Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Försummelseavgift för utomstående uppgiftslämnare 2011

Har getts
17.1.2012
Diarienummer
A5/200/2012
Giltighet
Tills vidare
Ersätter anvisningen
Dnr 182/39/2011

Anvisningen har korrigerats. Datumet har avlägsnats i försummelseavgiftstabellens tredje kolumn i punkten Avgiftsbelopp. 

Alla personkunder får en förhandsifylld skattedeklaration som grundar sig på de årsanmälningsuppgifter som lämnats av utomstående, t.ex. utbetalare av prestationer. Förfarandet med förhandsifyllda skattedeklarationer förutsätter att de uppgifter som utomstående lämnat är rätt och att de lämnas i rätt tid och på rätt sätt.  

Om en utomstående uppgiftslämnare försummar sin skyldighet att lämna uppgifter, kan uppgiftslämnaren enligt 22 a § i lagen om beskattningsförfarande åläggas att betala försummelseavgift. Då försummelseavgiftens storlek fastställs, beaktar man bl.a. mängden av uppgifter som ska lämnas: om antalet bristande eller felaktiga uppgifter är stort, inverkar detta betydligt på flera uppgifter i den förhandsifyllda skattedeklarationen som den skattskyldige har fått.

Utomståendes skyldighet att lämna uppgifter

Bestämmelser om en utomståendes allmänna och särskilda skyldighet att lämna uppgifter finns i 3 kap. i lagen om beskattningsförfarande. Närmare uppgifter om en utomståendes skyldighet att lämna årsanmälningsuppgifter för beskattningens verkställande finns i Skatteförvaltningen beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter. I 48 och 49 § (1187/38/2010) finns närmare bestämmelser om när och på vilket sätt uppgifterna ska lämnas.

Anmälningstid

En årsanmälan ska vara Skatteförvaltningen tillhanda senast den sista inlämningsdagen. En elektronisk årsanmälan anses vara inlämnad i tid om den kommit in till Tyvi-serviceleverantören senast den sista inlämningsdagen för årsanmälan.

Årsanmälningarna ska i regel lämnas in före utgången av januari. Följande årsanmälningar har en avvikande inlämningstid:

 • Sista inlämningsdagen för arbetsgivarens årsanmälan, årsanmälan om utbetalda dividender och årsanmälan om förmedlade utländska dividender är 3.2.2012 om anmälningarna lämnas in elektroniskt.
 • Årsanmälan om medlemsavgifter till fackföreningar och arbetslöshetskassor ska lämnas in 20.2.2012
 • Årsanmälan om arbetslösas ersättningsdagar ska lämnas in 20.2.2012
 • Årsanmälan om delägarlån ska lämnas in 24.2.2012
 • Årsanmälan om arbetsinkomstuppgift ska lämnas in 28.2.2012

Man kan ansöka anstånd med inlämningsfristen för årsanmälan om man inte kan lämna in årsanmälan inom den utsatta tiden.

Om räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst och anmälan av dem föreskrivs särskilt i lagen och förordningen om källskatt på ränteinkomst. Av den anledningen gäller uppgiftsskyldigheten och försummelseavgiften enligt lagen om beskattningsförfarande inte årsanmälan om räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst.

Sättet för uppgiftslämnande

Från år 2011 ska arbetsgivaren lämna en elektronisk årsanmälan om arbetsgivaren har över 15 anställda. Kravet gäller inte fysiska personer eller dödsbon.

Följande årsanmälningar ska lämnas in elektroniskt: Förmedlade utländska dividender, Värdepappersförmedlarens och placeringsfondens köp- och försäljningsspecifikationer, Köp- och försäljningsspecifikationer av värdepapper och derivat som utgör tillgångar från långsiktigt sparande, Offentliga stöd, Arbetslösas ersättningsdagar, Återbetalning av kapital, Premier för frivilliga pensionsförsäkringar som tagits av privatpersoner och inbetalningar som grundar sig på långsiktiga sparavtal, Anmälan om egendomsförvaltningsavgifter, Anmälan av donationsavdrag hos fysiska personer, Anmälan av arbetsinkomstuppgifter.

Elektroniska deklarationstjänster är Ilmoitin.fi och Tyvi-tjänsten samt Skatteförvaltningens webblanketter (Suomi.fi). Man anser också att elektroniska är alla de anmälningar och uppgifter som lämnats in via webbtjänsten Palkka.fi över en direkt dataförbindelse från uppgiftslämnaren till Skatteförvaltningen.

Anmälan som lämnas in på ett datamedium anses inte vara elektronisk anmälan. Om elektroniska anmälningstjänster inte går att använda, kan följande årsanmälningar lämnas på datamedier ännu för år 2011: Värdepappersförmedlarens och placeringsfondens köp- och försäljningsspecifikationer, Köp- och försäljningsspecifikationer av värdepapper och derivat som utgör tillgångar från långsiktigt sparande, Årsanmälan om lån och räntor.

Försummelseavgift för utomstående uppgiftslämnare

Försummelseavgiften i 22 a § i lagen om beskattningsförvarande kan påföras både för försummelse av den uppgiftsskyldiges allmänna och särskilda skyldighet att lämna uppgifter. Försummelseavgiftens storlek fastställs i enlighet med hur grov försummelsen är. Försummelseavgiften påförs i hela hundra euro, dvs. det minsta belopp som påförs är 100 euro. Påförande av försummelseavgift förutsätter alltid att kunden blir hörd.

Försummelseavgift enligt BFL 22 a §

Den uppgiftsskyldige kan åläggas att i försummelseavgift betala högst 2 000 euro, om

 1. det finns en mindre bristfällighet eller ett mindre fel i en deklaration, en annan uppgift eller en handling som lämnas för fullgörande av uppgiftsskyldigheten, och den uppgiftsskyldige inte har följt en bevisligen sänd uppmaning att avhjälpa bristfälligheten eller felet;
 2. den uppgiftsskyldige utan giltig orsak har lämnat en deklaration, uppgift eller handling för sent, eller
 3. den uppgiftsskyldige har lämnat uppgifterna på annat sätt än vad som bestämts av Skatteförvaltningen och den uppgiftsskyldige inte har följt en bevisligen sänd uppmaning att avhjälpa saken.

Om en deklaration, en annan uppgift eller en handling som bestämts för fullgörande av uppgiftsskyldigheten innehåller väsentliga brister eller fel eller om den uppgiftsskyldige lämnat in dem först efter en bevisligen sänd uppmaning, kan den uppgiftsskyldige åläggas att i försummelseavgift betala högst 5 000 euro.

Om den uppgiftsskyldige för fullgörande av uppgiftsskyldigheten uppsåtligen eller av grov vårdslöshet har lämnat en väsentligen oriktig deklaration, annan uppgift eller handling eller inte alls lämnat in någon deklaration, kan den uppgiftsskyldige åläggas att i försummelseavgift betala högst 15 000 euro.

Vid fastställandet av försummelseavgiften ska också beaktas hur mycket uppgifter den uppgiftsskyldige ska lämna. Försummelseavgiften fastställs i hela hundra euro.

Fysiska personer och dödsbon åläggs inte att betala försummelseavgift, om det inte är fråga om försummelse av uppgiftsskyldighet i anslutning till näringsverksamhet eller jord- och skogsbruk.

Försummelseavgiften är inte en avdragbar utgift i beskattningen. Försummelseavgiften redovisas till staten. På en debiterad och obetald försummelseavgift som har förfallit till betalning uppbärs en årlig ränta som motsvarar den i 4 § 1 mom. i räntelagen avsedda dröjsmålsräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga. Räntan på obetald försummelseavgift är inte avdragbar vid inkomstbeskattningen.

Ansökan om senare inlämningstid för årsanmälan

Ansökan om uppskov för årsanmälan ska lämnas till någon av Skatteförvaltningens enheter senast den sista anmälningsdagen före tjänstetidens utgång. Om uppskovsansökan kommer in först efter den sista inlämningsdagen för årsanmälan, anses ansökan ha kommit in för sent och den behandlas inte. Har ansökan kommit in efter den sista inlämningsdagen kan uppskov beviljas endast av särskilda skäl.

Uppskov med årsanmälan kan ansökas muntligt eller skriftligen. Om den sista inlämningsdagen för årsanmälan är 31.1.2012, kan uppskov beviljas per telefon till och med 3.2.2012.  Om uppskov behövs för en längre tid eller den sista inlämningsdagen för årsanmälan är 3.2.2012, ska ansökan göras skriftligen. Uppskov kan beviljas till och med 10.2.2012 om uppskov ansöks skriftligen och ansökan är motiverad.  Om den sista inlämningsdagen för årsanmälan är 20.2, 24.2 eller 28.2.2012, ska ansökan göras skriftligen. Årsanmälan ska vara Skatteförvaltningen tillhanda senast på den sista inlämningsdag som beviljats på grund av uppskovsansökan

Uppskovsansökan kan formuleras fritt men av den ska framgå följande:

 • datum
 • kundens namn
 • FO-nummer eller personbeteckning
 • årsanmälan som uppskovet gäller
 • dag till vilken kunden ansöker om uppskov
 • grund för uppskovsansökan
 • kundens/ombudets kontaktinformation

Försummelseavgift

Försummelseavgift fastställs skilt för varje årsanmälan som saknas eller kommer in försenad. Vid fastställande av försummelseavgift för en bristande eller försenad årsanmälan beaktas antalet försummade och bristande mottagarspecifikationer från uppgiftslämnaren, hur många gånger uppgiftslämnaren har uppmanats att lämna in årsanmälan samt den tidpunkt då årsanmälan har kommit in. Försummelseavgift kan påföras också om årsanmälan inte lämnas in på det sätt Skatteförvaltningen har bestämt. Avgiften blir högre om årsanmälningsuppgifterna inte hinner med i de förhandsifyllda skattedeklarationerna eller om anmälan inte lämnas in överhuvudtaget.  Försummelseavgiften blir högre också om försummelsen upprepas.

Avgiftsbelopp

Försummelseavgiften fastställs enligt följande tabell i sådana fall där det inte finns särskilda skäl för att minska eller höja försummelseavgiften.

Antalet prestationstagare per årsanmälan Mottagarspecifikationerna har kommit för sent eller kunden har uppmanats att lämna in årsanmälan Uppgifterna hinner inte med på den förhandsifyllda skattedeklarationen trots uppmaning
  Försenad/en uppmaning Två uppmaningar  
0 - 10 --- --- 300
11 - 20 100 200 400
21 - 50 200 400 800
51 - 100 300 500 1600
101 - 200 400 600 1800
201 -700 500 700 2000
 701- 1 000 1 500 3000

Om den uppgiftsskyldige uppsåtligen eller av grov vårdslöshet lämnar en väsentligen oriktig deklaration, annan uppgift eller handling eller inte alls lämnat in någon deklaration, fastställs försummelseavgiften alltid minst till dubbelt belopp och upp till 15 000 euro.

Om beloppet på försummelseavgiften blir ansenligt högt, kan man av grundad anledning jämka avgiften eller låta bli att påföra den, t.ex. om den uppgiftsskyldiges försummelse är obetydlig med tanke på omständigheterna.

Rättelser och ändringssökande

I ett skriftligt beslut som gäller försummelseavgift får ändring sökas enligt 23 a § i lagen om beskattningsförfarande genom ett skriftligt rättelseyrkande hos den enhet inom Skatteförvaltningen som fattat beslutet. Rättelseyrkandet ska göras inom fem år från ingången av kalenderåret efter det år då beslutet om försummelseavgift har fattats.

I ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får den uppgiftsskyldige söka ändring genom besvär hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets den uppgiftsskyldiges hemkommun hör. Besvären ska anföras inom fem år från ingången av kalenderåret efter det år då beslutet om försummelseavgift har fattats.

Helsingfors den 17 januari 2012

Direktör Jukka Kauppila

Överinspektör Terhi HolmströmSidan har senast uppdaterats 17.1.2012