Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Momsbeskattning av arbetskraftsutbildning

Har getts
12.12.2013
Diarienummer
A182/200/2013
Giltighet
12.12.2013−25.11.2015
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om Skatteförvaltningen (503/2010)

Högsta förvaltningsdomstolen utfärdade 6.9.2013 ett årsboksbeslut HFD:2013:140 i anslutning till momsbeskattningen av arbetskraftspolitisk utbildning (numera arbetskraftsutbildning). Enligt beslutet måste en stiftelse som ordnade sådan yrkesinriktad och momsfri vuxenutbildning som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) betala moms på den arbetskraftspolitiska utbildningen. Stiftelsen ordnade inte ifrågavarande utbildning med stöd av någon lag och fick inte direkt med stöd av lag understöd av statens medel på det sätt som avses i 40 § i mervärdesskattelagen. Den arbetskraftspolitiska utbildningen ägde rum under konkurrensförhållanden.

1 Momsbeskattning av arbetskraftsutbildning

1.1 Arbetskraftsutbildning

Arbetskraftsutbildningen är avsedd för arbetslösa och dem som står under hot för arbetslöshet. Om arbetskraftsutbildning stadgas i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012). Genom arbetskraftsutbildning förbättras de vuxnas yrkesskicklighet, möjligheter att få arbete eller behålla sitt arbete och deras färdigheter att bedriva verksamhet som företagare samt främjas tillgången på yrkeskunnig arbetskraft och uppkomsten av ny företagsverksamhet

Som arbetskraftsutbildning erbjuds utbildning som ger yrkesfärdigheter och integrationsutbildning för invandrare som avses i lagen om främjande av integration (1386/2010). Som arbetskraftsutbildning kan dessutom erbjudas grundläggande utbildning för vuxna, om avsaknaden av lärokursen i grundläggande utbildning hindrar någon från att genomgå yrkesutbildning. Studier som leder till högskoleexamen kan anskaffas som arbetskraftsutbildning för att en enskild person ska kunna slutföra högskolestudier som avbrutits. För dem som har en examen på institutnivå kan anskaffas studier som leder till högskoleexamen inom samma bransch.  Arbetskraftsutbildningen kan också bestå av fortbildnings- eller tilläggsutbildning utan examensinriktning, eller en utbildning som planeras i samarbete med företag, där endast en del av en examen eller en studiehelhet avläggs.

För anskaffningen och genomförandet av arbetskraftsutbildningar svarar närings-, trafik- och miljöcentralen samt arbets- och näringsbyrån. Arbets- och näringsministeriet finansierar arbetskraftsutbildningen. Närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråerna anskaffar utbildningen av utbildningsproducenter. Arbetskraftutbildning erbjuds av bl.a. yrkesanstalter och institut för fritt bildningsarbete som upprätthålls av kommuner och samkommuner, privata utbildningsproducenter samt universitet, sommaruniversitet, fortbildningscentraler vid universitet samt fackhögskolor.

Arbetskraftsutbildningar anskaffas enligt lagen om offentlig upphandling (348/2007) genom konkurrensutsättning eller då lagen det tillåter som direktupphandlingar, d.v.s. utan konkurrensutsättning. I regel anskaffas arbetskraftsutbildningar dock genom anbudsförfarande.  

1.2 Momsbeskattning av utbildningstjänster

Om momsbeskattningen av utbildningstjänster bestäms i 39 och 40 § i mervärdesskattelagen. På försäljningen av utbildningstjänster betalas ingen mervärdesskatt. Med utbildningstjänster avses allmänbildande utbildning och yrkesutbildning, högskoleundervisning samt grundundervisning i konst som ordnas med stöd av lag eller som med stöd av lag understöds med statens medel.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar i sitt avgörande HFD:2013:140 att bestämmelserna om utbildningstjänster i mervärdesskattelagen ska tolkas enligt mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG).

Om utbildningstjänster bestäms i mervärdesskattedirektivets artiklar 132, 133 och 134. Medlemsstaterna ska från skatt undanta undervisning och fostran av barn och ungdomar, skolundervisning, universitetsutbildning, yrkesutbildning och -omskolning. Däremot får sådan verksamhet inte befrias från skatt där det grundläggande syftet med försäljning av utbildningstjänster är att vinna ytterligare intäkter åt organet genom transaktioner som utförs i direkt konkurrens med kommersiella företag som måste betala mervärdesskatt. Inte heller får från skatt befrias sådana transaktioner som inte är absolut nödvändiga för att de undantagna transaktionerna ska kunna utföras.

Enligt regeringens proposition till mervärdesskattelag (RP 88/1993) är utbildning som ordnas för uppnående av de utbildningsmål som samhället vid en viss tidpunkt godkänner undantagna från mervärdesskatt. Momsfri utbildning kan organiseras av staten, kommunen eller ett privat samfund. För att utbildningen ska kunna anses som momsfri bör den antingen vara organiserad med stöd av lag eller få understöd från statens medel med stöd av lag. Avsikten med mervärdesskattelagen är att generellt befria utbildning som grundar sig på lag från skatt. Skatteplikten bestäms inte enligt det ändamål som utbildningen har för den som utbildas. Med tanke på momsfriheten spelar det ingen roll om man utbildas för hobbyverksamhet eller för att avlägga en examen. En del av utbildningar får understöd av statens medel även om ingen lagstiftning förutsätter det. Sådan utbildning som får understöd enligt prövning är momspliktig enligt de allmänna bestämmelserna. Även utbildning som ordnas enligt företagsekonomiska principer är momspliktig.

1.3 Betydelsen av HFD:s avgörande HFD 2013:140

Försäljning av arbetskraftsutbildningar utgör momspliktig försäljning av tjänster. Arbetskraftsutbildningar ordnas inte genom förpliktelse i lag och de får inte understöd av statens medel med stöd av lag så som avses i 40 § i mervärdesskattelagen. Arbetskraftsutbildningar erbjuds enligt företagsekonomiska principer och i konkurrenssituation.

Det spelar ingen roll om utbildningen erbjuds av ett vuxenutbildningsinstitut, ett universitet, en yrkeshögskola eller någon annan.

2 Ikraftträdande

Denna anvisning träder i kraft 1.1.2014. Momsplikten för arbetskraftsutbildningar gäller också avtal om utbildningstjänster som slutits före 1.1.2014 till den del som utbildningen äger rum 1.1.2014 eller senare.

Päivi Taipalus
ledande skattesakkunnig

Jarmo Taskinen
skattesakkunnigSidan har senast uppdaterats 13.12.2013