Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Diskretionär kapitalförvaltning i momsbeskattningen

Har getts
14.11.2012
Diarienummer
A93/200/2012
Giltighet
Fr.o.m. 1.5.2013
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om Skatteförvaltningen

1 Eu-domstolens dom i mål c-44/11 (Deutsche Bank AG)

Beskattningspraxis angående diskretionär kapitalförvaltning ändras i momsbeskattningen till följd av eu-domstolens (eud) dom i mål c-44/11 (deutsche bank ag). I fortsättningen ska det betalas moms på försäljningen av diskretionär kapitalförvaltning.

1.1 Diskretionär kapitalförvaltning

Med diskretionär kapitalförvaltning avses att en kapitalförvaltare förvaltar kundens placeringstillgångar i kundens namn och för kundens räkning. Uppdragstagaren, dvs. Kapitalförvaltaren, och kunden ingår ett avtal där kunden ger förvaltaren mandat att fatta placeringsbeslut. Förvaltaren följer upp marknaden och ger självständigt de nödvändiga köp- och försäljningsuppdrag enligt egen bedömning. Förvaltarens arvode bestäms vanligtvis enligt avkastningen eller värdet på placeringstillgångarna.

1.2 Domen och dess motivering

Eud ansåg i sitt dom i mål c-44/11 (deutsche bank ag) av 19.7.2012 att diskretionär kapitalförvaltning består av två olika tjänster. Å ena sidan är det fråga om analys och kontroll av kundens placeringstillgångar och å andra sidan är det fråga om givandet av köp- och försäljningsuppdrag. Enligt domen är dessa två tjänster sinsemellan likvärdiga och de har ett så nära samband med varandra att diskretionär kapitalförvaltning ska betraktas som en enda kombinationstjänst. Eftersom denna kombinationstjänst inkluderar utöver köp- och försäljningsuppdrag även analys och kontroll av placeringstillgångarna, kan tjänsten inte betraktas som sådana transaktioner rörande aktier som avses i artikel 135.1 f i mervärdesskattedirektivet (2006/112/eg). I domen konstateras ytterligare att diskretionär kapitalförvaltning inte heller kan betraktas som sådan förvaltning av investeringsfonder som avses i artikel 135.1 g i mervärdesskattedirektivet. Härav följer att diskretionär kapitalförvaltning ska betraktas som momspliktig tjänst.

1.3 Konsekvenser av domen

Före eud:s dom bestämdes momsbeskattningen av diskretionär kapitalförvaltning i beskattningspraxis enligt högsta förvaltningsdomstolens beslut hfd 31.3.1999 l. 686. I beslutet ansåg högsta förvaltningsdomstolen att diskretionär kapitalförvaltning bildade en enda kombinationstjänst som skulle betraktas som sådan handel med värdepapper som avses i 42 § 1 mom. 6 punkten i mervärdesskattelagen (momsl). Det var i försäljningen av diskretionär kapitalförvaltning alltså fråga om försäljningen av finansiella tjänster. Det skulle inte betalas någon moms på de arvoden som förvaltaren fick.

Artikel 135.1 f i mervärdesskattedirektivet motsvaras av 42 § 1 mom. 6 punkten i mervärdesskattelagen. Eftersom diskretionär kapitalförvaltningen enligt eud:s dom c-44/11 (deutsche bank ag) inte kan betraktas som sådan transaktion rörande aktier som avses i artikel 135.1 f i mervärdesskattedirektivet, kan det inte heller betraktas som sådan handel med värdepapper som avses i 42 § 1 mom. 6 punkten i momsl.

Efter eud:s dom ska diskretionär kapitalförvaltningen betraktas som momspliktig tjänst. Med kapitalförvaltarens arvode avses den ersättning som utgår på tillhandahållandet av diskretionär kapitalförvaltning. Det ska betalas moms på förvaltarens arvode om köparen är en privatperson eller någon annan än en aktör med näringsidkarens status. Om arvodet debiteras av en näringsidkare, ska det betalas moms på arvodet om köparen har ett fast diftställe eller sin hemort i finland. Om köparen har näringsidkarens status och köparens fasta driftställe dit tjänsten överlåts finns i ett annat eu-land eller utanför eu, är försäljningslandet för den diskretionära kapitalförvaltningen inte finland. Det ska då inte betalas någon moms i finland på förvaltarens arvode.

Ytterligare information om bestämmelserna om försäljningsland finns i skatteförvaltningens anvisning ”Momsbeskattningen av tjänster vid utrikeshandel fr.o.m. 1.1.2010”.

Momsen på sådana anskaffningar som hänför sig till försäljningen av diskretionär kapitalförvaltning är avdragbar om villkoren för avdragsrätten uppfylls.

2 Tillämpning

Skatteförvaltningen kommer att tillämpa den ändrade tolkningen på sådan diskretionär kapitalförvaltning som tillhandahålls 1.5.2013 eller därefter.

I tjänster där försäljningen pågår kontinuerligt bestäms vederlaget på grundval av tid, varvid skyldigheten att betala moms uppkommer vid utgången av redovisningsperioden (momsl 15 § 2 mom.). Diskretionär kapitalförvaltning utgör inte en tjänst där försäljning pågår kontinuerligt.

På prestationer som ska betraktas som förskottsbetalning (momsl 15 § 1 mom. 2 punkten) ska man tillämpa den tolkning som är gällande vid den tidpunkt då förskottsbetalningen inflyter.

Exempel:

1. Diskretionär kapitalförvaltning faktureras en gång i halvåret efter faktureringsperiodens utgång. Den första faktureringsperioden är 1.1–30.6.2013. Den ändrade tolkningen ska tillämpas på sådan diskretionär kapitalförvaltning som tillhandahållits under 1.5–30.6.2013. Sådan diskretionär kapitalförvaltning som tillhandahållits under 1.1–30.4.2013 är momsfri. Arvodena under den andra faktureringsperioden 1.7–31.12.2013 är momspliktiga

2. Diskretionär kapitalförvaltning faktureras en gång i kvartalet i efterhand för januari-mars, april-juni, juli-september och oktober-december 2013. Arvodena för sådan diskretionär kapitalförvaltning som tillhandahållits i januari-mars 2013 och i april 2013 är momsfria. Diskretionär kapitalförvaltning som tillhandahållits i maj-december 2013 är momspliktiga.

Päivi Taipalus Ledande skattesakkunnig

Kati Tamminen Överinspektör

Sidan har senast uppdaterats 14.11.2012