Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skattefrihet för försäljning och rätt till återbäring av moms: diplomatiska aktörer, internationella organisationer, Europeiska unionens organ och försvarsverksamhet

Har getts
18.10.2023
Diarienummer
VH/4535/00.01.00/2023
Giltighet
18.10.2023 - Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
Försäljning till diplomater, internationella organisationer, organ inom Europeiska unionen samt försvarsmakterna i stater som är medlemmar i Atlantpakten, 2.2.2011

Försäljning av varor och tjänster i Finland, liksom gemenskapsinternt förvärv och import, är skattepliktigt, om försäljningen inte uttryckligen har föreskrivits som skattefri i mervärdesskattelagen. I Finland stationerade utländska beskickningar, utsända konsulers konsulat, diplomater, internationella organisationer och organ inom Europeiska unionen har rätt till skattefria anskaffningar. Skattefriheten verkställs genom skattefri import, skattefria gemenskapsinterna anskaffningar och genom skatteåterbäring på ansökan för anskaffningar i Finland.

Försäljning av varor och tjänster till beskickningar eller till utsända konsulers konsulat, deras diplomatiska personal, internationella organisationer, organ inom EU och försvarsmakterna i stater som är medlemmar i Atlantpakten (Nato) och medlemsstater i EU och som är stationerade i ett annat EU-land är skattefri i den utsträckning som placeringsstaten beviljar skattefrihet. Även försäljning av varor till diplomatiska beskickningar och diplomater som är stationerade utanför EU är under vissa förutsättningar skattefri.

1 Diplomater och internationella organisationer

1.1 Försäljning till diplomater som är stationerade i Finland och internationella organisationer som är belägna i Finland

1.1.1 Vad säljaren ska göra?

När ett finländskt företag säljer varor eller tjänster till diplomater eller till dem med diplomatisk status som är stationerade i Finland eller internationella organisationer som är belägna i Finland, är försäljningen normal skattepliktig försäljning (bortsett från skattefri försäljning av motorfordon MomsL 72 e §). Med diplomater och dem med diplomatisk status avses beskickningar, utsända konsulers konsulat, diplomatiska representanter, utsända konsuler och familjemedlemmar som hör till deras hushåll. Med internationella organisationer avses en internationell organisation vilken regleras i 129 b § i mervärdesskattelagen och som är belägen i Finland och erkänd av Finland.

Säljaren deklarerar skatten på försäljningen på en momsdeklaration, i punkten Skatt på inhemsk försäljning enligt skattesats.

I en faktura som ges till dessa parter ska man anteckna:

 • säljarens namn
 • säljarens adress
 • säljarens företags- och organisationsnummer (FO-nummer)
 • köparens namn
 • köparens adress
 • de sålda varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art
 • datum för varornas leverans eller för utförande av tjänsterna
 • skattegrund enligt skattesats
 • den skattesats som ska tillämpas
 • det skattebelopp som ska betalas i euro

Motorfordon kan säljas exklusive moms till främmande makters diplomatiska och andra beskickningar i motsvarande ställning och utsända konsulers byråer i Finland samt diplomatiska representanter och utsända konsuler som är stationerade i Finland. Momsfriheten gäller också för försäljning av motorfordon till administrativ och teknisk personal av utländsk nationalitet vid konsulat samt till familjemedlemmar som hör till deras hushåll, om de köper fordonet för privat bruk då de stationeras i Finland.

För att momsfri försäljning av motorfordon ska kunna verifieras, måste säljaren för sin bokföring från köparen få ett av utrikesministeriet styrkt intyg om att köparen är berättigad till momsfria anskaffningar (så kallat franskt papper). Försäljning av motorfordon är direkt skattefri om kraven för skattefri status är uppfyllda och därför kan returförfarandet inte tillämpas på denna situation.

Denna momsfria försäljning deklareras i momsdeklarationen i punkten Omsättning enligt 0-skattesats.

1.1.2 Rätt till återbäring

Diplomatiska och andra beskickningar i motsvarande ställning och utsända konsulers byråer i Finland, diplomatiska representanter, utsända konsuler eller familjemedlemmar som hör till deras hushåll har rätt att på ansökan få tillbaka moms som ingår i priset på varor och tjänster som köpts för officiellt eller privat bruk. En internationell organisation och dess personal vilken regleras i 129 b § i mervärdesskattelagen som är belägen i Finland och erkänd av Finland har rätt att på ansökan få tillbaka moms som ingår i priset på varor och tjänster som köpts för officiellt eller privat bruk om det är överenskommet i organisationens avtal om grundande eller i värdlandsöverenskommelsen.

Momsåterbäringen grundar sig på ömsesidighet, det vill säga att den gäller endast för beskickningar för de länder som beviljar motsvarande rättighet för finska beskickningar eller diplomater.

Personal vid diplomatiska beskickningar eller en annan utstationerad konsuls kontor än den diplomatiska representanten eller utstationerade konsuln har inte rätt till återbäring av moms.

Rätt till återbäring gäller varor och tjänster som har köpts för officiellt bruk eller för ovan nämnda diplomaters privata bruk, då priset på varan eller tjänsten är minst 170 euro inklusive moms.

Med en vara eller tjänst avses uttryckligen en enskild vara eller tjänst och inte till exempel summan av olika inköp som finns på samma faktura.

Ansökan om återbäring görs till utrikesministeriet. Ursprungliga fakturor bifogas inte till ansökan. Fakturauppgifterna meddelas specificerade på utrikesministeriets ansökningsblankett.

Utrikesministeriet fastställer om den sökande utgående från ömsesidigheten, eller på grund av avtalet om grundande av organisationen eller värdlandsöverenskommelsen, sin ställning och förnödenheternas användningsändamål har rätt till momsåterbäring. Södra Finlands skattebyrå 2 kontrollerar övriga förutsättningar och återbär skatten.

Ansökningsblanketter fås från utrikesministeriet. Ansökan hos utrikesministeriet framställs per kvartal, dock senast inom ett år från betalningsdagen på fakturan. Mer information om återbäring fås från publikationen ”Diplomatic privileges and immunities in Finland”, som finns på utrikesministeriets webbplats www.um.fi.

1.2 Diplomater som är stationerade i andra medlemsstater i EU

Försäljningen av varor och tjänster till diplomatiska och andra beskickningar med samma ställning och till utsända konsulers byråer i andra medlemsstater i EU än i Finland samt deras personal är skattefri under motsvarande förutsättningar som skattefrihet eller återbäring beviljas i placeringsstaten.

Förutsättningen för skattefri försäljning är att köparen på blanketten ”Intyg om undantag från mervärdesskatte- och punktskatteplikt” ger säljaren en utredning som styrkts av placeringsstatens utrikesministerium om att försäljningen av varorna eller tjänsterna skulle vara skattefri eller att förvärvet skulle berättiga till momsåterbäring, om försäljningen ägde rum i placeringsstaten. Säljaren ska förvara den ursprungliga utredningen i sin bokföring som ett bevis på att försäljningen är momsfri. Utredningen ska innehålla en A- och B-del. I blankettens B-del ska även specificerade uppgifter om den inköpta nyttigheten antecknas. Anskaffning av andra nyttigheter än de som utrikesministeriet godkänt är skattepliktig på normalt sätt.

Denna momsfria försäljning deklareras i momsdeklarationen, i punkten Omsättning enligt 0-skattesats.

1.3 Diplomatiska beskickningar i stater utanför EU

Försäljning till diplomatiska beskickningar i stater utanför EU är momsfri, om förutsättningarna för exportförsäljning uppfylls. Försäljning till diplomatiska beskickningar i stater utanför EU är momsfri också i sådant fall att säljaren lämnar varan till utrikesministeriets kurirbyrå, varifrån varan vidarebefordras till destinationen som diplomatpost. Säljaren påvisar grunden för skattefri försäljning med en faktura i bokföringen, vilken utrikesministeriets kurirbyrå stämplat.

Försäljning till beskickningars personal är momsfri endast i form av export. Information om exportförsäljning finns på sidan Mervärdesbeskattningen i exporthandeln 

Denna momsfria försäljning deklareras i momsdeklarationen, i punkten Omsättning enligt 0-skattesats.

1.4 Internationella organisationer i andra medlemsstater i EU

Försäljning av varor och tjänster till internationella organisationer och deras personal i andra medlemsstater är momsfri under de förutsättningar och med de begränsningar som överenskommits i avtalet om grundande om högkvarter för organisationen. Ett villkor för skattefrihet är att den stat där organisationen finns har erkänt den som en internationell organisation.

För att påvisa grunden för skattefrihet för försäljningen måste säljaren få ett ”Intyg om undantag från mervärdesskatte- och punktskatteplikt” från säljaren för sin bokföring. Detta är ett skriftligt intyg av den behöriga myndigheten i den stat där organisationen finns över att försäljningen enligt avtalet om grundande eller högkvarter för organisationen i fråga skulle vara skattefri eller att inköpet skulle berättiga till återbäring, om försäljningen skedde i stationeringsstaten. Utredningen ska innehålla en A- och B-del. I blankettens B-del ska även antecknas specificerade uppgifter om den inköpta nyttigheten.

Denna momsfria försäljning deklareras i momsdeklarationen, i punkten Omsättning enligt 0-skattesats.

2 Organ inom Europeiska unionen

Organ inom Europeiska unionen omfattar bland annat: Europeiska unionens råd, Europaparlamentet, Europeiska kommissionen, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Europeiska regionkommittén, Europeiska unionens domstol, Europeiska revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen och Europeiska centralbanken, Europeiska investeringsbanken och Europeiska datatillsynsmannen.

2.1 Organ i Finland

Försäljning till ett EU-organ är normal skattepliktig försäljning. Undantaget till detta är skattefri försäljning av motorfordon (MomsL 72 e §). Försäljningen antecknas i momsdeklarationen i punkten Skatt på inhemsk försäljning enligt skattesats.

Försäljning av motorfordon till organ inom Europeiska unionen vilka är belägna i Finland är momsfri. I fråga om motorfordon ger EU-organet själv till säljaren en skriftlig bekräftelse om dess rätt till skattefri anskaffning. Denna momsfria försäljning deklareras i momsdeklarationen, i punkten Omsättning enligt 0-skattesats. 

Försäljning till organ inom Europeiska unionen vilka är belägna i Finland är skattepliktig. Organ inom Europeiska unionen har rätt att få tillbaka den moms som ingår i anskaffning av varor och inköp av tjänster för officiellt bruk. Återbäringen betalas kvartalsvis på ansökan. En förutsättning för ovan nämnda återbäring är att varans eller tjänstens inköpspris inklusive moms är minst 80 euro.

Ansökan om återbäring och kopior av den faktura som getts av säljaren av varan eller tjänsten ska lämnas in till Skatteförvaltningen, som återbetalar momsen inom sex månader från det då ansökan lämnades in.

2.2 Organ i en annan medlemsstat i EU

Försäljning av varor och tjänster till organ inom Europeiska unionen i andra EU-länder och till dess personal är momsfri under samma förutsättningar som skattefrihet beviljas i stationeringsstaten.

För att säljaren ska kunna behandla försäljning skattefritt, ska köparen överlämna ”Intyget om undantag från mervärdesskatte- och punktskatteplikt” till säljaren. Detta är en skriftlig bekräftelse som getts av den behöriga myndigheten i den stat där ifrågavarande organ inom Europeiska unionen är beläget över att försäljningen av varorna eller tjänsterna skulle vara momsfri eller inköpet av dem skulle berättiga till skatteåterbäring, om försäljningen skedde i stationeringslandet. Köparen ger denna utredning till säljaren och den fogas till säljarens bokföringsmaterial såsom bevis på att försäljningen är momsfri. Utredningen ska innehålla en A- och B-del. I blankettens B-del ska även specificerade uppgifter om den inköpta nyttigheten antecknas.

Denna momsfria försäljning deklareras i momsdeklarationen, i punkten Omsättning enligt 0-skattesats.

3 Försvarsverksamhet

Anskaffningar som gjorts för en gemensam försvarsinsats är skattefri då försvarsmakterna från andra medlemsstater i EU stater som hör till Atlantpakten (Nato) deltar i gemensamt försvar utanför den egna staten.

Skattefrihet beviljas i vissa situationer direkt, varvid försäljningen sker skattefritt. I vissa situationer tillämpas å sin sida återbäringsförfarandet. I denna anvisning beskrivs i vilka situationer det är möjligt att direkt sälja skattefritt och i vilka situationer en ansökan om återbäring av moms som ingår i anskaffningarna ska göras.

Försvarsinsatser för att genomföra unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken omfattar militära operationer, insatser av stridsgrupper, ömsesidigt bistånd, projekt som hör till det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco), åtgärder inom ramen för Europeiska försvarsbyrån (EDA) och övningar som anknyter till försvarsinsatser. Gemensamma försvarsinsatser som genomförs inom ramen för Nato omfattar på motsvarande sätt bland annat militära operationer och övningar i anknytning till Natos gemensamma försvarsansträngningar. Undantagen täcker inte uppgifter som utförs av enkom civilpersonal eller som genomförs genom att enkom använda civila resurser.

3.1 Verksamhet som utövas i Finland

3.1.1 Anskaffningar i Finland

Från och med 1.7.2022 återbärs till försvarsmakterna i en annan medlemsstat i EU moms som ingår i priset på varor och tjänster som anskaffats från Finland för officiellt bruk av försvarsmakternas väpnade styrkor i Finland eller för civilpersonal som åtföljer de väpnade styrkor i Finland, då de väpnade styrkorna utanför den egna staten deltar i verksamhet som utövas för att genomföra unionens gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Återbäringsrätt föreligger också för moms som ingår i anskaffningar av varor och tjänster för mässar och marketenterier i Finland för dessa styrkor.

Från och med 26.5.2023 återbärs till försvarsmakterna för en stat som hör till Nato moms som ingår i priset på varor och tjänster som anskaffats från Finland för officiellt bruk av försvarsmakternas väpnade styrkor i Finland eller för civilpersonal som åtföljer dessa styrkor i Finland, då de väpnade styrkorna deltar i gemensamma försvarsinsatser. Återbäringsrätt föreligger också för skatt som ingår i anskaffningar av varor och tjänster för mässar och marketenterier i Finland för dessa väpnade styrkor.

En förutsättning för återbäring för en anskaffning som gjorts i Finland är att varans eller tjänstens inköpspris inklusive moms är minst 170 euro.

Skatten återbärs utifrån en ansökan som gjorts till Skatteförvaltningen för kvartalet. Ansökan är fritt formulerad och den ska göras inom ett år från betalningsdagen på fakturan. Den som ansöker om återbäring utgörs av försvarsmakten i en annan stat.

Ansökan ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

 • Information om att ansökan om återbäring gäller moms.
 • Uppgifter om sökanden (namn, adress, kontaktpersonens namn och telefonnummer)
 • Bankförbindelseuppgifter (kontonummer och BIC-kod)
 • Ansökningsperiod, det vill säga den tidsperiod på ett kvartal för vilken återbäring ansöks
 • Information om verksamhet som berättigar till återbäring under tidsperioden, till exempel
  • Aktörer som deltagit i en försvarsoperation eller övning
  • Försvarsoperationens eller övningens namn och längd
  • Försvarsoperationens eller övningens plats
 • Uppgifter om anskaffningar som berättigar till återbäring
  • Verifikatnummer
  • Säljarens namn och FO-nummer
  • Verifikatets datum och betalningsdag
  • Beskrivning av de anskaffade varorna eller tjänsterna
  • Anskaffningens skattefria pris
  • Momsbeloppet

Ansökan ska skickas till Skatteförvaltningen till adressen:

Skatteförvaltningen
PB 560
00052 SKATT
FINLAND 

Ansökan kan överlämnas till Skatteförvaltningen också per e-post. En förutsättning för att använda den skyddade e-postförbindelsen är att Skatteförvaltningen sänder en länk för sändningen. Länken kan begäras från adressen vatrefunds@vero.fi.

Skatteförvaltningen kontrollerar av den finländska försvarsmakten huruvida sökanden har rätt till återbäring. Skatteförvaltningen svarar på frågor som gäller behandlingen av ansökan.

Före Finlands Nato medlemskap har skattefriheten för anskaffningar som gjorts i Finland av försvarsmakten i en Nato stat baserat sig på NATO-SOFA-fördraget (Avtalet mellan parterna i nordatlantiska fördraget om status för deras styrkor) 65/1997 (författning 744/1997). Avtalet har tillämpats på Partnership for Peace (PfP)-övningar som ordnas på finländskt territorium och under vissa förutsättningar har det varit möjligt att ansöka om återbäring för anskaffningar som gjorts i Finland i anknytning till dessa.

3.1.2 Anskaffningar från andra medlemsstater i EU

När försvarsmakten i en annan medlemsstat i EU deltar i verksamhet som bedrivs för att genomföra unionens gemensamma säkerhets- och försvarspolitik i Finland, är varor och tjänster som skaffats från en annan medlemsstat till Finland för denna verksamhet befriade från skatt. När en försvarsmakt i en annan stat som hör till Nato deltar i gemensamma försvarsinsatser av Nato i Finland, är varor och tjänster som skaffats från andra medlemsstater till Finland för denna verksamhet befriade från skatt.

En förutsättning för skattefriheten är att försvarsmakten i en annan medlemsstat i EU eller en stat som hör till Nato har ett ”intyg över undantag från mervärdesskatte- och punktskatteplikt” som styrkts av Skatteförvaltningen.

På begäran av väpnade styrkor i Finland för en annan stats försvarsmakt, den civilpersonal som åtföljer dem eller av deras mässar eller marketenterier bekräftar Skatteförvaltningen, då dessa har för avsikt att förvärva varor och tjänster i en annan medlemsstat, att de är berättigade till återbäring av den skatt som ingår i förvärvet eller att sådan försäljning av varorna och tjänsterna är skattefri när försäljningen sker i Finland.

Det intyg som behövs för undantag av moms för anskaffningar som gjorts från andra medlemsstater överlämnas till Skatteförvaltningen för att styrkas. Intyget överlämnas till adressen:

Skatteförvaltningen
PB 30
00052 SKATT
FINLAND

3.1.3 Import av varor

Varor som importerats till Finland är befriade från moms då anskaffningen görs av försvarsmakten i en annan medlemsstat i EU eller då den deltar i verksamhet som bedrivs för att genomföra unionens gemensamma säkerhets- och försvarspolitik i Finland eller då försvarsmakten för en annan stat som hör till Nato deltar i Natos gemensamma försvarsinsatser i Finland.

En förutsättning för skattefri import är att grunden för importskatten på varan med tillägg för momsandelen uppgår till minst 170 euro.

Tullen säkerställer att förutsättningarna för skattefri import är uppfyllda och om förutsättningarna är uppfyllda, upprättar Tullen ett beslut om skattefrihet för importen. 

3.2 Verksamhet som bedrivs i andra medlemsstater i EU

Skatt betalas inte på betalningar av varor och tjänster som säljs till andra medlemsstater i EU, då försäljningen sker till en annan medlemsstats försvarsmakt för behov hos dess väpnade styrkor, av den civilpersonal som åtföljer dem eller av deras mässar eller marketenterier vilka finns i en annan medlemsstat än i Finland.

En förutsättning för skattefrihet är att de väpnade styrkorna i en annan EU-medlemsstat deltar i antingen verksamhet som bedrivs för att genomföra unionens gemensamma säkerhets- och försvarspolitik eller i gemensamma försvarsinsatser inom ramen för Nato och då anskaffningarna görs för denna verksamhet. En förutsättning för skattefrihet är att inköpet vore skattefritt också i destinationsstaten. Skattefriheten gäller inte för försvarsmakten i destinationsstaten.

Om köparen utifrån denna grund kräver en faktura av den finländska säljaren, ska hen till säljaren uppvisa ett skriftligt ”intyg över undantag från mervärdesskatte- och punktskatteplikt”, som getts av den berörda myndigheten i destinationsstaten till säljaren. Intyget är en bekräftelse på att försäljningen vore skattefri eller att anskaffningen skulle berättiga till skatteåterbäring, om försäljningen ägde rum i destinationsstaten.

Intyget förblir hos säljaren, som ska förvara den i sin bokföring, eftersom den utgör ett intyg över att försäljningen är momsfri. Utredningen ska innehålla en A- och B-del. I blankettens B-del ska även antecknas specificerade uppgifter om den inköpta nyttigheten.

Denna momsfria försäljning deklareras i momsdeklarationen, i punkten Omsättning enligt 0-skattesats.

 

ledande skattesakkunnig Mika Jokinen

skattesakkunnig Minna Melto

Sidan har senast uppdaterats 18.10.2023