Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Försummelseavgift för utomstående uppgiftslämnare för årsanmälningsskyldigheter för skatteåret 2023

Har getts
18.10.2023
Diarienummer
VH/2700/00.01.00/2023
Giltighet
1.1.2024 - Tills vidare
Ersätter anvisningen
VH/4179/00.01.00/2021, 4.3.2022

1 Om tillämpningsområdet för anvisningen och skyldigheten för utomstående att lämna uppgifter

Denna anvisning behandlar grunderna för påförande av försummelseavgift enligt 22 a § i lagen om beskattningsförfarande (BFL, 1558/1995) i fråga om skyldigheten för utomstående att lämna uppgifter enligt BFL 3 kap.

I denna anvisning granskas grunderna för att påföra försummelseavgifter i synnerhet i fråga om sådana årsanmälningsuppgifter som samlas in för den förhandsifyllda skattedeklarationen för fysiska personer. Skatteförvaltningens personkunder får en förhandsifylld skattedeklaration, som grundar sig på de årsanmälningsuppgifter som lämnats av utomstående, till exempel utbetalare av prestationer. Förfarandet med förhandsifyllda skattedeklarationer förutsätter att de uppgifter som utomstående lämnat till Skatteförvaltningen är korrekta och att de lämnas i rätt tid och på rätt sätt. Årsanmälningsuppgifterna används också i beskattningen av företag.

Om en utomstående uppgiftslämnare försummar sin skyldighet att lämna uppgifter, kan uppgiftslämnaren enligt BFL 22 a § åläggas att betala försummelseavgift. Då försummelseavgiftens storlek fastställs beaktar man bland annat mängden av uppgifter som ska lämnas, eftersom antalet bristande eller felaktiga uppgifter avsevärt inverkar på datainnehållet i många skattskyldigas förhandsifyllda skattedeklarationer.

Denna anvisning tillämpas inte då en försummelseavgift påförs i följande situationer:

 • Denna anvisning tillämpas inte på skyldigheten enligt lagen om inkomstdatasystemet (53/2018) att lämna in uppgifter till inkomstregistret. I fråga om inkomstregistret tillämpas anvisningen Försummelseavgifter i fråga om anmälningar till inkomstregistret (VH/377/00.01.00/2021).
 • Den här anvisningen gäller inte heller försummelseavgift som fastställs enligt 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) eller försummelseavgift från försummelse av sammandragsdeklaration enligt 168 a § i lagen om mervärdeskatt (1501/1993). I denna utsträckning tillämpas anvisningen om påföljdsavgifter för skatter på eget initiativ (VH/20016/00.01.00/2020)
 • Denna anvisning gäller inte för försummelseavgifter som påförs i situationer enligt BFL 17 a–f § (FATCA och DAC2/CRS, DAC6, DAC7). Den separata anvisningen Försummelseavgift för utomstående uppgiftslämnare för vissa upplysningsskyldigheter i anknytning till det internationella utbytet av upplysningar (VH/2701/00.01.00/2023) har getts om dessa situationer.
 • Denna anvisning tillämpas inte på uppgiftsskyldigheten för tillhandahållare av betalningstjänster enligt 29 § 7 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter på eget initiativ. I denna utsträckning har en separat anvisning getts (VH/2702/00.01.00/2023).

Närmare bestämmelser om en utomståendes skyldighet att lämna årsanmälningsuppgifter för att verkställa beskattningen finns i Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter. I 43 och 44 § i beslutet (VH/5385/00.01.00/2022) finns bestämmelser om när och på vilket sätt uppgifterna ska lämnas.

Bestämmelser om när och på vilket sätt uppgifterna ska lämnas finns bland annat i följande beslut som Skatteförvaltningen har meddelat:

2 När uppgifterna ska lämnas

En årsanmälan ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast den sista inlämningsdagen. Om den sista inlämningsdagen infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag ska anmälan vara framme hos Skatteförvaltningen följande vardag.

Årsanmälningarna ska i regel lämnas senast 31.1.2024.

Följande årsanmälningar har en inlämningstid som avviker från utgången av januari:

 • Årsanmälan om räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst ska lämnas senast 15.2.2024
 • Årsanmälan om delägarlån ska lämnas senast 24.2.2024

Om årsanmälan inte kan lämnas inom den utsatta tiden kan man ansöka om förlängd inlämningstid för årsanmälan.

3 Sättet för uppgiftslämnande 

Med Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter (VH/5385/00.01.00/2022) fastställs sätten att lämna uppgifter för olika årsanmälningar. I utgångspunkten kan uppgifter lämnas in genom att använda en elektronisk dataöverföringsmetod i de elektroniska anmälningstjänster som publicerats av Skatteförvaltningen eller på Skatteförvaltningens blankett. Med avvikelse från detta förordnas det med ett beslut att vissa anmälningar kan lämnas in enbart elektroniskt. Närmare specifikationer över dessa anmälningar som ska lämnas in elektroniskt och specialsituationer där anmälningar ska lämnas in elektroniskt finns i föreskrifterna om sättet att lämna uppgifter i ett beslut om allmän uppgiftsskyldighet.

4 Förlängd inlämningstid för årsanmälan kan beviljas på ansökan

Ansökan om förlängd inlämningstid för årsanmälan ska lämnas till någon av Skatteförvaltningens enheter senast den sista inlämningsdagen före tjänstetidens utgång. Om ansökan kommer in först efter den sista inlämningsdagen för årsanmälan, anses ansökan ha kommit in för sent och den behandlas inte. Har ansökan kommit in efter den sista inlämningsdagen kan förlängd inlämningstid beviljas endast av särskilda skäl.

Förlängd inlämningstid för årsanmälan kan ansökas muntligt eller skriftligt. Om den sista inlämningsdagen för årsanmälan är 31-01-2024, kan förlängd inlämningstid beviljas per telefon t.o.m. 05-02-2024. Om förlängd inlämningstid behövs för en längre tid ska ansökan göras skriftligen. Förlängd inlämningstid kan på en skriftlig och motiverad ansökan beviljas till och med 9.2.2024. Om den sista inlämningsdagen för årsanmälan är 24.2.2024, ska ansökan göras skriftligen. Årsanmälan ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den senare inlämningsdagen som beviljats på basis av ansökan.

Av en fritt formulerad ansökan ska framgå följande uppgifter:

 • datum
 • den uppgiftsskyldiges namn
 • FO-nummer eller personbeteckning
 • årsanmälan för vilken du ansöker om förlängd inlämningstid
 • den dag till vilken den uppgiftsskyldige ansöker om förlängd inlämningstid
 • orsak till ansökan om förlängd tid
 • den uppgiftsskyldiges/ombudets kontaktinformation

5 Allmän reglering kring försummelseavgiften

En försummelseavgift kan enligt 22 a § i lagen om beskattningsförfarande påföras för försummelse av att lämna årsanmälan. Bestämmelsen kan tillämpas på den uppgiftsskyldiges allmänna och särskilda skyldighet att lämna uppgifter.

Beloppet på försummelseavgiften beror på försummelsens allvarlighetsgrad. Försummelseavgiften påförs i hela hundra euro så att den minsta försummelseavgiften är 100 euro. Påförande av försummelseavgift förutsätter alltid att den uppgiftsskyldige blir hörd.

Den uppgiftsskyldige kan åläggas att i försummelseavgift betala högst 2 000 euro, om

 1. det finns en smärre bristfällighet eller ett smärre fel i en deklaration, en annan uppgift eller en handling som lämnas eller i ett förfarande som iakttas för fullgörande av uppgiftsskyldigheten eller någon annan skyldighet enligt 3 kap. i lagen om beskattningsförfarande, och den uppgiftsskyldige inte har följt en bevisligen skickad uppmaning att avhjälpa bristfälligheten eller felet,
 2. den uppgiftsskyldige utan giltig orsak har lämnat en deklaration, uppgift eller handling för sent, eller
 3. den uppgiftsskyldige har lämnat uppgifterna på annat sätt än vad som föreskrivs i lag eller bestäms av Skatteförvaltningen.

Om en deklaration, en annan uppgift eller en handling som lämnas eller ett förfarande som iakttas för fullgörande av uppgiftsskyldigheten eller någon annan skyldighet enligt kapitel 3 i lagen om beskattningsförfarande innehåller väsentliga brister eller fel eller om den uppgiftsskyldige lämnat in dem eller fullgjort det först efter en bevisligen sänd uppmaning, kan den uppgiftsskyldige åläggas att i försummelseavgift betala högst 5 000 euro.

Om den uppgiftsskyldige för fullgörande av uppgiftsskyldigheten uppsåtligen eller av grov vårdslöshet har lämnat en väsentligen oriktig deklaration, annan uppgift eller handling eller inte alls lämnat in någon deklaration eller uppsåtligen eller av grov vårdslöshet har väsentligt försummat någon annan skyldighet enligt 3 kap. i lagen om beskattningsförfarande delvis eller helt och hållet, kan den uppgiftsskyldige åläggas att i försummelseavgift betala högst 15 000 euro.

Vid fastställandet av försummelseavgiften skall också beaktas hur mycket uppgifter den uppgiftsskyldige skall lämna.

Fysiska personer och dödsbon åläggs inte att betala försummelseavgift, om det inte är fråga om försummelse av uppgiftsskyldighet i anslutning till näringsverksamhet eller jord- och skogsbruk.

Försummelseavgiften är inte en avdragbar utgift i beskattningen.

På en obetald försummelseavgift som påförts och förfallit till betalning påförs även dröjsmålsränta enligt 5 a § i lagen om skattetillägg och förseningsränta. Dröjsmålsräntan beräknas från den dag som följer efter den förfallodag som fastställts på beslutet till den dag då försummelseavgiften betalas. Förseningsräntan på en obetald försummelseavgift är inte avdragbar i inkomstbeskattningen. 

En försummelseavgift kan påföras för försummelse av rapporterings- och andra skyldigheter, såsom aktsamhetsskyldigheterna  Försummelseavgiften fastställs separat för varje anmälan och dataflöde.

6 Påförande av försummelseavgift

Försummelseavgift fastställs separat för varje årsanmälan som saknas, är väsentligen oriktig eller kommer in försenad, eller om ett godtagbart svar inte erhållits till Skatteförvaltningens begäran om utredning.  I påförandet av försummelseavgiften är det möjligt att beakta bland annat  antalet försummade och bristfälliga mottagarspecifikationer från uppgiftslämnaren, hur många gånger uppgiftslämnaren har uppmanats att lämna årsanmälan, uppgifternas ekonomiska värde samt den tidpunkt då årsanmälan har kommit in. Försummelseavgift kan påföras också om årsanmälan inte lämnas in på det sätt Skatteförvaltningen har bestämt. Avgiften blir högre om årsanmälningsuppgifterna inte har lämnats in senast 7.3.2024 eller om anmälan inte har lämnats in överhuvudtaget.  Försummelseavgiften blir högre också om försummelsen upprepas.

7 Försummelseavgiftens storlek 

Försummelseavgiften fastställs enligt tabellen i detta avsnitt i situationer då det inte finns särskilda skäl för att minska eller höja försummelseavgiften. Försummelseavgiften fastställs utifrån värdet på den uppgiftsskyldiges uppgifter i euro eller utifrån antalet mottagarspecifikationer för årsanmälan, beroende på vilkendera är större.

Uppgifter som inte anmälts eller som anmälts felaktigt på grund av en försummelse

Mottagarspecifikationerna har kommit in för sent eller på fel sätt eller kunden har uppmanats att lämna in årsanmälan, eller så har inget godtagbart svar fåtts på en utredningsbegäran.

Årsanmälningsuppgifterna har inte lämnats senast 7.3.2024

Antalet mottagarspecifikationer per årsanmälan

Uppgifternas belopp i euro

0–4 st.

under 5 000 €

---

300 €

5–20 st.

5 000–10 000 €

100 €

400 €

21–50 st.

10 000,01–50 000 €

200 €

800 €

51–100 st.

50 000,01–100 000 €

300 €

1 600 €

101–200 st.

100 000,01–500 000 €

500 €

2 000 €

201–700 st.

500 000,01–1 000 000 €

1 000 €

3 000 €

över 700 st.

över 1 000 000 €

2 000 €

5 000 €

Om den uppgiftsskyldige för fullgörande av uppgiftsskyldigheten uppsåtligen eller av grov vårdslöshet har lämnat en väsentligen oriktig deklaration, annan uppgift eller handling eller inte alls lämnat in någon deklaration eller uppsåtligen eller av grov vårdslöshet har väsentligt försummat någon annan skyldighet enligt 3 kap. i lagen om beskattningsförfarande delvis eller helt och hållet, är försummelseavgiftens belopp alltid minst dubbelt jämfört med beloppen i tabellen och högst 15 000 euro. Försummelseavgiftens gräns 15 000 euro tillämpas per betalningsår och anmälan.

Man kan av grundad anledning jämka försummelseavgiften eller låta bli att påföra den. Som grundad anledning kan man betrakta till exempel att den uppgiftsskyldiges försummelse är obetydlig efter omständigheterna.

8 Definition av det ekonomiska värdet på upplysningarna

Det ekonomiska värdet på de upplysningar som ska lämnas in enligt tabellen i avsnitt 7 (Försummelseavgiftens storlek) fastställs för de olika årsanmälningarna utifrån följande poster:

Årsanmälan Post som fastställer det ekonomiska värdet
Räntor till en begränsat skattskyldig (VSRKOERI) Prestationsbelopp från vilket källskatt tagits ut (punkt 317)
Övriga prestationer till en begränsat skattskyldig (VSRMUERI) Prestationsbelopp från vilket källskatt tagits ut (punkt 317)
Övriga prestationer till en begränsat skattskyldig (VSRAERIE) Prestationsbelopp från vilket källskatt tagits ut (punkt 317)
Årsanmälningsuppgifter för virkesköpare (VSPUERIE) Köpesumma eller försäkringsprestation exklusive momsandel (punkt 445)
Årsanmälan om aktiesparkonto (VSOSAKET) Avkastningsandel som ingår i uttagna sparmedel (356) och förlust från aktiesparkonto dagen då kontot avslutas (359) sammanräknat.
Årsanmälan om dividender, specifikationsuppgifter (VSOSERIT) Dividend (brutto) (punkt 234)
Årsanmälan om överskott från andelslag, specifikation av överskottstagare (VSOKERIE) Överskott (brutto) (punkt 234)
Fackföreningsavgifter och avgifter för arbetslöshetskassor (VSATMAKE) Beloppet av medlemsavgifter till fackföreningar och arbetslöshetskassaavgifter (punkt 172).
Till näringsidkare betalda försäkringsprestationer (VSVMAKSE) Försäkringsprestationens belopp (punkt 297) VSJTUETE (PAS): Betalt stöd (punkt 203)
Anmälan om lån och räntor kredit- och penninginrättningar, arbetsgivare, kommuner, försäkringsbolag (VSLAINAE) Betalda räntor (punkt 104)
Anmälan om egendomsförvaltningsavgifter (VSOMHOIE) Beloppet av egendomsförvaltningsavgifter (punkt 224)
Anmälan om arbetsinkomstuppgifter (VSTYOTUE) Beloppet av arbetsinkomst (punkt 275) och Betalda försäkringspremier (punkt278) (totalt belopp)
Premier för frivilliga pensionsförsäkringar eller betalningar för LS-avtal (VSELVAKE) Avdragbara premier för en frivillig individuell pensionsförsäkring eller inbetalningar som grundar sig på långsiktiga sparavtal (punkt 183)
Årsanmälan om förmedlade utländska dividender (VSULKOSE) Dividend brutto (förmedlade utländska dividender) (punkt 281)
Årsanmälan om övriga prestationer som utgör förvärvs- eller kapitalinkomst (VSMUUAPT) Skattepliktig andel av prestationen (punkt 214)
Årsanmälan om ISkL-räntor och eftermarknadsgottgörelser, fondandelar och andelar i fondföretag (VSTVERIE) Prestationsbelopp/ jämförelsevärde på fondandelar eller andelar i fondföretag specificerade enligt varje fond (534). Prestationer från prestationsslagen 2G och 3L räknas inte in i penningbeloppet.
Årsanmälan om betalda stipendier (VSAPURAE) Det utbetalda understödsbeloppet (punkt 141) De belopp som anmälts med prestationsslag 2 för återkrav räknas inte in i penningbeloppet.
Anmälan om värdepappersförmedlarnas och placeringsfondernas inköps- och försäljningsspecifikationer (VSAPUUSE) Köpesumma eller lösenpris (punkt 149). I penningbeloppet inräknas inte de specifikationer där köp- och försäljningskoden är 1.
Årsanmälan av registrerad förvarare (WRP101-trace) Beloppet på dividender som anmälts i uppgifterna Investor>Payment>Gross och OtherAI>Payment>Gross.
Offentligt noterat bolags årsanmälan om dividender som betalats till begränsat skattskyldiga (WRP102-trace) Beloppet på dividender som anmälts i uppgifterna Investor>Payment>Gross och OtherAI>Payment>Gross
Anmälan av avdragsuppgifter för studielånsavdrag (VSOPLLYH) Beloppet på betalda amorteringar (punkt 200)

9 Omprövning och ändringssökande

I ett beslut av Skatteförvaltningen som gäller försummelseavgift får den uppgiftsskyldige och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt söka ändring genom en skriftlig begäran om omprövning hos skatterättelsenämnden.

Den anmälningsskyldige ska göra en begäran om omprövning 60 dagar räknat från det datum då den anmälningsskyldige har fått del av Skatteförvaltningens beslut. Tidsfristen för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt är 60 dagar från det att beslutet fattades.


generaldirektör Markku Heikura

ledande sakkunnig Lauri Luukkonen

Sidan har senast uppdaterats 25.10.2023