Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Fastställande av anskaffningsutgiften i beskattningen för aktier i KONE Abp och Cargotec Abp som uppstått 31.5.2005 vid fissionen av Kone Abp

Har getts
26.1.2006
Diarienummer
185/39/2006
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om skatteförvaltningen (1557/95)

Moderbolaget i KONE-koncernen Kone Abp (FO-nummer: 0110139-9) delades vid fissionen den 31 maj 2005 i två skilda bolag. Bolagen som bildades vid fissionen är KONE Abp (FO-nummer: 1927400-1) och Cargotec Abp (FO-nummer: 1927402-8). Aktierna i Kone Abp, som upplöstes genom fissionen, var listade på Helsingfors Börs, vilket också blev aktierna i de två nya bolagen.

Vid fissionen fick aktieägarna i Kone Abp aktier i de två nya bolagen KONE Abp och Cargotec Abp i förhållande till det tidigare aktieinnehavet så att varje aktie i Kone Abp motsvarar en aktie i det nya KONE Abp och en aktie i Cargotec Abp. Centralskattenämnden har meddelat ett förhandsavgörande i Kone Abp:s fission, enligt vilket kontinuitetsprincipen enligt 52 c § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet ska tillämpas på fissionen.

Enligt 52 c § 4 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet betraktas som anskaffningsutgift för aktierna i varje övertagande bolag den del av anskaffningsutgiften för det överlåtande bolagets aktier som motsvarar den del av det överlåtande bolagets nettoförmögenhet som överförts till det övertagande bolaget. Om denna fördelningsgrund väsentligt avviker från förhållandet mellan det gängse värdet av aktierna i dessa bolag, används som fördelningsgrund för anskaffningsutgiften förhållandet mellan de gängse värdena av aktierna.

Kone Abp:s nettoförmögenhet har fördelats till de nya bolagen så att KONE Abp har mottagit 45,1 % och Cargotec Abp 54,9 % av nettoförmögenheten. Enligt Centralskattenämndens förhandsavgörande för Kone Abp ska som gängse värde vid fastställandet av anskaffningsutgiften för aktierna i KONE Abp och Cargotec Abp i första hand betraktas den vägda medelkursen på den första noteringsdagen för dessa aktier och i andra hand den motsvarande medelkursen för de fem första börsdagarna, förutsatt att man anser att den sistnämnda medelkursen bättre motsvarar det gängse värdet på aktien. Den enligt ovan uträknade vägda medelkursen för KONE Abp:s första börsdag utgjorde 64,5 % och Cargotec Abp:s 35,5 % av anskaffningsutgiften för en aktie i Kone Abp.

Förhållandet mellan de gängse värdena av anskaffningsutgifterna på aktierna i KONE Abp och Cargotec Abp avviker med 19,4 procentenheter från förhållandet mellan respektive nettoförmögenhet som överförts till de nya bolagen. Avvikelsen ska enligt Skattestyrelsens uppfattning betraktas till den grad väsentlig att man vid uträkningen av anskaffningsutgiften för de nya aktierna ska använda förhållandet mellan de gängse värdena på aktierna enligt 52 c § 4 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Eftersom de vägda medelkurserna för de fem första börsdagarna har varit mycket nära de vägda medelkurser som gällde den första noteringsdagen ska man vid fastställandet av anskaffningsutgiften för aktierna i KONE Abp och Cargotec Abp använda den vägda medelkurs som gäller för respektive bolag den första noteringsdagen.

Anskaffningsutgiften för en aktie i det nya KONE Abp utgör på ovan nämnda grunder 64,5 % av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en aktie i det fissionerade Kone Abp. På motsvarande sätt utgör anskaffningsutgiften för en aktie i Cargotec Abp 35,5 % av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en aktie i Kone Abp.

Exempel på uträkningen av anskaffningsutgifterna för aktierna:

Vid utgången av maj 2005 ägde den skattskyldige 10 st. aktier i Kone Abp. Anskaffningsutgiften hade varit 6,90 euro per aktie. Vid fissionen av Kone Abp den 31 maj 2005 fick den skattskyldige för de gamla aktierna i Kone Abp 10 st. aktier i det nya KONE Abp och 10 st. aktier i Cargotec Abp. Efter fissionen var anskaffningsutgiften för en aktie i det nya KONE Abp 4,45 euro och anskaffningsutgiften för en aktie i Cargotec Abp 2,45 euro.


Biträdande direktör  Anneli Kukkonen

Byråinspektör  Sanna HätönenSidan har senast uppdaterats 27.1.2006