Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Donationsavdrag vid personbeskattningen

Giltighet
- 31.12.2012

Donationsavdraget för fysiska personer var i kraft som tidsbunden lag 1.1.2009-31.12.2012 . Giltigheten för avdraget har inte förlängts efter detta varför donationsavdraget upphörde att gälla vid ingången av 2013.

 

Personkunder får i allmänhet inte dra av gåvor och donationer vid sin beskattning. Enligt 98 a § i inkomstskattelagen får fysiska personer och dödsbon emellertid från sin nettoförvärvsinkomst dra av en penningdonation på minst 850 euro och högst 250 000 euro som gjorts för att främja vetenskap eller konst till ett universitet eller en högskola inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som får offentlig finansiering eller en universitetsfond i anknytning till dessa. Donationsavdraget tillämpas vid beskattningen för åren 2009 - 2011. Giltighetstiden för donationsavdraget har förlängts. Man får donationsavdraget även vid beskattningen för år 2012.

Avdraget gäller donationer som gjorts till universitet eller högskolor och universitetsfonder i anknytning till dessa. Utöver finska universitet, högskolor och universitetsfonder kan avdragbara donationer ges till sådana motsvarande universitet, högskolor och universitetsfonder i anknytning till dessa som finns i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Donationstagare kan vara även sådana universitet som bedrivs i stiftelseform och yrkeshögskolor. I varje fall förutsätter avdragsrätten att universitetet eller högskolan också får offentlig finansiering för sin verksamhet.

Med universitetsfond avses fonder enligt 39 § i universitetslagen. Universitetsfonden är en särskild fond som förvaltas separat från statsmedel i universitetets besittning och dessutom är den en juridisk person. Universitetsfonden kan ta emot donationer exempelvis från privatpersoner.

Information om universitet, högskolor och yrkeshögskolor i Finland som får offentlig finansiering finns på undervisningsministeriets webbplats.

Avdragbara är endast sådana donationer som gjorts i syfte att understödja vetenskap eller konst.

Donation är till sin karaktär en vederlagsfri prestation som inte förutsätter motprestation. Som donation räknas inte t.ex. avgifter som betalats för att få rätten att studera vid ett universitet eller en högskola.

Endast penningdonationer får dras av. Donationer som getts i form av andra tillgångar kan inte dras av. T.ex. aktier som donerats i syfte att inrätta en ny tjänst vid universitetet kan inte dras av.

Den avdragbara donationens minimibelopp (850 euro) och maximibelopp (250 000 euro) gäller skilt för varje mottagare. När man tillämpar minimi- och maximibeloppet räknar man ihop alla donationer från samma givare till samma tagare under skatteåret. Donationen är avdragbar om donationer från samma givare till samma mottagare under skatteåret uppgår sammanlagt till minst 850 euro. Givaren får dock dra av högst 250 000 euro från donationerna under skatteåret till en och samma mottagare. Om donationer getts till flera olika mottagare, kan skatteårets donationsavdrag vara större än 250 000 euro. 

Exempel 1. A gör en penningdonation på 500 euro till Tammerfors universitet i februari 2009 och en penningdonation på 2000 euro i september 2009. A får göra en donationsavdrag på 2500 euro vid beskattningen för 2009 på basis av donationerna till Tammerfors universitet.

Exempel 2. År 2009 gör B en penningdonation på 10 000 euro till Tekniska högskolan och en penningdonation på 500 euro till universitetsfonden vid Helsingfors universitet. Vid beskattningen för 2009 får B göra en donationsavdrag på 10 000 euro på basis av donationen till Tekniska högskolan. B får inte göra donationsavdrag på basis av donationen på 500 euro till universitetsfonden vid Helsingfors universitet.

Exempel 3. C gör i april 2009 en penningdonation på 100 000 euro till universitetsfonden vid Helsingfors universitet och i november 2009 ytterligare en penningdonation på 200 000 euro. C får göra ett donationsavdrag på 250 000 euro vid beskattningen för 2009 på basis av donationerna till universitetsfonden vid Helsingfors universitet.

Exempel 4. D gör år 2009 en penningdonation på 300 000 euro till Lapplands universitet och en penningdonation på 200 000 euro till Helsingfors handelshögskola. D får göra ett donationsavdrag på 250 000 euro vid beskattningen för 2009 på basis av donationen till Lapplands universitet och ett donationsavdrag på 200 000 euro på basis av donationen till Helsingfors handelshögskola. D:s donationsavdrag vid beskattningen för 2009 uppgår således sammanlagt till 450 000 euro.

Donationsavdraget görs på förvärvsinkomsterna. Avdraget beviljas både vid statsbeskattningen och vid kommunalbeskattningen. Donationsavdraget görs på nettoförvärvsinkomsten, dvs. efter att man dragit av från förvärvsinkomsterna utgifterna för inkomstens förvärvande och bibehållande. Donationsavdraget beaktas inte vid beräkning av förlust. Om skatteårets förvärvsinkomster inte räcker till för att göra avdraget till hela beloppet, lämnas den överstigande delen oavdragen. Donationer får inte dras av från kapitalinkomsterna.

Universitet och högskolor ska lämna uppgifter till Skatteförvaltningen om de mottagna avdragbara donationerna under skatteåret (om givaren och beloppen). Uppgifterna lämnas enligt postbeskrivningen för “anmälan om donationsavdrag hos fysiska personer” som finns på vero.fi-sidor.

På basis av årsanmälan ifyller Skatteförvaltningen uppgifterna om donationsavdraget i givarens förhandsifyllda skattedeklaration. Givaren ska kontrollera att uppgifterna om donationsavdraget är rätt och fullständiga samt korrigera alla eventuella felaktiga och bristfälliga uppgifter om donationerna i skattedeklarationen.

Universitet och högskolor i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet torde inte i praktiken lämna årsanmälningsuppgifter om donationerna till Skatteförvaltningen. Av den anledningen ska givaren särskilt yrka donationsavdrag i sin skattedeklaration och lägga fram en utredning om avdragsgrunderna.

Donationsavdraget kan beaktas redan vid förskottsuppbörden på basis av en utredning som kunden lagt fram om gjorda donationer.

98 a § i inkomstskattelagen gäller endast donationer från fysiska personer eller dödsbon. Bestämmelser om donationsavdraget hos aktiebolag och övriga samfund finns i 57 § i inkomstskattelagen. Förutsättningarna för och beloppen av donationsavdrag hos samfund skiljer sig till vissa delar från donationsavdraget hos personkunder.Sidan har senast uppdaterats 4.1.2011