Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Förskottsinnehållning på dividender och anmälningar till Skatteförvaltningen

Har getts
18.12.2017
Diarienummer
A260/200/2017
Giltighet
18.12.2017 - 31.12.2019
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
A19/200/2017

I den här anvisningen berättas om hur förskottsinnehållningen på dividender verkställs och deklareras på skattedeklarationen och årsanmälan. Punkt 2.2 i anvisningen har preciserats i fråga om upphävande av förskottskomplettering. Dessutom har punkt 3 i anvisningen ändrats så att den motsvarar ändringen i aktiebolagslagen.

1 Inledning

Fr.o.m. år 2014 ska även andra än offentligt noterade bolag verkställa förskottsinnehållning på dividender som de delat ut, om mottagaren är en fysisk person eller ett finländskt dödsbo.

Bland annat Skatteförvaltningens anvisning Verkställande av förskottsinnehållning innehåller en allmän redogörelse om verkställandet av förskottsinnehållning. Denna anvisning innehåller en redogörelse för huvuddragen i dividendbeskattningen för privatkunder och mer utförlig information om hur förskottsinnehållning på dividender verkställs och innehållningen anges på en skattedeklaration och årsanmälan.

2 Bestämmelserna om dividendbeskattning och förskottsinnehållning

2.1 Dividendbeskattning

Av en dividend som ett offentligt noterat bolag delat ut utgör 85 procent skattepliktig kapitalinkomst och 15 procent skattefri inkomst om mottagaren är en fysisk person eller ett finländskt dödsbo (33 a § 1 mom. inkomstskattelagen).

Av dividender som en fysisk person eller ett finländskt dödsbo får av ett annat än offentligt noterat bolag är 25 procent skattepliktig kapitalinkomst och 75 procent skattefri inkomst till den del som dividendbeloppet motsvarar högst en årlig avkastning på 8 procent, räknat utifrån aktiernas matematiska värde. Om det sammanlagda beloppet på sådana dividender till dividendtagaren överskrider 150 000 euro under skatteåret, är 85 procent av det den överskjutande andelen skattepliktig kapitalinkomst och 15 procent skattefri inkomst (33 b § 1 mom. i inkomstskattelagen).

Om dividenden överskrider 8 procent av aktiens matematiska värde, utgör 75 procent av den överskjutande andelen skattepliktig förvärvsinkomst och 25 procent skattefri inkomst (33 b § 2 mom. i inkomstskattelagen).

Av en dividend som hör till näringsverksamhet eller jordbruk till en fysisk person eller ett finländskt dödsbo är 85 procent skattepliktig näringsinkomst eller jordbruksinkomst och 15 procent skattefri inkomst, om dividenden fåtts från ett offentligt noterat bolag. Om dividenden fåtts från ett annat än offentligt noterat bolag är 75 procent skattepliktig näringsinkomst eller jordbruksinkomst och 25 procent skattefri inkomst (6 a § 6 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och 5 § 1 mom. 14) punkten i inkomstskattelagen för gårdsbruk).

Utbetalning av medel ur ett offentligt noterat aktiebolags fond för fritt eget kapital beskattas alltid också som dividend (33 a § 3 mom. i inkomstskattelagen).

Också utbetalning av medel ur ett annat än offentligt noterat bolags fond för fritt eget kapital beskattas i första hand som dividend (33 b § 6 mom. i inkomstskattelagen). Utbetalning av medel beskattas dock som överlåtelse till den del som en kapitalplacering som den skattskyldige gjort i bolaget återbetalas till denne, om det gått högst tio år från kapitalplaceringen till utbetalningen, och om den skattskyldige uppvisar en tillförlitlig utredning om att villkoren för beskattning som överlåtelse är uppfyllda (45 a § i inkomstskattelagen).

Utbetalning av medel från andra än offentligt noterade bolag omfattas av en övergångsbestämmelse. Till den del som utbetalningen av medel omfattar kapitalplaceringar som gjorts före 1.1.2014, tillämpas de tidigare bestämmelserna på beskattningen av utbetalning av medel ännu under skatteåren 2014 och 2015. I så fall tillämpas de nya bestämmelserna först på utbetalning av medel som sker 2016 eller senare (bestämmelserna om ikraftträdandet av ändringarna av inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och inkomstskattelagen för gårdsbruk i lagarna 1237-1239/2013.). Dessutom tillämpas de nya bestämmelserna på utbetalning av medel som fåtts redan under skatteåren 2014 och 2015, om man återbetalar kapitalplaceringar som gjorts i bolaget 1.1.2014 eller senare.

Utbetalning av medel från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet har beskrivits närmare i Skatteförvaltningens anvisning Utbetalning av medel från fonder som hänförs till fritt eget kapital i beskattningen. Bland annat Skatteförvaltningens anvisningar Den nya aktiebolagslagen och dess inverkan på beskattningen och Beskattning av överlåtelsevinster av värdepapper innehåller redogörelser för beskattningen av kapitalåterbäring enligt de tidigare bestämmelserna.

Det finns särskilda bestämmelser om beskattning av dividender till sammanslutningar och samfund.

2.2 Förskottsinnehållning

På dividender som betalats ut av offentligt noterade bolag och dividendersättningar ska en förskottsinnehållning på 25,5 procent verkställas om mottagaren är en fysisk person eller ett finländskt dödsbo (15 § 1 mom. 3 punkten i förordningen om förskottsuppbörd)). Förskottsinnehållning ska verkställas oberoende av om dividenden är skattepliktig inkomst enligt inkomstskattelagen, näringsinkomst eller jordbruksinkomst för mottagaren. Skyldigheten att verkställa förskottsinnehållning gäller alltid också för utbetalning av medel ur ett offentligt noterat bolags fond för fritt eget kapital.

På dividender som betalats ut av ett annat än offentligt noterat bolag och dividendersättningar ska en förskottsinnehållning på 7,5 procent verkställas om mottagaren är en fysisk person eller ett finländskt dödsbo. Förskottsinnehållningen är dock 28 procent till den del dividenden överstiger 150 000 euro från och med skatteår 2015 (15 § 1 mom. 4 punkten i förordningen om förskottsuppbörd).

Syftet med bestämmelsen är att en förskottsinnehållning på 28 procent ska verkställas till den del de dividender som mottagaren fått av samma bolag överskrider 150 000 euro under skatteåret för att beloppen av skatt som betalas i förskottsuppbörden och i den slutliga beskattning så bra som möjligt motsvarade varandra. Utbetalaren av dividender ska följa om de utbetalade dividenderna överskrider gränsen på 150 000 euro. Under år 2014 var förskottsinnehållningen 27 procent till den del de dividender som mottagaren fick av samma bolag översteg 150 000 euro under skatteåret.

Beloppet av förskottsinnehållningen räknas ut enligt ovan nämnda procentsatser av hela dividendbelopp dividend som delas ut till dividendtagaren även om dividenden är partiellt skattefri inkomst för mottagaren.

Exempel:

Exempel 1

X Abp, som är ett offentligt noterat bolag, delar ut till person A 20 000 euro i dividend under 2017. Förskottsinnehållningen på dividenden som delas ut till person A är 25,5 % * 20 000 euro eller 5 100 euro.

Exempel 2

X Ab som är ett annat än offentligt noterat bolag delar ut till person A 1 000 euro i dividend under 2017. Förskottsinnehållningen på dividenden som delas ut till person A är 7,5 % * 1 000 euro eller 75 euro.

Om på bolaget som delar ut dividend tillämpas lag om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder (299/2009) ska förskottsinnehållningen på dividenden eller dividendersättningen verkställas enligt 30 procent om mottagaren är en fysisk person eller ett inhemskt dödsbo (15 § 1 mom. 3 punkten i förordningen om förskottsuppbörd).

Uppgiften om totalbeloppet av dividender som mottagaren får från samma bolag står de facto inte alltid till förfogande då förskottsinnehållning verkställs. Så kan det vara exempelvis då bolagets aktier har anslutits till värdeandelssystemet och dividendtagaren har aktier i förvar hos olika kontoförare eller annars på olika värdeandelskonton. Skatteförvaltningen anser att i ett sådant fall är innehållningsskyldigheten uppfylld med att förskottsinnehållning verkställs med 7,5 procent på den betalningspost av dividend som utbetalas upp till 150 000 euro av dess belopp och med 28 procent på den del av betalningspostens belopp som överstiger 150 000 euro.

I den ovan nämnda situationen kan dividendmottagaren, för att undvika eventuell kvarskatt jämte räntepåföljder, hos Skatteförvaltningen ansöka om och till utbetalaren uppvisa ett ändringsskattekort vari samtliga dividender som han eller hon mottar under skatteåret har beaktats eller betala komplettering av förskottskatt för den bristande skatten. Personkunder kan dock inte längre fr.o.m. 1.11.2018 betala förskottskomplettering. Efter det kan fysiska personer och dödsbon komplettera förskottsuppbörden för skatteåret 2018 genom att ansöka om påförande av förskott (se 24 § 4 mom. i lagen om förskottsuppbörd 53/2017).

Förskottsinnehållning ska verkställas oberoende av om dividenden är skattepliktig inkomst enligt inkomstskattelagen, näringsinkomst eller jordbruksinkomst för mottagare. Förskottsinnehållning ska också verkställas enligt vad ovan anförts oberoende av om dividenden utgör kapital- eller förvärvsinkomst för mottagare. Skyldigheten att verkställa förskottsinnehållning gäller även för utbetalning av medel som beskattas som dividend ur ett annat än offentligt noterat bolags fond för fritt eget kapital.

Förskottsinnehållning verkställs enligt ovan angivna procenttal, om inte mottagaren uppvisar ett ändringsskattekort som räknats för dividenden.

Förskottsinnehållning verkställs inte på dividender till andra mottagare än en fysisk person eller ett finländskt dödsbo (1 § 1 punkten i Skatteförvaltningens beslut om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning). Förskottsinnehållning verkställs inte på dividender till t.ex. aktiebolag.

Källskatt innehålls på dividender som betalas ut till begränsat skattskyldiga enligt de berörda bestämmelserna.

2.3 Ikraftträdande av bestämmelserna

De nuvarande bestämmelserna om beskattning av dividender och förskottsuppbörden tillämpas på dividender som kan lyftas 1.1.2014 eller senare. De tidigare bestämmelserna tillämpas på dividender som kunnat lyftas före 1.1.2014. En dividend är inkomst för en skattskyldig under det skatteår då han eller hon haft möjlighet att lyfta den.

Exempel:

1. Om ett annat än offentligt noterat bolag fattat ett beslut om dividendutdelning 2013 och det varit möjligt att lyfta dividenden 2013, beskattas den som inkomst för 2013, och då ska inte förskottsinnehållning verkställas. Även om en dividendtagare lyfter dividenderna först 2014 verkställs ingen förskottsinnehållning på dividenden, eftersom 2013 års lagstiftning tillämpas på beskattningen av dividenderna.

2. Om ett bolag fattat ett beslut om dividendutdelning i december 2013 och dividenderna kan lyftas i januari 2014, beskattas dividenden och verkställs förskottsinnehållning enligt 2014 års lagstiftning.

Den övergångsbestämmelse som beskrivits ovan i punkt 2.1. gäller för utbetalning av medel ur ett annat än offentligt noterat bolags fond för fritt eget kapital.

2.4 Försummelse av förskottsinnehållning i början av 2014

Riksdagen godkände de nya lagarna om dividendbeskattning i december 2013 och de stadfästes 30.12.2013. Ändringen i förordningen om förskottsuppbörd, som utvidgade skyldigheten att verkställa förskottsinnehållning till att även gälla dividender av andra än offentligt noterade bolag utfärdades också först 30.12.2013.

Med beaktande av det sena ikraftträdandet av bestämmelserna och de nya förpliktelserna anser Skatteförvaltningen att om ett annat än offentligt noterat bolag inte verkställt förskottsinnehållning på dividender som kunnat lyftas och som betalats ut under januari–mars 2014, kan det i allmänhet anses att försummelsen skett under sådana förhållanden att man utifrån 39 § i lagen om förskottsuppbörd (608/2009) kan avstå från debitering.

3 Verkställande av förskottsinnehållning

Förskottsinnehållningen verkställs så att betalaren vid betalningen eller vid tillgodoräkning av betalningen på konto från det penningbelopp som ska betalas drar av det belopp som beräknats enligt innehållningsprocenten (11 § i lagen om förskottsuppbörd). Lagen om förskottsuppbörd innehåller inte närmare bestämmelser än detta om tidpunkten för verkställandet av förskottsinnehållning.

Enligt inkomstskattelagen anses en skattskyldig få skattepliktig inkomst vid den tidpunkt då inkomsten kan tas ut (lyftas) av honom eller henne, även om han eller hon de facto tar ut inkomsten först senare. Enligt rättspraxis för utbetalning av lön uppkommer skyldigheten att verkställa förskottsinnehållning och betala socialskyddsavgift för en arbetsgivare redan då lönen kan tas ut av mottagaren, och inte först då lönen senare betalas ut (HFD:1994-B-551). Även vad gäller dividender är det motiverat att anse att skyldigheten att verkställa förskottsinnehållning i princip uppkommer redan då dividenden kan lyftas av mottagaren, även om han eller hon lyfter den senare.

Enligt aktiebolagslagen fattar aktiebolagets bolagsstämma eller bolagets styrelse, utifrån ett bemyndigande, beslut om dividendutdelning (13 kap. 6 § i aktiebolagslagen). Det är också möjligt att fastställa den tidpunkt då dividenden betalas ut i beslutet om dividendutdelning. Om utbetalningsdagen för dividenden inte fastställts i beslutet om dividendutdelning, anses det att dividenden kan lyftas genast efter bolagsstämmans beslut, dvs. den dag då beslutet om dividendutdelning fattats.

Skatteförvaltningen anser att förskottsinnehållning på dividender ska verkställas vid den tidpunkt då dividenderna enligt det som nämnts ovan kan lyftas av dividendtagaren, dvs. på den utbetalningsdag som fastställts i beslutet om dividendutdelning eller på den dag då beslutet om dividendutdelning fattats, om utbetalningsdagen inte fastställts. I så fall ska förskottsinnehållningen i första hand verkställas utifrån hela beloppet på de dividender som kan lyftas, även om de lyfts i delar eller i sin helhet först vid en senare tidpunkt. Om ett bolag har begränsat skattskyldiga dividendtagare, och källskatt innehålls på deras dividender, ska källskatten på motsvarande sätt innehållas då dividenden kan lyftas av mottagaren.

Storleken på förskottsinnehållningen räknas enligt innehållningsprocenterna i förordningen om förskottsuppbörd och bolagets uppgifter om dividendtagaren, med beaktande av föreskrifter om innehållning på ett ändringsskattekort eller källskattekort som dividendtagaren eventuellt uppvisat.

I första hand utdelas en dividend till aktieägaren, men den kan också höra till en annan person, med anledning av t.ex. förbehåll för rätten till avkastning. I praktiken har ett bolag vanligen uppdaterade uppgifter om aktieägarna och personer som är berättigade till dividender åtminstone i aktieägarförteckningen, som bolaget ska föra (3 kap. 15 § i aktiebolagslagen).

Det är möjligt att utbetalaren av en dividend inte har uppgifter om dividendtagaren vid den tidpunkt då dividenden kan lyftas. Så kan vara fallet t.ex. då bolagets aktier anslutits till värdeandelssystemet, men aktieägaren inte ännu registrerat sitt innehav. Om man inte har uppgifter om dividendtagaren vid den tidpunkt då dividenden kan lyftas, ska förskottsinnehållning inte verkställas på den dividend som hör till honom eller henne ännu vid den tidpunkten. Förskottsinnehållning verkställs först då en utredning om dividendtagaren inhämtats och han eller hon lyfter de förfallna dividenderna.

Aktier i värdeandelsform som en begränsat skattskyldig dividendtagare äger har vanligen förvaltarregistrats och utbetalaren av dividenden känner inte till den slutliga dividendtagaren vid den tidpunkten då dividender lyfts. Dividenden på aktier betalas i sådana fall till den utländska egendomsförvaltare som sköter förvaltarregistringen för de aktuella aktierna och källskatten på dividenden innehålls på det sätt som föreskrivs i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och med beaktande av bestämmelserna i det skatteavtal som eventuellt är tillämpligt, även om utbetalaren av dividend inte i detta skede har några identifieringsuppgifter om den slutliga dividendtagaren.

Enligt lagen om förskottsuppbörd är utbetalaren eller i vissa fall den ställföreträdande betalaren skyldig att verkställa förskottsinnehållning (9 § i lagen om förskottsuppbörd). Det bolag som delar ut dividender är skyldigt att verkställa innehållning på de dividender som det delar ut. Om aktien anslutits till värdeandelssystemet, sköter värdepapperscentralen och kontoförvaltarna (i huvudsak bankerna) i praktiken diverse uppgifter i anknytning till verkställandet av förskottsinnehållningen. De bl.a. räknar och meddelar beloppet på den förskottsinnehållning som ska verkställas och den källskatt som ska innehållas utifrån uppgifterna i aktieägarförteckningen för det bolag som delar ut dividenden (emittenten).

4 Skattedeklaration och betalning av förskottsinnehållning

4.1 Skattedeklaration

Utbetalaren av en dividend ska ge Skatteförvaltningen en skattedeklaration om den förskottsinnehållning som verkställts på dividenderna och den innehållna källskatten. Bestämmelser om skattedeklaration finns från ingången av 2017 i 4 kapitlet i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016, EgenBeskL). I lagen har termen skatteperiod ersatt begreppen deklarationsperiod och redovisningsperiod. I lagen används inte heller längre termen periodskattedeklaration, som tidigare var i användning, utan i stället för periodskattedeklarationer ges en skattedeklaration för skatteperioden (deklaration av skatter på eget initiativ).

Deklarationen av skatter på eget initiativ ska lämnas in elektroniskt. Skattedeklaration kan endast av särskilda skäl lämnas in på papper (EgenBeskL 18 §). Enligt de nya bestämmelserna är den sista dagen då skattedeklarationen ska lämnas in densamma för skatteperioder som börjat 1.1.2017 och därefter oberoende av på vilket sätt skattedeklarationen lämnas in.

Om skatteperioden för dividendbetalarens arbetsgivarprestationer är en kalendermånad, ska skattedeklarationen för den skatt som innehållits under föregående månad lämnas in månatligen senast den 12:e dagen (månadens 7:e dag för skatteperioder som gått ut före 1.1.2017 och deklarerats på papper). Om månadens 12:e dag inte är en bankdag flyttas förfallodagen till följande bankdag (EgenBeskL 2 § 3 punkten och 17 § 1 mom.).

Den skatt som innehållits på dividenderna ska följaktligen deklareras till Skatteförvaltningen med en skattedeklaration som ska lämnas in för den månad då det varit möjligt att lyfta dividenden. I den skattedeklaration som ska lämnas för den månad då det varit möjligt att lyfta dividenden kan beaktas även de skatteinnehållningar och rättelser av skattebeloppen som har verkställts efter dividendutbetalningen men innan skattedeklarationen lämnats in.

Om skatteperioden för dividendbetalarens arbetsgivarprestationer är ett kvartal ska skattedeklarationen lämnas in senast den 12:e dagen i den andra kalendermånaden efter skattperioden (månadens 7:e dag för skatteperioder som gått ut före 1.1.2017 och deklarerats på papper). Om månadens 12:e dag inte är en bankdag flyttas förfallodagen till följande bankdag (EgenBeskL 2 § 3 punkten och 17 § 2 mom.).

Webbtjänsten Skattekonto är från början av 2017 inte längre i bruk. Deklarationer av skatter på eget initiativ ska lämnas in på nätet exempelvis i Skatteförvaltningens e-tjänst MinSkatt (skatt.fi/minskatt). Den nya tjänsten har samma funktioner som webbtjänsten Skattekonto, men i en ny form.

4.2 Betalning av förskottsinnehållning och källskatt till Skatteförvaltningen

Om skatteperioden för dividendbetalarens arbetsgivarprestationer är en månad, ska skattesperiodens skatt betalas till Skatteförvaltningen senast på den 12:e dagen i den kalendermånad som följer efter den månad då förskottsinnehållningen verkställts, dvs. den månad då det varit möjligt att lyfta dividenden. Om månadens 12:e dag inte är en bankdag flyttas förfallodagen till följande bankdag (EgenBeskL 2 § 3 punkten och 32 § 1 mom.).

Om skatteperioden för dividendbetalarens arbetsgivarprestationer är ett kvartal, ska skattesperiodens skatt betalas till Skatteförvaltningen senast på den 12:e dagen i den andra kalendermånad som följer efter/på den skatteperiod då förskottsinnehållningen verkställts, dvs. den skatteperiod då det varit möjligt att lyfta dividenden (EgenBeskL 2 § 3 punkten och 32 § 2 mom.).

Webbtjänsten Skattekonto är från ingången av 2017 inte längre i bruk. Skatter på eget initiativ (som tidigare också kallades för skattekontoskatter) betalas med ett referensnummer för skatter på eget initiativ. Ytterligare information: Deklaration och betalning av skatter på eget initiativ.

5 Årsanmälan

Ett bolag som delat ut en dividend eller tillgångar som ska beskattas som dividend ska ge Skatteförvaltningen en årsanmälan om de dividender och utdelningar som ska beskattas som dividender från fonder som hänförs till det fria egna kapitalet och beskattas som dividend vilka det betalat ut under kalenderåret (15 § 1 mom. i lagen om beskattningsförfarande och 12 § 3 mom. i Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter (1095/2016).

Från och med den årsanmälan som ska lämnas in för 2014 ska man i årsanmälan deklarera beloppet på den dividend som den skattskyldige haft möjlighet att lyfta och beloppet på den förskottsinnehållning som verkställts på denna, även om den skattskyldige ännu inte lyft sin dividend. På så sätt överensstämmer de uppgifter om beloppen på förskottsinnehållningen och källskatten vilka lämnats i deklarationen av skatter på eget initiativ och i årsanmälan om dividender med varandra. I så fall beaktas också den dividendinkomst och den förskottsinnehållning som ska räknas till godo för dividendtagaren automatiskt rätt i beskattningen av dividendtagaren under rätt skatteår (se exemplen 1 och 2 nedan i avsnitt 7).

Om utbetalaren av en dividend fått uppgifter om dividendtagaren först efter det år då det varit möjligt att lyfta dividenden, ska årsanmälan om dividender och den förskottsinnehållning som verkställts på dessa lämnas in först för det år då dividenden utbetalats (lyfts) (se exempel 3 nedan i avsnitt 7).

Fram till år 2013 var det möjligt att lämna in en mottagarspecifik årsanmälan om utbetalda dividender, dvs. först för det år då dividendtagaren lyft dividenden. Tidigare praxis gäller för anmälan av dividender som kunnat lyftas 2013 eller tidigare (se exempel 4 nedan i avsnitt 7).

En årsanmälan ska för det föregående kalenderåret årligen lämnas före utgången av januari. Om uppgifterna lämnas elektroniskt kan årsanmälan lämnas årligen för det föregående kalenderåret senast den 3 februari (Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter 46 § 1 och 2 mom.). Från år 2016 ska årsanmälan om dividender lämnas elektroniskt om den gäller fem eller fler inkomsttagare (Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter 47 § 2 mom.).

6 Preskription av dividend

Rätten till dividend preskriberas i enlighet med civilrättsliga regler (se lag om preskription av skuld (728/2003) samt 25 § i skuldebrevslagen (622/1947)). Om dividenden inte lyfts innan rätten till dividenden preskiriberas upphör rätten till dividenden, och de medel som motsvarar de dividender som inte lyfts tillfaller bolaget. I rättspraxis har ansetts att för det utdelande bolaget uppkommer vid preskription av dividendfordringar en förmån i pengars värde som utgör skattepliktig inkomst för bolaget enligt 4 § i lag om beskattning av näringsinkomst (högsta förvaltningsdomstolens utslag HFD 1.9.1999 liggare 2219).

Enligt kapitel 3 i denna anvisning realiseras inkomsten, dvs. den skattskyldige anses erhålla en skattepliktig inkomst, vid den tidpunkt han eller hon kan lyfta inkomsten och eventuella förskottningsinnehållningen ska också verkställas redan då. Förskottsinnehållningen ska likväl inte verkställas i detta skede till den del man inte har uppgifter om dividendtagaren. Om de dividender som tillfaller kända dividendtagare och om de förskottsinnehållningar som verkställts på dessa dividender ska inlämnas årsanmälningar. På basis av årsanmälan räknas dividender som inkomst och förskottsinnehållningen till godo i dividendtagarens beskattning.

Dividenden realiseras alltså som inkomst för den utdelningsberättigade när den kan lyftas av den skattskyldige. Han eller hon anses då fått förfoga över dividenden på det sätt som avses i 110 § inkomstskattelagen. En dividendinkomst som den skattskyldige fått förfoga över återkallas inte på den grund att den dividendberättigade låter bli att lyfta sina dividender utan han eller hon anses då återstå från en inkomst han eller hon redan erhållit till förmån för det utdelande bolaget. För bolaget uppkommer härvid en skattepliktig inkomst.

I dessa situationer ska den redan beskattade dividenden inte tas bort från den utdelningsberättigades beskattningsbara inkomster och inte heller förskottsinnehållningar tas bort från de skatter som räknats honom eller henne till godo. Om en förskottsinnehållning har verkställts på dividenden utgörs bolagets skattepliktiga inkomst av det nettobelopp av dividender som tillfaller bolaget. Förskottsinnehållningen på dividenden ska inte återbäras till det utdelande bolaget. Skattedeklarationen eller årsanmälan om dividenden rättas inte heller på den grund att nettodividenden aldrig lyftas i och med att den preskriberas. Om ingen förskottsinnehållning verkställts på dividenden, utgörs bolagets skattepliktiga inkomst av dividendens bruttobelopp som tillfaller bolaget.

Vad ovan sagts om förskottsinnehållningen gäller på motsvarande sätt källskatten som uppburits på dividender vilka utdelats till begränsat skattskyldiga dividendtagarna.

7 Exempel på verkställande och deklaration av förskottsinnehållning på dividend

Exempel 1

Bolag A:s bolagsstämma fattar beslut om dividendutdelning vid en bolagsstämma som hålls 15.3.2017. Bolagsstämmans beslut innehåller inte bestämmelser om tidpunkten för utbetalning av dividenden, och följaktligen kan dividenden lyftas omgående.

Bolag A har uppgifter om alla aktieägare. Bolagets delägare lyfter genast sina dividender, med undantag för delägare B som lyfter sin dividend först i juni 2017.

Bolag A ska räkna beloppet på förskottsinnehållningen och 15.3.2017 verkställa förskottsinnehållning på hela det dividendbelopp som enligt beslutet ska delas ut. Förskottsinnehållning ska verkställas även på den dividend som ska betalas ut till delägare B.

Bolag A:s skatteperiod är en kalendermånad och det lämnar in skattedeklarationen elektroniskt. Förskottsinnehållningen ska deklareras för mars 2017 i deklarationen av skatter på eget initiativ, vilken ska lämnas in till Skatteförvaltningen senast 12.4.2017. Den skatt som ska betalas för mars 2017 ska betalas till Skatteförvaltningen senast 12.4.2017.

Bolag A ska senast 31.1.2018 eller om anmälan lämnas in elektroniskt, senast 3.2.2018 lämna in en årsanmälan om de dividender som det delat ut och som det varit möjligt att lyfta under 2017 samt den förskottsinnehållning som verkställts på dessa.

Exempel 2

Bolag A:s bolagsstämma fattar beslut om dividendutdelning vid en bolagsstämma som hålls 15.12.2016. Bolagsstämmans beslut innehåller inte bestämmelser om tidpunkten för utbetalning av dividenden, och följaktligen kan dividenden lyftas omgående.

Bolag A har uppgifter om alla aktieägare. Bolagets delägare lyfter genast sina dividender, med undantag för delägare B och delägare C som lyfter sina dividender först i januari 2017 respektive april 2017.

Bolag A ska räkna beloppet på förskottsinnehållningen och 15.12.2016 verkställa förskottsinnehållning på hela det dividendbelopp som enligt beslutet ska delas ut. Förskottsinnehållning ska verkställas även på den dividend som ska betalas ut till delägare B och delägare C.

Bolag A:s skatteperiod är en kalendermånad och det lämnar in skattedeklarationen elektroniskt. Förskottsinnehållningen ska deklareras i skattedeklarationen för december 2016, vilken ska lämnas in till Skatteförvaltningen senast 12.1.2017. Den skatt som ska betalas för december 2016 ska betalas till Skatteförvaltningen senast 12.1.2017.

Bolag A ska senast 31.1.2017 eller om anmälan lämnas in elektroniskt, senast 3.2.2017 lämna in en årsanmälan om de dividender som det delat ut och som det varit möjligt att lyfta under 2016 samt den förskottsinnehållning som verkställts på dessa. I denna årsanmälan ska bolaget också deklarera de dividender som ska betalas ut till delägare B och delägare C och den förskottsinnehållning som verkställts på dessa, även om de inte lyft sina dividender ännu under 2016.

Exempel 3

Bolag A:s bolagsstämma fattar beslut om dividendutdelning vid en bolagsstämma som hålls 15.3.2016. Bolagsstämmans beslut innehåller inte bestämmelser om tidpunkten för utbetalning av dividenden, och följaktligen kan dividenden lyftas omgående.

Bolag A har anslutits till värdeandelssystemet. Bolag A har uppgifter om alla aktieägare, förutom B, som inte registrerat sitt aktieinnehav i aktieägarförteckningen.

B registrerar sitt aktieinnehav i värdeandelssystemet 2017, då den dividend som enligt beslutet ska delas ut betalas till henne 15.3.2016.

Bolaget ska deklarera förskottsinnehållningen på dividenderna för alla delägare förutom B i skattedeklarationen för mars 2016 (periodskattedeklaration för 2016) elektroniskt, vilken ska lämnas in senast 12.4.2016. Vad gäller B ska förskottsinnehållningen verkställas och uppgifterna meddelas i deklarationen av skatter på eget initiativ då uppgifterna om mottagaren införts i värdeandelssystemet.

Bolag A ska deklarera den dividend som betalats ut till B och den förskottsinnehållnings som verkställts på denna i årsanmälan för 2017, vilken ska lämnas in till Skatteförvaltningen senast 31.1.2018 eller om anmälan lämnas in elektroniskt, senast 3.2.2018. Dividenden är inkomst under skatteår 2016 för B, eftersom det varit möjligt att lyfta den 2016.

Bolag A ska deklarera de dividender som det betalat ut till andra dividendtagarna än B och den förskottsinnehållning som verkställts på dessa i årsanmälan för 2016, vilken ska lämnas in till Skatteförvaltningen senast 31.1.2017 eller om anmälan lämnas in elektroniskt, senast 3.2.2017.

Exempel 4

Bolag A har beslutat om dividendutdelning 15.12.2013 och det har varit möjligt att lyfta dividenden omgående. Delägare B har tagit ut sin dividend 17.12.2013. Delägare C har tagit ut sin dividend först 31.1.2014. Bolag A är ett annat än ett offentligt noterat bolag.

Det behöver inte verkställas förskottsinnehållning eller lämnas in någon skattedeklaration (periodskattedeklaration) för dividenderna.

Eftersom det i detta fall varit möjligt att lyfta dividenden redan 2013, ska bolaget lämna in årsanmälan enligt tidigare praxis. Bolag A ska deklarera den dividend som betalats ut till B i årsanmälan för 2013, vilken ska lämnas in till Skatteförvaltningen senast 31.1.2014.

Bolag A meddelar den dividend som det betalat ut till C i årsanmälan för 2014, som ska lämnas in senast 31.1.2015.

Dividenden är inkomst under skatteår 2013 för såväl B som C, eftersom det varit möjligt att lyfta den 2013.

ledande skattesakkunnig Tero Määttä

skattesakkunnig Nella Toivonen

Sidan har senast uppdaterats 5.1.2018