Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Mervärdesbeskattning av prenumererade tidningar och tidskrifter

Har getts
22.4.2015
Diarienummer
A43/200/2015
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
A3/430010/2012, 31.1.2012

Anvisningen har ersätts av anvisningen Om mervärdesbeskattning av böcker och tidningar den 1.7.2019  Dnr VH/1538/00.01.00/2019.

Anvisningen har uppdaterats i enlighet med de förändrade skattesatserna som trädde i kraft 1.1.2013. Samtidigt ändrades anvisningens namn och uppställning. Kapitel 2 Begreppet tidning och tidskrift har preciserats. Till anvisningarna har fogats ett nytt 7 kapitel som behandlar momsbestämmelserna som ändrats 1.1.2015 gällande tidningar som transporteras från Åland till övriga Finland.

1 Allmänt

Enligt lagen om ändring av mervärdesskattelagen (1202/2011) höjdes fr.o.m. 1.1.2012 skattesatsen som tillämpas på försäljning, gemenskapsinternt förvärv och import av tidningar och tidskrifter som prenumereras för minst en månad.

Enligt mervärdesskattelagen (MomsL) är skattesatsen 10 % på försäljning, gemenskapsinternt förvärv och import av tidningar och tidskrifter som prenumereras för minst en månads tid (MomsL 85 § 1 mom. 8 punkten). Under tiden 1.1.2012–31.12.2012 var skattesatsen 9 % och före 1.1.2012 var den 0 %.

På lösnummerförsäljning av tidningar och tidskrifter tillämpas den allmänna skattesatsen på 24 %.

2 Begreppet tidning och tidskrift

I mervärdesskattelagen har begreppet tidning och tidskrift inte definierats. Inom rätts- och beskattningspraxis har man hänvisat till definitionen i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation (460/2003) (och tidigare tryckfrihetslagen (1/19)). Enligt denna lag såsom tidning eller tidskrift anses en tidning som utkommer med minst fyra separata nummer per år, har en ansvarig chefredaktör och som till form och sammansättning motsvarar den allmänna uppfattningen om tidningar och tidskrifter. I lagen om yttrandefrihet i masskommunikation konstateras att den som publicerar en periodisk publikation för detta ändamål ska utse en ansvarig redaktör, vars uppgift är att bl.a. leda och övervaka det redaktionella arbetet och besluta om innehållet i den periodiska publikationen.

Det är inte fråga om försäljning av en prenumererad tidning eller tidskrift enligt den reducerade skattesatsen när förläggaren säljer arbetet med att färdigställa tidningen åt dess utgivare. På försäljning av detta arbete tillämpas den allmänna skattesatsen.

I högsta förvaltningsdomstolens beslut HFD 31.12.2013 l. 4119 ansågs inte att tidningens utgivare som av förläggaren köpte den arbetsprestation som produktionen av tidningen innebar var prenumerant, och den ersättning som utgivaren betalade åt förläggaren för detta arbete var inte prenumerationsavgift för tidningen.  Den reducerade skattesatsen kunde således inte tillämpas försäljningen av arbetet med att producera kundtidningen åt utgivaren.

HFD 31.12.2013 l. 4119: A Ab bedrev rörelse bland annat som förläggare av olika kund- och medlemstidningar, även den medlemstidning som B Ab gav ut. Tidningen kom ut fyra gånger om året och delades gratis ut åt B-gruppens olika intressentgrupper. A Ab svarade för tidningsproduktionen, som omfattade redaktionsarbetet med fotografering, planering av utseende och ombrytning, granskning av korrektur, korrigeringar mot manuskriptet innan materialet levererades till reprohuset, materialtrafik, bildbehandling, reprografi samt tryckning och distribution.  Trycknings- och distributionstjänsterna köpte A Ab av underleverantörer. B Ab godkände i egenskap av utgivare tidningens innehåll och ansvarade för detta.

Avtalet mellan A Ab och B Ab om hur A Ab skulle vara förläggare för tidningen betraktades inte som försäljning av tidning eller tidskrift med prenumeration för minst en månad.  B Ab, som i egenskap av utgivare av tidningen köpte den arbetsprestation som produktionen av tidningen innebar av förläggaren A Ab, betraktades inte som prenumerant och den ersättning som B Ab betalade till A Ab för detta arbete inte som prenumerationsavgift för tidningen.  Det var således inte fråga om sådan försäljning av en tidning eller tidskrift med prenumeration för minst en månad där en kund prenumererade på tidningen hos utgivaren, betalade prenumerationsavgift till utgivaren och fick tidningen levererad till önskad adress.  En sådan nedsatt skattesats som avses i 85 a § 1 mom. 8 punkten i mervärdesskattelagen kunde således inte tillämpas på A Ab:s försäljning till B Ab av arbetet med att producera kundtidningen.

Detta högsta förvaltningens beslut behandlas i Skatteförvaltningens anvisning HFD:s beslut 31.12.2013 l. 4119: mervärdesbeskattningen av försäljning av tidningsproduktion.

3 Förutsättningen för prenumerationsförsäljning

Den reducerade skattesatsen på 10 % tillämpas endast på prenumererade tidningar och tidskrifter. En förutsättning för prenumeration är att tidningen delas ut direkt till läsaren, dvs. tidningsleveransen ska vara adresserad. I beskattningspraxis avses med försäljning av tidningar genom prenumeration, förutom försäljning av tidningar som levereras direkt till den prenumererande konsumentens adress, även situationer där det utgivande förlaget säljer en årgång av tidningen till föreningar eller andra samfund och tidningen sedan delas ut direkt till föreningens eller samfundets medlemmar. Tidningens utgivare ska alltså ansvara för att tidningen delas ut direkt till läsarna.

Den reducerade skattesatsen på tidningar och tidskrifter berör endast prenumerationsförsäljning av varor, dvs. tryckta exemplar, och tillämpas inte på försäljningen av elektroniska faksimilexemplar av de tryckta tidningarna eller elektroniska tidningar. Försäljning av dylika exemplar och elektroniska tidningar är försäljning av tjänst. Enligt högsta förvaltningsdomstolens beslut HFD 4.10.2007 l. 2505 tillämpades inte anslutningsprincipen på försäljning av webbtidningar tillsammans med en tryckt tidning och därmed inte heller skattesatsen för tryckta tidningar.

4 Tidningsprenumerantens avdragsrätt

Avdragsrätten för mervärdesskatten som ingår i prenumererade tidningar och tidskrifter bestäms enligt den allmänna bestämmelsen om avdragsrätt i Momslagen (MomsL 102 §). Den skatt som ingår på köp av tidningar och tidskrifter får dras av när tidningen skaffats för den skattepliktiga rörelsen. Detta motsvarar praxis i beskattningen för lösnummerköp av tidningar redan före ändringen av skattesatsen på prenumererade tidningar. Om man skaffat tidningen för andra ändamål än för skattepliktig rörelse eller om avdragsrätten har begränsats kan skatten inte avdras.

När en skattskyldig näringsidkare prenumererar på tidningar till sitt kontor eller för kundernas eller personalens bruk anses att anskaffningen vanligen har ett samband med den skattskyldiges rörelse och avdragsrätt föreligger.

Tidningar som prenumereras hem är oftast privat konsumtion. Mervärdesskatten på tidningar som prenumereras till en arbetstagares hem kan emellertid dras av om det är en facktidning eller annan tidning som har ett samband med personens arbetsuppgifter eller om det väl kan motiverats att arbetsuppgifterna kräver att tidningen prenumereras till arbetstagarens hem. Arbetsgivaren ska vara prenumerant och fakturan ska adresseras till arbetsgivaren. Om arbetsgivaren betalar fakturor som adresserats till arbetstagaren föreligger ingen avdragsrätt.

Exempel:

1) En frisersalong prenumererar på olika tidningar och tidskrifter så att kunderna kan läsa dem i salongen.

Anskaffningarna har gjorts för den skattepliktiga rörelsen och frisersalongen har rätt att avdra mervärdesskatten på anskaffningarna.

2) Ett telebolag prenumererar på en dagstidning till arbetstagarens hem.

Avdragsrätt föreligger inte eftersom denna prenumeration hör till arbetstagarens privatkonsumtion.

5 Beskattning av eget bruk

Bestämmelserna om beskattning av eget bruk tillämpas också på tidningar och tidskrifter när villkoren för tillämpningen uppfylls.

Med uttag av varor för eget bruk avses att en näringsidkare tar en vara för privat konsumtion, överlåter en vara utan vederlag eller överför eller på något annat sätt tar en vara i annan användning än sådan som berättigar till avdrag. Bestämmelserna om varor i eget bruk tillämpas endast då man har kunnat göra avdrag för varan eller om den har tillverkats i samband med den skattepliktiga rörelsen. (MomsL 21 §)

Att lämna ett varuprov anses inte som eget bruk av varan (MomsL 25 §). Gratis utdelning av provexemplar av tidningar och tidskrifter som kan prenumereras eller köpas i lösnummer, eller introduktionserbjudanden på prenumerationstidningar på viss tid leder inte till beskattning av eget bruk. Arbetsexemplar som ges åt frilansredaktörer föranleder inte heller beskattning av eget bruk.

Bestämmelserna om eget bruk tillämpas när bolaget utan motprestation prenumererar på tidningar till arbetstagare eller intressenter utanför bolaget och det inte handlar om sådan användning som nämns ovan och som berättigar till avdrag. Bestämmelserna om eget bruk tillämpas också vid överlåtelse av tidningsprenumerationer för privat bruk till exempel i samband med marknadsförings- och försäljningskampanjer när det inte är fråga om provexemplar (t.ex. som olika tävlingspriser). På tidningar och tidningsprenumerationer som överlåts för personalens privata konsumtion tillämpas beskattning av eget bruk utan en nedre eurogräns. Vid gratisöverlåtelser, såsom affärsgåvor eller i samband med marknadsförings- och försäljningskampanjer, tillämpas beskattningen av eget bruk när överlåtelsens värde för mottagaren överskrider 35 euro (Skatteförvaltningens anvisning Momsbeskattningen av eget bruk och av överlåtelser till ett lägre pris än det gängse värdet, HFD 3.10.2006 l. 2532).

Så kallade gratistidningar delas antingen ut hem till läsarna gratis eller på allmänna platser såsom i affärer, på gator eller i kollektivtrafiken, och sålunda säljs de inte till läsarna. Sådana tidningar kan inte anses ha något ekonomiskt värde för mottagaren och på gratistidningar tillämpas därför inte bestämmelserna om beskattning av eget bruk. Inkomsten från gratistidningar kommer oftast från försäljning av reklam- och annonsplatser, vilket är försäljning av immateriella tjänster som faller under den allmänna skattesatsen. Om det tas ut en betalning för en gratistidning, t.ex. om någon prenumererar på en tidning som vanligen är gratis, är det inte fråga om en gratistidning vad denna försäljning beträffar. I mervärdesbeskattningen av tidningsförsäljningen tillämpas i detta fall vad som föreskrivs om prenumererade tidningar och tidskrifter.

Skattegrunden för eget bruk av tidningar och tidskrifter bestäms enligt MomsL 74 §. Om det handlar om en köpt tidning är skattegrunden inköpspriset eller ett lägre sannolikt överlåtelsepris. Skattegrunden för en egentillverkad tidning är de direkta och indirekta kostnaderna för tillverkningen. Det handlar uttryckligen om tillverkningskostnaderna och däri inte inkluderas övriga kostnader såsom marknadsföringskostnader. Vid försäljning av prenumererade tidningar och tidskrifter ingår oftast också försäljning av reklam- och annonstjänster.  När man räknar ut skatten på eget bruk får inte kostnaderna som hör till försäljningen av reklam- och annonstjänster ingå i tillverkningskostnaderna.

6 Internationella situationer

När prenumererade tidningar levereras från utlandet till Finland eller från Finland utomlands tillämpas bestämmelserna för internationell varuhandel. Om detta finns det information i Skatteförvaltningens anvisningar

7 Tidningar som transporteras från Åland till övriga Finland

Från och med 1.1.2015 är försäljning av tidningar och tidskrifter som transporteras från landskapet Åland till övriga Finland skattepliktig. Försäljningen av tidningar och tidskrifter som utkommer högst en gång i veckan beskattas fr.o.m. 1.1.2015 som inhemsk försäljning även om publikationen transporteras, cirkuleras eller skickas från landskapet Åland till övriga Finland. Det är alltså inte längre frågan om skattefri export. Ändringen gäller såväl tidningsprenumerationer som lösnummerköp av tidningar och tidskrifter.

Ändringen grundar sig på en ny 8 a § som fogades (1092/2014) till den speciallag som gäller landskapet Åland (lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (1266/1996)). Enligt denna 8 a § tillämpas inte vad som bestäms i 8 § 1 mom. om sådan skattefrihet som avses i 70 § 1 mom. 1 och 2 punkten i mervärdesskattelagen då en tidning eller tidskrift som utkommer en gång i veckan eller mer sällan transporteras från landskapet Åland till någon annan del av Finland. Syftet med lagändringen är att förhindra att tidningar och tidskrifter av skatteskäl skickas via landskapet Åland.

Moms betalas inte på försäljningen såvitt skatt ska betalas på import av tidningen. Om det således ska betalas skatt på import av en tidning eller tidskrift som utkommer en gång i veckan eller mer sällan från Åland till någon annan del av Finland, ska det inte ytterligare betalas skatt på försäljning av tidningen. Denna begränsning i 8 a § i speciallagen gällande Åland förhindrar dubbel momsbeskattning när bestämmelserna om skattefrihet för försändelser av ringa värde (MomsL 94 § 1 mom. 24 punkten) och om det minsta mervärdesskattebeloppet som uppbärs (MomsL 101 b § 1 mom.) inte blir tillämpliga vid import.

De ändrade bestämmelserna som gäller tidningar som transporteras från landskapet Åland till övriga Finland tillämpas när skyldigheten att betala moms uppkommit efter att lagen trädde ikraft 1.1.2015. De ändrade bestämmelserna tillämpas inte på förskottsbetalningar som influtit hos försäljaren före lagens ikraftträdande.

8 Rabatter, kreditförluster och andra rättelseposter

På rabatter, kreditförluster och andra rättelseposter tillämpas den momssats som var i kraft då de prenumererade tidningarna levererades eller som gällde under den månad det gemenskapsinterna förvärvet skulle hänföras till. På en rättelsepost som avser en förskottsbetalning tillämpas den skattesats som gällde när förskottsbetalningen inflöt.

Exempel: Kunden har beställt en tidning för ett år fr.o.m. 1.11.2012. Försäljaren har gett kunden en rabatt för snabb beställning. Kunden har betalt prenumerationen 2013, tidningarna har levererats både 2012 och 2013. På den rabatt som gäller tidningar levererade 2012 tillämpas skattesatsen 9 % och på den rabatt som gäller tidningar levererade år 2013 tillämpas skattesatsen 10 %.

9 Tillämpning av olika skattesatser

Skattesatsen på 10 procent tillämpas när tidningen levererats, tagits i eget bruk eller importerats 1.1.2013 eller senare eller om tidningens gemenskapsinterna förvärv riktas till en period efter 1.1.2013.

Skattesatsen på 9 procent tillämpas när tidningen levererats, tagits i eget bruk eller importerats 1.1.2012–31.12.2012 eller om tidningens gemenskapsinterna förvärv riktas till en period under tiden 1.1.2012–31.12.2012. På förskottsbetalningar som influtit 1.1.2012–31.12.2012  tillämpas skattesatsen 9 %.

När en tidning har levererats, tagits i eget bruk eller importerats tidigare än 1.1.2012  eller om dess gemenskapsinterna förvärv har riktats till en period före den 1.1.2012  är skattesatsen 0 %. På förskottsbetalningar som influtit före den 1.1.2012 tillämpas skattesatsen 0 %.

Den skattesats som tillämpas på försäljningen fastställs enligt tidpunkten för leveransen av varan eller enligt tidpunkten för en eventuell förskottsbetalning. Faktureringstidpunkten spelar t.ex. ingen roll.

På fakturan ska försäljning med olika skattesatser specificeras (MomsL 209 e §). Om tidningsprenumerationen har fakturerats med en skattesats på 10 % för tidningar som levereras 1.1.2013 eller senare och försäljaren får betalningen under tiden 1.1.2012–31.12.2012 ska försäljaren leverera en korrigerad faktura med 9 % mervärdesskatt till en skattepliktig köpare. Den skattepliktiga köparen kan inte dra av skatt som uppgetts felaktigt och försäljaren ska redovisa skatten på rätt sätt oberoende av det felaktiga skattebeloppet på fakturan.

Exempel: Kunden har prenumererat en tidning för ett år. Prenumerationen har börjat 15.11.2012 och fakturerat 20.11.2012  för halvår (15.11.2012–14.5.2013 och 15.5.2013–14.11.2013). Förfallodagen för den första perioden har varit 28.12.2012 och för den andra 28.6.2013.

a) Kunden har betalat båda perioderna 22.12.2012.

Eftersom försäljaren har fått försäljningspriset före 1.1.2013 tillämpas skattesatsen på 9 % på hela försäljningen. Om skattesatsen på 10 % använts på kundens faktura för de tidningar som levererats för tiden 15.5.2013 – 14.11.2013, ska försäljaren ge en skattepliktig kund en ny korrigerad faktura med skattesatsen 9 procent.

b) Kunden har betalat den första perioden 3.1.2013 och den andra 28.6.2013.

Eftersom försäljaren fått betalningen 1.1.2013 eller senare ska försäljningen under den första faktureringsperioden delas upp i försäljning med 9 % moms för tidningar som levererats för 15.11.2012–31.12.2012 och 10 % för tidningar som levereras 1.1.–14.5.2013. Försäljning med olika skattesatser ska specificeras på fakturan. Skattepliktiga kunder ska ges en ny korrigerad faktura om skattesatsen 9 % använts för den första faktureringsperioden. I den korrigerade fakturan ska tidningar som levererats för 15.11.2012–31.12.2012 faktureras enligt skattesatsen 9 % och tidningar som levereras 1.1.2013–14.5.2013 med en skattesats på 10 %. Skattesatsen på 10 % gäller för hela den andra faktureringsperioden.

På gemenskapsinterna förvärv av tidningar som prenumererats för minst en månad och som ska riktas till januari 2013 eller senare, tillämpas skattesatsen på 10 %. Ett gemenskapsinternt förvärv ska riktas till kalendermånaden efter den månad under vilken skyldigheten att betala mervärdesskatt uppkommit. Skyldigheten att betala skatt uppkommer då förvärvet har gjorts. Förvärvet har gjorts vid den tidpunkt när varan har tagits emot eller när den skulle ha tagits i eget bruk. Om man ger köparen en slutlig faktura under leveransmånaden ska det gemenskapsinterna förvärvet riktas till leveransmånaden.

Exempel: Ett företag har gjort en årsprenumeration från Sverige. Tidningarna som har levererats i december 2012 har fakturerats i januari 2013. Skattesatsen som tillämpas på det gemenskapsinterna förvärvet är 10 %, eftersom det gemenskapsinterna förvärvet hör till januari 2013. Om både leverans och fakturering har skett i december 2012 tillämpas skattesatsen 9 %.

Päivi Taipalus
ledande skattesakkunnig

Johanna Randelin
skattesakkunnig

Sidan har senast uppdaterats 6.5.2015