Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Överföring av pensionsrätten hos personalen i den Europeiska unionen i beskattningen

Har getts
5.6.2012
Diarienummer
A2/3210/2012
Giltighet
- 15.11.2022
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.

I denna anvisning behandlas behandlingen av överföringar av pensionsrätter mellan pensionssystemen i Finland och i den Europeiska unionen i beskattningen.

I anvisningen tar man inte ställning till övriga överföringar av pensionsrätter som överskrider statsgränserna.

1 Europeiska gemenskapernas pensionssystem

Pensionsskyddet för tjänstemän och för tillfälligt anställd personal hos Europeiska gemenskapernas olika organ har ordnats i Europeiska gemenskapernas egna pensionssystem. Dess tillämpningsområde omfattar bl.a. tjänstemän som är anställda hos Europakommissionen.

Om villkoren för Europeiska gemenskapernas pensionssystem stadgas i Rådets förordning om fastställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper samt om införande av särskilda tillfälliga åtgärder beträffande kommissionens tjänstemän (Rådets förordning nr 259/68, nedan personalförordningen) och i dess bilagor. I personalförordningens bilaga VIII finns detaljerade bestämmelser om pensionssystemet.

2 Överföring av en pensionsrätt till europeiska gemenskapernas pensionssystem

Person som anställs hos Europeiska gemenskaper har med stöd av personalförordningens bilaga VIII artikel 11 punkt 2 rätt till att överföra det försäkringsmatematiska värdet av sitt eventuella på det nationella pensionssystemet baserande pensionsskyddet till Europeiska gemenskapernas pensionssystem. I Finland finns de närmare bestämmelserna om överföringar i lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem (165/1999, nedan EU-pensionsöverföringslagen). Pensionsskyddscentralen har dessutom utfärdat anvisningar som preciserar överföringarna.

Med stöd av 4 § 1 mom. i EU-pensionsöverföringslagen har en i personalförordningen och EU-pensionsöverföringslagen avsedd person rätt att överföra sin pensionsrätt till Europeiska unionens pensionssystem. Enligt lagens 1 § 2 mom. överföringen gäller pensionsrätt som en person har intjänat på basis av arbets-, tjänste- eller annat anställningsförhållande eller företagarverksamhet. Överföringen är frivilligt för personen som anställs hos Europeiska unionen.

Pensionsskyddscentralen bestämmer beloppet som ska överföras till Europeiska gemenskapernas pensionssystem och överför nödiga medel direkt till behörig organ inom Europeiska gemenskaperna (EU-pensionsöverföringslag 9 §). Personen som är berättigad till pensionen får således medel som är föremål för överföringen inte till sitt förfogande och får inte heller på något annat sätt bestämma om användning av dem.

Enligt 29 § 1 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992, nedan ISL) utgör inkomster i pengar eller pengarnas värde skattepliktig inkomst. Enligt 110 § 1 mom. i inkomstskattelagen anses inkomsten hänföra sig till det skatteår, under vilket man har kunnat förfoga över den. Då överföring av pensionsrätten grundar sig i de ovan nämnda situationerna på lagens bestämmelser och sker med stöd av lagen direkt från ett pensionssystem till ett annat, får personen som är berättigad till pensionen inte skattepliktig inkomst till sitt förfogande. Det överförda beloppet utgör således inte skattepliktig inkomst för personen som är berättigad till pensionen.

3 Upphörande av tjänstgöring i europeiska unionen

3.1 Rätt till Europeiska unionens pension

Enligt artikel 77 1 punkten i personalförordningen har en tjänsteman som varit anställd hos Europeiska unionen minst i tio års tid rätt till ålderspension. Anspråket på antalet tjänstgöringsår tillämpas likväl inte om tjänstemannen har fyllt 63 år eller om personen inte kunnat anställas på nytt efter befrielse från arbetsuppgifterna eller om personen har pensionerats på grund av enhetens fördel.

3.2 Ingen rätt till Europeiska unionens pension

I personalförordningens bilaga VIII artikel 12 har man bestämt om förfarandet i sådana situationer där personen har intjänat pensionsrätt i Europeiska unionens pensionssystem, men han eller hon inte har rätt till pension som ska betalas av Europeiska unionens pensionssystem, eftersom tjänstgöring hos gemenskaperna har varat kortare tid än tio år. Förfarandet som ska tillämpas i sådana situationer beror på, hur länge personen har arbetat hos Europeiska unionen och om han eller hon har till Europeiska unionens pensionssystem överfört sin tidigare intjänade pensionsrätt.

Person som har arbetat hos Europeiska unionen har med stöd av personalförordningens bilaga VIII artikel 11 under vissa förutsättningar rätt till att överföra sin pensionsrätt som intjänats i Europeiska unionens pensionssystem till ett nationellt pensionssystem eller till ett annat system, från vilket personen pensionsrättigheter får i egenskap av arbetstagare eller yrkesutövare. Närmare bestämmelser om överföringar till Finlands arbetspensionssystem finns i 12 § i EU-pensionsöverföringslagen (se punkt 4.1).

Om personen har arbetat hos Europeiska unionen i kortare tid än ett år och har inte överfört till Europeiska unionens pensionssystem pensionsrätt som baserar sig på ett annat pensionssystem, har han rätt att vid anställningens upphörande få prestationen som baserar sig på pensionsrätt som intjänats i Europeiska unionens pensionssystem i form av avgångsvederlag. I annat fall har personen rätt att överföra sin på Europeiska unionens pensionsrätt baserande pensionsrätt till ett privat pensionssystem eller pensionsfond som han eller hon själv får välja.

Enligt bilagan VIII artikel 12 underpunkt 1 b) är ovan beskriven överföring till  ett privat försäkringssystem likväl möjlig endast då det privata försäkringsystemet eller pensionsfonden garanterar, att:

  • kapitalet återbetalas inte;
  • månatlig pension betalas tidigast från det man fyllt 60 år och senast från det man fyllt 65 år;
  • familjepension betalas eller ersättningar till efterlevande betalas ; och
  • överföring till ett annat pensionssystem eller till en pensionsfond godkänns endast med villkor som angetts i förteckningens första, andra och tredje punkten.  

4 Överföring av pensionsrätt till finlands pensionsskydd

4.1 Överföring av pensionsrätt i enlighet med EU-pensionsöverföringslagen

Enligt 12 § i EU-pensionsöverföringslagen har personen rätt till att återföra pensionsrätten till arbetspensionssystemet i Finland om personens tjänstgöring i Europeiska gemenskaperna upphör utan att han eller hon på basis av tjänstgöringen får rätt till framtida pension. Överföring till Finlands pensionsskyddssystem är således möjlig endast då personen har tidigare hört till pensionsskyddssystemet i Finland och överfört sin därtill grundande pensionsrätt till Europeiska unionens pensionssystem (se till exempel regeringens proposition RP 10/2002 rd, Allmän motivering, kapitel 3).

Pensionsrätten återförs såsom fondöverföring till pensionssystemet i Finland. I samband med en fondöverföring återförs till Finland både pensionsrätten som på sin tid överförts från Finland och pensionsrätten som intjänats i Europeiska unionens anställning.

Enligt 29 § 1 mom. i inkomstskattelagen utgör inkomsterna som fåtts i pengar eller i pengarnas värde skattepliktig inkomst. Enligt 110 § 1 mom. i inkomstskattelagen anses inkomsten utgöra inkomst för det skatteår under vilket inkomsten har fåtts till förfogandet. Pensionsrätt som intjänats i samband med en överföring i enlighet med 12 § i EG-pensionsöverföringslagen överförs från ett pensionssystem till ett annat. Instansen som betalar pensionen ändras motsvarigt samtidigt. Personen vars pensionsrätt överförs får till följd av överföringen sådan förmån i penningars värde som ska betraktas som skattepliktig inkomst inte till sitt förfogande.

4.2 Situationer som faller utanför tillämpningsområdet för EU-pensionsöverföringslagen

Överföring av en pensionsrätt som avses i 12 § i EU-pensionsöverföringslagen till ett lagstadgat arbetspensionssystem är inte möjlig, om personen inte tidigare har överfört sin pensionsrätt som intjänats i pensionssystemet i Finland till Europeiska unionens pensionssystem.

Bestämmelserna i personalförordningens artikel 12 gör det likväl möjligt att pensionsrätt som intjänats i Europeiska unionens pensionssystem kan i en sådan situation överföras till ett privat försäkringssystem eller pensionsfond. Personalförordningen gör det således i dessa fall möjligt att pensionsrätten överförs till exempel till en frivillig personlig pensionsförsäkring som tecknats i Finland.

I 34 b § 5 mom. i inkomstskattelagen har man bestämt om behandling i beskattningen av sparmedel i en frivillig individuell pensionsförsäkring och i lagen om bundet långsiktigt sparande (1183/2009) om behandling i beskattningen av överföring av sparmedel i ett långsiktigt sparavtal. Enligt lagrummet anses pension eller prestation inte blivit mottagen, om försäkringstagaren eller spararen säger upp avtalet och ingår ett nytt avtal som uppfyller förutsättningarna enligt 54 d § i inkomstskattelagen med en försäkringsgivare eller tjänsteleverantör som avses i 54 d § 9 mom. Stadgandet kan enligt Skatteförvaltningens uppfattning tillämpas endast på sparmedel i en frivillig individuell pensionsförsäkring eller på överföring av sparmedel i ett långsiktigt sparavtal. Stadgandet kan inte tillämpas på överföring av sparmedel i en obligatorisk pensionsförsäkring.

Personalförordningens bestämmelser som gäller överföring av pensionsrätt utgör sådan rättspraxis som direkt ska tillämpas i en avtalsslutande stat, att de gör återföring av pensionsrätten till en i Finland tecknad frivillig individuell pensionsförsäkring möjlig utan uttryckliga nationella lagbestämmelser (se till exempel RP 10/2002 rd, Allmän motivering, kapitel 3). Behandling av överföring av pensionsrätten i beskattningen bestäms i en sådan situation på samma sätt som i situationer som bestämts i 12 § i EG-pensionsöverföringslagen. Pensionsrätt som intjänats i Europeiska unionens pensionssystem kan med stöd av bestämmelserna utan skattepåföljder överföras till en frivillig individuell pensionsförsäkring som tecknats i Finland i sådana situationer, där överföring till arbetspensionssystemet i Finland inte är möjlig. Skattefrihet för överföringen förutsätter, att försäkringen som tecknats från Finland uppgifter förutsättningarna som nämns i personalförordningens bilaga VIII artikel 12 underpunkt 1 b) och att beloppet som överförs från Europeiska unionens pensionssystem överförs direkt till försäkringsgivaren.

En frivillig pensionsförsäkring som tecknats i Finland kan vara sådan pensionsförsäkring som uppfyller de i 54 d § i inkomstskattelagen avsedda förutsättningarna eller sådan pensionsförsäkring mot engångsbetalning som avses i 81 § i inkomstskattelagen. De i personalförordningens bilaga VIII artikel 12 underpunkt 1 b) nämnda förutsättningarna ska uppfyllas i bägge fall.

Då pensionsrätten överförs till en pensionsförsäkring som uppfyller de i 54 d § i inkomstskattelagen avsedda förutsättningarna, kan föremålet för överföringen vara antingen en ny eller redan existerande försäkring. Den skattskyldige har i någotdera fallet inte rätt till det i 54 d § 1 mom. I inkomstskattelagen avsedda avdraget från kapitalinkomsterna, eftersom det i samband med överföring av medlen inte är frågan om försäkringspremie som personen i fråga har betalt.

Om överföringen görs till en i 81 § i inkomstskattelagen avsedd pension mot engångsbetalning, måste det vara frågan om en ny försäkring. Premien för en pensionsförsäkring mot engångsbetalning är inte avdragsgill i beskattningen.

5 Beskattning av pension

5.1 Pension som grundar sig på Europeiska unionens pensionssystem

Enligt artikel 12 2 punkten i protokollet om gemenskapernas privilegier och immunitet (s.k. privilegieprotokollet) är unionens tjänstemän och annan personal befriade från att betala nationella skatter för löner och arvoden som unionen betalar. Med stöd av artikel 2 i Rådets förordning (Euratom, EHTY och ETY nr 549/69) är även mottagare av arbetslöshetspension som unionen har betalat, mottagare av ålderspension eller mottagare av efterlevandepension befriande från att betala nationella skatt.

5.2 Pensionsrätt som överförts till Finlands arbetspensionssystem

Av pensionsrätt som återställts till pensionssystemet i Finland bildas en pensionsrätt i enlighet med statens pensionslag (280/1966) (13 § i EU-pensionsöverföringslagen). Pension som grundart sig på statens pensionslag är inte sådan pension som Europeiska unionen betalar, av vilken anledning skattefrihetsstadgandet i artikel 12 i privilegieprotokollet inte tillämpas på den. Pension som grundar sig på en överförd pensionsrätt utgör i sin helhet skattepliktig förvärvsinkomst på samma sätt som i fråga om övriga pensioner som grundar sig på arbetspensionssystemet (ISL 61.2 §).

5.3 Pensionsrätt som överförts till en frivillig individuell pensionsförsäkring

Pension som baserar sig på en sådan pensionsrätt som överförts från Europeiska unionens pensionssystem till en frivillig individuell pensionsförsäkring som tecknats i Finland utgör inte sådan pension som Europeiska unionen betalar. På pensionens behandling i beskattningen tillämpas skattefrihetsstadgandet som avses i artikel 12 i privilegieprotokollet inte, utan ärendets behandling i beskattningen bestäms utgående från Finlands nationella lagstiftning. Förfarandet är således samma som i fråga om pension som grundar sig på pensionsrätt som öveförts till arbetspensionssystemet i Finland.

Enligt 34 a § 1 mom. i inkomstskattelagen utgör i lagrummet i fråga avsedd pension som grundar sig på en frivillig individuell pensionsförsäkring som en fysisk person tecknat skattepliktig kapitalinkomst. Enligt 4 mom. i bestämmelserna om ikraftträdande av lagen om ändring av inkomstskattelagen (1741/2009), med avvikelse från bestämmelserna i 34 a § är en pension som grundar sig på en frivillig individuell pensionsförsäkring som tecknats av en fysisk person, andra pensionsutbetalningar, belopp på grundval av återköp och utbetalningar på grundval av ett långsiktigt sparavtal enligt 54 d § skattepliktig förvärvsinkomst, om de grundar sig på premier och inbetalningar som dragits av från förvärvsinkomsten och på avkastning på dem.

Då ett belopp som motsvarar en pensionsrätt som grundar sig på Europeiska unionens pensionssystem överförs till en i 34 a § i inkomstskattelagen avsedd frivillig pensionsförsäkring som personen som är berättigad till pensionen själv har teccknat, utgör pensionen som på sin tid betalas på grund av försäkringen skattepliktig inkomst för försäkringstecknaren. Bestämmelserna i 4 mom. om ikraftträdande av inkomstskattelagen tillämpas i detta fall inte.

Pension som grundar sig på en frivillig pensionsförsäkring mot engångsbetalning utgör med stöd av 81 § i inkomstskattelagen delvis skattepliktig förvärvsinkomst och delvis skattefri inkomst. Också en pension mot engångsbetalning som grundar sig på pensionsrätt som överförts från Europeiska unionens pensionssystem indelas i enlighret med bestämmelserna i 81 § i inkomstskattelagen i förvärvsinkomst och skattefri inkomst.

Tero Määttä Ledande skattesakunnig

Janne Myllymäki ÖverinspektörSidan har senast uppdaterats 7.6.2012