Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Förlust av värdet på aktierna i Tiimari Abp vid beskattning enligt inkomstskattelagen

Har getts
5.9.2014
Diarienummer
A114/200/2014
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/201
Ersätter anvisningen
-

Vid beskattning enligt inkomstskattelagen (30.12.1992/1535, ISkL) jämställs en slutlig förlust av värdet på en aktie med en överlåtelseförlust som kan dras av från överlåtelsevinster som uppstått under samma år och de fem följande åren (ISkL 50 §). Överlåtelseförluster får dras av endast från överlåtelsevinster.

En överlåtelseförlust uppstår under det skatteår när värdeminskningen kan anses vara slutlig. I rättspraxis, enligt Centralskattenämndens avgörande 1996/111, har man ansett att värdeminskningen varit slutlig senast när sysslomännen i konkursboet har gett slutredovisningen vid borgenärssammanträdet. Enligt högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD:2011:55 jämställdes förlusten av värdet på aktierna i ett icke-noterat bolag med överlåtelseförlust under det år då aktiebolaget hade försatts i konkurs.

I det sistnämnda fallet hade bolagets aktiekapital förlorats 2003, intäkterna bestod enligt bokslutet 2003 av efterskänkta skulder och bolaget inte haft någon verksamhet efter 2003. Enligt en berättelse över särskild granskning borde man ha försatt bolaget i konkurs år 2003. Bolaget försattes i konkurs 2005 och konkursboets förslag till utdelningsförteckning gjordes samma år. Konkursboets gav sin slutredovisning 2007. Vid konkursen hade de borgenärer som inte hade säkerhet för sin fordran fått endast en 2,5 procents utdelning.

Handeln med aktierna i det börsnoterade bolaget Tiimari Abp avbröts i NASDAQ OMX Helsingfors Ab den 17.9.2013. Bolaget försattes i konkurs den 20.9.213. Värdeminskningen på Tiimari Abp:s  aktier är slutgiltig vid beskattningen enligt inkomstskattelagen när:

  • konkursförvaltaren meddelar att det inte blir någon utdelning, eller
  • slutredovisningen i konkursboet görs.

Den eventuella utdelningen tas i beaktande då värdeminskningen räknas ut.

Den 26.8.2014 har Skatteförvaltningen informerats om att förvaltaren av Tiimari Abp:s konkursbo den 25.8.2014 har meddelat att det den 31.12.2013 stod klart att aktieägarna inte kommer att få någon utdelning. Således anser Skatteförvaltningen att värdeminskningen på aktierna i Tiimari Abp är avdragsgill såsom en överlåtelseförlust som avses i 50 § i inkomstskattelagen, i beskattningen som verkställs för skatteåret 2013 i enlighet med denna lag. Det är inte möjligt att kräva avdrag för värdeminskningen i beskattningen som verkställs för de påföljande skatteåren.

Om avdraget inte har gjorts i beskattningen för skatteåret 2013 kan den skattskyldige begära om omprövning för beskattningen för skatteåret 2013, och begära avdrag i efterskott för skatteåret 2013. Då måste en begäran om omprövning göras senast den 31.12.2019.


Ledande skattesakkunnig Tero Määttä

Överinspektör Petri ManninenSidan har senast uppdaterats 5.9.2014