Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Försäljning till diplomater, internationella organisationer, organ inom Europeiska unionen samt försvarsmakterna i stater som är medlemmar i Atlantpakten

Har getts
2.2.2011
Giltighet
- 17.10.2023

Anvisningen har uppdaterats på grund av att terminologin kring beskattningen har ändrats 1.1.2017 till följd av ikraftträdandet av lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ och den nya lagen om skatteuppbörd samt upphävandet av skattekontolagen. I anvisningen har dessutom beaktats ändringarna som gjorts i mervärdesskattelagen fr.o.m. 1.1.2017.

Försäljning av varor och tjänster i Finland är skattepliktigt, om försäljningen inte har uttryckligen i mervärdesskattelagen stadgats som skattefri. I Finland stationerade utländska beskickningar, utsända konsulers konsulat, diplomater, internationella organisationer och organ inom Europeiska unionen har rätt till skattefria anskaffningar. Skattefriheten verkställs genom skattefri import, skattefria gemenskapsinterna anskaffningar och genom skatteåterbäring på ansökan för anskaffningar i Finland.

Försäljning av varor och tjänster till beskickningar eller till utsända konsulers konsulat, deras diplomatiska personal, internationella organisationer, organ inom EU och försvarsmakterna i stater som är medlemmar i Atlantpakten och som är stationerade i ett annat EU-land är skattefri i den utsträckning som placeringsstaten beviljar skattefrihet. Även försäljning av varor till diplomatiska beskickningar och diplomater som är stationerade utanför EU är under vissa förutsättningar skattefritt.

1. Försäljning till diplomater som är stationerade och internationella organistationer som är belägna i Finland

Vad säljaren ska göra?

När ett finskt företag säljer varor eller tjänster till diplomater som är stationerade eller internationella organisationer som är belägna i Finland, är försäljningen normal skattepliktig försäljning (bortsett från skattefri försäljning av motorfordon MomsL 72 e §). Med diplomater avses här beskickningar, utsända konsulers konsulat, diplomatiska representanter, utsända konsuler, internationella organisationer och familjemedlemmar som hör till deras hushåll.

Säljaren deklarerar skatten på försäljningen i en momsdeklaration, i punkten Skatt på inhemsk försäljning enligt skattesatserna.

I fakturan som ges till diplomat ska man anteckna:

  • säljarens namn
  • säljarens adress
  • säljarens företags- och organisationsnummer (FO-nummer)
  • köparens namn
  • köparens adress
  • de sålda varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art
  • datum för varornas leverans eller för utförande av tjänsterna
  • skattegrund enligt skattesats
  • den skattesats som skall tillämpas
  • skattebeloppet som skall betalas i euro

Motorfordon kan säljas exklusive moms till främmande makters diplomatiska och andra beskickningar i motsvarande ställning och utsända konsulers byråer i Finland samt diplomatiska representanter och
utsända konsuler som är stationerade i Finland. Momsfriheten gäller också försäljning av motor¬fordon åt administrativ och teknisk personal av utländsk nationalitet vid konsulat samt åt famil¬jemedlemmar som hör till deras hushåll, om de köper fordonet för privat bruk då de stationeras i Finland.

För att en momsfri försäljning av motorfordon kan verifieras, måste säljaren för sin bokföring från köparen få ett av utrikesministeriet fastställt intyg om, att köparen är berättigad till momsfria förvärv (s.k. franskt papper).

Denna momsfria försäljning deklareras i momsdeklarationen, i punkten Omsättning enligt 0-skattesats.

Vem har rätt till återbäring?

Diplomatiska och andra beskickningar i motsvarande ställning och utsända konsulers byråer i Finland, diplomatiska representanter, utsända konsuler och annan av Finland erkänd internationell organisation som är belägen här än Europeiska unionen eller familjemedlemmar som hör till deras hushåll, har rätt att på ansökan få tillbaka momsen som ingår i priset på varor och tjänster som köpts för officiellt eller privat bruk.

Momsåterbäringen grundar sig på ömsesidighet, dvs. den gäller endast beskickningar för de länder som beviljar motsvarande rättighet åt finska beskickningar eller diplomater.

Rätt till återbäring omfattar alla varor och tjänster som har köpts för officiellt bruk eller för ovan nämnda diplomaters privata bruk, då priset på en enskild vara eller tjänst är minst 170 euro inklusive moms.

Andra anställda än diplomatiska representanter, utsända konsuler eller internationella organisationer har inte rätt att få tillbaka moms.

Med en enskild vara eller tjänst avses uttryckligen en enskild vara eller tjänst och inte t.ex. summan av olika inköp som finns på samma faktura.

Ansökan om återbäring

Ansökan om återbäring görs till utrikesministeriet. Ansökan om återbäring görs till utrikesministeriet. Från och med 1.1.2017 bifogas inte ursprungliga fakturor till ansökan. Fakturauppgifterna meddelas specificerade på utrikesministeriets blankett om ansökan.

Utrikesministeriet fastställer om den sökande utgående från ömsesidighet, eller på grund av avtalet om grundande av organisationen eller värdlandsöverenskommelsen, sin ställning och förnödenheternas användningsändamål har rätt till momsåterbäring. Nylands företagsskattebyrå kontrollerar de övriga förutsättningarna och återbär skatten.

Ansökningsblanketter fås från utrikesministeriet. Ansökan hos utrikesministeriet framställs per kvartal, likväl senast inom ett år från betalningsdagen på fakturan. Mera information om återbäringen fås från publikationen ”Diplomatic privileges and immunities in Finland”, som finns på utrikesministeriets webbplats www.um.fi.

2. Försäljning till diplomater som är stationerade i andra EU-länder

Försäljningen av varor och tjänster till diplomatiska och andra beskickningar med samma ställning och till utsända konsulers byråer i andra EU-länder än i Finland samt deras personal är skattefri under motsvarande förutsättningar som skattefrihet eller återbäring beviljas i placeringsstaten.

Vad säljaren ska göra?

Förutsättningen för skattefri försäljning är att köparen lämnar med blanketten ”Intyg om befrielse från mervärdesskatt och accis” till säljaren en av placeringsstatens utrikesministerium fastställd utredning om att försäljningen av varorna eller tjänsterna skulle vara skattefri eller att förvärvet skulle berättiga till momsåterbäring, om försäljningen skulle ske i placeringsstaten. Säljaren ska förvara den ursprungliga utredningen i sin bokföring såsom intyg över att försäljningen är momsfri. I utredningen ska finnas både A- och B-delar. I blankettens del B ska även antecknas specificerade uppgifter om den inköpta förnödenheten. Anskaffning av andra varor än de som utrikesministeriet har godkänt är skattepliktigt på normalt sätt.

Denna momsfria försäljning deklareras i momsdeklarationen, i punkten Omsättning enligt 0-skattesats.

3. Försäljning till diplomatiska beskickningar i länder utanför EU

Försäljning till diplomatiska beskickningar i stater utanför EU är momsfri om förutsättningarna för exportförsäljning uppfylls. Försäljning till diplomatiska beskickningar i stater utanför EU är momsfri också i sådant fall att säljaren lämnar varan till utrikesministeriets kurirbyrå, varifrån varan vidarebefordras till destinationen som diplomatpost. Säljarens skattefria försäljning bekräftas med bokföringens faktura, som utrikesministeriets kurirbyrå har stämplat.

Försäljning till beskickningars personal är momsfritt endast som export. Information om exportförsäljning finns på sidan Mervärdesbeskattningen i exporthandeln.

Denna momsfria försäljning deklareras i momsdeklarationen, i punkten Omsättning enligt 0-skattesats.

4. Försäljning till internationella organisationer i EU-länder

Försäljning av varor och tjänster till internationella organisationer och deras personal i andra medlemsstater är momsfri under de villkor och med de begränsningar som ingår i avtalet om grundandet av organisationen eller i avtalet om organisationens huvudkvarter. Ett villkor för skattefriheten är att den stat där organisationen finns har erkänt den som en internationell organisation.

Vad säljaren ska göra?

Säljaren måste till sin bokföring av köparen få utredningen ”Intyg om befrielse från mervärdesskatt och accis”. Detta är ett skriftligt intyg av behörig myndighet i den stat där organisationen finns om att försäljningen enligt fördraget eller huvudkvartersavtalet som avser organisationen i fråga skulle vara skattefri eller att förvärvet skulle berättiga till återbäring, om försäljningen skulle ske i stationeringsstaten. I utredningen ska också lämnas uppgifter om den inköpta förnödenheten. I utredningen ska finnas både A- och B-delar. I blankettens del B ska även antecknas specificerade uppgifter om den inköpta förnödenheten.

Denna momsfria försäljning deklareras i momsdeklarationen i punkten Omsättning enligt 0-skattesats.

5. Försäljning till organ inom Europeiska Unionen

Organ inom Europeiska unionen är Europeiska unionens råd, Europaparlamentet, Europeiska kommissionen, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, Europeiska unionens domstol, Europeiska revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen och Europeiska centralbanken, Europeiska investeringsbanken och Europeiska datatillsynsmannen.

5.1 Organ i Finland

Vad säljaren ska göra?

Försäljning till organ inom Europeiska unionen är normalt momsbelagd försäljning, bortsett från skattefri försäljning av motorfordon, MomsL 72 e §. I fakturan ska göras motsvarande anteckningar och i övervakningsanmälan antecknas skattebeloppet specificerat enligt skattesatserna.

Försäljning av motorfordon till organ inom Europeiska unionen som är belägna i Finland är momsfri.

För motorfordons vidkommande ger EU-organet självt till säljaren en skriftlig bekräftelse om dess rätt till skattefri anskaffning. Den här skattefria försäljningen anmäls i momsdeklarationen i punkt Omsättning enligt 0-skattesats.

Återbäring

Europeiska unionens organ har rätt att få tillbaka den moms som ingår i anskaffning av varor och tjänster som har köpts för officiellt bruk. Försäljning till Europeiska unionens organ som är belägna i Finland är momsbelagt. Återbäringen betalas kvartalsvis på ansökan.

Förutsättningen är att den offentliga eller privata organisationen som har gjort anskaffningen inte har rätt att dra av skatten som ingår i anskaffningen eller att få den i form av återbäring. En förutsättning för den ovan nämnda återbäringen är att varans eller tjänstens inköpspris inkl. moms är minst 80 euro.

Ansökan om återbäring av skatt samt kopior av fakturan som varans eller tjänstens försäljare har givit ska lämnas in till Nylands företagsskattebyrån, som återbetalar skatterna inom sex månader från det då ansökan lämnades in.

5.2 Organ i andra EU-länder

Försäljning av varor och tjänster till organ inom Europeiska unionen som är belägna i andra EU-länder och till dess personal är momsfri under samma förutsättningar som skattefriheten medges i stationeringsstaten.

Vad säljaren ska göra?

Köparen ska till säljaren ge utredningen ”Intyg om befrielse från mervärdesskatt och accis” såsom bevis på skattefri försäljning. Detta är en skriftlig bekräftelse av behörig myndighet i den stat där ifrågavarande organ inom Europeiska unionen är beläget om att försäljningen av varorna eller tjänsterna skulle vara momsfri eller inköpet av dem berättigar till skatteåterbäring, om försäljningen skulle ske i stationeringslandet. Köparen ger denna utredning åt säljaren och den fogas till säljarens bokföringsmaterial såsom bevis på att försäljningen är momsfri. I utredningen ska också lämnas uppgifter om den inköpta förnödenheten. I utredningen ska finnas både A- och B-delar. I blankettens del B ska även antecknas specificerade uppgifter om den inköpta förnödenheten.

Denna momsfria försäljning deklareras i momsdeklarationen, i punkten Omsättning enligt 0-skattesats.

6. Försäljning till försvarsmakterna i stater som är medlemmar i Atlantpakten

Försäljning av varor och tjänster, som tillhandahålls väpnade styrkor i ett annat EU-land när styrkorna tillhör en stat som är medlem i Atlantpakten och deltar i gemensamt försvar eller när varorna och tjänsterna tillhandahålls civilpersonal som åtföljer dessa styrkor eller de är avsedda för styrkornas mässar och marketenterier, är skattefri under motsvarande förutsättningar som destinationsstaten beviljar skattefrihet. Skattefriheten gäller inte destinationsstatens eget försvar.

Vad säljaren ska göra?

Om köparen på denna grund kräver att han ska faktureras momsfritt, måste han för säljaren uppvisa en skriftlig bekräftelse av den behöriga myndigheten i destinationsstaten om att försäljningen av varorna eller tjänsterna skulle vara skattefri eller att förvärvet skulle berättiga till momsåterbäring, om försäljningen skulle ske i destinationsstaten. Utredningen förblir hos säljaren som ska förvara den i sin bokföring, eftersom den utgör ett intyg över att försäljningen är momsfri. I utredningen ska också lämnas uppgifter om den inköpta förnödenheten. I utredningen ska finnas både A- och B-delar. I blankettens del B ska även antecknas specificerade uppgifter om den inköpta förnödenheten.

Denna momsfria försäljning deklareras i momsdeklarationen, i punkten Omsättning enligt 0-skattesats.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2017