Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Momsfri försäljning till resande - Anvisning för säljaren

Har getts
21.11.2019
Diarienummer
VH/4162/00.01.00/2019
Giltighet
21.11.2019 - Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)

I anvisningen har preciserats, att försäljning av varor till en resande är alltid momspliktig och momsfriheten uppfylls först då varan förs utanför EU. Till anvisningens punkt 9.1 har lagts information om periodisering av korrigeringen från momspliktig försäljning till momsfri. Länkar till Tullens nätsidor har uppdaterats. Vidare har från den finskspråkiga anvisningens punkt 5 avlägsnats kravet på köparens underskrift. 

Denna anvisning är avsedd för dem som säljer varor i Finland till resande som bor utanför EU och som besöker Finland och till finländare som bor utanför EU och som för varorna oanvända i sitt personliga bagage utanför EU.

1 Allmänt

Enligt internationell praxis kan varor säljas som försäljning till resande (s.k. turistförsäljning, tax-free-försäljning, momslagen 70 b §) som bor utanför EU. Vid försäljningen till resande får resanden varorna med sig i butiken och för dem ut från EU-området i sitt personliga bagage. Denna anvisning redogör för hur säljaren ska handla för att försäljningen ska kunna betraktas som försäljning till resande. 

Skatteförvaltningens anvisning Den åländska skattegränsen i mervärdesbeskattningen redogör för förfarandet för försäljningen till resande då försäljningen sker i landskapet Åland eller till en resande med hemort i landskapet Åland.

Det är frivilligt att tillämpa förfarandet för försäljning till resande. Säljaren har alltså ingen skyldighet att anlita tjänster av en kontantåterbetalningsaffär som beviljats tillstånd eller annan återbetalningsaffär och att inte heller själv återbetala momsen till resanden.

I Skatteförvaltningens anvisning Mervärdesbeskattningen i exporthandeln redogörs för momsbeskattningen av exporthandel och därmed jämförbara försäljningar samt frågor om förfarande som avser export.

Förteckning över områden som hör eller inte hör till EU:s mervärdesskatteområde EU:s momsområde.

2 Köparens hemort

Momsfri försäljning till resande, dvs. tax-free-försäljning, gäller försäljning av varor till resande som har sin hemort eller den vanliga vistelseorten utanför EU eller Norge. En resande är en privatperson. Vid försäljningstidpunkten betalar den resande det fulla momsbelagda priset för de varor han köper.

I förfarandet för försäljning till resande förverkligas den momsfria försäljningen vid tidpunkten då varan förs ut ur landet. På grund härav och för att försäljningen av varan i första hand är momspliktig och för att det är frivilligt att tillämpa förfarandet måste den resande betala hela momsbeloppet som ingår i försäljningspriset innan varan förs ut ur EU.

Säljaren ska försäkra sig om den resandes hemort i hans pass eller ett separat uppehållstillstånd eller i andra dokument som tillförlitligt klarlägger hemorten eller den vanliga vistelseorten, om den är annan än hemorten. Om det inte är möjligt att klarlägga den resandes hemort eller vanliga vistelseort är det tillräckligt att uppgift om landet framgår. I försäljningsverifikatet som säljaren ger, ska säljaren dock i enlighet med momsförordningens 2 § anteckna den resandes hemort eller vanliga vistelseort. Om en person har ett uppehållstillstånd i Finland, likställs han med en person som bor i Finland även om hans hemort finns utanför EU. Karaktären av vistelsen i Finland framgår av visumets eller uppehållstillståndets form. Det saknar betydelse om tillståndet är tidsbundet eller permanent.

På inköp som en resande som har ett viseringsmärke, dvs. visum, i sitt pass, kan behandlas som försäljning till resande. Om den resande har uppehållstillstånd (antingen ett märke i passet eller separat kort), får den resande göra inköp under de två sista veckorna innan tillståndet går ut. Om personen lämnar Finland tidigare, måste personen uppvisa ett intyg av arbetsgivaren om att arbetsförhållandet upphörde tidigare än antecknat.

En finländare som är permanent bosatt utanför EU eller Norge, kan under besök i Finland göra inköp här på vilka bestämmelsen om försäljning till resande kan tillämpas. Också när en finländare flyttar för minst sex månader till någon annanstans än till EU-området eller Norge, kan bestämmelsen om försäljning till resande tillämpas på de inköp som personen gör under de två sista veckorna före avresan från Finland. Som bevis för att personen bor eller flyttar utanför EU måste han uppvisa ett arbets- eller uppehållstillstånd.

Förfarandet för försäljning till resande är inte kopplad till den resandes medborgarskap utan till hemorten eller den stadigvarande vistelseorten. Således kan förfarandet för försäljning till resande tillämpas på försäljning av varor som en svensk medborgare som stadigvarande bor i Schweiz köper här och för med sig till Schweiz. På motsvarande sätt kan förfarandet inte tillämpas på försäljning till en rysk medborgare som bor stadigvarande i Finland eller Sverige trots att köparen tar varorna till Ryssland.

Som momsfri försäljning till resande betraktas endast sådan försäljning där resanden själv för de köpta varorna utanför EU.

3 Minimivärdet på försäljningen och utförseln av varorna från EU-området

Momsfri försäljning till resande förutsätter att värdet på inköpet ska vara minst 40 euro. Värdet inkluderar momsen. Gränsvärdet kan inbegripa flera varor. Det sammanlagda värdet får dock användas endast om alla dessa varor har antecknats i ett och samma verifikat utfärdad av en och samma säljare som överlåter varorna till en och samma köpare (rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 48 art.).

Varorna ska föras oanvända från EU-området inom tre månader efter försäljningsmånaden. Försäljning till resande får inte tillämpas på en vara som tagits i bruk redan inom EU.

4 Återbetalningsförfarandet

4.1 Säljaren anlitar en återbetalningsaffär

Säljaren kan i försäljningen till resande anlita tjänster av en kontantåterbetalningsaffär som beviljats tillstånd av Skatteförvaltningen eller en annan återbetalningsaffär.

En återbetalningsaffär som bedriver återbetalning i förfarandet som avser momsfri försäljning till resande så att till verksamhetsidkarensidkarens skyldighet hör att övervaka och bevisa att resanden har fört varorna bort från EU-området behöver ett verksamhetstillstånd som avses i återbetalningslagen (250/20.3.2015) (kontantåterbetalningsaffär). Tillståndet söks hos Skatteförvaltningen.

Läs mera Återbetalning av moms vid försäljning till resande (tax-free-försäljning).

En återbetalningsaffär som inte på uppdrag av säljaren övervakar att varorna förs ut ur EU, behöver inte tillstånd. I detta fall baserar sig exporten utanför EU på verifikat som är stämplade av Tullen (annan återbetalningsaffär).

4.2. Säljaren återbetalar momsen själv

Säljaren kan också själv återbetala momsen till kunden. Det krävs inget särskilt tillstånd för detta. Om en handelsrörelse säljer varor till utländska resanden, är försäljningen normal momspliktig försäljning ända tills säljaren får en utredning om att varan har förts ut ur EU. Med utredningen avses i praktiken försäljningsverifikatet som Tullen har styrkt med sin stämpel.

5 Försäljningsverifikatet

Säljaren ska åt resande ge ett verifikat över försäljningen. I verifikatet som ges till den resande ska säljaren alltid anteckna uppgifterna om försäljning till resande (momsförordningen 2 § 2 mom.).

Om betalningsverifikatet (t.ex. kassakvittot) som säljaren ger, inte innehåller alla obligatoriska uppgifter ska säljaren ge ett separat verifikat i vilket säljaren antecknar de uppgifter som saknas på betalningsverifikatet. Verifikatet kompletterar betalningsverifikatet. Betalningsverifikatet och det separata verifikatet ska fogas samman. Om verifikaten inte har fästs ihop ska det separata verifikatet ha en entydig hänvisning till betalningsverifikatet. Som en entydig hänvisning fungerar t.ex. att i det separata verifikatet antecknas kassakvittots eller annat betalningsverifikats datum och nummer.

Anteckningarna i försäljningsverifikatet och i det eventuella separata verifikatet görs alltid av säljaren. Den resande får inte efteråt göra anteckningar i verifikaten.

Det är viktigt att säljaren är noggrann då han skriver verifikatet. Uppgifterna ska anges åtminstone på finska eller svenska. Bristfälliga uppgifter eller om uppgifter saknas kan leda till att tullmyndigheten inte stämplar verifikatet. Ett verifikat som tullmyndigheten har stämplat utgör ett dokumentbevis att varan har lämnat EU-området, varefter säljaren får boka försäljningen som momsfri försäljning i sin bokföring.

På verifikatet som säljaren ger ska det finnas utrymme för Tullens anteckningar t.ex. datumstämpeln.

Säljaren ska hos sig själv förvara en kopia av försäljningsverifikatet.

Säljaren ska i fakturan eller i annat verifikat anteckna följande uppgifter:

1. Köparens namn passets nummer och hemvist och stadigvarande hemvist om den är annan än hemorten

Den person som köper varorna och för dem utanför EU i sitt personliga bagage ska vid försäljningen till säljaren visa sitt pass, vars nummer säljaren ska anteckna i försäljningsverifikatet.

2. Säljarens namn, adress samt FO-nummer

3. Varornas antal och slag

Varorna som säljs ska beskrivas så detaljerat att de kan identifieras och specificeras. Tydlig individualisering av en television är apparatens märke och serienummer.

”Kläder” är inte en tillräcklig beskrivning utan anteckningen i försäljningsverifikatet ska vara precis, t.ex. kappa, skor eller gummistövlar för barn.
”Sportutrustning” är inte en tillräcklig beskrivning utan anteckningen i försäljningsverifikatet ska vara t.ex. slalomskidor, ishockeyklubba eller skateboard.
”Smycken” är inte en tillräcklig beskrivning utan anteckningen i försäljningsverifikatet ska vara t.ex. armband, ring eller halsband.
”Accessoarer” (”Accessories”) är inte en tillräcklig beskrivning utan anteckningen i försäljningsverifikatet ska vara t.ex. nyckelring, scarf, kravatt eller plånbok.
”Elektronik” är inte en tillräcklig beskrivning utan anteckningen i försäljningsverifikatet ska vara t.ex. mobiltelefon och dess IMEI-nummer, dator eller systemkamera.
”Verktyg” (”Tools”) är inte en tillräcklig beskrivning utan anteckningen i försäljningsverifikatet ska vara t.ex. drillborr, hammare, yxa, eldriven fräs eller eldriven slipmaskin.
”Bildelar” är inte en tillräcklig beskrivning utan anteckningen i försäljningsverifikatet ska vara t.ex. motorhuv, bromsklossar eller stötfångare.

4. Priset inklusive moms och skattegrunden (vederlaget för varan som inte inkluderar momsens andel) angiven per momssats eller momsbeloppet i euro

Säljaren tar ut det momsbelagda priset av resanden vid försäljningstidpunkten. Säljaren ska deklarera försäljningen i sin momsdeklaration som moms på den momspliktiga försäljningen.

5. Beloppet som ska återbetalas till köparen eller om det inte är känt, återbetalningens minimi- och maximibelopp

6. Leveransdagen

Leveransdagen är den dag då säljaren överlämnar varorna till köparen. Leveransdagen behöver inte skilt anges om det är samma dag som verifikatet utfärdas.

Vid postorderförsäljning anses leveransdagen vara den dag då säljaren överlåter paketet till transportföretaget för att transporteras till paketets avhämtningsplats i Fastlandsfinland. Om denna dag är den samma som dagen för utfärdandet av verifikatet behöver leveransdagen inte anges särskilt.

7. Antalet förpackningar

Med förpackning avses t.ex. en kasse eller låda, i vilken säljaren packar varan.

Exempel: Kvittot från säljarens kassaapparat visar följande uppgifter:

 • säljarens namn, adress och FO-nummer
 • datum då verifikatet utfärdats
 • varornas antal och slag
 • priset som betalas för varorna
 • momsbeloppet att betala i euro

Säljaren upprättar ett separat verifikat, på vilket han antecknar

 • köparens namn, hemort och passets nummer
 • eftersom beloppet som ska återbetalas åt köparen inte är känt, återbetalningens minimi- och maximibelopp
 • antalet förpackningar

Säljaren häftar ihop kassakvittot och det separata verifikatet. Tillsammas utgör de det verifikat som resanden uppvisar beroende på vilket förfarande säljaren har valt antingen, för tullmyndigheten eller kontantåterbetalningsaffären som beviljats tillstånd när han reser ut ur EU.

Den resande får inte till någon del själv anteckna eller komplettera de ovan nämnda uppgifterna i försäljningsverifikatet utan det är säljaren som ska göra samtliga anteckningar vid försäljningstidpunkten. Det ursprungliga försäljningsverifikatet, som säljaren ska ge till den resande, och dess kopia, som säljaren sparar i sin bokföring, ska vara identiska.

6 Förseglingen av varor

Då varorna överlåts till köparen, ska säljaren alltid försegla dem så att tullmyndigheten eller kontantåterbetalningsaffär som beviljats tillstånd kan koppla varorna till försäljaren samt konstatera samt att de är oanvända när de förs ut ur EU. Säljaren kan försegla varorna exempelvis så att kassen/förpackningen tejpas med en tejp som är försedd med kontantåterbetalningsaffärens eller försäljarens egen logo eller eget namn. Om säljaren inte har en sådan tejp som är försedd med säljarens egen logo eller eget namn, ska säljaren packa varan i en plastpåse/förpackning som är försedd med säljarens egen logo. Säljaren ska häfta påsen/förpackningen ihop med en häftapparat så att den inte ska kunna öppnas utan att häftklamrarna lämnar hål i påsen/förpackningen. Säljaren kan försegla t.ex. en cykel eller ett bildäck som inte ryms i en påse eller förpackning så, att tejp eller buntband som är försedd med logo träs igenom hjulet så att cykeln eller bildäcket inte kan användas. Säljaren bör försegla påsen/förpackningen omsorgsfullt så att tullmyndigheten eller kontantåterbetalningsaffären som beviljats tillstånd kan se att varan är oanvänd. Sålunda säkerställs köparens rätt till momsåterbetalning.

7 Säljaren är ett postorderföretag (nätbutik)

Förfarandet för försäljning till resande kan tillämpas på postorderförsäljning som sker i Fastlandsfinland.

Postorderföretaget/nätbutiken ska vara momsregistrerad i Finland. Säljaren ska veta att försäljningen sker som försäljning till resande. När köparen gör en order t.ex. i nätbutiken ska han skicka en scannad kopia av sitt pass till säljaren. Ur passet eller andra handlingar ska framgå att köparens hemort eller stadigvarande hemvist är utanför EU eller Norge och att han inte kontinuerligt vistas i ett EU-land eller Norge.

I verifikatet som säljaren ger över försäljningen ska alla de uppgifter som anges i punkt 5 i denna anvisning antecknas. Säljaren bifogar den scannade kopian av passet till verifikatet.

Säljaren skickar de förseglade varorna till ett överenskommet avhämtningsställe i Finland och bifogar verifikatet som innehåller alla uppgifter som krävs vid försäljning till resande i paketet. Paketet kan avhämtas t.ex. från företaget som transporterar paketet eller postens serviceställe. Då den resande hämtar paketet kontrollerar avhämtningsställets personal identiteten av den som hämtar paketet från passet.

Då den resande lämnar Finland till utanför EU kontrollerar den finska Tullen att varan är förseglad och oanvänd. Samtidigt kontrollerar Tullen att den kopia av passet som bifogats verifikatet och resandens pass motsvarar varandra.

8 Hur bevisas exporten

8.1 Säljaren anlitar en kontantåterbetalningsaffär

Om säljaren anlitar tjänster av en kontantåterbetalningsaffär som beviljats tillstånd, går resande till återbetalningsaffärens serviceställe vid gränsen. Återbetalningsaffären kontrollerar varorna och dokumenten och bestyrker varuexporten i verifikatet. Återbetalningsaffären betalar återbetalningen i kontant, på konto eller annat jämförligt sätt till den resande med avdrag för eventuellt arvode.

8.2 Säljaren själv eller någon annan på uppdrag av säljaren återbetalar momsen

När kunden lämnar EU-området antingen i Finland eller i något annat EU-land, hämtar han en stämpel på försäljningsverifikatet i det tullkontor där han lämnar EU-området. Tullmyndigheten kan kräva att få se de oanvända varorna.

Tullkontoren på vilka Tullen stämplar tax-free inköp finns på Tullens nätsida Tullkontor med kundservice.

Köparen skickar det med tullens stämpel försedda försäljningsverifikatet till säljaren eller annan återbetalningsaffär. Säljaren eller annan återbetalningsaffär betalar tillbaka momsen till köparen med avdrag för eventuella egna kostnader, dvs. sitt arvode.

Om säljaren eller återbetalningsaffären tar ut ett arvode, ska moms betalas på detta eftersom arvodet är en ersättning för en momspliktig tjänst

Också i det fallet att resenären måste lämna en exportdeklaration om varorna till tullmyndigheten, betraktas försäljningen som momsfri försäljning till resande om villkoren i bestämmelsen om försäljning till resande i 70 b § i momslagen och i 2 § i momsförordningen uppfylls. Tullens utförselbevis över export för kommersiella ändamål utgör inte ett sådant bevis som förutsätts i momsförordningen om att varan förts ut ur EU-området såsom försäljning till resande utan även i detta fall stämplar Tullen försäljningsverifikatet som säljaren utfärdat som bevis över att varan har förts ut ur EU. Se Tullens kundanvisning.

Om det i en situation där resanden lämnar EU-området upptäcks brister i varorna eller i för-säljningsverifikatet, kan tullmyndigheten stämpla verifikatet med röd stämpel. Stämpelns text beskriver tullmyndighetens iakttagelser. I en situation då man utgående från stämpeln kan konstatera, att förutsättningarna för försäljning till resande inte uppfylls, kan säljaren inte bokföra försäljningsverifikatet som momsfri försäljning.

De vanligaste situationerna, då säljaren inte kan bokföra försäljningen som momsfri

 • varan har inte uppvisats för tullmyndigheten då den resande lämnade EU
 • varan har använts före den resande lämnade EU
 • varan har överlåtits momsfri till den resande
 • en annan person än den resande som har antecknats som köpare och vars
 • pass nämns i försäljningsverifikatet, uppvisar varan för tullmyndigheten.      

Med en stämpel i vilket det t.ex. konstateras att det är brister i förseglingen vill man vägleda säljaren för kommande försäljningar. Eftersom Tullen de facto styrkte exporten får säljaren bokföra den som momsfri försäljning.

9 Att bokföra försäljningen som momsfri försäljning

9.1 Bevis över export

Säljaren ska i exportsituationer till bokföringen foga utredning över att varan har förts utanför EU. Om utredning inte finns behandlas försäljningen enligt bestämmelserna om normal inrikeshandel.

I momslagens 70 b § 1 mom. avsedd utredning över att köparen har fört varorna utanför EU på sätt som stadgas i bestämmelsen är verifikat som uppgjorts över försäljningen enligt momsförordningens 2 § 2 mom. som har styrkts av

 • det tullkontor genom vilket varorna förs ut ur EU eller
 • en näringsidkare som beviljats verksamhetstillstånd enligt lagen om skyldigheterna för den som bedriver kontant återbetalning av moms på försäljning till resande (250/20.3.2015). En näringsidkare som har tillstånd att bedriva verksamhet för kontantåterbetalning är skyldig att övervaka och intyga, att varorna har förts utanför EU.

Ett försäljningsverifikat som bestyrkts av Tullen eller den som har tillstånd att bedriva verksamhet för kontantåterbetalning är i bokföringslagen avsett verifikat eftersom det styrker en transaktion som inverka på momsbeloppet. Säljaren bifogar detta verifikat till sin bokföring och gör på grund av verifikatet den momsfria exportens bokföringsanteckningar.

I punkt 8.2 nämnda av Tullen utfärdat utförselbevis över export för kommersiella ändamål och försäljningsverifikat, i vilket Tullen har antecknat att förutsättningarna för försäljning till resande inte uppfylls, duger inte som bevis över export.

När säljaren får den nämnda utredningen över att förutsättningarna för momsfri försäljning har uppfyllts får säljaren bokföra försäljningen som momsfri antingen så att han hänför korrigeringen till den månad då försäljningen skedde eller till den månad då han fick beviset över exporten. Om exporten dock sker först under följande räkenskapsperiod ska rättelsen periodiseras till månaden då försäljningen skedde och säljaren ska ge en ny momsdeklaration för denna skatteperiod.

9.2 Förvaring av beviset över export

Enligt momslagen 209 o § ska fakturor som avses i momsbeskattningen huvudsakligen förvaras i Finland. Fakturorna får också förvaras i ett annat EU-land om lagringen har skett elektroniskt så, att en fullständig datorförbindelse i realtid till uppgifterna är säkerställd.

Enligt lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ 24 § ska den momsskyldige på uppmaning av Skatteförvaltningen för granskning i Finland visa upp sin bokföring, anteckningar och allt annat material och annan egendom som hör till verksamheten som kan behövas för hans beskattning eller behandling av ändringssökande som gäller hans beskattning. Granskningen verkställs i den momsskyldiges lokaler, i en räkenskapsbyrå eller vid Skatteförvaltningen. Dokumentmaterialet ska visas upp för granskning eller skickas till det ställe där granskningen utförs (förordningen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ 14 §).

Försäljningsverifikaten kan förvaras på uppdrag av den bokföringsskyldige på annan plats än i företagets lokaler. Detta förutsätter dock, att verifikaten utan svårigheter är tillgängliga vid skatterevision.

9.2.1 Återbetalningsaffär som bedriver kontantåterbetalningsverksamhet

Säljaren kan avtala med en kontantåterbetalningsaffär som beviljats tillstånd att återbetalningsaffären förvarar försäljningsverifikaten som återbetalningsaffären har styrkt, hos sig för säljaren räkning. I detta fall upprättar kontantåterbetalningsaffären en sammandragsrapport över dessa exportbevis. Mellan sammandragsrapporten och de egentliga exportbevisen ska finnas i bokföringslagens 2 kap. 6 § avsett samband som kan fastställas utan svårighet. Varje försäljningsverifikat för vilka återbetalningsaffären har styrkt att varorna har förts ut ur EU ska antecknas i sammandragsrapporten. I sammandragsrapporten ska uppges datum och nummer för varje försäljningsverifikat samt momsbeloppet och beloppet som har återbetalts till resande. Säljaren kan bokföra den momsfria exporten på grund av denna sammandragsrapport som kontantåterbetalningsaffären ger.

Sambandet mellan exportbevisen och sammandragsrapporten är viktig så att man t.ex. vid en skatterevision utan svårighet kan hitta bevisen.

9.2.2 Annan återbetalningsaffär

Endast försäljningsverifikat som styrkts av Tullen är bevis på att varorna har förts utanför EU. Säljaren bifogar verifikaten till sin bokföring och bokför på grund av dem försäljningen som momsfri export.

Säljaren kan överenskomma med en återbetalningsaffär att återbetalningsaffären förvarar försäljningsverifikaten som Tullen har styrkt hos sig för säljarens räkning. I detta fall upprättar återbetalningsaffären en sammandragsrapport över dessa exportbevis. Mellan sammandragsrapporten och de egentliga exportbevisen ska finnas i bokföringslagens 2 kap. 6 § avsett samband som kan fastställas utan svårighet. Varje försäljningsverifikat för vilka Tullen har styrkt att varorna har förts ut ur EU ska antecknas i sammandragsrapporten. I sammandragsrapporten ska uppges datum och nummer för varje försäljningsverifikat samt momsbeloppet och beloppet som har återbetalts till resande. Säljaren kan bokföra den momsfria exporten på grund av denna sammandragsrapport som återbetalningsaffären ger.

Försäljningsverifikaten som Tullen har styrkt och som återbetalningsaffären förvarar för säljarens räkning ska t.ex. vid en skatterevision utan svårighet kunna vara tillgängliga.

I detta fall litar säljaren på att återbetalningsaffären granskar exportbevisen, förvarar dem och på grund av bevisen upprättar sammandragsrapporten korrekt. Säljaren ansvarar själv i förhållande till Skatteförvaltningen att han gör bokföringsanteckningarna som momsfri försäljning korrekt.  Sålunda om återbetalningsaffären gör ett fel eller inte förvarar bevisen som styrkts av Tullen ansvarar säljaren för skattepåföljderna.

10 Försäljning på flygplatser

Försäljningen till resande på en flygplats i avgångshallen för utrikestrafik sker där i s.k. butiker för skattefria varor. Butikerna är i artikel 240 i tullkodexen (952/2013) avsedda tullager eller i 72 j § i momslagen avsedda lager. Varorna som säljs omfattas således av de i ovan nämnda bestämmelserna avsedda upplagringsförfarandena.

 • Försäljningen av de varor som resenären som reser utanför EU:s skatteområde tar med sig i sitt bagage är momsfri.
 • Försäljningen av de varor som resenären som reser inom EU:s skatteområde till ett annat EU-land tar med sig i sitt bagage är momspliktig.

För resande vars hemort eller sedvanliga vistelseort är i Norge är utbudet på till saluvarande varorna begränsad. Åt en person kan i en affär som finns på flygplatsen momsfritt säljas endast alkoholdrycker, tobaksprodukter, choklad- och konfektyrvaror, parfymer, kosmetiska preparat och toalettmedel.

Som utredning över att köparen för varorna utanför EU betraktas det kontrollkort över utrikesflyg som köparen uppvisar. Dessutom ska säljaren upprätta ett verifikat över försäljningen med följande uppgifter:

 1. köparens namn, passnummer och hemvist samt vanliga vistelseort, om den är en annan än hemvistet
 2. flygnummer
 3. säljarens namn och FO-nummer
 4. varornas antal och slag
 5. datum för leverans av varorna, om det inte är samma som verifikatets datum och
 6. det pris som betalats för varorna.

11 Försäljning till resande med hemort i Norge

Trots att Norge inte är ett EU-land, finns det begränsningar för momsfri försäljning också då resandens hemort är i Norge.  Till en person med hemort i Norge kan varor säljas som försäljning till resande endast då personen i omedelbar anslutning till försäljningen för ut varan som bagage till Norge och där betalar momsen i samband med införseln. Försäljningen är momspliktig tills resanden visar upp en utredning (ett norskt förtullningsbeslut) om att momsen har betalats i Norge. Efter att ha fått utredningen, kan säljaren bokföra försäljningen som momsfri och återbetala momsen till resanden. En ytterligare förutsättning är att varans eller den normala varugruppens försäljningspris exklusive moms är minst 170 euro.

 

Mika Jokinen
ledande skattesakkunnig

Iris Kavonius
överinspektör

Sidan har senast uppdaterats 21.11.2019