Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

HFD:s beslut 31.12.2013 l. 4119: mervärdesbeskattningen av försäljning av tidningsproduktion

Har getts
22.4.2015
Diarienummer
A44/200/2015
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
Lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.

Högsta förvaltningsdomstolen gav den 31.12.2013  ett beslut HFD 31.12.2013 l. 4119 gällde försäljningen av att producera en kundtidning och ett allmännyttigt samfunds medlemstidning.

Enligt beslutet ansågs inte att tidningens utgivare, som av förläggaren köpte den arbetsprestation som produktionen av tidningen innebar, var prenumerant. Den ersättning som utgivaren betalade åt förläggaren för detta arbete var inte prenumerationsavgift för tidningen.  Eftersom det inte handlade om att sälja en prenumererad tidning eller tidskrift, utan om försäljning av arbetet med att producera tidningen, kunde den reducerade skattesatsen som avses i 85 a § 1 mom. 8 punkten i mervärdeskattelagen inte tillämpas.

Enligt beslutet kunde inte bestämmelserna om skattefrihet avses i 56 § i mervärdesskattelagen tillämpas på försäljningen av produktionsarbetet och tryckningen av en medlemstidning till ett allmännyttigt samfund. Produktionsarbetet med medlemstidningen omfattade ombrytning och innehållsproduktion för tidningen, alltså var det inte enbart fråga om tryckning och distribution av tidningen till det allmännyttiga samfundets medlemmar.

Beslut från Högsta förvaltningsdomstolen HFD 31.12.2013 l. 4119

Försäljning av tidningar och tidskrifter

Enligt 85 a § 1 mom. 8 punkten i mervärdesskattelagen är den tillämpade skattesatsen 10 % på försäljning, gemenskapsinternt förvärv och import av tidningar och tidskrifter som prenumereras för minst en månads tid.

Som tidning eller tidskrift anses en tidning som utkommer med minst fyra olika nummer per år, som har en ansvarig chefredaktör samt en form och sammansättning som motsvarar den allmänna uppfattningen om tidningar och tidskrifter (L om yttrandefrihet i masskommunikation 460/2003).

Mervärdesbeskattningen av tidningar och tidskrifter behandlas i Skatteförvaltningens anvisning Mervärdesbeskattning av prenumererade tidningar och tidskrifter.

Försäljning av en medlemstidnings upplaga

Enligt 56 § i mervärdesskattelagen betalas inte skatt på försäljning av en upplaga av en tidning eller tidskrift som utkommer minst fyra gånger om året. Detta gäller när upplagan säljs till ett allmännyttigt samfund som ger ut tidningen eller tidskriften huvudsakligen för sina medlemmar eller delägare eller för sina medlemssammanslutningars medlemmar eller delägare, och som inte bedriver rörelsemässig utgivning eller försäljning av tidningar eller tidskrifter.

Det har ansetts i rättspraxis att distributionskostnaderna för en tidning utgörs av försäljning av den skattefria upplagan när försäljaren debiterar dessa kostnader av det allmännyttiga samfund som beställt tryckningen (HFD 1.10.1996 l. 3056). Den som säljer tryckningen kan skattefritt debitera ett allmännyttigt samfund även arbeten som hör till att tekniskt framställa tidningen som en del av försäljningen av den skattefria upplagan, exempelvis ombrytning och repro.

Beslutet och dess motivering

A Ab bedrev rörelse bland annat som förläggare av olika kund- och medlemstidningar, även den medlemstidning som B Ab gav ut. Tidningen kom ut fyra gånger om året och delades gratis ut åt B-gruppens olika intressentgrupper. A Ab svarade för tidningsproduktionen, som omfattade redaktionsarbetet med fotografering, planering av utseende och ombrytning, granskning av korrektur, korrigeringar mot manuskriptet innan materialet levererades till reprohuset, materialtrafik, bildbehandling, reprografi samt tryckning och distribution.  Trycknings- och distributionstjänsterna köpte A Ab av underleverantörer. B Ab godkände i egenskap av utgivare tidningens innehåll och ansvarade för detta.

Avtalet mellan A Ab och B Ab om hur A Ab skulle vara förläggare för tidningen betraktades inte som försäljning av tidning eller tidskrift med prenumeration för minst en månad.  B Ab, som i egenskap av utgivare av tidningen köpte den arbetsprestation som produktionen av tidningen innebar av förläggaren A Ab, betraktades inte som prenumerant och den ersättning som B Ab betalade till A Ab för detta arbete inte som prenumerationsavgift för tidningen.  Det var således inte fråga om sådan försäljning av en tidning eller tidskrift med prenumeration för minst en månad där en kund prenumererade på tidningen hos utgivaren, betalade prenumerationsavgift till utgivaren och fick tidningen levererad till önskad adress.  En sådan nedsatt skattesats som avses i 85 a § 1 mom. 8 punkten i mervärdesskattelagen kunde således inte tillämpas på A Ab:s försäljning till B Ab av arbetet med att producera kundtidningen.

A Ab sålde också tjänstekoncept för produktion av medlemstidningar som gavs ut med allmännyttiga samfund som ansvariga utgivare. Till produktionen hörde att A Ab skötte ombrytningen och gav form åt innehållet, varför det inte var fråga enbart om tryckning och distribution av tidningen till det allmännyttiga samfundets medlemmar. Eftersom Finland enligt överenskommelsen om anslutning till Europeiska unionen hade rätt att tillämpa nollskattesats endast för försäljning av tryckningsarbetet på en medlemstidning (tryckningen), ansåg högsta förvaltningsdomstolen att bestämmelsen i 56 § i mervärdesskattelagen om befrielse från skatt skulle tolkas strikt, så att den inte kunde tillämpas på A Ab:s försäljning till allmännyttiga samfund av arbetet med att producera en medlemstidning.

Betydelsen av beslutet

På försäljning av prenumererade tidningar och tidskrifter tillämpas den reducerade skattesatsen på 10 % som föreskrivs i 85 a § 1 mom. 8 punkten i mervärdesskattelagen. Det är inte enligt högsta förvaltningsdomstolen fråga om försäljning av en prenumererad tidning eller tidskrift enligt den reducerade skattesatsen när förläggaren säljer arbetet med att färdigställa tidningen åt dess utgivare.

Försäljning av en upplaga av en medlemstidning till ett allmännyttigt samfund är skattefri när förutsättningar i 56 § i mervärdesskattelagen uppfylls. Då man säljer en helhet som anknyter till produktionen av en medlemstidning till ett allmännyttigt samfund vari ingår även att producera innehåll till tidningen är det inte längre fråga om skattefri försäljning av en upplaga såsom avses i bestämmelsen utan skattepliktig försäljning av produktionstjänst av en medlemstidning.

Päivi Taipalus
ledande skattesakkunnig

Johanna Randelin
skattesakkunnig

Sidan har senast uppdaterats 6.5.2015