Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skattesats för obebyggd byggplats

Har getts
20.1.2014
Diarienummer
A4/200/2014
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.

Enligt 12 a § i fastighetsskattelagen (654/1992) kan kommunfullmäktige särskilt fastställa en skattesats som tillämpas på sådana obebyggda byggplatser som avses i lagen. I vissa kommuner som nämnts i 12 b § i fastighetsskattelagen måste en särskild skattesats fastställas. Denna anvisning behandlar bestämmelserna som gäller skattesatsen för obebyggda byggplatser och hur de tillämpas.

1 Allmänt

För obebyggd byggplats som planlagts för bostadsändamål kan kommunfullmäktige fastställa en särskild skattesats som är högre än de övriga fastighetsskattesatserna. Skattesatsen ska vara minst 1,00 och högst 3,00 procent. Den högre fastighetsskattesatsen gäller inte för byggplatser som planlagts för fritidsbebyggelse.

Det är inte obligatoriskt att fastställa en särskild skattesats. Om skattesatsen inte har fastställts debiteras fastighetsskatten för obebyggd byggplats som planlagts för bostadsändamål enligt den allmänna fastighetsskattesatsen.

För 14 kommuner inom huvudstadsregionen och dess kransområden gäller en specialbestämmelse, enligt vilken skattesatsen för obebyggda byggplatser måste fastställas. Inom Borgnäs, Grankulla, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Tusby, Träskända, Vanda och Vichtis kommuner är den minsta skattesatsen för obebyggd byggplats 1,50 procentenheter högre än den allmänna fastighetsskattesatsen. Skattesatsen kan dock fastställas till högst 3,00 procent.

2 Förutsättningarna för tillämpandet av skattesatsen för obebyggd byggplats

Skatten för en obebyggd byggplats fastställs enligt den högre skattesatsen om alla förutsättningar i punkterna 1–6 nedan uppfylls.

1) På området finns detaljplan som varit i kraft minst ett års tid före kalenderårets början

Med detaljplan avses både en detaljplan enligt den nya markanvändnings- och bygglagen och en stads- och byggnadsplan enligt den gamla byggnadslagen. Skatten kan således t.ex. vid fastighetsbeskattningen för år 2014 fastställas enligt skattesatsen för obebyggd byggplats om detalj-, stads- eller byggnadsplanen trätt i kraft före utgången av år 2012.

2) Över hälften av byggplatsens byggrätt har enligt detaljplanen planlagts för bostadsändamål

Mark som planlagts för bostadsändamål är sådan mark som med anteckningar eller bestämmelser i byggnadsplanen har reserverats för bostadsbyggande. Det här gäller också när området delvis kan användas också för annat ändamål. Andelen som planlagts för bostadsändamål måste dock vara över hälften av byggnadsrätten.

Områden som planlagts för annat ändamål än bostäder, t.ex. affärs-, kontors- eller industribyggande, är alltså utanför bestämmelsens tillämpningsområde.

3) På byggplatsen finns ingen bostadsbyggnad som tagits i bruk och uppförandet av en sådan har inte inletts före kalenderårets början

Skatt kan inte fastställas enligt skattesatsen för obebyggd byggplats för en byggplats som har en bostadsbyggnad som används för boende. Som bostadsbyggnader som används för boende betraktas också fritidsbostäder som används för boende. Byggnaden kan också vara uthyrd för boende. Det har heller ingen betydelse att endast en del av byggrätten har använts om det på byggplatsen finns en bostadsbyggnad som används för boende.

Om bostadsbyggnaden däremot tagits ur bruk och det inte skett endast tillfälligt (t.ex. ödestuga) eller den används för annat ändamål än boende fastställs skatten enligt den högre skattesatsen.

Byggnadsarbetet anses ha påbörjats då gjutandet av grunden har inletts eller byggnadsdelar som hör till grunden börjat installeras. Eftersom skyldigheten att betala fastighetsskatt bestäms på basis av läget vid kalenderårets början (den 1 januari) ska byggandet påbörjas på det ovan nämnda sättet senast den 31 december föregående år för att skattesatsen för obebyggd byggplats inte ska tillämpas.

4) Byggplatsen har en viss kommunalteknisk beredskap

Tillämpandet av den särskilda fastighetsskattesatsen förutsätter att det till bygg-platsen finns en i 135 § markanvändnings- och bygglagen (132/1999) avsedd användbar infartsväg eller att det är möjligt att ordna en sådan. Med användbar väg eller möjlighet att arrangera sådan avses sålunda det samma som med en vägförbindelse som ett bygglov förutsätter.

Dessutom förutsätts det att byggplatsen kan anslutas till den allmänna vattenledningen och till avlopp på det sätt som avses i 10 § i hälsoskyddsförordningen (1280/1994). 10 § i hälsoskyddsförordningen har upphävts med statsrådets för-ordning 23.3.2006/207. Enligt den upphävda bestämmelsen var fastighetens ägare eller innehavare på ett stads- eller byggnadsplaneområde skyldig att bygga en anslutning till den allmänna vattenledningen och det allmänna avloppet om dessa fanns på högst 20 meters avstånd från tomtens eller byggplatsens gräns.

Upphävandet av 10 § i hälsoskyddsförordningen anknyter till ikraftträdandet av lagen om vattentjänster (119/2001). Enligt huvudregeln som ingår i 10 § i lagen om vattentjänster ska en fastighet som är belägen inom ett vattentjänstverks verksamhetsområde anslutas till verkets vattenledning och avlopp. Enligt 12 § i lagen om vattentjänster ska ett vattentjänstverk för varje fastighet som ansluts till verkets ledningsnät bestämma förbindelsepunkter som ska vara belägna i fastighetens omedelbara närhet. Desto noggrannare bestämmelser finns inte om förbindelsepunktens maximala avstånd i lagen om vattentjänster. I motiveringen till riksdagens proposition som gäller lagen om vattentjänster (RP 2000/85) konstateras det dock att de maximala avstånden i praktiken skulle vara de samma som i de nuvarande bestämmelserna.

Skattesatsen för obebyggd byggplats kan inte tillämpas på en byggplats om sak-nar kommunalteknisk beredskap

5) Byggplatsen är inte belagd med byggförbud

Om kommunen belagt byggförbud på ett område där detaljplan håller på att utarbetas eller ändras eller om kommunen i detaljplanen har förbjudit uppförandet av en ny byggnad på grund av tidsplanering av genomförandet av ny detaljplan, finns det inte förutsättningar för att tillämpa skattesatsen för obebyggd byggplats. Det finns inte heller förutsättningar för att tillämpa skattesatsen för obebyggd byggplats om byggförbudet beror på en godkänd detaljplan eller en ändring av detaljplanen, tills beslutet om godkännandet vunnit laga kraft.

6) Ägandets enhetlighet

En förutsättning för tillämpandet av skattesatsen för obebyggd byggplats är att byggplatsen ägs av samma ägare. Samma ägare anses äga byggplatsen då makarna tillsammans äger byggplatsen eller byggplatsen är på annat sätt i gemensam ägo enligt kvotdelar. Högre skattesats kan sålunda tillämpas till exempel på en byggplats som ägs i egenskap av en sammanslutning.

En byggplats anses likaså vara i samma ägares ägo då en del av den ägs av ett bolag eller en annan sammanslutning som den skattskyldige huvudsakligen äger eller då byggplatsen ägs av bolag som hör till samma koncern.

Byggplats för bostadsbyggnad enligt detaljplanen

Med en byggplats för bostadsbyggnad enligt detaljplanen avses:

  1. en detaljplaneenlig tomt eller annan byggplats som införts i fastighetsregistret;
  2. en detaljplaneenlig byggplats enligt bindande eller riktgivande tomtindelning; och
  3. ett kvarter som ingår i detaljplanen, som saknar bindande eller riktgivande tomtindelning.

Skattesatsen för en obebyggd byggplats gäller sålunda en sådan byggplats eller tomt som ingår i detaljplanen som uppfyller de övriga villkoren för tillämpandet av en särskild skattesats. För tillämpandet av den särskilda skattesatsen har det ingen betydelse om en tomtindelning har gjorts för kvarteret eller inte eller om tomten införts i fastighetsregistret eller inte.

3 Kommunens skyldighet att lämna uppgifter

En kommun som fastställer en skattesats för obebyggda byggplatser ska årligen ge en utredning om byggplatserna i fråga och lämna dessa uppgifter och andra nödvändiga uppgifter och dokument till Skatteförvaltningen för verkställandet av beskattningen och ändringssökandet. Det är sålunda i sista hand kommunen som ska utreda om en viss byggplats uppfyller de lagstadgade villkoren för att skatten ska kunna påföras.

4 Befrielse från skatt

Kommunen eller skatteuppbördsmyndigheten kan delvis eller helt befria ägaren från fastighetsskatt som påförts enligt skattesatsen för en obebyggd byggplats om byggnadsprojektet har fördröjts av annan orsak än sådan som beror på byggplatsens ägare. En sådan orsak kan till exempel vara att beviljandet av bygglov har fördröjts på grund av en orsak som beror på kommunen så att byggandet därför inte har kunnat påbörjas före kalenderårets början.

Kommunen äger bestämmanderätt gällande ansökan om befrielse från skatt om kommunen har förbehållit sig beslutsrätten gällande fastighetsskatt. Om kunden inte har förbehållit sig beslutsrätten fattas beslutet av skatteuppbördsmyndigheten. Ansökan om befrielse från skatt görs skriftligen med en blankett 7302r eller med en fritt formulerad ansökan. Befrielse kan ansökas sedan skatten debiterats.


ledande skattesakkunnig Tero Määttä

överinspektör Justus HolloSidan har senast uppdaterats 22.1.2014