Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Donationsavdrag vid personbeskattningen

Har getts
4.1.2016
Diarienummer
A211/200/2015
Giltighet
4.1.2016−
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/201

I denna anvisning behandlas personbeskattningens avdrag för donationer.

1 Allmänt

Gåvor och donationer är inte enligt den allmänna bestämmelsen i 29 § 1 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992, ISkL) utgifter för att förvärva eller bibehålla inkomst (s.k. naturliga avdrag). Därmed är de i princip inte avdragsgilla.

Enligt inkomstskattelagens 98 a §, som trädde i kraft 1.1.2016, föreskrivs dock särskilt att fysiska personer och dödsbon från sin nettoförvärvsinkomst får dra av en penningdonation på minst 850 euro och högst 500.000 euro som gjorts i syftet att främja vetenskap eller konst. En förutsättning är att donationen gjorts till ett universitet eller en högskola som fungerar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och får offentlig finansiering eller en universitetsfond i anknytning till universitetet eller högskolan. Syftet med donationsavdraget är att främja privat finansiering till universitet och högskolor.

Donationsavdraget görs på förvärvsinkomsterna. Avdraget beviljas i både stats- och kommunalbeskattningen. Donationsavdraget görs på nettoförvärvsinkomsten, dvs. efter att man från förvärvsinkomsterna dragit av utgifterna för att förvärva och bibehålla inkomsten.

Med förlust inom ett förvärvsinkomstslag avses det belopp varmed summan av personens utgifter för att förvärva eller bibehålla förvärvsinkomsten under skatteåret överstiger det sammanlagda beloppet av hens förvärvsinkomster under samma år (ISkL 118 § 2 mom.). Donationsavdraget är inte ett sådant avdrag som avses i lagrummet och därför beaktas det inte vid beräkning av förlust inom ett förvärvsinkomstslag. Om skatteårets förvärvsinkomst inte räcker till för donationsavdraget kan inte den del av donationen som överskrider förvärvsinkomsten heller dras av senare. Donationer får inte dras av från kapitalinkomsterna.

Inkomstskattelagens 98 a § som gäller donationsavdrag tillämpas första gången vid beskattningen som verkställs för 2016. En bestämmelse om donationsavdrag var tidigare temporärt i kraft åren 2009–2012. Frånsett det avdragbara maximibeloppet (250 000 euro) lydde bestämmelsen lika som den i 98 § i ISkL som trädde i kraft 1 januari.

2 Definitioner

2.1 Donator

Inkomstskattelagens 98 a § gäller endast donationer från fysiska personer eller dödsbon.

Föreskrifter om samfunds donationsavdrag finns i lagens 57 §. Hos samfund respektive personkunder gäller till vissa delar olika villkor och belopp för donationsavdraget. Läs mer i en separat anvisning Donationsavdrag i samfundsbeskattningen.

2.2 Donationstagare

Donationavdrag enligt ISkL 98 a § gäller donationer som gjorts till ett universitet eller en högskola som fungerar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och får offentlig finansiering eller en universitetsfond i anknytning till universitetet eller högskolan. Även universitet och högskolor som bedrivs i stiftelseform kan få donationer. För avdragsrätt krävs dock alltid att universitetet eller högskolan också får offentlig finansiering för sin verksamhet.

Information om universitet, högskolor och yrkeshögskolor i Finland som får offentlig finansiering finns på undervisningsministeriets webbplats.

2.3 Donation

En donation är till sin karaktär vederlagsfri, alltså en prestation som inte förutsätter någon motprestation. Som donationer räknas inte t.ex. avgifter som betalats för rätten att studera vid ett universitet eller en högskola.

Endast penningdonationer får dras av. Donationer som getts i form av andra tillgångar kan inte dras av. Aktier som donerats i syfte att inrätta en ny tjänst vid universitetet kan inte dras av.

Avdragbara är endast sådana donationer som gjorts i syfte att understödja vetenskap eller konst.

3 Avdragsbelopp

Donatorn kan dra av en penningdonation på minst 850 euro och högst 500.000 euro från sin nettoförvärvsinkomst.

Den avdragbara donationens minimibelopp (850 euro) och maximibelopp (250.000 euro) gäller skilt för varje mottagare. När man tillämpar minimi- och maximibeloppet räknar man ihop alla donationer från samma donator till samma mottagare under skatteåret. Donationen är avdragbar om donationer från samma donator till samma mottagare under skatteåret uppgår sammanlagt till minst 850 euro. Donatorn får dock dra av högst 500.000 euro under skatteåret för donationerna till en och samma mottagare.

Exempel 1: A gör en penningdonation på 500 euro till Tammerfors universitet i februari 2016 och ytterligare en penningdonation på 2 .000 euro i september 2016. A får göra ett donationsavdrag på 2.500 euro vid beskattningen för 2016 på basis av donationerna till Tammerfors universitet.

Exempel 2: År 2016 gör B en penningdonation på 10.000 euro till Aalto-universitets handelshögskola och en penningdonation på 500 euro till Jyväskylä universitets universitetsfond. Vid beskattningen för 2016 får B göra ett donationsavdrag på 10.000 euro för donationen till handelshögskolan. Däremot får B inte något donationsavdrag för donationen på 500 euro till Jyväskylä universitets universitetsfond.

Exempel 3: C gör i april 2016 en penningdonation på 100.000 euro till Uleåborgs universitet och i november 2016 ytterligare en penningdonation på 450.000 euro. C får göra ett donationsavdrag på 500.000 euro vid beskattningen för 2016 på basis av donationerna till Uleåborgs universitet.

Om donationer getts till flera olika mottagare, kan skatteårets donationsavdrag överskrida 500.000 euro.

Exempel 4: D gör år 2016 en penningdonation på 600.000 euro till Lapplands universitet och en penningdonation på 350.000 euro till Aalto-universitets handelshögskola. Vid beskattningen för 2016 får D göra ett donationsavdrag på 500.000 euro för donationen till Lapplands universitet och ett donationsavdrag på 350.000 euro för donationen till Aalto-universitets handelshögskola. D:s donationsavdrag vid beskattningen för 2016 uppgår således sammanlagt till 850.000 euro.

 4 Verkställande av beskattningen

Universitet och högskolor som under skatteåret fått donationer som är avdragsgilla med stöd av 98 a § i inkomstskattelagen ska anmäla dessa till Skatteförvaltningen enligt 16 § 13 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995, BFL). Skatteförvaltningen behöver uppgifterna om respektive donator och hur mycket denne donerat. Uppgifterna ska lämnas som en årsanmälan enligt postbeskrivningen ”Donationsavdrag hos fysiska personer” som finns på skatf.fi.

På basis av årsanmälan fyller Skatteförvaltningen i uppgifterna om donationsavdraget i donatorns förhandsifyllda skattedeklaration. Donatorn ska kontrollera att uppgifterna om donationsavdraget är korrekta och fullständiga och korrigera eventuella felaktiga och bristfälliga uppgifter om donationerna i skattedeklarationen.

Universitet och högskolor i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet torde inte i praktiken lämna årsanmälningsuppgifter till Skatteförvaltningen om mottagna donationer. Därför ska donatorn särskilt yrka på donationsavdraget i sin skattedeklaration och lägga fram en redogörelse för avdragsgrunderna.

Donationsavdraget kan beaktas redan vid förskottsuppbörden utifrån den redogörelse som den skattskyldige lagt fram om donationen.

Ledande skattesakkunnig Tero Määttä

Överinspektör Marjut Salo

Sidan har senast uppdaterats 23.12.2015