Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Försummelseavgift för utomstående uppgiftslämnare 2015

Har getts
27.1.2016
Diarienummer
A14/200/2016
Giltighet
Tills vidare
Ersätter anvisningen
A4/200/2016, 7.1.2016

Man kan ansöka om anstånd med inlämningsfristen för årsanmälan om man inte kan lämna in årsanmälan inom den utsatta tiden.

Om räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst och anmälan av dem föreskrivs särskilt i lagen och förordningen om källskatt på ränteinkomst. Av den anledningen gäller uppgiftsskyldigheten och försummelseavgiften enligt lagen om beskattningsförfarande inte årsanmälan om räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst.

Utomståendes skyldighet att lämna uppgifter

Bestämmelser om en utomståendes allmänna och särskilda skyldighet att lämna uppgifter finns i 3 kap. i lagen om beskattningsförfarande. Närmare uppgifter om en utomståendes skyldighet att lämna årsanmälningsuppgifter för beskattningens verkställande finns i Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter. I 46 och 47 § i beslutet (A182/200/2014) finns närmare bestämmelser om när och på vilket sätt uppgifterna ska lämnas.

Anmälningstid

En årsanmälan ska vara Skatteförvaltningen tillhanda senast den sista inlämningsdagen. Om inlämningsdagen är lördag, söndag eller annan helgdag måste deklarationen vara framme hos Skatteförvaltningen följande vardag.  En elektronisk årsanmälan anses vara inlämnad i tid om den kommit in till Tyvi-serviceleverantören senast den sista inlämningsdagen för årsanmälan.

Årsanmälningarna ska i regel lämnas in före utgången av januari.

Följande årsanmälningar har en avvikande inlämningstid:

 • Om arbetsgivarens årsanmälan, årsanmälan om dividender, årsanmälan om överskott från andelslag och årsanmälan om förmedlade utländska dividender lämnas in elektroniskt ska dessa lämnas in senast 3.2.2016.
 • Årsanmälan om räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst ska lämnas in senast 15.2.2016.
 • Årsanmälan om fackföreningsavgifter och arbetslöshetskassaavgifter samt årsanmälan om arbetslösas ersättningsdagar ska lämnas in senast 20.2.2016.
 • Årsanmälan om delägarlån ska lämnas in senast 24.2.2016.

Man kan ansöka om anstånd med inlämningsfristen för årsanmälan om man inte kan lämna in årsanmälan inom den utsatta tiden.

Om räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst och anmälan av dem föreskrivs särskilt i lagen och förordningen om källskatt på ränteinkomst. Av den anledningen gäller uppgiftsskyldigheten och försummelseavgiften enligt lagen om beskattningsförfarande inte årsanmälan om räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst.

Sättet för uppgiftslämnande

Arbetsgivaren ska lämna in uppgifterna med en elektronisk dataöverföringsmetod om årsanmälan gäller över 15 anställda. Kravet gäller inte fysiska personer eller dödsbon.

Följande årsanmälningar ska lämnas in med en elektronisk dataöverföringsmetod: Förmedlade utländska dividender, Värdepappersförmedlarens och placeringsfondens köp- och försäljningsspecifikationer, Köp- och försäljningsspecifikationer av värdepapper och derivat som utgör tillgångar från långsiktigt sparande, Offentliga stöd, Arbetslösas ersättningsdagar, Återbetalning av kapital, Premier för frivilliga pensionsförsäkringar och inbetalningar som grundar sig på långsiktiga sparavtal, Anmälan om egendomsförvaltningsavgifter, Anmälan av arbetsinkomstuppgifter.

Med en elektronisk dataöverföringsmetod avses Skatteförvaltningens elektroniska deklarations- eller anmälningstjänster. Dessa är: Ilmoitin-tjänsten, Tyvi-tjänsterna och Skatteförvaltningens webblanketter (Suomi.fi). Elektroniska uppgifter är också alla de anmälningar och uppgifter som lämnats in via webbtjänsten Palkka.fi över en direkt dataförbindelse från uppgiftslämnaren till Skatteförvaltningen.

Anmälan som lämnas in på ett datamedium, t.ex. en cd, anses inte vara elektronisk anmälan. Om elektroniska anmälningstjänster inte går att använda, kan följande årsanmälningar dock lämnas på datamedier ännu för år 2015: Värdepappersförmedlarens och placeringsfondens köp- och försäljningsspecifikationer, Köp- och försäljningsspecifikationer av värdepapper och derivat som utgör tillgångar från långsiktigt sparande.

Försummelseavgift för utomstående uppgiftslämnare

Försummelseavgiften i 22 a § i lagen om beskattningsförvarande kan påföras både för försummelse av den uppgiftsskyldiges allmänna och särskilda skyldighet att lämna uppgifter.

Försummelseavgiftens storlek fastställs i enlighet med hur grov försummelsen är. Försummelseavgiften påförs i hela hundra euro, d.v.s. det minsta belopp som påförs är 100 euro. Påförande av försummelseavgift förutsätter alltid att kunden blir hörd.

Försummelseavgift enligt BFL 22 a §

Den uppgiftsskyldige kan åläggas att i försummelseavgift betala högst 2 000 euro, om

 1. det finns en mindre bristfällighet eller ett mindre fel i en deklaration, en annan uppgift eller en handling som lämnas för fullgörande av uppgiftsskyldigheten, och den uppgiftsskyldige inte har följt en bevisligen sänd uppmaning att avhjälpa bristfälligheten eller felet;
 2. den uppgiftsskyldige utan giltig orsak har lämnat en deklaration, uppgift eller handling för sent, eller
 3. den uppgiftsskyldige har lämnat uppgifterna på annat sätt än vad som bestämts av Skatteförvaltningen och den uppgiftsskyldige inte har följt en bevisligen sänd uppmaning att avhjälpa saken.

Om en deklaration, en annan uppgift eller en handling som bestämts för fullgörande av uppgiftsskyldigheten innehåller väsentliga brister eller fel eller om den uppgiftsskyldige lämnat in dem först efter en bevisligen sänd uppmaning, kan den uppgiftsskyldige åläggas att i försummelseavgift betala högst 5 000 euro.

Om den uppgiftsskyldige för fullgörande av uppgiftsskyldigheten uppsåtligen eller av grov vårdslöshet har lämnat en väsentligen oriktig deklaration, annan uppgift eller handling eller inte alls lämnat in någon deklaration, kan den uppgiftsskyldige åläggas att i försummelseavgift betala högst 15 000 euro.

Vid fastställandet av försummelseavgiften ska det också beaktas hur mycket uppgifter den uppgiftsskyldige ska lämna. Försummelseavgiften fastställs i hela hundra euro.

Fysiska personer och dödsbon åläggs inte att betala försummelseavgift, om det inte är fråga om försummelse av uppgiftsskyldighet i anslutning till näringsverksamhet eller jord- och skogsbruk.

Försummelseavgiften är inte en avdragbar utgift i beskattningen. Försummelseavgiften redovisas till staten. På en debiterad och obetald försummelseavgift som har förfallit till betalning uppbärs en årlig ränta som motsvarar den i 4 § 1 mom. i räntelagen avsedda dröjsmålsräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga. Räntan på obetald försummelseavgift är inte avdragbar vid inkomstbeskattningen.

Ansökan om senare inlämningstid för årsanmälan

Ansökan om uppskov för årsanmälan ska lämnas till någon av Skatteförvaltningens enheter senast den sista anmälningsdagen före tjänstetidens utgång. Om uppskovsansökan kommer in först efter den sista inlämningsdagen för årsanmälan, anses ansökan ha kommit in för sent och den behandlas inte. Har ansökan kommit in efter den sista inlämningsdagen kan uppskov beviljas endast av särskilda skäl.

Uppskov med årsanmälan kan ansökas muntligt eller skriftligen. Om den sista inlämningsdagen för årsanmälan är 31.1.2016, kan uppskov beviljas per telefon till och med 3.2.2016.  Om uppskov behövs för en längre tid eller den sista inlämningsdagen för årsanmälan är 3.2.2016, ska ansökan göras skriftligen. Uppskov kan beviljas till och med 10.2.2016 om uppskov ansöks skriftligen och ansökan är motiverad.  Om den sista inlämningsdagen för årsanmälan är 20.2 eller 24.2, ska ansökan göras skriftligen. Årsanmälan ska vara Skatteförvaltningen tillhanda senast på den senare inlämningsdag som beviljats på grund av uppskovsansökan.

Uppskovsansökan kan formuleras fritt men av den ska framgå följande:

 • datum
 • kundens namn
 • FO-nummer eller personbeteckning
 • de årsanmälningar som uppskovet gäller
 • dag till vilken kunden ansöker om uppskov
 • grund för uppskovsansökan
 • kundens/ombudets kontaktinformation

Försummelseavgift

Försummelseavgift fastställs skilt för varje årsanmälan som saknas eller kommer in försenad. Vid fastställande av försummelseavgift för en bristande eller försenad årsanmälan beaktas antalet försummade och bristande mottagarspecifikationer från uppgiftslämnaren, hur många gånger uppgiftslämnaren har uppmanats att lämna in årsanmälan samt den tidpunkt då årsanmälan har kommit in. Försummelseavgift kan påföras också om årsanmälan inte lämnas in på det sätt Skatteförvaltningen har bestämt. Avgiften blir högre om årsanmälningsuppgifterna inte hinner med i de förhandsifyllda skattedeklarationerna eller om anmälan inte lämnas in överhuvudtaget.  Försummelseavgiften blir högre också om försummelsen upprepas.

Avgiftsbelopp

Försummelseavgiften fastställs enligt följande tabell i sådana fall där det inte finns särskilda skäl för att minska eller höja försummelseavgiften.

Antalet specifikationer per årsanmälan Specifikationerna har kommit in för sent, på fel sätt eller kunden har uppmanats att lämna in årsanmälan Uppgifterna hinner inte med på den förhandsifyllda skattedeklarationen trots uppmaning
  För sent/1 uppmaning 2 uppmaningar  
0−10 300
11−20 100 200 400
21−50 200 400 800
51−100 300 500 1600
101−200 400 600 1800
201−700 500 700 2000
701− 1500 1500 3000

Om den uppgiftsskyldige uppsåtligen eller av grov vårdslöshet lämnar en väsentligen oriktig deklaration, annan uppgift eller handling eller inte alls lämnat in någon deklaration, fastställs försummelseavgiften alltid minst till dubbelt belopp och upp till 15 000 euro.

Om beloppet på försummelseavgiften blir ansenligt högt, kan man av grundad anledning jämka avgiften eller låta bli att påföra den, t.ex. om den uppgiftsskyldiges försummelse är obetydlig med tanke på omständigheterna.

Rättelser och ändringssökande

I ett beslut av Skatteförvaltningen som gäller försummelseavgift får den uppgiftsskyldige och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt i enlighet med 23 b § i lagen om beskattningsförfarande söka ändring genom en skriftlig begäran om omprövning hos den myndighet som fattat beslutet.

Den uppgiftsskyldige ska begära omprövning inom fem år från ingången av kalenderåret efter det år då beslutet om försummelseavgift har fattats. Omprövning får dock alltid begäras inom 60 dagar från det att den uppgiftsskyldige har fått del av beslutet. För Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt är tidsfristen 60 dagar från det att beslutet fattades.

I ett omprövningsbeslut får den uppgiftsskyldige och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt söka ändring genom besvär hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets den uppgiftsskyldiges hemkommun hörde när beslutet fattades. Den uppgiftsskyldige ska anföra besvär inom fem år från ingången av kalenderåret efter det år då beslutet om försummelseavgift har fattats. Besvärstiden är dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av omprövningsbeslutet. För Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt är tidsfristen 60 dagar från det att beslutet fattades.

Den uppgiftsskyldige och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i förvaltningsdomstolens beslut genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

generaldirektör Pekka Ruuhonen

ledande sakkunnig Kari AaltonenSidan har senast uppdaterats 28.1.2016