Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens anvisning för harmonisering av beskattningen för beskattningen 2008

Har getts
31.12.2008
Diarienummer
2042/32/2008
Giltighet
Skatteåret 2008
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om Skatteförvaltningen (237/08)
Ersätter anvisningen
1809/32/2007 och 2499/39/2000

För att främja en rätt och enhetlig beskattning utfärdar Skattestyrelsen med stöd av 2 § 2 mom. i lagen om skatteförvaltningen följande anvisningar för att iakttas vid beskattningen för 2008.

Harmoniseringsanvisningen är avsedd som stöd för tolkning av bestämmelserna, också med tanke på sådana situationer då man måste uppskatta penning-belopp eller procentsatser. I enskilda fall ska emellertid de utredningar som läggs fram av den skattskyldige alltid utgöra den primära grunden för beskattningen.

Anvisningen har kompletterats och ändrats med anledning av den ändrade lagstiftningen. Till övriga delar har anvisningen uppdaterats med indexjusteringar och vissa andra preciseringar. Återanskaffningsvärden för vissa byggnadstyper i kapitel 5 har justerats med ca 4 % i enlighet med höjningen i byggnadskostnadsindexet.

Harmoniseringsanvisningen har utarbetats på Skattestyrelsen av arbetsgruppen för harmonisering av handledningen. Ansvariga för harmoniseringsanvisningen för näringsverksamhetens del är överinspektörerna Kari Aaltonen och Ilkka Niskanen.

Skatteverken kan efter eget övervägande meddela egna kompletterande anvisningar som tillämpas vid det egna skatteverket. Dessa anvisningar kan emellertid inte stå i strid med Skatteförvaltningens harmoniseringsanvisning eller med de anvisningar som meddelats för beskattningens arbetsmetoder eller övervakning. Om det anges maximi- eller minimibelopp i anvisningarna och dessa avgör behandlingen, ska man i första hand tillämpa de maximi- och minimibelopp som är gemensamma för hela skatteförvaltningen.

Överdirektör Juha Lindgren

Överinspektör Tomi Peltomäki

Sidan har senast uppdaterats 14.1.2009