Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Förlust av värdet på Elcoteq SE:s aktier samt debentur- och hybridlån vid beskattningen enligt inkomstskattelagen

Har getts
22.11.2016
Diarienummer
A173/200/2016
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
A1/200/2013

Den tidigare anvisningen, som endast gällde förlust av värdet på Elcoteq SE:s aktier, har uppdaterats genom ett tillägg av ett avsnitt om förlust av värdet på debentur- och hybridlånen.

1 Förlust av värdet på aktierna

Skatteförvaltningen har 15.11.2012 från Elcoteq SE:s konkursförvaltare fått en redogörelse enligt vilken aktieägarna sannolikt inte kommer att få någon utdelning under det fortfarande pågående konkursförfarandet. Skatteförvaltningen anser därför att förlusten av värdet på Elcoteq SE:s aktier vid beskattningen för skatteåret 2012 kan dras av som sådan överlåtelseförlust som avses i 50 § i inkomstskattelagen. Det är inte möjligt att kräva avdrag för värdeminskningen i beskattning som verkställs för de påföljande skatteåren.

Om något avdrag inte gjorts vid beskattningen för skatteåret 2012 kan den skattskyldige i efterhand begära omprövning av beskattningen för skatteåret 2012 och yrka på avdrag för skatteåret 2012. Omprövning ska då begäras senast 31.12.2018.

Om den skattskyldige inte under skatteåret 2012 har sådana överlåtelsevinster från vilka överlåtelseförlusten helt eller delvis kan dras av, fastställs den icke-avdragna värdeförlusten såsom överlåtelseförlust. Den fastställda överlåtelseförlusten dras av från vinst från överlåtelse av egendom allteftersom vinst uppstår.

Om det dock senare betalas utdelning ur konkursboet till aktieägarna, ska aktieägarna deklarera den erhållna utdelningen som kapitalinkomst i sin skattedeklaration för det år då utdelningen betalas.

2 Förlust av värdet på debentur- och hybridlånen

Förlusten av värdet på Elcoteq SE:s debentur- och hybridlån är ännu inte slutlig eftersom konkursförfarandet fortfarande pågår. När handel bedrivs med debentur- och hybridlån utanför börsen ska låneöverlåtelserna och rätten till avdrag av de förluster som uppkommer vid överlåtelserna bedömas från fall till fall utifrån följande omständigheter:

1. Om det inte finns någon intressegemenskap mellan säljaren och köparen och om köpet inte är förknippat med återköp av lån, kan man fastställa en överlåtelseförlust.
2. Om det finns en intressegemenskap mellan säljaren och köparen eller om köpet är förknippat med återköp av lån, kan man låta bli att fastställa en överlåtelseförlust.

På vilka grunder man kan låta bli att fastställa en överlåtelseförlust behandlas mer ingående i Skatteförvaltningens anvisning Tillämpning av bestämmelsen om kringgående av skatt (avsnitt 3.5).

ledande skattesakkunnig Tero Määttä
överinspektör Petri Manninen

Sidan har senast uppdaterats 23.11.2016