Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Fastställande av anskaffningsutgift för beskattningen enligt inkomstskattelagen för aktiebytet mellan Rautaruukki Abp:s aktier och aktier i SSAB AB

Har getts
21.10.2014
Diarienummer
A125/200/2014
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om Skatteförvaltningen (503/2010)

Denna anvisning gäller fastställande av anskaffningsutgiften för aktier i beskattningen enligt inkomstskattelagen för aktiebytet mellan Rautaruukki Abp:s aktier och aktier i serie A och B i SSAB AB.

1 Utbytesförhållandet mellan aktierna i rautaruukki abp och ssab ab

SSAB AB (publ) och Rautaruukki Abp har avtalat om att slå samman sin affärsverksamhet den 21.1.2014 enligt ett samgåendeavtal.   

Enligt samgåendeavtalet ska SSAB (publ.) förvärva samtliga aktier i Rautaruukki Abp som inte ägs av Rautaruukki eller dess dotterbolag. Enligt utbyteserbjudandet erbjuder SSAB (publ) 0,4752 nya aktier av serie A och 1,2131 nya aktier av serie B i SSAB för varje aktie i Rautaruukki.

Utbytesförhållandet går inte jämt ut. För att få en A-aktie i SSAB bör aktieägaren ha haft flera aktier i Rautaruukki medan man med en aktie i Rautaruukki har fått mer än en hel B-aktie i SSAB. SSAB emitterar inte bråkdelar i samband med utbyteserbjudandet.

På grund av detta har alla bråkdelar, som hör till de nya aktierna och som en aktieägare i Rautaruukki har rätt till, slagits samman med de övriga aktieägarnas bråkdelar och sålts för aktieägarnas räkning på Helsingforsbörsen. Avkastningen vid försäljning enligt det genomsnittliga försäljningspriset och med avdrag för direkta kostnader för försäljningen har delats i proportionella andelar mellan de aktieägare i Rautaruukki som är berättigade till bråkdelar.

All överlåtelsevinst som uppstår av sådan försäljning är skattepliktig.

Eftersom förutsättningarna i 52 f § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet uppfylls leder utbytet av aktier i Rautaruukki mot nya aktier till direkta påföljder i beskattningen av överlåtelsevinst i Finland endast för de eventuella följderna av att sälja aktiernas bråkdelar.

Anskaffningsutgiften för de aktier i Rautaruukki Abp som överlåts vid aktiebytet fördelas på de i aktiebytet mottagna/övertagna A- och B-seriens aktier i SSAB AB i förhållande till ovan nämnda gängse värden.

2 Fastställande av anskaffningsutgift för aktier som fåtts i aktiebyte

Aktierna som fåtts genom aktiebytet noterades första gången på Stockholmsbörsen den 31.7.2014 och första gången på Helsingforsbörsen den 1.8.2014. Skatteförvaltningen anser att den första noteringsdagen på Stockholmsbörsen är den avgörande.

Enligt Skatteförvaltningen kan som gängse värde för de nya aktierna som fåtts genom aktiebytet i första hand anses den vägda medelkursen på den första noteringsdagen för dessa aktier och i andra hand den motsvarande medelkursen för de fem första börsdagarna, förutsatt att man anser att den sistnämnda medelkursen bättre motsvarar det gängse värdet på aktien.

Eftersom de vägda medelkurserna för de fem första börsdagarna har varit mycket nära de vägda medelkurser som gällde den första noteringsdagen ska man vid fastställandet av anskaffningsutgiften för aktierna använda den första noteringsdagens vägda medelkurser.

Aktiens vägda medelkurs under den första noteringsdagen har varit som följer:

  • SSAB A                SEK 67.55
  • SSAB B                SEK 60.87

Det vägda medelpriset för aktien under de fem första noterade dagarna har varit som följer:

  • SSAB A                SEK 65.93
  • SSAB B                SEK 59.35

Skatteförvaltningen anser att anskaffningsutgiften på Rautaruukkis aktier i sin helhet ska allokeras till hela aktier i SSAB som fåtts genom aktiebytet. Värdet på A- och B-aktierna som fåtts i utbyte mot en aktie i Rautaruukki bestäms som följer:

  • 0,4752 A-aktier = 0,4752 * 67,55 SEK = 32,10 SEK
  • 1,2131 B-aktier = 1,2131 * 60,87 SEK = 73,84 SEK

Värdet på aktierna som fåtts mot Rautaruukki är sammanlagt 105,94 SEK  (= 32,10 SEK + 73,84 SEK) och fördelas som följer:

  • 0,4752 A-aktier = 30,30 % (= 32,10 SEK / 105,94 SEK)
  • 1,2131 B-aktier = 69,70 % (= 73,84 SEK / 105,94 SEK)

Vid aktiebytet överföres anskaffningsprisen för de utbytta Rautaruukki-aktierna så att 30,30 % fördelas till de vid bytet erhållna SSAB A-aktierna och 69,70 % till de vid bytet erhållna SSAB B-aktierna.

3 Beskattning av försäljning av bråkdelar som fåtts i utbytet

Enligt Skatteförvaltningen kan de små bråkdelar som har samband med nya aktier och som bildats genom aktiebytet i beskattningen jämställas med överblivna teckningsrätter som fåtts i en emission (47 § 3 mom. i inkomstskattelagen). Inkomst från försäljning av bråkdelar är skattepliktig inkomst såsom överlåtelsevinst.

När man räknar ut överlåtelsevinsten ska man från överlåtelsepriset på bråkdelen dra av en presumtiv anskaffningsutgift som är 20 procent av överlåtelsepriset när bråkdelen hör till en aktie i Rautaruukki som ägts i mindre än 10 år. När man räknar ut överlåtelsevinsten ska man från överlåtelsepriset på bråkdelen dra av en presumtiv anskaffningsutgift som är 40 procent av överlåtelsepriset när bråkdelen hör till en aktie i Rautaruukki som ägts i minst 10 år.

4 Exempel

En person har 2.12.2013 köpt 100 st. aktier i Rautaruukki till priset 6,64 e/st alltså betalat sammanlagt 664 euro för dem. SSAB AB (publ.) erbjuder 0,4752 nya A-aktier och 1,2131 nya B-aktier för en aktie i Rautaruukki. Personen får sammanlagt 47 SSAB A-aktier (100 x 0,4752 = 47,52) och sammanlagt 121 SSAB B-aktier (100 x 1,2131 = 121,31).

Aktiernas bråkdelar (0,52 A-aktier och 0,31 B-aktier) säljs för sammanlagt 5,67 euro (= 0,52 st. x 7,124945 euro + 0,31 st. x 6,353881 euro) varifrån det i beskattningen dras av en presumtiv anskaffningsutgift på 20 % för att innehållet varat i mindre än 10 år. Beskattningsbar överlåtelsevinst för bråkdelarna är 5,67 euro – (5,67 euro x 20 %) = 4,54 euro.

Överlåtelsevinsten är skattefri om de sammanlagda överlåtelsepriserna av egendom som överlåtits under skatteåret inte överstiger 1.000 euro. På motsvarande sätt är överlåtelseförlusten inte avdragsgill om anskaffningsutgifterna för all under skatteåret överlåten egendom är högst 1.000 euro och de sammanlagda överlåtelsepriserna för all överlåten egendom samtidigt är högst 1.000 euro (48 § 6 mom. i inkomstskattelagen).

Hela det ursprungliga anskaffningspriset på 664 euro för de 100 aktierna i Rautaruukki fördelas på alla aktier i SSAB som man har fått. Anskaffningsutgiften för 47 A-aktier i SSAB  201,19 (= 664 euro x 30,30 %) och för 121 SSAB B-aktierna är anskaffningsutgiften 462,81 euro (= 664 euro x 69,70 %).

När man säljer aktier i SSAB är anskaffningsutgiften 4,28 euro/st. (= 201,19 euro/47 st.) om man inte säljer alla på en gång. Vid försäljning är B-aktiens anskaffningsutgift 3,82 euro (= 462,81 euro/121 st.) per styck. Det anses att A- och B-aktierna i SSAB har skaffats 2.12.2013 d.v.s. tidpunkten för köpet som föregick aktiebytet.


ledande skattesakkunnig Tero Määttä

överinspektör Petri ManninenSidan har senast uppdaterats 22.10.2014