Skattegränsen på Åland – punktbeskattning

Giltighet
Tills vidare

1 Inledning

Den åländska särställningen har fastställts genom Ålandsprotokollet i Anslutningsfördraget (FördrS 103/94). Enligt protokollet ska EU:s mervärdes- och punktskattedirektiv inte tillämpas på Åland. Protokollet förutsätter att försäljning och flyttning av varor mellan landskapet Åland och Fastlandsfinland ska omfattas av samma punktskattebehandling som mellan Finland och tredje land. Åland står alltså utanför skatteområdet men hör i likhet med det övriga Finland till EG:s tullområde och tullunion.

Till följd av detta har man kunnat fortsätta med försäljning av skattefria varor i fartygs- och flygtrafiken mellan Åland och ett annat EU-land, fastän skattefriheten i trafiken EU-länderna emellan upphörde den 1 juli 1999.

Eftersom landskapet Åland står utanför EU:s skatteområde har det mellan landskapet Åland och Fastlandsfinland inrättats en särskild skattegräns som förutsätts av unionslagstiftningen. Överskridandet av denna skattegräns jämställs vid varuleveranser mellan Åland och Fastlandsfinland med export och import. Således omfattas handeln med Åland av samma förfaranden som handeln mellan Finland och ett land utanför unionen. Bestämmelserna om skattegränsen ingår i den speciallag som gäller Åland (lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen, 1266/1996).

I speciallagen föreskrivs om vissa undantag som gäller skattegränsen. Förutom dessa undantag tillämpas samma lagstiftning om punktbeskattning i landskapet Åland som i övriga Finland. Produkter som är skattepliktiga i Finland är skattepliktiga också på Åland och för dem uppbärs skatt på samma grunder och till samma belopp. Också beskattningsförfarandena är likadana.

2 Punktskattepliktiga produkter

Punktskattepliktiga produkter delas in i två grupper: produkter som omfattas av Europeiska unionens harmoniserade punktskatt (alkohol och alkoholdrycker, tobaksvaror, elström, naturgas, stenkol och flytande bränslen) och produkter som omfattas av nationell punktskatt (bl.a. läskedrycker, dryckesförpackningar, cigarettpapper och smörjmedel). Bestämmelserna om Ålands skattemässiga särställning tillämpas på flyttning av både harmoniserade och nationellt punktskattepliktiga produkter. Produkterna flyttas i båda riktningarna enligt samma principer.

Skattefriheten vid export gäller bara produkter som flyttas i kommersiellt syfte och inte till exempel produkter som resande för med sig i sitt bagage. De som reser över skattegränsen omfattas av samma kvantitativa begränsningar gällande medförda varor som de som anländer från ett land utanför EU (gäller inte öl).

3 Flyttningar till Åland och flyttningar från Åland

3.1 Flyttningar från Fastlandsfinland till Åland och flyttningar från Åland till Fastlandsfinland

Obs., om det till flyttningen hänförs import från ett område utanför EU utan förtullning i Fastlandsfinland, se punkt 3.4.

3.1.1 Flyttning av skattefria produkter, flyttningar under uppskovsförfarande

a) Flyttningar mellan skatteupplag

När man flyttar harmoniserade punktskattepliktiga produkter mellan skatteupplag på Åland och i Fastlandsfinland kan man använda EMCS-systemet, liksom i flyttningar inom Fastlandsfinland.

Vid flyttning mellan skatteupplag är det också möjligt att använda ett s.k. förenklat förfarande där godkända upplagshavare i stället för EMCS-systemet använder en fraktsedel eller en faktura som ska innehålla uppgifter som föreskrivs i lag (punktskattelagen 66 §). Det här förenklade förfarandet är möjligt mellan endast två skatteupplag. Det förenklade förfarandet ska ändå alltid användas när nationellt punktskattepliktiga produkter flyttas skattefritt mellan två skatteupplag.

Den fraktsedel eller faktura som används vid förenklat förfarande ska innehålla följande uppgifter:

  1. produkterna som flyttas och deras mängd enligt skatteslag
  2. avsändarens och mottagarens namn, adress och punktskattenummer
  3. avsändningsdatum och leveransadress för produkterna
  4. det avsändande och det mottagande upplagets punktskattenummer
  5. referensnummer med vilket försändelsen kan identifieras i avsändarens och mottagarens bokföring.

Dokumentet ska upprättas i två exemplar av vilka det ena ska förvaras i avsändarens bokföring och det andra ska skickas med transporten och förvaras i mottagarens bokföring. Om de mottagna produkterna avviker från dokumentet, ska mottagaren utan dröjsmål underrätta avsändaren om detta.

Flyttningarna mellan skatteupplagen ska anges i punktskattedeklarationen för den aktör som har tagit emot flyttningen när produkterna frisläpps för konsumtion.

b) Förtullning i Fastlandsfinland och därpå följande flyttning under uppskovsförfarande från Fastlandsfinland till Åland (t.ex. import från Ryssland till Åland)

När harmoniserade punktskattepliktiga produkter som har kommit från områden utanför EU flyttas mellan Åland och Fastlandsfinland så att avsändaren är en registrerad avsändare (produkterna övergår till fri omsättning i Fastlandsfinland), ska EMCS-systemet användas. Som mottagare kan verka godkända upplagshavare, registrerade mottagare och tillfälligt registrerade mottagare.

Med registrerad avsändare avses en fysisk person eller en juridisk person som beviljats tillstånd att i sin affärsverksamhet under ett uppskovsförfarande avsända punktskattepliktiga produkter efter att dessa överlåtits till fri omsättning. Tillstånd att verka som registrerad avsändare behövs bara vid flyttning av produkter som omfattas av den harmoniserade punktskatteplikten.

En registrerad avsändare kan vara till exempel en godkänd upplagshavare som avsänder produkter från skattegränsen till sitt eget upplag eller så kan till exempel en speditionsfirma som avsänder produkter till olika mottagare på Åland agera som registrerad avsändare. Mottagaren av produkterna betalar punktskatten enligt sin punktskattestatus: en godkänd upplagshavare när produkterna frisläpps för konsumtion, en registrerad mottagare månadsvis och en tillfälligt registrerad mottagare separat för varje mottaget varuparti.

När man flyttar produkter som omfattas av nationell punktskatt ska man göra såsom beskrivs i punkt 3.4.

c) Flyttning från ett skatteupplag till en registrerad mottagare eller till en tillfälligt registrerad mottagare

Vid dessa flyttningar kan man om man så vill använda EMCS-systemet: i så fall gör avsändaren ett e-AD för export, men försändelsen ska inte föras in i exportsystemet ELEX efter det. Avsändaren meddelar ARC-koderna till Skatteförvaltningens EMCS-grupp. Mottagarna av produkterna meddelar också till EMCS-gruppen ARC-koderna för de produkter som har tagits emot. EMCS-gruppen stänger e-AD:et.

Produkterna anmäls för beskattning i enlighet med mottagarens punktskattestatus med en punktskattedeklaration som lämnas till Skatteförvaltningen.

d) Flyttningar vid vilka mottagaren inte har punktskattetillstånd, förtullning

Flyttningar från ett skatteupplag i Fastlandsfinland till mottagare på Åland som inte har punktskattetillstånd eller flyttningar från ett skatteupplag på Åland till mottagare i Fastlandsfinland.

Eftersom produkterna i en sådan här situation efter att skattegränsen har överskridits inte kan försättas i ett uppskovsförfarande, ska produkterna först tullklareras. Behörigheten att ta ut punktskatt bestäms utifrån huruvida importören/köparen har eller inte har anstånd med betalning enligt artikel 110 i den nya tullkodexen. Om köparen har anstånd med betalning, tar Skatteförvaltningen ut punktskatten. Skattedeklarationen ska lämnas inom fyra vardagar efter det att varorna har tagits emot. Om importören inte har anstånd med betalning, tar Tullen ut punktskatten.

3.1.2 Flyttning av produkter som frisläppts för konsumtion

Med produkter som frisläppts för konsumtion avses produkter för vilka punktskatt redan betalats i Fastlandsfinland eller på Åland. Till exempel produkter som säljs i detaljhandeln är skattebelagda. När sådana produkter exporteras över skattegränsen blir de, med stöd av skattegränsbestämmelserna, för mottagaren produkter som ska beskattas på destinationsorten. Avsändaren av produkterna kan få tillbaka de betalda skatterna genom att ansöka om återbäring på basis av exporten.

I fråga om produkter som frisläppts för konsumtion är det ingen skillnad i förfarandet mellan harmoniserade punktskattepliktiga produkter och nationellt punktskattepliktiga produkter. Export påvisas vid behov med fraktsedel och faktura.

a) Sedvanligt förfarande (export-import)

Säljaren av produkterna (exportören) kan ansöka om återbäring av betalad punktskatt på basis av exporten. Återbäringen ska sökas hos Skatteförvaltningen. Köparen av produkterna (mottagaren) ska på andra sidan skattegränsen anmäla produkterna för beskattning hos Skatteförvaltningen inom fyra dagar.

Eventuella export- och importdeklarationer över skattegränsen från Fastlandsfinland till Åland och vice versa görs på papper (ett kommersiellt dokument, t.ex. en fraktsedel); ELEX och ITU används alltså inte.

b) Förenklat förfarande, när företaget exporterar till sig själv

Detta förfarande tillämpas i situationer där produkter som frisläppts för konsumtion exporteras av ett företag till företaget självt, dvs. samma skattskyldig agerar på båda sidor av skattegränsen; både som exportör på den ena sidan och som mottagare på den andra.

Den skattskyldige kan med samma blankett (Skatteförvaltningens blankett nr 1379r) ansöka om skatteåterbäring på basis av export och anmäla produkterna för beskattning till följd av import. Kunden får ett beslut om skatteåterbäring och ett beskattningsbeslut av Skatteförvaltningen. I beslutet kvittas importskatten mot skatteåterbäringen som betalats för exporten. Mellan Skatteförvaltningen och kunden sker inga betalningar.

Kunden ska skicka blanketten till följande adress:

  • Skatteförvaltningen / punktbeskattning, PB 927, 20101 Åbo

3.2 Flyttning mellan en till skatteområdet hörande medlemsstat (annan än Fastlandsfinland) och Åland

När produkter flyttas från landskapet Åland till en annan medlemsstat, till exempel till Tyskland, eller från en annan medlemsstat till Åland, ska produkterna tullklareras. I så fall ska man för varor som exporteras göra en exportdeklaration och för varor som importeras en importdeklaration. EMCS-systemet kan inte användas vid flyttningar mellan en annan medlemsstat och Åland.

När varor exporteras från Åland till en annan medlemsstat kan kunden välja att mellan exporten och importen tillämpa intern transitering (T2F) eller sedvanligt export- och importförfarande. Om varorna transporteras via ett tredje land ska produkterna alltid hänföras till förfarandet för transitering.

När produkter som har flyttats inom intern transitering anländer till Åland, kan en godkänd upplagshavare flytta produkterna till ett skatteupplag och betala skatten i samband med frisläppandet för konsumtion. Då är det Skatteförvaltningen som verkställer punktbeskattningen.

Om produkter som har flyttats inom intern transitering inte hänförs till ett uppskovsförfarande, och kunden inte har anstånd med betalning (kunden har inte beviljats anstånd med betalning i enlighet med artikel 110 i den nya tullkodexen) är det Tullen som sköter punktbeskattningen. Tullen utlämnar varorna till kunden först efter att tullklareringen gjorts och punktskatten betalats till Tullen.

Om produkterna inte hänförs till ett uppskovsförfarande, men om kunden har anstånd med betalning, anmäler kunden produkterna till Skatteförvaltningen enligt sin punktskattestatus: perioddeklaranterna i samband med skattedeklarationen och tillfälliga mottagare inom fyra vardagar efter att produkterna har tagits emot. Tillfälliga skattskyldiga ska betala punktskatten inom tio vardagar.

3.3 Flyttning mellan två till medlemsstaterna hörande områden som inte hör till skatteområdet (t.ex. mellan Kanarieöarna och Åland)

När varor flyttas från Åland till ett område i en annan medlemsstat som hör till skatteområdet, och där till ett område som inte hör till skatteområdet, kan avsändaren välja mellan att använda export, eller export och transitering. Om transporten sker via ett tredje land ska produkterna alltid hänföras till förfarandet för transitering.

När produkterna anländer till Åland ska de tullklareras. Godkända upplagshavare kan flytta produkterna till sitt skatteupplag och betala skatten i samband med frisläppande för konsumtion genom att anmäla produkterna med en punktskattedeklaration till Skatteförvaltningen.

Om produkterna inte hänförs till ett uppskovsförfarande och om det inte är fråga om en kund som har anstånd med betalning (kunden har inte beviljats anstånd med betalning i enlighet med artikel 110 i den nya tullkodexen) är det Tullen som sköter punktbeskattningen. Tullen utlämnar varorna till kunden först efter att tullklareringen gjorts och punktskatten betalats till Tullen.

3.4 Import från ett område utanför EU till Åland (övergången till fri omsättning sker på Åland, jfr punkt 3.1.1 b) eller export från Åland till ett område utanför EU

På import och export tillämpas samma import- och exportförfaranden som i Fastlandsfinland. Om varorna flyttas från införselorten till ett skatteupplag, till en registrerad mottagare eller till en tillfälligt registrerad mottagare (dvs. flyttning under uppskovsförfarandet), måste den aktör som verkar på importplatsen ha tillstånd att verka som registrerad avsändare när det är fråga om harmoniserade punktskattepliktiga produkter. För närmare information om registrerade avsändare, se punkt 3.1.1 b. I dessa situationer ska EMCS-systemet användas.

Om det är fråga om produkter som omfattas av nationell beskattning, t.ex. läskedrycker, behövs inte någon registrerad avsändare. På flyttningen tillämpas det nationella förfarandet i punktskattelagen. En godkänd upplagshavare och en registrerad mottagare ska i tulldeklarationen om övergång till fri omsättning anteckna numret på det skatteupplag till vilket produkterna flyttas och importpartiets referensnummer samt i sin bokföring efter mottagandet anteckna tulldeklarationens nummer och importpartiets referensnummer.

Om produkter från ett område utanför unionen inte genast efter införseln hänförs till uppskovsförfarandet, uppbärs punktskatten i enlighet med bestämmelserna om förtullning genom ett förtullningsbeslut. Varan utlämnas till kunden först efter att tullklareringen gjorts och punktskatten betalats till Tullen. Undantag från detta utgörs av situationer där kunden har anstånd med betalning: då lämnar kunden en punktskattedeklaration av produkterna till Skatteförvaltningen. Ingen säkerhet för punktskatt krävs vid import från ett område utanför EU.

Om produkter exporteras till ett område utanför EU skapar den åländska godkända upplagshavaren ett e-AD i EMCS-systemet och därefter en exportdeklaration i ELEX-systemet. När produkter som har frisläppts för konsumtion exporteras till områden utanför EU, ska endast en exportdeklaration lämnas.

3.5 Oljeskyddsavgift och avfallsskatt

Oljeskyddsavgift uppbärs en gång när produkter som omfattas av avgiften importeras till Finland, antingen till Fastlandsfinland eller Åland, eller när sådana produkter transporteras genom Finland. Oljeskyddsavgift tas inte längre ut om dessa produkter flyttas mellan Åland och Fastlandsfinland. Oljeskyddsavgiften är ingen punktskatt men den omfattas av punktskattelagens förfaranden.

Bestämmelserna i avfallsskattelagen har ingen inverkan på transport av avfall utan därvid tillämpas förfarandena i tull- och avfallslagstiftningen.

Ytterligare information