Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Återköp av TeliaSonera Abs aktier 2011 - anvisning till personkunderna

Har getts
5.3.2012
Diarienummer
A10/200/2012
Giltighet
Tillsvidare
Bemyndigande
2 § 2 mom i lagen om Skatteförvaltningen

TeliaSonera AB gjorde på våren 2011 till sina aktieägare ett riktat erbjudande om återköp av sina egna aktier. Aktieägarna tilldelades säljrätter med vilka de fick sälja en del av sina aktier till TeliaSonera AB för ett pris som var högre än aktiens börskurs. Om aktieägaren inte ville sälja sina aktier kunde han sälja säljrätter som sådana.

Försäljning av aktier och säljrätter beskattas enligt bestämmelser för beskattning av överlåtelsevinst.  

För försäljning av säljrätter har uppkommit överlåtelsevinst eftersom säljrätter har ingen anskaffningsutgift. Överlåtelsevinsten beräknas så att från säljrätternas försäljningspris avdras ett belopp enligt sk. presumtiv anskaffningsutgift. Den presumtiva anskaffningsutgiften är 40 procent av säljrättens försäljningspris om säljrätten hade erhållits på basis av en aktie som hade ägts i minst 10 års tid. Den presumtiva anskaffningsutgiften är 20 procent av säljrättens försäljningspris om säljrätten hade erhållits på basis av en aktie som hade ägts i under 10 års tid.

Du ska utreda de uppgifter om säljrätternas anskaffningsutgift och anskaffningstid som fattas i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Deklarera dem i tjänsten Skattedeklaration på nätet eller på skatteblanketter. Anteckna 0 (noll) som anskaffningsutgift för säljrätter. Som anskaffningstid för säljrätter ska du anteckna anskaffningstiden för de aktier på basis av vilka du hade fått säljrätterna. Om du inte känner till den exakta anskaffningstiden av aktierna, uppge ett uppskattat anskaffningsdatum. Dessa uppgifter behövs för att reda upp om du hade förvärvat aktierna senare än 10 år före försäljning av säljrätterna eller tidigare.

För försäljning av aktierna har uppkommit en överlåtelsevinst eller -förlust. Du ska också deklarera vinsten och förlusten i tjänsten Skattedeklaration på nätet eller på skatteblanketter. Vinsten eller förlusten beräknas genom att från aktiens försäljningspris dras av aktiens anskaffningsutgift som normalt består av aktiens inköpspris jämte kostnader. Vinsten beräknas dock genom att från försäljningpris dras av beloppet enligt sk. presumtiv anskaffningsutgift om det är större än aktiens verkliga anskaffningsutgift. Den presumtiva anskaffningsutgiften är 40 procent av aktiens försäljningspris om aktien hade ägts i minst 10 års tid. Den presumtiva anskaffningsutgiften är 20 procent av aktiens försäljningspris om aktien hade ägts i under 10 års tid.   

Det nuvarande bolaget TeliaSonera AB har uppkommit då svenskt Telia AB och finskt Sonera Abp gick ihop år 2002. Om du hade mottagit aktierna i TeliaSonera AB i samband med sammanslagningen av bolagen på basis av dina aktier i Sonera Abp anses aktierna ha förvärvats på samma tidpunkt som tidigare aktierna i Sonera Abp hade förvärvats och aktiernas anskaffningsutgift beräknas med hänsyn till anskaffningsutgift för dessa tidigare aktier i Sonera Abp.   

Överlåtelsevinst av aktierna och säljrätterna är för en personkund inte skattepliktig inkomst om han sålt under år 2011 egendom för högst 1 000 euro sammanlagt. Överlåtelseförlust av försäljning av aktier är inte avdragbar om en personkund har sålt under år 2011 egendom för 1 000 euro sammanlagt och anskaffningsutgifterna för den sålda egendomen är högst 1 000 euro sammanlagt. Då man beräknar ovanstående maximibelopp om 1 000 euro beaktar man inte överlåtelser av sedvanligt bohag eller annan motsvarande egendom avsedd för personligt bruk och inte heller sådana egendomsöverlåtelser som särskilt har befriats från skatt (t.ex. skattefri överlåtelse av egen bostad).

För försäljningpris av aktier som sålts på basis av återköpserbjudande har i Sverige uppburits en källskatt på 15 procent. Källskatten gottgörs för i den finska beskattningen till den del det har uppkommit vinst av försäljningen och skatt påförs för vinsten. Du har eventuellt rätt att i Sverige få återbäring för den källskatt som där har uppburits för mycket. Du ska ansöka om återbäring för skatt hos det svenska Skatteverket.

Det har inte uppburits källskatt för försäljning av säljrätter i Sverige.

Nedan redogörs närmare för beskattning av TeliaSonera ABs återköpserbjudande.

Ledande skattesakkunnig Tero Määttä

Ledande jurist Matti Merisalo    

Återköpserbjudande

TeliaSonera AB gjorde på våren 2011 ett riktat erbjudande om återköp av sina egna aktier. Enligt erbjudandet hade TeliaSonera Abs aktieägare möjlighet att sälja av sina aktier till TeliaSonera AB till ett pris som översteg aktiens börskurs.

Erbjudandet genomfördes så att envar aktieägare erhöll en säljrätt per en aktie i TeliaSonera AB. Med 28 säljrätter fick aktieägaren sälja till TeliaSonera AB en aktie för 62 Svenska kronor (ca 7,09 euro).

Alternativt kunde man sälja säljrätterna eller en del av dem vidare som sådana utan att använda säljrätterna till försäljning av aktierna. Säljrätterna kunde säljas genom huvudarrangören av återköpserbjudande i s.k. kommissionsfri försäljning eller på fondbörsen. Säljrätterna var under en viss tid föremål för handel t.ex. på Helsingfors fondbörs.

Exempel 1. A hade 155 aktier i TeliaSonera AB. På grund av dem fick A 155 säljrätter. Med 155 säljrätter hade A rätt att sälja till TeliaSonera AB högst 5 aktier (155:28 = 5,53 = > 5). 15 överskjutande säljrätter kunde A sälja som sådana vidare. A kunde även sälja flera säljrätter utan att använda dem till försäljning av aktier. A kunde även köpa mera säljrätter på börsen för att kunna sälja flera aktier till TeliaSonera AB.

Om en aktieägare inte använde sina säljrätter för försäljning av aktier eller begärde försäljning av säljrätter, säljrätter änvändes automatiskt så att huvudarrangören köpte av TeliaSoneras aktier på börsen och sålde dessa aktier till TeliaSonera AB på basis av säljrätterna. Beloppet som återstod av försäljningspriset efter avdrag för inköpspriset och behandlingskostnader tilldelades till vederbörande aktieägare.

Förfarandet tillämpades inte om aktieägaren särkskilt hade förbjudit användning av sina säljrätter. I dessa fall förföll säljrättarna som värdelösa.    

Inkomstbeskattningen

Centralskattenämnden har tagit ställning till vissa inkomstskattefrågor kring försäljning av aktier och säljrätter på basis av ett I huvudsak motsvarande återköpserbjudande i sitt förhandsavgörande 7/2005 (lagakraftvunnet). I det följande behandlas beskattningsfrågor med anknytning till TeliaSonera Abs återköpserbjudande med beaktande av centralskattenämndens avgörande samt allmänna regler om beskattning av överlåtelsevinster.

Försäljning av aktie på grund av återköpserbjudande

På försäljning av aktie till TeliaSonera AB på grund av återköpserbjudande tillämpas stadgandena om beskattning av överlåtelsevinst. Försäljningen kan ha bragt en överlåtelsevinst eller en överlåtelseförlust. Vinsten eller förlusten räknas ut på normalt sätt genom att avdraga aktiens anskaffningsutgift från aktiens försäljningspris (erhållet återköpspris). Om säljrätten har använts till försäljning av aktier anses säljrätten inte har blivit överlåten separat. Till säljrätten hänförs då ingen del av återköpspriset utan hela återköpspriset anses ha erhållits av aktieöverlåtelse.

Svenskt bolag Telia AB och finskt bolag Sonera Abp gick ihop år 2002. Aktierna i Sonera Abp byttes då om till aktier i TeliaSonera AB. Anskaffningsutgiften för aktierna i Sonera Abp fördelades då på de aktier i TeliaSonera AB som erhållits vid aktiebytet. Anskaffningstiden för de aktier i TeliaSonera AB som erhållits vid aktiebyte är densamma som var anskaffningstiden för tidigare Sonera Abp-aktier.

Exempel 2. A köpte 100 aktier i Sonera Abp 14.11.2000 för 20,50 euro / aktie. Inköpspriset var alltså sammanlagt 2 050 euro. Vid sammanslagning av Telia AB och Sonera Abp år 2002 fick A för en aktie i Sonera Abp 1,51440 aktier i TeliaSonera AB. För sina 100 aktier i Sonera Abp fick A 151 aktier i TeliaSonera AB. Anskaffningsutgift för envar aktie i TeliaSonera AB blev 13,58 euro (2 050 / 151). Anskaffningstid för envar aktie i TeliaSonera AB räknas från 14.11.2000.

(I exemplet har inte beaktats eventuella kostnader för börshandel.)

Försäljning av aktie som har skett på basis av återköpserbjudandet har i allmänhet inte åsamkat kostnader för försäljaren. Om säljrätterna har erhållits från TeliaSonera gratis på grund av aktieägandet har säljrätterna ingen anskaffningskostnad. Om säljrätterna har förvärvats på annat sätt och de har använts till aktieförsäljning skall deras anskaffningspris läggas till aktiens anskaffningspris.

Exempel 3. A hade 155 aktier i TeliaSonera AB. Dessa aktier hade A köpt år 2004 för 3,30 euro / aktie. På grund av dem fick A 155 säljrätter gratis. Med 155 säljrätter hade A rätt att sälja till TeliaSonera AB högst 5 aktier (5 x 28 = 140). För att kunna sälja inalles 6 aktier köpte A på börsen ytterligare 13 säljrätter för 0,04 euro / säljrätt.

A sålde 6 aktier till TeliaSonera för 7,09 euro / aktie. Överlåtelsevinsten räknas ut genom att avdraga från överlåtelsepriset 42,54 euro (6 * 7,09) aktiernas anskaffningsutgift 19,80 euro (6 * 3,30) och anskaffningsutgift på 13 säljrätter 0,52 euro (13 * 0,04). Överlåtelsevinsten är 22,22 euro.

(I exemplet har inte beaktats eventuella kostnader för börshandel.)

Försäljning av säljrätt

Även vederlaget som man fått vid separat överlåtelse av säljrätten beskattas enligt stadgandena om beskattning av överlåtelsevinst. Om säljrätten har erhållits av TeliaSonera AB gratis på grund av aktieägandet har den ingen anskaffningsutgift. Enligt centralskattenämndens beslut fördelas på säljrätten ingen del av anskaffningsutgiften för den aktie på grund av vilken säljrätten har erhållits.

När man räknar ut överlåtelsevinsten drar man av från överlåtelsepriset en presumtiv anskaffningsutgift. Den presumtiva anskaffningsutgiften är 40 procent av säljrättens försäljningspris om säljrätten hade erhållits på basis av en aktie som hade ägts i minst 10 års tid. Den presumtiva anskaffningsutgiften är 20 procent av säljrättens försäljningspris om säljrätten hade erhållits på basis av en aktie som hade ägts i under 10 års tid.

Det svenska Telia AB och det finska Sonera Abp gick ihop år 2002 varvid aktierna i Sonera Abp byttes om till aktier i TeliaSonera AB. Om aktierna i TeliaSonera AB har erhållits vid aktiebyte på basis av aktier i Sonera Abp anses dem har förvärvats vid samma tidpunkt då tidigare aktier i Sonera Abp hade förvärvats. 

Exempel 4. A köpte 100 aktier i Sonera Abp 14.11.2000. Vid sammanslagning av Telia AB och Sonera Abp år 2002 fick A 1,51440 aktier i TeliaSonera AB för envar aktie i Sonera Oyj. För sina 100 aktier i Sonera Abp fick A 151 aktier i TeliaSonera AB. Anskaffningstid för envar aktie i TeliaSonera AB räknas från 14.11.2000.

A fick 151 säljrätter på basis av sina 151 aktier i TeliaSonera AB. Han sålde alla sina säljrätter i kommissionsfri försäljning. Försäljningspriset i kommissionsfri försäljning var 0,4122 svenska kronor eller för 151 säljrätter sammanlagt 62,24 kronor morsvarande ca 6,89 euro (beräknat enligt medelkurs av 14.4.2011).

Anskaffningsutgift för säljrätterna är noll euro. Säljrätternas anskaffningstid räknas från 14.11.2000. Överlåtelsevinsten räknas genom att från säljrätternas försäljningspris dras av som presumtiv anskaffningsutgift 40 procent av säljrätternas försäljningspris: 6,89 euro - (6,89 x 0,40 =) 2,76 = 4,13 euro.

Om säljrätten har förvärvats på annat sätt än på basis av gammalt aktieinnehav räknas överlåtelsevinsten genom att från försäljningspriset avdraga inköpspriset eller annat anskaffningspris för säljrätterna.

Förfall av säljrätt

Om en aktieägare särskilt förbjudit användning av sina säljrätter förföll de som värdelösa. Säljrätten som har erhållits på grund av aktieägandet har ingen anskaffningsutgift. Förfall av säljrätten har då inte kunnat bringa en överlåtelseförlust.

Smärre överlåtelser

Vinst av egendomsöverlåtelse är skattepliktig kapitalinkomst. Vinster av små överlåtelser är dock skattefria och förluster av små överlåtelser oavdragsgilla (inkomstskattelagen 48 § 6 moment och 50 § 2 moment).

Vinsten av återköp av aktier i TeliaSonera AB eller överlåtelse av säljrätter är inte skattepliktig inkomst för fysiska personer eller inhemska dödsbon om sammanlagda överlåtelsepriser på aktier, säljrätter och övrig under år 2011 överlåten egendom är högst 1 000 euro. På motsvarande sätt är överlåtelseförlusten inte avdragsgill om de sammanlagda överlåtelsepriserna på under år 2011 överlåten egendom är högst 1 000 euro och anskaffningspriserna på under skatteåret överlåten egendom är högst 1 000 euro.

När man räknar ut överlåtelsepriserna och anskaffningsutgifterna beaktar man inte sådana egendomsöverlåtelser som särskilt har befriats från skatt (t.ex. skattefri överlåtelse av egen bostad) och inte heller överlåtelser av sedvanligt bohag eller annan motsvarande egendom avsedd för personligt bruk.

Avräkning av i Sverige betald skatt

I samband med återköp av aktie har av återköpspriset innehållits en skatt på 15 procent i Sverige (kupongskatt). Skatten har uttagits på återköpsprisets hela belopp (återköpspriset * 15 procent). Den svenska skatten är inte slutlig. Den skatteskyldige har rätt att ansöka om att Skatteverket i Sverige återbetalar skatten delvis eller helt (kupongskattelagen (1970:624) 27 §). Den slutliga skatten i Sverige är 15 procent på skillnaden mellan återköpspriset och anskaffningspriset och varierar alltså beroende på anskaffningsutgiften i enskilda fall.

Till den skattskyldige återbetalas skillnaden mellan den innehållna skatten och den slutliga skatten. Om anskaffningspriset för den återköpta aktien är större eller lika stor som återköpspriset återbetalas skatten helt. Den innehållna skatten, alltså 15 procent av hela återköpspriset, är aldrig det riktiga slutliga beloppet av skatt eftersom vid uträkning av den slutliga skatten den skattskyldige har i varje fall rätt att som anskaffningspris avdraga 20 procent av överlåtelsepriset (se punkt 3, Hur söker man om återbetalning av skatt i Sverige).

Skatten som man betalt på återköpspriset i Sverige avräknas i Finland i enlighet med det Nordiska skatteavtalet och lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning. Skatten avräknas genom av avdraga dess belopp från den skatt som i Finland skall betalas på samma inkomst. Avräkningen får inte överstiga beloppet av de skatter som skall betalas i Finland på kapitalinkomst som förvärvats i Sverige och andra främmande stater (lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning 4 §).

En förutsättning för avräkning är att den skattskyldige företer utredningen om främmande statens skattens belopp, grund och betalning av skatten. Om förutsättningar för medgivande av avräkning annars föreligger, men den skattskyldige inte förmår lägga fram samtliga utredningar, kan avräkning medges till ett skäligt belopp (lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning 8 §).

Finlands Skatteförvaltning har inga exakta uppgifter om det slutliga skattebeloppet på återköpspriset som enskilda skattskyldiga skall betala i Sverige. Har den skattskyldige inte i sin skattedeklaration företett utredning om sin slutliga skatt i Sverige skall som skatt avräknas 15 procent av den överlåtelsevinst som uträknas i Finland av återköp av aktier i TeliaSonera AB (15 % * överlåtelsevinst).

Exempel 5. A hade sålt 100 aktier till TeliaSonera AB på basis av återköpserbjudande. Återköpspriset var 7,09 euro / aktie eller sammanlagt 709 euro. För återköpspriset har i Sverige uppburits 106,35 euro i skatt (709 x 15 %).

A hade skaffat aktier genom köp. Inköpspriset hade varit 3,30 euro / aktie eller sammanlagt 330 euro. Därtill hade A haft inköpskostnader om 17,82 euro. Anskaffningsutgift för aktierna var alltså sammanlagt 347,82 euroa.

Överlåtelsevinsten av återköpta aktier är 361,18 euro (709 ./. 347,82). Underlaget för avräkning av svensk skatt är 54,18 euro (361,18 x 15 %).

Om den svenska skatten ändras ska den skattskyldige meddela Skatteförvaltningen härom.

Om ingen vinst uppkommit vid återköp av aktier, finns det ingen svensk skatt som avräknas. Den svenska skatten avräknas ej heller om vinsten av återköp av aktier är skattefri i Finland på grund av bestämmelser om skattefrihet för smärre överlåtelser (se ovan punkt 1.2.4).

På försäljningspris av säljrätten har ingen skatt innehållits i Sverige.

Deklarering av överlåtelsevinst och -förlust

På skattedeklarationen har förtryckts uppgifterna om försäljningar av aktierna och säljrätterna som Skatteförvaltningen har mottagit av bankerna och aktieförvararna. Den skattskyldige ska utreda de uppgifterna om aktiernas och säljrätternas anskaffningsutgift och anskaffningstid som saknas och deklarera dem på tjänsten Skattedeklaration på nätet eller på skatteblaketterna.  

På tjänsten Skattedeklaration på nätet

På tjänsten Skattedeklaration på nätet ska respektive försäljningsspecifikation kompletteras med de anskaffningsuppgifter om aktierna och säljrätterna som saknas. Som anskaffningsutgift för säljrätterna ska tecknas 0 (noll) och som anskaffningstidpunkt anskaffningstidpunkt för de aktier på basis av vilka säljrätten har erhållits.

Om det inte alls finns någon förtryckt uppgift om försäljning av aktier eller säljrätter ska man lämna uppgifter om försäljning och anskaffning med en ny specifikation.

Uppge den avdragbara svenska skatten i tilläggsuppgifter för specifikationen över aktieförsäljning.

På skatteblanketten

Den skattskyldige skall anteckna vinsten eller förlusten som uppkommit vid återköp av aktier eller försäljning av säljrätter på den förhandsifyllda skattedeklarationen, som skall returneras till skatteförvaltningen. Visten och förlusten deklareras på följande sätt:

  • vinsten som uppkommit vid återköp av aktie antecknas i punkt 4.3. (överlåtelsevinster av värdepapper);
  • skatten som betalats i Sverige på återköpspriset uppges i skattedeklarationens punkt 16 (tilläggsuppgifter);
  • överlåtelseförlusten som uppkommit vid återköp av aktier antecknas i punkt 4.4. (överlåtelseförluster av värdepapper);
  • vinsten som uppkommit vid överlåtelse av säljrätter antecknas i punkt 4.3. (överlåtelsevinster av värdepapper)
  • förlusten som uppkommit överlåtelse av säljrätter antecknas i punkt 4.4. (överlåtelseförsluster av värdepapper); en förlust kan ha uppkommit om man köpt säljrätter på börsen och sålt dem vidare.

Om överlåtelsevinst och -förluster skall även fyllas i blankett 9 A, som skall returneras till Skatteförvaltningen som bilaga till skattedeklarationen.

Hur ansöker man om återbetalning av skatt i Sverige

För att få återbetalt den skatt som innehållits för mycket i Sverige skall den skattskyldige lämna in en skriftlig ansökan till Skatteverket i Sverige. Ansökan skall skickas till adressen:

Skatteverket, SE-116 81 Stockholm, Sverige

Om återbetalning kan ansökas med det svenska Skatteverkets blankett ”Ansökan om återbetalning av svensk skatt på utdelning/Claim for repayment of Swedish tax on dividends", SKV 3740.

Blanketten fås på svenska skatteförvaltningens Internet-sidor www.skatteverket.se

I ansökan skall den skattskyldige förete med verifikationer styrkt utredning om följande omständigheter beträffande de aktier som TeliaSonera AB återköpt:

  • anskaffningspris
  • försäljningspris och
  • den skatt på återköpspris som innehållits i Sverige.

Kopior av verifikationer duger.

Vid uträkning av det belopp som återbetalas bestäms aktiernas anskaffningsutgift i enlighet med de regler som gäller i Sverige. Till skillnad från Finland skall det märkas att I Sverige räknas anskaffningsutgiften för aktierna enligt genomsnittsmetoden. Om den skattskyldige har skaffat aktier vid olika tidpunkter och till olika pris skall det räknas ett genomsnittligt anskaffningspris per aktie för de aktier som den skattskyldige ägde vid återköpstillfället. Om aktierna hade erhållits i gåva eller arv är skattskyldiges anskaffningskostnad lika med gåvogivarens eller arvlåtarens anskaffningskostnad.

Alternativt kan man avdraga som anskaffningskostnad 20 procent av återköpspriset (schablonregel).

Ansökan om återbetalning skall inlämnas inom fem år räknad från utgånget av det kalenderår under vilket återköp av aktie har ägt rum (kupongskattelagen 27 §). Ansökan skall alltså lämnas in senast den 31.12.2016.


Sidan har senast uppdaterats 6.3.2012