Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Resekostnader hos delägare i näringssammanslutningar

Har getts
9.11.2016
Diarienummer
A172/200/2016
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/201
Ersätter anvisningen
-

 Den här anvisningen handlar om behandlingen av resekostnaderna i inkomstbeskattningen hos delägare i näringssammanslutningar. Näringssammanslutningar är exempelvis öppna bolag och kommanditbolag. Momsfrågor behandlas inte i anvisningen. Anvisningen grundar sig på ställningstaganden som tidigare ingått i Skatteförvaltningens harmoniseringsanvisning.

1 Privatbil som används av en näringssammanslutning

1.1 Om sammanslutningen har ersatt delägaren för resekostnader

Om en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag eller en delägare i ett öppet bolag använder sin egen bil för sammanslutningens körningar, får hen fakturera sammanslutningen för antalet körda kilometer på samma sätt som vilken arbetstagare som helst. Faktureringsgrunden fastställs enligt Skatteförvaltningens årliga beslut om skattefria resekostnadsersättningar.  Då ska resekostnadsersättningarna behandlas på samma sätt som ersättningarna till andra arbetstagare: arbetstagaren ska visa upp en reseräkning och kostnaderna ska antecknas i lönebokföringen och årsanmälan.

Om en ersättning som har betalats till en delägare inte har tagits upp i sammanslutningens lönebokföring och årsanmälan, kan den inte behandlas som en sådan skattefri kostnadsersättning som avses i Skatteförvaltningens beslut. Av sammanslutningens inkomst får i sådana fall dras av endast delägarens faktiska kostnader. Den överstigande delen utgör privatuttag som inte får dras av. I brist på annan utredning kan avdragsbeloppet uppskattas enligt Skatteförvaltningens harmoniseringsanvisning.

1.2 Om sammanslutningen inte har ersatt delägaren för resekostnader

Om sammanslutningen inte har betalat ersättningar till delägaren för bruk av egen bil i sammanslutningens körningar får delägaren dra av kostnaderna för dessa körningar i sin egen beskattning såsom utgifter för förvärvande av inkomst.  I brist på annan utredning kan avdragsbeloppet uppskattas enligt Skatteförvaltningens harmoniseringsanvisning.

1.3 Ökade levnadskostnader för arbetsresor hos delägare i en näringssammanslutning

De ökade levnadskostnader som en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag eller öppet bolag haft för tillfälliga arbetsresor behandlas i beskattningen enligt samma principer som kostnaderna för bruk av egen bil. (Se avsnitt 1.1 Om sammanslutningen har ersatt delägaren för resekostnader och 1.2 Om sammanslutningen inte ersatt delägaren för resekostnader).

Om sammanslutningen inte har betalat skattefri ersättning till bolagsmannen för ökade levnadskostnader för en tillfällig arbetsresa, beviljas avdraget såsom i löntagarnas beskattning (Se avsnitt Billigaste fortskaffningsmedel 2.3.1).

2 Resor med näringssammanslutningens bil 

Då en delägare i en sammanslutning använder en bil som ingår i förvärvskällan för näringsverksamhet för sina privata körningar, kan de privata körningarnas andel av kostnaderna för bilen inte dras av från näringsinkomsterna. Alla eventuella privatkörningar med en bil som huvudsakligen används i näringsverksamheten beaktas genom intäktsföring enligt NärSkL 51 b §. Det pålitligaste sättet att utreda användningen av bilen är en körjournal. Enligt den indelas alla körningarna med bilen i körningar som hänför sig till näringsverksamheten och i privata körningar. De privata körningarnas andel räknas ut så att man dividerar bilkostnadernas totalbelopp och den årliga avskrivningen på bilen med antalet kilometer som körts med bilen och multiplicerar resultatet med antalet kilometer som enligt körjournalen har körts privat (HFD 8.5.1987 L 1659). Om det inte finns någon pålitlig bokföring över de privata körningarna, måste deras andel uppskattas.

Resor mellan bostaden och arbetsplatsen är ovan avsedda privata körningar. Delägare i sammanslutningar kan i den förhandsifyllda skattedeklarationen dra av kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen från sin förvärvsinkomst inom ramen för 93 § i inkomstskattelagen.

Frågan huruvida bilen hör till förvärvskällan för näringsverksamhet kan inte enbart uppskattas utifrån antalet körkilometer under ett skatteår, utan avgörandet grundar sig på en helhetsbedömning som inte är begränsad till omständigheterna under ett enda skatteår. HFD:s avgörande 23.1.2012/64, som gällde tilläggsavdrag i en enskild näringsidkares beskattning, har alltså ingen relevans i frågan.

Rätten att göra avskrivningar på anläggningstillgångar börjar under det skatteår då nyttigheten har tagits i bruk. Även om bilen hade tagits i bruk alldeles vid slutet av året, beviljas avskrivningen trots allt till sitt fulla belopp. Intäktsföringen av privatanvändningen kan då uppgå till en mycket stor summa per körd kilometer, eftersom avskrivningen som beaktats är så stor.

3 Ökade levnadskostnader för arbetsresor hos delägare i näringssammanslutning

De ökade levnadskostnaderna för en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag eller ett öppet bolag som uppstått på grund av tillfälliga arbetsresor behandlas i beskattningen enligt samma principer som kostnaderna för bruk av egen bil. (Se avsnitt 1.1 Om sammanslutningen har ersatt delägaren för resekostnader och 1.2 Om sammanslutningen inte har ersatt delägaren för resekostnader).

Om sammanslutningen inte betalar skattefri ersättning till bolagsmannen för ökade levnadskostnader för den tillfälliga arbetsresan får bolagsmannen göra avdraget i sin egen beskattning på samma grunder som löntagarna. I Skatteförvaltningens harmoniseringsanvisning behandlas förutsättningarna för att löntagaren ska kunna göra avdrag i beskattningen för ökade levnadskostnader för en tillfällig arbetsresa.

ledande skattesakkunnig Sami Varonen

överinspektör Petri Manninen

Sidan har senast uppdaterats 10.11.2016