Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Förlust av värdet på Elcoteq SE:s aktier vid beskattningen enligt inkomstskattelagen

Har getts
23.4.2012
Diarienummer
A17/200/2012
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om Skatteförvaltningen

Vid beskattningen enligt inkomstskattelagen (30.12.1992/1535, ISkL) jämställs slutlig förlust av värdet på en aktie med överlåtelseförlust, som kan dras av från överlåtelsevinst som erhållits under samma och de fem följande åren (ISkL 50 §). Överlåtelseförluster får dras av endast från överlåtelsevinster.

Överlåtelseförlusten anses uppstå under det skatteår då värdet på aktien kan anses ha gått slutligt förlorat. I rättspraxis har man i Centralskattenämndens avgörande 1996/111 ansett att värdet på en aktie gått slutligt förlorat senast när sysslomännen i konkursboet har gett slutredovisningen vid borgenärssammanträdet. I högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD:2011:55 jämställdes förlusten av värdet på ett icke noterat bolags aktie med överlåtelseförlust under det år då aktiebolaget hade försatts i konkurs. I det sistnämnda fallet hade bolagets aktiekapital gått förlorat år 2003, intäkterna enligt bokslutet 2003 bestod av efterskänkta skulder och bolaget inte haft någon verksamhet efter året 2003. Enligt berättelsen från särskild granskning borde bolaget ha försatts i konkurs år 2003. Bolaget hade försatts i konkurs år 2005 och konkursboets förslag till utdelningsförteckning hade blivit upprättad samma år. Slutredovisningen i konkursboet gavs 2007. Vid konkursförfarandet hade de borgenärer som inte hade säkerhet för sin fordran fått endast 2,5 procents utdelning på sina fordringar.

Handeln med det börsnoterade bolaget Elcoteq SE:s aktie avbröts på NASDAQ OMX Helsinki Ab 6.10.2011. Bolaget försattes i konkurs 7.10.2011 i Luxemburg. Värdet på Elcoteq SE:s aktie har gått slutligt förlorat vid beskattningen enligt inkomstskattelagen när:

  • konkursförvaltaren meddelar att borgenärerna inte kommer att få någon utdelning av de medel som ingår i konkursboet, eller
  • slutredovisningen i konkursboet görs.

Den eventuella utdelningen tas i beaktande då förlusten av värdet på aktien räknas ut.

Enligt Skatteförvaltningens uppgifter har konkursförvaltaren för Elcoteq SE ännu inte meddelat att borgenärerna inte kommer att få någon utdelning av de medel som ingår i konkursboet. Inte heller har det gjorts någon slutredovisning i konkursboet än. Enligt Skatteförvaltningens uppfattning kan Elcoteq SE:s situation inte jämföras med de speciella omständigheterna i avgörandet HFD 2011:55. Värdet på Elcoteq SE:s aktie har således ännu inte gått slutligt förlorat och förlusten på värdet av aktien får således inte dras av vid beskattningen för skatteåret 2011 enligt inkomstskattelagen.

Då A-aktien av Skop Abp, som hade försatts i likvidation, en gång i tiden avlägsnades från börslistan, gav Skatteförvaltningen en särskild anvisning Dnr 493/32/2004, 4.3.2004. I listningskommitténs beslut hade det då konstaterats bl.a. att det till aktien inte hänförs någon utdelning då bolaget upplöses och att den inte har något substansvärde. I det här fallet var det alltså säkert att aktieägarna inte kom att få någon utdelning mot sina aktier då likvidationen upphörde. Enligt helhetsbedömning är Elcoteq SE:s situation alltså annorlunda än den exceptionella situationen då Skop Abp:s A-aktie avlägsnades från börslistan.

Ledande skattesakkunnig Tero Määttä

Överinspektör Petri ManninenSidan har senast uppdaterats 26.4.2012