Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens anvisning för harmonisering av beskattningen för 2009

Har getts
31.12.2009
Diarienummer
1204/32/2009
Giltighet
Skatteår 2009
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om Skatteförvaltningen
Ersätter anvisningen
2042/32/2008

För att främja en rätt och enhetlig beskattning utfärdar Skattestyrelsen med stöd av 2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen följande anvisningar för att iakttas vid beskattningen för 2009.

Harmoniseringsanvisningen är avsedd som stöd för tolkning av bestämmelserna, också med tanke på sådana situationer då man måste uppskatta penningbelopp eller procentsatser. I enskilda fall ska emellertid de utredningar som läggs fram av den skattskyldige alltid utgöra den primära grunden för beskattningen.

Anvisningen har kompletterats och ändrats med anledning av ändringar i lagstiftningen. Till övriga delar har anvisningen uppdaterats med indexjusteringar och vissa andra preciseringar. Återanskaffningsvärdena för vissa byggnader i 5 kap. har minskats med ca 1 %.

Harmoniseringsanvisningen har utarbetats på Skattestyrelsen av arbetsgruppen för harmonisering av handledningen. Ansvariga för harmoniseringsanvisningen för näringsverksamhetens del är överinspektörerna Kari Aaltonen och Ilkka Niskanen.

Skatteverken kan efter eget övervägande meddela egna kompletterande anvisningar som tillämpas vid det egna skatteverket. Dessa anvisningar får emellertid inte stå i strid med Skatteförvaltningens harmoniseringsanvisning eller med de anvisningar som meddelats för beskattningens arbetsmetoder eller övervakning.

Överdirektör  Maija-Leena Rautanen

Överinspektör    Tomi Peltomäki


Anvisning i pdf -format:
Skatteförvaltningens anvisning för harmonisering av beskattningen skatteår 2009 (pdf, 87 sidor, 906 kb)


Sidan har senast uppdaterats 14.1.2010