Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Befrielse från punktskatt: Diplomatiska beskickningar, diplomater, konsuler, internationella organisationer samt Europeiska unionens institutioner

Har getts
22.2.2021

Anvisningen uppdateras för tillfället.

Anvisningen har uppdaterats eftersom lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ har tillämpats på beskattningsförfarandet vid punktbeskattningen fr.o.m. 1.1.2021. Anvisningens paragrafhänvisningar har justerats så att de motsvarar de nya bestämmelserna. Dessutom har anvisningens text till vissa delar redigerats så att den blir tydligare än tidigare.

I Finland uppbärs punktskatt på energiprodukter, elström, alkohol, alkoholdrycker, tobak, läskedrycker och dryckesförpackningar.

Grund för skattefrihet

Enligt 18 § i punktskattelagen (182/2010) är de produkter skattefria som frisläpps med stöd av en diplomat- eller konsulsförbindelse. Skattefria är också produkter som frisläpps till en internationell organisation så som det förutsätts i det internationella avtalet om grundandet av organisationen eller i det avtal som bestämmer var dess högkvarter ska vara beläget.

Skattefriheten gäller också produkter som frisläpps för att användas officiellt av Europeiska unionens institutioner i Finland (inkl. bränsle som används i tjänstebilar, elström som förbrukats i institutionens lokaler osv.). Dessa produkters skattebelagda anskaffningspris ska uppgå till minst 80 euro. Också produkter som levereras till Europeiska unionens institutioner i någon annan medlemsstat är skattefria under motsvarande förutsättningar som i Finland.

Särskilda anvisningar om alkoholprodukter

Med tanke på skattefriheten för alkoholprodukter är det produkternas användningsändamål som avgör.

1. Officiellt bruk

Diplomatiska beskickningar, andra representationer i samma ställning, internationella organisationer och Europeiska unionens institutioner har rätt att anskaffa alkoholprodukter skattefritt bara för officiellt bruk. Med officiellt bruk avses vederlagsfri servering som arrangeras av en beskickning, organisation eller en institution i dess officiella lokaler eller i ett annat avgränsat utrymme som är reserverat för dess bruk. Därtill förutsätts att serveringen sker till en avgränsad grupp gäster som inbjudits av en ambassadör eller någon annan medlem av den diplomatiska personalen eller motsvarande.

Bruket är inte officiellt om tillställningen arrangeras i en restaurang, fastän övriga ovannämnda villkor skulle bli uppfyllda.

Det är inte heller fråga om officiellt bruk om alkoholserveringen sker på tillställningar som arrangeras av andra än ovannämnda, särskilt om alkoholprodukterna är till salu (t.ex. på en vinmässa eller på andra motsvarande tillställningar i säljfrämjande syfte).  Skatt på alkohol och alkoholdrycker samt dryckesförpackningsskatt ska betalas för alkohol som serveras på sådana tillställningar. Dessutom behövs ett tillfälligt partihandelstillstånd från Valvira för försäljning.

Punktskattepliktiga produkter kan serveras utan att betala skatt endast om alla följande villkor uppfylls:

  • alkoholserveringen sker vederlagsfritt
  • tillställningen arrangeras av en diplomatisk beskickning, en internationell organisation eller en institution vid Europeiska unionen
  • serveringen sker i ovannämnda aktörers lokaler eller i ett annat avgränsat utrymme som är reserverat för deras bruk
  • gästerna är inbjudna av en ambassadör, en annan medlem av den diplomatiska personalen eller av en representant för en internationell organisation eller en institution vid Europeiska unionen
  • de inbjudna gästerna utgör en avgränsad grupp

2. Personligt bruk

Diplomatiska representanter och utsända konsuler verksamma i Finland har rätt att skattefritt anskaffa alkoholprodukter som kommer att användas av dem själva eller av familjemedlemmar som hör till deras hushåll.

3. Gåvor

När beskickningar, internationella organisationer, Europeiska unionens institutioner och personer som är berättigade till skattefria anskaffningar ger bort alkoholprodukter som vanliga gåvor, är produkterna skattefria.

Anskaffning av punktskattefria produkter

Anskaffning i Finland

A.  Anskaffningar genom direkt skattefrihet

  • I Finland verksamma diplomatiska beskickningar och andra representationer i samma ställning, internationella organisationer
    • För anskaffning ska köparen tillställa säljaren en bekräftelse som beviljats av protokollavdelningen vid Finlands utrikesministerium och som bevisar att köparen har rätt att göra punktskattefria inköp (s.k. franskt papper).
  • Europeiska unionens institution i Finland samt leveranser till en institution belägen i en annan EU-stat

Med det franska papperet eller Skatteförvaltningens blankett 1330e (Excise duty exemption certificate) kan man skattefritt anskaffa alla andra punktskattepliktiga produkter än elström vars punktskattefrihet alltid genomförs genom återbäringsförfarandet. De som har rätt till skattefritt bruk kan skaffa dessa produkter skattefritt antingen från ett tullager, frilager eller från ett skatteupplag.

Också när punktskattepliktiga produkter säljs som tredjelandsvaror från ett tull- eller frilager kan befrielse från betalning av punktskatt beviljas med stöd av det franska papperet eller Skatteförvaltningens blankett 1330e (Excise duty exemption certificate).

Försäljningen av alkohol från ett skatteupplag förutsätter också att lagerhavaren har tillstånd till partihandel. Innehavare av partihandelstillstånd har rätt att skattefritt sälja alkohol på basis av en diplomat- och konsulsförbindelse eller till en internationell organisation eller till Europeiska unionens institution.

Vid anskaffning av energiprodukter, t.ex. bränsle, skickar Utrikesministeriet eller ifrågavarande EU-institution efter sitt godkännande det franska papperet resp. Skatteförvaltningens blankett 1330e (Excise duty exemption certificate) till Skatteförvaltningen.

B. Skattefrihet genom återbäringsförfarande

Skattefriheten för punktskattepliktiga produkter som anskaffats till skattebelagt pris kan också genomföras så att punktskatten återbetalas på ansökan. Återbäring ska ansökas med en fritt formulerad ansökan hos Skatteförvaltningen för en period av en kalendermånad eller ett kalenderår. På återbäringsansökan ska specificeras de produkter och kvantiteter som ansökan om återbäring av punktskatt gäller. Ansökan ska åtföljas av en kopia av fakturan.

Skattefriheten för elström kan bara genomföras genom återbäringsförfarande. De som har rätt att skaffa elström skattefritt kan hos Skatteförvaltningen  söka återbetalning av den elskatt de betalat. Ansökan om återbetalning kan vara fritt formulerad och ska åtföljas av en kopia av elräkningen.

Anskaffning i EU-länder

När punktskattepliktiga produkter köps i en detaljhandelsbutik i ett annat medlemsland (t.ex. i en vinpartiaffär) så att priserna inkluderar avgångslandets punktskatt, ska köparen fylla i ett intyg om befrielse från mervärdesskatt och punktskatt som bestyrkts av utrikesministeriet (Intyg om undantag från mervärdesskatte- och/eller punktskatteplikt 9535e). Denna blankett fungerar som intyg om befrielse från mervärdesskatt och punktskatt när produkterna förs in till Finland. Intyget ifylls i två exemplar av vilka det ena behålls av säljaren och det andra återlämnas till köparen tillsammans med produkterna.

Om produkterna skaffas punktskattefritt i en annan medlemsstat (t.ex. från ett skatteupplag) kan de transporteras till Finland inom ramen för ett uppskovsförfarande som omfattar hela Europeiska unionen. Då ska man inom 30 dagar efter mottagandet av produkterna lämna en kopia av ett intyg om befrielse från mervärdes- och punktskatt till Skatteförvaltningens EMCS-grupp (Intyg om undantag från mervärdes- och/eller punktskatteplikt 9535e) samt ett kommersiellt dokument (t.ex. en faktura) som visar de mottagna produkternas slag och kvantitet. Man ska också meddela Skatteförvaltningen den administrativa referenskoden (ARC-kod) som finns angiven i det elektroniska administrativa dokumentet (e-AD) eller något annat kommersiellt dokument som åtföljt transporten.

Intyget om befrielse från mervärdes- och/eller punktskatt används endast i fråga om alkohol, tobak eller energiprodukter. Övriga punktskattepliktiga produkter, såsom exempelvis läskedrycker, kan man införa till Finland från andra EU-medlemsländer utan intyget om befrielse från skatt. För anskaffningen av dessa produkter ska diplomaten eller den internationella organisationen ha ett franskt papper som beviljats av utrikesministeriets protokollavdelning. Europeiska unionens institution ska ha Skatteförvaltningens blankett 1330e (Excise duty exemption certificate) med vilken institutionen påvisar sin rätt till skattefri anskaffning. Blanketterna ska på begäran uppvisas till Skatteförvaltningen.

Import från länder utanför EU

När punktskattepliktiga produkter beställts från ett område utanför Europeiska unionens skatteområde eller från ett tredje land ska produkterna förtullas vid importtullkontoret. I samband med förtullningen ska man visa upp det franska papperet som beviljats av utrikesministeriet eller Skatteförvaltningens blankett 1330e (Excise duty exemption certificate) som bekräftats av ifrågavarande EU-institution.

 

 

Sidan har senast uppdaterats 22.2.2021