Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Fastställande av anskaffningsutgiften i beskattningen för aktier i Valmet Abp och Metso Abp som bildats genom den partiella delningen av Metso Abp

Har getts
7.2.2014
Diarienummer
A20/200/2014
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/201

I denna anvisning behandlas fastställande av anskaffningsutgiften i beskattningen för aktier i Valmet Abp och Metso Abp som bildats genom den partiella delningen av Metso Abp.

Metso Abp (1538032-5) delades den 31 december 2013 i två skilda bolag genom en partiell delning. Vid delningen bildades ett nytt bolag Valmet Abp (2538032-5). Aktierna i båda bolagen har listats på Helsingforsbörsen.

I samband med den partiella delningen av Metso Abp fick bolagets aktieägare aktier i det nya bolaget (Valmet Abp) i förhållande till deras aktieinnehav så att för varje aktie som de ägde i Metso Abp fick de en aktie i det nya Valmet Abp.

Enligt 52 c § 4 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet betraktas som anskaffningsutgift för aktierna i varje övertagande bolag den del av anskaffningsutgiften för det överlåtande bolagets aktier som motsvarar den del av det överlåtande bolagets nettoförmögenhet som överförts till det övertagande bolaget. Om denna fördelningsgrund väsentligt avviker från förhållandet mellan det gängse värdet av aktierna i dessa bolag, används som fördelningsgrund för anskaffningsutgiften förhållandet mellan de gängse värdena av aktierna.

Metso Abp:s nettoförmögenhet har fördelats mellan bolagen så att Valmet Abp har mottagit cirka 56 procent och Metso Abp har behållit cirka 44 % av nettoförmögenheten. Som gängse värde för aktierna i det i delningen bildade nya bolaget och i det överlåtande bolaget ska enligt Skatteförvaltningens syn i första hand betraktas den vägda medelkursen på den första noteringsdagen för dessa aktier och i andra hand den motsvarande medelkursen för de fem första börsdagarna, om man anser att den sistnämnda medelkursen bättre motsvarar det gängse värdet för aktien. Eftersom de vägda medelkurserna för de fem första börsdagarna har varit mycket nära de vägda medelkurser som gällde den första noteringsdagen ska man vid fastställandet av anskaffningsutgiften för aktierna använda den första noteringsdagens vägda medelkurser. Gängse värdet för en aktie i Metso Abp utgör på ovan nämnda grunder 78,80 procent och för en aktie i Valmet Abp 21,20 procent av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en aktie i det överlåtande Metso Abp.

Förhållandet mellan de gängse värdena för aktierna i Metso Abp och Valmet Abp avviker med över 30 procentenheter från förhållandet mellan respektive nettoförmögenhet som överförts till bolagen. Avvikelserna ska enligt Skatteförvaltningens uppfattning betraktas som väsentliga. Således använder man vid uträkningen av anskaffningsutgiften för aktierna förhållandet mellan de gängse värdena på aktierna enligt 52 c § 4 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.

Anskaffningsutgiften för en aktie i Metso Abp utgör på ovan nämnda grunder 78,80 procent av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en aktie i Metso Abp före den partiella delningen.

Anskaffningsutgiften för en aktie i Valmet Abp utgör på ovan nämnda grunder 21,20 procent av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en aktie i Metso Abp före den partiella delningen.

Exempel på uträkning av anskaffningsutgiften för aktien:

Vid utgången av december 2013 ägde den skattskyldige 10 aktier i Metso Abp och anskaffningsutgiften för aktierna hade varit 23 euro per aktie. I samband med den partiella delningen av Metso Abp den 31 december 2013 har den skattskyldige fått 10 aktier i Valmet Abp mot aktierna i Metso Abp. Efter den partiella delningen är anskaffningsutgiften för en aktie i Metso Abp 18,12 euro och anskaffningsutgiften för en aktie i Valmet Abp 4,88 euro.


Jari Salokoski
ledande skattesakkunnig

Aki Arhola
överinspektörSidan har senast uppdaterats 7.2.2014