Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Förlust av värdet på Elcoteq SE:s aktier vid beskattningen enligt inkomstskattelagen

Har getts
11.1.2013
Diarienummer
A1/200/2013
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om Skatteförvaltningen
Ersätter anvisningen
A122/200/2012

Ordalydelsen i den tidigare anvisningen har preciserats.

Skatteförvaltningen har 15.11.2012 fått ett meddelande från Elcoteq SE:s konkursförvaltare att aktieägarna sannolikt inte kommer att få någon utdelning under det ännu pågående konkursförfarandet. Skatteförvaltningen anser därför att förlusten av värdet på Elcoteq SE:s aktier vid beskattningen för 2012 kan dras av som sådan överlåtelseförlust som avses i 50 § i inkomstskattelagen. Man kan inte yrka avdrag av värdeförluster vid sådan beskattning som verkställs först för senare skatteår. Om något avdrag inte gjorts vid beskattningen för skatteåret 2012 kan den skattskyldige framställa ett rättelseyrkande och begära att avdrag ska göras senare för skatteåret 2012. Ett sådant rättelseyrkande ska framställas senast 31.12.2018.

Om den skattskyldige inte under skatteåret 2012 har sådana överlåtelsevinster från vilka överlåtelseförlusten helt eller delvis kan dras av, fastställs den icke-avdragna värdeförlusten såsom överlåtelseförlust. Den fastställda överlåtelseförlusten dras av från vinst från överlåtelse av egendom allteftersom vinst uppstår.   

Om konkursboet senare beslutar att betala utdelning till aktieägarna ska aktieägarna deklarera den erhållna utdelningen som kapitalinkomst i sin skattedeklaration för det år då utdelningen betalas.

 

Ledande skattesakkunnig Tero Määttä

Överinspektör Petri Manninen

 Sidan har senast uppdaterats 14.1.2013