Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Ärenden som sköts på samiska vid Skatteförvaltningens enheter utanför samernas hembygdsområde

Har getts
30.7.2015
Diarienummer
A40/00 01 00/2015
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
A5/00 01 00/2012

I denna anvisning beskrivs förfarandet då en same använder samiska för att sköta sina personliga skatteärenden med Skatteförvaltningen utanför det hembygdsområde för samerna som avses i samiska språklagen. Förfarandet gäller Skatteförvaltningens samtliga enheter och kontor.

1 Allmänt

Skatteförvaltningen ombildades till en enda myndighet genom lagen om Skatteförvaltningen som trädde i kraft 1.5.2008. Samtidigt ändrades 2 § 7 punkten i samiska språklagen så att även Skatteförvaltningen ska betraktas som en myndighet på vilken samiska språklagen tillämpas. 

Samer har enligt 4 § i samiska språklagen rätt att i egen sak och i ärenden där de hörs använda antingen finska eller samiska vid alla Skatteförvaltningens enheter. Med same avses enligt 3 § i samiska språklagen den som anser sig vara same, förutsatt att

  1. hen själv eller minst en av hens föräldrar, morföräldrar eller farföräldrar har lärt sig samiska som första språk, eller
  2. hen är efterkommande till någon som antecknats som fjäll-, skogs- eller fiskelapp i jordböckerna, uppbördslängderna eller mantalslängderna eller att
  3. minst ena av hens föräldrar har antecknats eller hade kunnat antecknas som röstberättigad vid val av delegationen för sameärenden eller sametinget.

Juridiska personer med samiska som protokollsspråk har enligt 5 § i samiska språklagen motsvarande rätt att använda sitt protokollsspråk hos myndigheterna. Då iakttas i tillämplig utsträckning vad 4 § i samma lag föreskriver om samers rätt att använda samiska.

Lagändringarna påverkar inte samernas språkliga rättigheter vid Skatteförvaltningens kontor inom samernas hembygdsområde (Norra Lappland).

2 Rätt till tolk då samer kontaktar skatteförvaltningens verksamhetsställen

När samer sköter egna ärenden vid Skatteförvaltningens kontor utanför samernas hembygdsområde (exempelvis skattekort eller skatteuppbörd) och med stöd av 4 § i samiska språklagen använder samiska har de enligt 19 § i samma lag rätt till tolkning till samiska om inte någon samisktalande anställd kan anlitas.

Om ärendet sköts muntligt ska skattebyrån eller någon annan verksamhetsenhet ordna tolkning per telefon. Vid behov kan handläggningen av ärendet uppskjutas så att en tolk i samiska kan närvara. Skatteförvaltningen betalar tolkkostnaderna.

När det gäller tolkning av nordsamiska kontaktas i första hand Norra Finlands skattebyrå. Skatteförvaltningen har ingått uppdragsavtal med tolkar i samiska om att producera ovan avsedda tjänster. I avtalet förbinder sig tolkarna till tystnadsplikt.

3 Handläggning av skattedokument på samiska och översättning av dokument

Om en samisk part i ett ärende utanför det samiska språkområdet ber att få sitt skatteärende handlagt på samiska enligt 20 § i samiska språklagen eller lämnar in dokument som gäller det egna skatteärendet på samiska enligt 4 § i samma lag kan den assisterande beredningen av ärendet flyttas över till Norra Finlands skattebyrå. 

Om handläggningen av en samisk parts skatteärende kräver att dokument enligt 20 § i samiska språklagen översätts från finska till samiska eller vid behov från samiska till finska, ska skattebyrån eller någon annan enhet inom Skatteförvaltningen kontakta Norra Finlands skattebyrå. Norra Finlands skattebyrå ser till att dokumenten översätts och anlitar vid behov samiska språkbyråns translatorer. Skatteförvaltningen betalar översättningskostnaderna.

4 Tjänster på samiska

Norra Finlands skattebyrå utgör en rikstäckande stödenhet för tjänster på samiska. Tjänsterna på samiska finns på adressen vero.fi/samegillii.
 

överdirektör Heli Lähteenmäki

ledande skattesakkunnig Tero Määttä

                                            

 

 

Sidan har senast uppdaterats 4.8.2015