Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Skattegränsen på Åland – punktbeskattning

Har getts
7.6.2022
Giltighet
7.6.2022 - Tills vidare

Anvisningen uppdateras för tillfället.

Anvisningen har uppdaterats. I anvisningen har det som nämns om tillfälligt registrerad mottagare tagits bort.

Lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ har tillämpats på beskattningsförfarandet vid punktbeskattningen fr.o.m. 1.1.2021. I och med de nya förfarandebestämmelserna har man slopat möjligheten att använda det förenklade förfarandet i en situation där företaget för in produkter som frisläppts för konsumtion över skattegränsen och också själv är mottagare av produkterna.

1 Inledning

Den åländska särställningen har fastställts genom Ålandsprotokollet i Anslutningsfördraget (FördrS 103/94). Enligt protokollet ska Europeiska unionens mervärdes- och punktskattedirektiv inte tillämpas på Åland. På försäljning och flyttning av produkter mellan landskapet Åland och det finländska fastlandet ska tillämpas samma punktskattebehandling som mellan Finland och tredje land. Åland står alltså utanför skatteområdet men hör i likhet med det övriga Finland till Europeiska unionens tullområde och tullunion.

Till följd av detta har man kunnat fortsätta med försäljning av skattefria varor i fartygs- och flygtrafiken mellan Åland och ett annat EU-land, fastän skattefriheten i trafiken EU-länderna emellan upphörde den 1 juli 1999.

Eftersom landskapet Åland står utanför EU:s skatteområde har det mellan landskapet Åland och det finländska fastlandet inrättats en särskild skattegräns som förutsätts av unionslagstiftningen. Överskridandet av denna skattegräns jämställs vid leveranser mellan Åland och det finländska fastlandet med export och import.  Således omfattas handeln med Åland av samma förfaranden som handeln mellan Finland och ett land utanför unionen. Bestämmelserna om skattegränsen ingår i den speciallag som gäller Åland (lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen, 1266/1996).

I speciallagen föreskrivs om vissa undantag som gäller skattegränsen. Förutom dessa undantag tillämpas samma lagstiftning om punktbeskattning i landskapet Åland som i övriga Finland. Produkter som är skattepliktiga på det finländska fastlandet är skattepliktiga också på Åland och för dem uppbärs skatt på samma grunder och till samma belopp. Också beskattningsförfarandena är likadana.

2 Punktskattepliktiga produkter

Punktskattepliktiga produkter delas in i två grupper: produkter som omfattas av Europeiska unionens harmoniserade punktskatt (alkohol och alkoholdrycker, tillverkad tobak, elström, naturgas, stenkol och flytande bränslen) och produkter som omfattas av nationell punktskatt (bl.a. läskedrycker, dryckesförpackningar och cigarettpapper). Bestämmelserna om den åländska särställningen tillämpas på flyttning av både harmoniserade och nationellt punktskattepliktiga produkter. Produkterna flyttas i båda riktningarna enligt samma principer.

Skattefriheten vid export gäller bara produkter som flyttas i kommersiellt syfte och inte till exempel produkter som resande för med sig i sitt bagage. De som reser över skattegränsen omfattas av samma kvantitativa begränsningar gällande medförda varor som de som anländer från ett land utanför EU (gäller inte öl vars skattefrihet har begränsats till två liter).

3 Flyttningar till Åland och flyttningar från Åland

3.1 Flyttningar från Fastlandsfinland till Åland och flyttningar från Åland till Fastlandsfinland

Obs., om det till flyttningen hänförs import från ett område utanför EU utan förtullning på det finländska fastlandet, se punkt 3.4.

3.1.1 Flyttning av skattefria produkter, flyttningar under uppskovsförfarande

a) Flyttningar mellan skatteupplag

När man flyttar harmoniserade punktskattepliktiga produkter mellan skatteupplag på Åland och på det finländska fastlandet kan man använda EMCS-systemet, liksom i flyttningar inom det finländska fastlandet.

Vid flyttning mellan skatteupplag är det också möjligt att använda ett s.k. förenklat förfarande där godkända upplagshavare i stället för EMCS-systemet använder en fraktsedel eller en faktura som ska innehålla uppgifter som föreskrivs i lag (punktskattelagen 66 §). Det här förenklade förfarandet är möjligt mellan endast två skatteupplag. Det förenklade förfarandet ska ändå alltid användas när nationellt punktskattepliktiga produkter flyttas skattefritt mellan två skatteupplag.

Den fraktsedel eller faktura som används vid förenklat förfarande ska innehålla följande uppgifter:

  1. produkterna som flyttas och produkternas mängd enligt skatteslag
  2. avsändarens och mottagarens namn, adress och punktskattenummer
  3. avsändningsdatum och leveransadress för produkterna
  4. det avsändande och det mottagande upplagets punktskattenummer
  5. referensnummer med vilket försändelsen kan identifieras i avsändarens och mottagarens bokföring.

Dokumentet ska upprättas i två exemplar av vilka det ena ska förvaras i avsändarens bokföring och det andra ska skickas med transporten och förvaras i mottagarens bokföring. Om de mottagna produkterna avviker från dokumentet, ska mottagaren utan dröjsmål underrätta avsändaren om detta.

Vid flyttningar mellan skatteupplag ska den godkända upplagshavaren av det skatteupplag som avsänder produkterna deklarera överföringen som skattefri överföring i sin skattedeklaration och den godkände upplagshavaren av det skatteupplag som tar emot produkterna ska i sin tur deklarera produkterna för beskattning när de frisläpps för konsumtion. Om det är fråga om en överföring mellan en och samma skattskyldigs olika upplag, ska denne deklarera båda transaktionerna.

b) Förtullning på det finländska fastlandet och därpå följande flyttning under uppskovsförfarande från det finländska fastlandet till Åland (t.ex. import från Ryssland till Åland)

När harmoniserade punktskattepliktiga produkter som har kommit från områden utanför EU flyttas mellan Åland och det finländska fastlandet så att avsändaren är en registrerad avsändare (produkterna övergår till fri omsättning på det finländska fastlandet), ska EMCS-systemet användas. Som mottagare kan verka godkända upplagshavare och registrerade mottagare.

Med registrerad avsändare avses en fysisk person eller en juridisk person som beviljats tillstånd att i sin affärsverksamhet under ett uppskovsförfarande avsända punktskattepliktiga produkter efter att dessa överlåtits till fri omsättning. Tillstånd att verka som registrerad avsändare behövs bara vid flyttning av produkter som omfattas av den harmoniserade punktskatteplikten.

En registrerad avsändare kan vara till exempel en godkänd upplagshavare som avsänder produkter från skattegränsen till sitt eget upplag eller så kan till exempel en speditionsfirma som avsänder produkter till olika mottagare på Åland agera som registrerad avsändare. Mottagaren av produkterna betalar punktskatten enligt sin punktskattestatus; en godkänd upplagshavare när hen frisläpper produkterna för konsumtion från ett skatteupplag och en registrerad mottagare på basis av mottagande av produkterna. Alla aktörer lämnar in en deklaration för skatteperioden.

När man flyttar produkter som omfattas av nationell punktskatt ska man göra såsom beskrivs i punkt 3.4.

c) Flyttning från ett skatteupplag till en registrerad mottagare

Vid dessa flyttningar kan man om man så vill använda EMCS-systemet: i så fall gör avsändaren ett e-AD för export, men försändelsen ska inte föras in i Tullens exportsystem efter det. Avsändaren meddelar ARC-koderna till Skatteförvaltningens EMCS-grupp. Mottagarna av produkterna meddelar också till EMCS-gruppen ARC-koderna för de produkter som har tagits emot. EMCS-gruppen stänger e-AD:et.

Av de produkter som tagits emot lämnas en skattedeklaration till Skatteförvaltningen.

d) Flyttningar vid vilka mottagaren inte har punktskattetillstånd, förtullning

Flyttningar från ett skatteupplag på det finländska fastlandet till mottagare på Åland som inte har punktskattetillstånd eller flyttningar från ett skatteupplag på Åland till mottagare på det finländska fastlandet.

Eftersom produkterna i en sådan här situation efter att skattegränsen har överskridits inte kan försättas i ett uppskovsförfarande, ska produkterna först tullklareras. Behörigheten att ta ut punktskatt bestäms utifrån huruvida importören/köparen har eller inte har anstånd med betalning enligt artikel 110 i den nya tullkodexen. Om köparen har anstånd med betalning, tar Skatteförvaltningen ut punktskatten. En skattedeklaration ska lämnas senast den 12 dagen i den kalendermånad som följer efter att produkterna tagits emot. Om importören inte har anstånd med betalning, tar Tullen ut punktskatten.

3.1.2 Flyttning av produkter som frisläppts för konsumtion

Med produkter som frisläppts för konsumtion avses produkter för vilka punktskatt redan betalats på det finländska fastlandet eller på Åland. Till exempel produkter som säljs i detaljhandeln är skattebelagda. När sådana produkter exporteras över skattegränsen blir de, med stöd av skattegränsbestämmelserna, för mottagaren produkter som ska beskattas på destinationsorten. Avsändaren av produkterna kan få tillbaka de betalda skatterna genom att ansöka om återbäring på basis av exporten.

I fråga om produkter som frisläppts för konsumtion är det ingen skillnad på harmoniserade punktskattepliktiga produkter och nationellt punktskattepliktiga produkter. Export påvisas vid behov med fraktsedel och faktura.

Säljaren av produkterna (exportören) kan ansöka om återbäring av betalad punktskatt på basis av exporten. Återbäringen ska sökas hos Skatteförvaltningen. Köparen (mottagaren) på andra sidan skattegränsen ska lämna en skattedeklaration för  produkterna till Skatteförvaltningen senast den 12 dagen i den kalendermånad som följer efter dagen då produkterna tagits emot.

Eventuella export- och importdeklarationer över skattegränsen från det finländska fastlandet till Åland och vice versa görs genom pappersförfarande (ett kommersiellt dokument, t.ex. en fraktsedel), Tullens export- och importsystem används alltså inte.

3.2 Flyttning mellan en till skatteområdet hörande medlemsstat (annan än det finländska fastlandet och Åland)

När produkter flyttas från landskapet Åland till en annan medlemsstat, till exempel till Tyskland, eller från en annan medlemsstat till Åland, ska produkterna tullklareras. I så fall ska man för produkter som exporteras göra en exportdeklaration och för produkter som importeras en importdeklaration. EMCS-systemet kan inte användas vid flyttningar mellan en annan medlemsstat och Åland.

När produkter exporteras från Åland till en annan medlemsstat kan kunden välja att mellan exporten och importen tillämpa intern transitering (T2F) eller sedvanligt export- och importförfarande. Om produkten transporteras via ett tredje land ska produkterna alltid hänföras till förfarandet för transitering.

När produkter som har flyttats inom intern transitering anländer till Åland, kan en godkänd upplagshavare flytta produkterna till ett skatteupplag och betala skatten i samband med frisläppandet för konsumtion. Då är det Skatteförvaltningen som verkställer punktbeskattningen.

Om produkter som har flyttats inom intern transitering inte hänförs till ett uppskovsförfarande, och kunden inte är en kund som har anstånd med betalning (kunden har inte beviljats anstånd med betalning i enlighet med artikel 110 i den nya tullkodexen) är det Tullen som sköter om punktbeskattningen. Tullen utlämnar produkterna till kunden först efter att tullklareringen gjorts och punktskatten betalats till Tullen.

Om produkterna inte överförs till ett uppskovsförfarande men den skattskyldige har anstånd med betalningen av tullavgifter, ska den skattskyldige lämna in skattedeklarationen till Skatteförvaltningen den 12 dagen i den månad som följer efter skatteperioden.

3.3 Flyttning mellan två till medlemsstaterna hörande områden som inte hör till skatteområdet (t.ex. mellan Kanarieöarna och Åland)

När produkter flyttas från Åland till ett område i en annan medlemsstat, men till ett område som inte hör till skatteområdet, kan avsändaren välja mellan att använda export, eller export och transitering. Om transporten sker via ett tredje land ska produkterna alltid hänföras till förfarandet för transitering.

När produkterna anländer till Åland ska de tullklareras. Godkända upplagshavare kan flytta produkterna till sitt skatteupplag och deklarera produkterna när de har frisläppts för konsumtion genom att lämna en punktskattedeklaration till Skatteförvaltningen.

Om kunden inte har punktskattetillstånd men hen har beviljats anstånd med betalning enligt artikel 110 i den nya tullkodexen, ska skattedeklarationen lämnas in till Skatteförvaltningen.

Om produkterna inte hänförs till ett uppskovsförfarande och om det inte är fråga om en kund som har anstånd med betalning (kunden har inte beviljats anstånd med betalning i enlighet med artikel 110 i den nya tullkodexen) är det Tullen som sköter punktbeskattningen. Tullen utlämnar produkterna till kunden först efter att tullklareringen gjorts och punktskatten betalats till Tullen.

3.4 Import från ett område utanför EU till Åland (övergången till fri omsättning sker på Åland, jfr punkt 3.1.1 b) eller export från Åland till ett område utanför EU

På import och export tillämpas samma import- och exportförfaranden som på det finländska fastlandet. Om varorna flyttas från införselorten till ett skatteupplag eller till en registrerad mottagare (dvs. flyttning under uppskovsförfarandet), måste den aktör som verkar på importplatsen ha tillstånd att verka som registrerad avsändare när det är fråga om harmoniserade punktskattepliktiga produkter. För närmare information om registrerade avsändare, se punkt 3.1.1 b. I dessa situationer ska EMCS-systemet användas.

Om det är fråga om produkter som omfattas av nationell beskattning, t.ex. läskedrycker, behövs inte någon registrerad avsändare. På flyttningen tillämpas det nationella förfarandet i punktskattelagen. En godkänd upplagshavare och en registrerad mottagare ska i tulldeklarationen om övergång till fri omsättning anteckna numret på det skatteupplag till vilket produkterna flyttas och importpartiets referensnummer samt i sin bokföring efter mottagandet anteckna tulldeklarationens nummer och importpartiets referensnummer.

Om produkter från ett område utanför unionen inte genast efter införseln hänförs till uppskovsförfarandet, uppbärs punktskatten i enlighet med bestämmelserna om förtullning genom ett förtullningsbeslut. Produkterna utlämnas till kunden först efter att tullklareringen gjorts och punktskatten betalats till Tullen. Undantag från detta utgörs av situationer där kunden har anstånd med betalning: då lämnar kunden en punktskattedeklaration av produkterna till Skatteförvaltningen. Ingen säkerhet för punktskatt krävs vid import från ett område utanför EU.

Om produkter exporteras till ett område utanför EU skapar den åländska godkända upplagshavaren ett e-AD i EMCS-systemet och därefter en exportdeklaration i ELEX-systemet. När produkter som har frisläppts för konsumtion exporteras till områden utanför EU, ska endast en exportdeklaration lämnas.

3.5 Oljeskyddsavgift och avfallsskatt

Oljeskyddsavgift uppbärs en gång när produkter som omfattas av avgiften importeras till Finland, antingen till det finländska fastlandet eller Åland, eller när sådana produkter transporteras genom Finland. Oljeskyddsavgift tas inte längre ut om dessa produkter flyttas mellan Åland och det finländska fastlandet. Oljeskyddsavgift är ingen punktskatt men den omfattas av förfaranden som föreskrivs i punktskattelagen. Uppbörden av oljeskyddsavgiften har avbrutits 1.3.2020. Skatteförvaltningen informerar när uppbörden fortsätter.

Bestämmelserna i avfallsskattelagen har ingen inverkan på transport av avfall utan därvid tillämpas förfarandena i tull- och avfallslagstiftningen. Avfallsskatt betalas inte heller på basis av import utan på basis av avfall som förts till en avstjälpningsplats.

Ytterligare information

Ålands landskapsregerings webbplats (www.aland.ax)

Gå till EMCS tjänsten

Sidan har senast uppdaterats 8.6.2022