första gången eller
 2. ett motordrivet marktransportmedel har körts högst 6 000 kilometer, ett vattenfartyg har körts eller seglats i högst 100 timmar eller ett luftfartyg har flugits högst 40 timmar.

Såsom transportmedel betraktas dock inte sådana fartyg och luftfartyg som kan säljas mervärdesskattefritt. Skatt betalas inte på försäljning av sådana fartyg, vars största skrovlängd är minst 10 meter och vilka till sin konstruktion inte i huvudsak är avsedda för nöjes- eller sportbruk. Skatt betalas inte heller på försäljning av ett luftfartyg till en sådan näringsidkare som använder det för i huvudsak internationell lufttrafik mot betalning.

Sidan har senast uppdaterats 1.2.2011