Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Överföring av pensionsrätten för Europeiska unionens personal i beskattningen

Har getts
16.11.2022
Diarienummer
VH/4209/00.01.00/2022
Giltighet
16.11.2022 - Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
A2/3210/2012, 5.6.2012

I denna anvisning beskrivs det hur överföringar av pensionsrätter mellan pensionssystemen i Finland och i Europeiska unionen behandlas i beskattningen. I anvisningen tas det inte ställning till övriga överföringar av pensionsrätter som överskrider statsgränserna.

Anvisningen har uppdaterats utifrån ändringarna i EU-pensionsöverföringslagen (165/1999), vilka har trätt i kraft i början av år 2022. Likaså har det lagts till anvisningar om hur bestämmelsen i 81 a § i inkomstskattelagen tillämpas efter ändringarna i EU-pensionsöverföringslagen.

1 Europeiska unionens pensionssystem

Pensionsskyddet för tjänstemän och för tillfälligt anställd personal i Europeiska unionens olika organ har ordnats i Europeiska unionens eget pensionssystem. Dess tillämpningsområde omfattar bl.a. tjänstemän som är anställda vid EU-kommissionen.

Det föreskrivs om villkoren för Europeiska unionens pensionssystem i Rådets förordning om fastställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper samt om införande av särskilda tillfälliga åtgärder beträffande kommissionens tjänstemän (Rådets förordning nr 259/68, sådant det lyder ändrat genom förordning 723/2004; nedan personalförordningen) och i dess bilagor. Det finns detaljerade bestämmelser om pensionssystemet i bilaga VIII till personalförordningen.

2 Överföring av pensionsrätt till Europeiska unionens pensionssystem

Person som anställs vid Europeiska unionen har med stöd av artikel 11 punkt 2 i bilaga VIII till personalförordningen rätt att överföra det försäkringsmatematiska värdet av sitt eventuella på det nationella pensionssystemet baserande pensionsskydd till Europeiska unionens pensionssystem. En förutsättning för en pensionsöverföring till Europeiska unionens pensionssystem är att personen i fråga blir fast anställd. I Finland finns de närmare bestämmelserna om överföringar i lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem (165/1999, nedan EU-pensionsöverföringslagen). Pensionsskyddscentralen har dessutom utfärdat anvisningar som preciserar överföringarna.

Med stöd av 4 § 1 mom. i EU-pensionsöverföringslagen har en i personalförordningen avsedd person i enlighet med personalförordningen och EU-pensionsöverföringslagen rätt att överföra sin pensionsrätt till Europeiska unionens pensionssystem. Enligt lagens 1 § 2 mom. gäller överföringen pensionsrätt som en person har intjänat på basis av arbets-, tjänste- eller annat anställningsförhållande eller företagarverksamhet. Överföringen är frivillig för personen som anställs vid Europeiska unionen.

Pensionsskyddscentralen bestämmer beloppet som ska överföras till Europeiska gemenskapernas pensionssystem och överför de medel som behövs direkt till vederbörligt organ inom Europeiska unionen (9 § i EU-pensionsöverföringslagen). Personen som är berättigad till pensionen får således inte de medel som är föremål för överföringen till sitt förfogande och får inte heller på något annat sätt bestämma om användningen av dem.

Enligt 29 § 1 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992, nedan ISkL) utgör inkomster i pengar eller pengars värde skattepliktig inkomst. Enligt 110 § 1 mom. i inkomstskattelagen anses inkomsten hänföra sig till det skatteår, under vilket man har kunnat förfoga över den. Då överföring av pensionsrätten i de ovan nämnda situationerna grundar sig på lagens bestämmelser och med stöd av lagen sker direkt från ett pensionssystem till ett annat får personen som är berättigad till pension inte skattepliktig inkomst till sitt förfogande. Det överförda beloppet utgör således inte skattepliktig inkomst för personen som är berättigad till pensionen.

3 Upphörande av tjänstgöring i Europeiska unionen

3.1 Rätt till Europeiska unionens pension

Enligt artikel 77 punkt 1 i personalförordningen har en tjänsteman som varit anställd vid Europeiska unionen i minst tio års tid rätt till ålderspension. Villkoret som gäller tjänstgöringstidens längd tillämpas likväl inte om tjänstemannen har fyllt 63 år eller om personen inte kunnat anställas på nytt efter befrielse från arbetsuppgifterna eller om personen har pensionerats i tjänstens intresse.

3.2 Ingen rätt till Europeiska unionens pension

I artikel 12 i bilaga VIII till personalförordningen finns bestämmelser om förfarandet i sådana situationer där personen har intjänat pensionsrätt i Europeiska unionens pensionssystem, men han eller hon inte har rätt till pension som ska betalas av Europeiska unionens pensionssystem, eftersom tjänstgöring vid gemenskaperna har varat en kortare tid än tio år. Förfarandet som ska tillämpas i sådana situationer beror på hur länge personen har varit anställd vid Europeiska unionen och om hen har överfört sin tidigare intjänade pensionsrätt till Europeiska unionens pensionssystem.

Om en person har varit anställd inom Europeiska unionen i mindre än ett år och hen inte när anställningen har inletts har överfört en pensionsrätt från ett annat pensionssystem till Europeiska unionens pensionssystem har hen när anställningen avslutas rätt till avgångsvederlag som baserar sig på pensionsrätten som har tjänats in i Europeiska unionens pensionssystem.

Med stöd av artikel 11 i bilaga VIII till personalförordningen har en person som har varit anställd inom Europeiska unionen rätt att under vissa förutsättningar överföra de pensionsrättigheter som hen tjänar in i Europeiska unionens pensionssystem till ett nationellt pensionssystem eller ett annat system, från vilken personen får pensionsrättigheter som anställd eller egenföretagare. Noggrannare bestämmelser som gäller överföringar till arbetspensionssystemet i Finland finns i 12 § i EU-pensionsöverföringslagen (se kapitel 4.1).

EU-pensionsöverföringslagen gäller inte överföring av pensionsrätt till ett privat system för pensionsförsäkring eller en privat pensionsfond. Enligt artikel 12 punkt 1 b i bilaga VIII till personalförordningen är en överföring till ett privat system för pensionsförsäkring möjligt i de fall då det privata systemet för pensionsförsäkring eller den privata pensionsfonden garanterar att:

  • kapitalet inte återbetalas,
  • månatlig pension betalas tidigast från 60 års ålder och senast från 65 års ålder,
  • familjepension eller ersättningar till efterlevande betalas och
  • överföring till ett annat system för pensionsförsäkring eller en annan fond endast godkänns enligt de villkor som beskrivits ovan i första, andra och tredje punkten i den här listan.

4 Överföring av pensionsrätt till Finlands pensionssystem

4.1 Överföring av pensionsrätt i enlighet med EU-pensionsöverföringslagen

Enligt 12 § i EU-pensionsöverföringslagen har en person rätt till överföring av pensionsrätten från Europeiska unionens pensionssystem till arbetspensionssystemet i Finland om personens tjänstgöring i Europeiska unionen upphör utan att personen på basis av tjänstgöringen får rätt till framtida pension. En förutsättning för överföringen är att det pensionsbelopp som personen före överföringen tjänat in i enlighet med arbetspensionslagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare är större än det minimibelopp av i lagen om pension för arbetstagare föreskriven pension som pensionsanstalten kan betala ut som ett engångsbelopp utan pensionstagarens samtycke. En person som tidigare överfört sin pensionsrätt från arbetspensionssystemet i Finland till Europeiska unionens pensionssystem har rätt att återföra pensionsrätten till arbetspensionssystemet i Finland.

Pensionsrätten återförs som en fondöverföring till pensionssystemet i Finland. I samband med en fondöverföringen återförs till Finland både pensionsrätten som tidigare överförts från Finland och pensionsrätten som intjänats under anställningen vid Europeiska unionen.

Enligt 29 § 1 mom. i inkomstskattelagen utgör inkomsterna som fåtts i pengar eller pengars värde skattepliktig inkomst. Enligt 110 § 1 mom. i inkomstskattelagen anses inkomsten hänföra sig till det skatteår, under vilket man har kunnat förfoga över den. Vid en överföring som avses i 12 § i EU-pensionsöverföringslagen överförs den intjänade pensionsrätten från ett pensionssystem till ett annat. Instansen som betalar pensionen byts ut på motsvarande sätt. Personen vars pensionsrätt överförs får inte till följd av överföringen sådan förmån i pengars värde till sitt förfogande som betraktas som skattepliktig inkomst.

4.2 Situationer som faller lämnas utanför tillämpningsområdet för EU-pensionsöverföringslagen

EU-pensionsöverföringslagen gäller överföring av pensionsrätt till det lagstadgade arbetspensionssystemet i Finland. EU-pensionsöverföringslagen innehåller inga bestämmelser om överföringen av pensionsrätt till ett privat system för pensionsförsäkring eller en privat pensionsfond. Enligt EU:s personalförordning är det under vissa förutsättningar möjligt att överföra pensionsrätten också till ett privat system för pensionsförsäkring eller en privat pensionsfond. Förutsättningarna beskrivs ovan i kapitel 3.2.

Skattebehandlingen av överföringen av pensionsrätt är i dessa fall likadan som i de situationer som det föreskrivs om i 12 § i EU-pensionsöverföringslagen. En pensionsrätt som intjänats i Europeiska unionens pensionssystem kan överföras till en privat pensionsförsäkring eller en privat pensionsfond i Finland utan skattepåföljder. Skattefriheten förutsätter att en försäkring som har tagits i Finland uppfyller villkoren i artikel 12 punkt 1 b i bilaga VIII till personalförordningen och att det belopp som överförs från Europeiska unionens pensionssystem överförs direkt till försäkringsgivaren.

Om pensionsrätten överförs till en pensionsförsäkring som uppfyller förutsättningarna i 54 d § i inkomstskattelagen har den skattskyldige inte rätt till det avdrag från sina kapitalinkomster som avses i 54 d § 1 mom. i inkomstskattelagen, eftersom det vid överföringen av medlen inte handlar om en försäkringspremie som den skattskyldige har betalat.

5 Beskattning av pension

5.1 Pension som baserar sig på Europeiska unionens pensionssystem

Enligt artikel 12 punkt 2 i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier (privilegieprotokollet nedan) är unionens tjänstemän och övriga anställda befriade från att betala nationella skatter för löner och arvoden som de får av unionen. Med stöd av artikel 2 i rådets förordning (Euratom, EKSG, EEG nr 549/69) är också mottagare av invalid-, ålders- eller efterlevandepension från unionen befriade från att betala nationell skatt.

5.2 Pensionsrätt som överförts till arbetspensionssystemet i Finland

Utifrån en pensionsrätt som överförts till arbetspensionssystemet i Finland har personen rätt till pension enligt pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) (13 § i EU-pensionsöverföringslagen). En pension som baserar sig på pensionslagen för den offentliga sektorn utgör inte pension som Europeiska unionen har betalat och därför tillämpas inte skattefrihetsbestämmelsen i artikel 12 i privilegieprotokollet på denna. Pension som grundar sig på en överförd pensionsrätt utgör i sin helhet skattepliktig förvärvsinkomst på samma sätt som i fråga om övriga pensioner som grundar sig på arbetspensionssystemet (ISkL 61 § 2 mom.).

5.3 Pensionsrätt som överförts till en frivillig pensionsförsäkring

En pension som baserar sig på en pensionsrätt som överförts från Europeiska unionens pensionssystem till en frivillig pensionsförsäkring som tagits i Finland är inte en pension som betalas av Europeiska unionen. Skattefrihetsbestämmelsen i artikel 12 i privilegieprotokollet tillämpas inte på behandlingen av pensionen i beskattningen, utan behandlingen avgörs utifrån nationell finsk lagstiftning. Förfarandet är sålunda motsvarande som för en pension som baserar sig på pensionsrätt som överförts till arbetspensionssystemet i Finland.

Enligt 81 a § 1 mom. i ISkL är i sin helhet skattepliktig förvärvsinkomst pension som baserar sig på en försäkring som betalats med engångspremie och genom vilken pensionsrätt överförts enligt artikel 12 i bilaga VIII till rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 om fastställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper samt om införande av särskilda tillfälliga åtgärder beträffande kommissionens tjänstemän, när överföringen inte kan genomföras i enlighet med lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem (165/1999). Enligt 2 mom. i paragrafen gäller det som i 1 mom. föreskrivs om pensioner också andra betalningar som baserar sig på en försäkring som avses i 1 mom.

Bestämmelsen i ISkL 81 a § har varit i kraft från och med början av år 2014. Vid tidpunkten då bestämmelsen trädde i kraft var det enligt EU-pensionsöverföringslagen möjligt att överföra en pensionsrätt i Europeiska unionen till arbetspensionssystemet i Finland endast när personen då anställningen i Europeiska unionen började hade överfört sina pensionsrättigheter från arbetspensionssystemet i Finland till unionens pensionssystem. Bestämmelsen i ISkL 81 a § ändrades inte i samband med att ändringarna i EU-pensionsöverföringslagen trädde i kraft år 2022.

Enligt EU:s personalförordning har personen rätt att välja om hen överför den pensionsrätt som har intjänats under anställningen i Europeiska unionen till arbetspensionssystemet eller till ett privat system för pensionsförsäkring. Bestämmelsen i ISkL 81 a § kan enligt Skatteförvaltningens uppfattning också tillämpas när det till en frivillig försäkring har överförts en sådan pensionsrätt, som enligt ändringarna i EU-pensionsöverföringslagen som trädde i kraft år 2022 också hade kunnat överföras till det lagstadgade arbetspensionssystemet i Finland.  I punkt 2.5 i regeringens proposition (RP 105/2013) som låg som grund för ISkL 81 a § konstateras det att det ”är viktigt att säkerställa att pension som grundar sig på överförd pensionsrätt alltid beskattas som förvärvsinkomst oavsett om pensionsrätten överförts enligt pensionsöverföringslagen till det lagstadgade arbetspensionssystemet eller till det frivilliga pensionssystemet.” Enligt inkomstskattelagen beskattas dessutom pensioner som betalas från en försäkring som arbetsgivaren har tagit i regel som förvärvsinkomst. 

Enligt ISkL 81 a § 3 mom. ska pension och andra betalningar som baserar sig på en försäkring räknas som mottagarens skattepliktiga inkomst förhöjd med 20 procent, om de betalas

  1. till den försäkrade innan denne har fyllt 63 år eller till någon annan än den försäkrade under den försäkrades livstid, eller
  2. efter den försäkrades död till någon annan än den som står i ett sådant förhållande till den försäkrade som avses i ISkL 34 § 3 mom. 2 punkten.

 

ledande skattesakkunnig Tero Määttä

ledande skattesakkunnig Mervi Hakkarainen

Sidan har senast uppdaterats 17.11.2022