Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Återbäring av mervärdesskatt till näringsidkare som är etablerade utanför EU

Har getts
15.10.2010
Giltighet
- 28.3.2017

Denna anvisning gäller återbäringsförfarandet av mervärdesskatt då sökanden är en näringsidkare som är etablerad utanför EU.

En utländsk näringsidkare som inte är momsskyldig för sin försäljning i Finland och inte har fast driftställe här, kan få tillbaka den moms som ingår i priset på varor och tjänster som han har köpt i Finland. Moms som har betalts i samband med importen av en vara kan också återbäras.

Rätten till återbäring motsvarar till sin omfattning avdragsrätten hos företag som är momsskyldiga i Finland. En förutsättning för att få återbäring är att förvärvet hänför sig affärsverksamhet som sökande bedriver utomlands - utanför EU - och som berättigar till avdrag. Rätten till återbäring grundar sig inte på ömsesidighet, utan den gäller också företag i länder som inte har motsvarande återbäringssystem.

Med etableringsstat avses den stat där näringsidkaren har sitt säte eller ett fast driftställe från vilket affärstransaktioner genomförs.

Utlänningar som bedriver gemenskapsintern försäljning i Finland eller i Finland gör gemenskapsinterna förvärv är deklarationsskyldiga i Finland. De måste alltså registrera sig och lämna periodskatte- och sammandragsdeklarationer även om de inte har något fast driftställe i Finland eller inte önskar att i Finland bli momsskyldiga på ansökan. Närmare anvisningar finns pä sidan Registrering av utlänningar som momsskyldiga i Finland.

För vad fås momsåterbäring?

Utländska näringsidkare har rätt till momsåterbäring bl.a. för följande momspliktiga förvärv: möten, varuprov, utställningar, mässor, utbildning, kontorsförnödenheter, ljuskopior, kartor, facklitteratur, hotellinkvartering, transporter i Finland, bilbränslen och smörjämnen, service, reparationer och reservdelar, hyror för bil, parkering.

Återbäring av mervärdesskatt förutsätter att:

 1. förvärvet hänför sig till verksamhet som den sökande bedriver utomlands och som, om den hade bedrivits i Finland, skulle ha medfört skattskyldighet eller
 2. förvärvet hänför sig till verksamhet som den sökande bedriver utomlands och som, om den bedrivits i Finland, skulle ha berättigat till återbäring enligt mervärdesskattelagen eller
 3. försäljning av vissa skattefria varutransporttjänster som utförs i Finland och stödtjänster till dessa eller
 4. förvärvet härför sig till sådan försäljning av varor och tjänster i Finland som bedrivs av en utlänning där köparen är momsskyldig (s.k. omvänd skattskyldighet). Omvänd skattskyldighet tillämpas när försäljaren är en utlänning som inte har fast driftställe i Finland och inte heller har ansökt om att bli momsskyldig här. Rätt till återbäring tillämpas även när finska staten står som köpare.

Med verksamhet som berättigar till återbäring enligt mervärdesskattelagen avses ovan i punkt 2. följande aktiviteter:

En näringsidkare har rätt till återbäring av momsen som ingår i förvärvade varor eller tjänster när förvärvet hänför sig till verksamhet som han bedriver under den s.k. nollskattesatsen. Sådan verksamhet är skattefri internationell handel, försäljning av tidningsprenumerationer, upplagor av allmännyttiga samfunds medlemstidningar, momsfria fartyg eller arbetsprestationer som hänför sig till sådana fartyg och försäljning av guld till centralbanken.

Dessutom förutsätts att momsen skulle ha varit avdragbar.

Vidare har en näringsidkare rätt till återbäring om anskaffningen anknyter till i mervärdesskattelagen avsedd försäljning av finansiell tjänst och försäkringstjänst eller skattefria sedlar och mynt när köparen är en näringsidkare som inte har sin hemort eller fast driftställe inom EU eller om försäljningen direkt ansluter sig till varor som är avsedda att föras ut ur EU.

Om staten där näringsidkaren är etablerad har ett mervärdesskattesystem förursätter rätten till återbäring att näringsidkaren har skaffat varorna eller tjänsterna för sina i etableringsstaten till avdrag berättigande affärstransaktioner. Om i detta fall näringsidkaren i etableringsstaten idkar både momspliktig och momsfri affärsverksamhet, får han återbäring endast till den del inköpet har använts i verksamhet som berättigar till avdrag.

Återbäring av moms som ingår i förvärv av varor och tjänster i Finland som en näringsidkares som är etablerad utanför EU momsskyldiga fasta driftsställe i ett annat EU-land har gjort, ansöks via den elektroniska portalen i det fasta driftställets etableringsstat. Om rätten för det fasta driftsstället att söka återbäring i den elektroniska tjänsten kan fås hos skattemyndigheten i det ifrågavarande EU-landet.

Ovan i punkt 4. avsedd återbäring medges inte för förvärv som hänför sig till sådan försäljning av varor och tjänster i Finland som en utlänning bedriver och som denne enligt mervärdesskattelagen i egenskap av säljare är momsskyldig för (dvs. omvänd skattskyldighet tillämpas inte). En utlänning är i egenskap av säljare momsskyldig i följande fall:

 • Köparen är en utlänning som inte har fast driftställe i Finland och inte här har införts i registret över momsskyldiga,
 • Köparen är en privatperson,
 • Distansförsäljning av en vara från ett annat EU-medlemsland till en privatperson eller motsvarande mottagare i Finland (se sidan Mervärdesskattebestämmelser om distansförsäljning i Finland).
 • Persontransporttjänster,
 • I Finland utförd undervisning, vetenskaplig tjänst, här arrangerade kultur-, underhållnings- och idrottsevenemang och övriga sådana tjänster samt tjänster i direkt anslutning till arrangerandet av dessa.

Om förvärvet ansluter sig till utlänningens verksamhet i Finland som går under nollskattesatsen, har utlänningen inte rätt att få tillbaka momsen enligt systemet med återbäring till utländsk näringsidkare. För att få tillgodo den moms som ingår i förvärven måste utlänningen momsregistera sig i Finland. Återbäringarna betalas då på samma sätt som till andra momsskyldiga. Något skatteombud behöver i detta fall inte tillsättas i Finland (s.k. direktregistrering).

En näringsidkare har rätt att som återbäring få tillbaka den skatt som ingår i förvärvet av varor och tjänster då förvärvet ansluter sig till av honom i Finland eller utomlands idkad försäljning av skattepliktigt investeringsguld samt guldmaterial eller halvfärdiga guldprodukter och då den omvända skattskyldigheten tillämpas på försäljningen. Förutsättningen för återbäringsrätten är att verksamheten som näringsidkaren bedriver utomlands hade gett rätt att välja skatteplikten om verksamheten hade bedrivits i Finland.

Återbäringsrätten gäller även de skattepliktiga varor och tjänster som förvärvats för försäljning av skattepliktig förmedlingstjänst av investeringsguld.

Näringsidkare som bedriver skattefri försäljning av investeringsguld har rätt till återbäring för:

 1. skatt som skall betalas på skattepliktigt investeringsguld som köpts av en skattepliktig säljare;
 2. skatt som ingår i förvärvet av annat guld som omvandlas av näringsidkaren eller på uppdrag av honom;
 3. skatt som betalas på tjänst som köpts för förändring av form, vikt eller renhet hos investerings guld eller annat guld.

Om varan eller tjänsten förvärvas för skattefri försäljning av investeringsguld, har en näringsidkare som framställer investeringsguld eller som omvandlar investeringsguld eller annat guld till investeringsguld rätt att som återbäring få tillbaka den skatt som ingår i förvärvet av varor och tjänster då förvärvet ansluter sig till framställningen eller omvandlingen och om skatten hade gett rätt till avdrag om verksamheten hade medfört skattskyldighet i Finland.

En näringsidkare har rätt att få återbäring för skatt som ingår i ovan nämnda förvärv, även då försäljningen av investeringsguld sker utomlands, om förvärvet avser verksamhet som, om den bedrivits i Finland skulle ha berättigat till återbäring. En utländsk näringsidkare som säljer investeringsguld i Finland och som inte valt skatteplikt för försäljningen skall registrera sig i registret över momsskyldiga.

Hur har rätten till återbäring begränsats?

Mervärdesskattelagens begränsningar i de momsskyldigas avdragsrätt gäller också återbäring av moms till utlänningar. Återbäring fås inte för t.ex. följande förvärv:

 • Förvärv som är avsedda för privat konsumtion av näringsidkaren eller hans personal. En sådan kostnad är t.ex. hotellfrukost och betal-tv som är förknippad med hotellinkvartering;
 • Förvärv för representationsändamål, bl.a. restaurangutgifter, affärsgåvor o.d;
  Förvärv av personbilar och köp av varor och tjänster för en personbil och i anslutning till användningen av den (bl.a. bränsle och smörjämnen, service och reparation samt reservdelar), om bilen inte har skaffats uteslutande för sådan användning som berättigar till avdrag. Men t.ex. den moms som ingår i hyreskostnaderna för en personbil berättigar till återbäring om bilen används enbart i affärsverksamheten. En skriftlig utredning, t.ex. körjournalen, med vilken sökanden tillförlitligt kan visa att personbilen har använts endast för affärskörning skall bifogas ansökan;
 • Tjänster och varor som en utländsk researrangör i eget namn har köpt av en annan näringsidkare för att direkt användas av resenären. På grund av marginalbeskattningen som tillämpas på resebyråtjänster är momsen som ingår i priset på dylika varor och tjänster inte avdragsgill i mervärdesbeskattningen och berättigar sålunda inte heller till återbäring:
 • Kostnader som hänför sig till försäljning av skattefritt investeringsguld.

Återbäring fås inte för skattefria köp som t.ex. utrikesflygresor. Återbäring betalas inte, om fakturan borde vara momsfri men den av misstag är momspliktig. Om försäljaren felaktigt har fakturerat försäljningen med moms, trots att den enligt mervärdesskattelagens bestämmelser är momsfri, ska köparen vända sig till försäljaren för att få tillbaka den felaktigt fakturerade momsen.

Periodisering

Anskaffningen hänförs till ansökningsperiod under vilken:

 • varan har levererats eller tjänsten har utförts eller vederlaget eller en del av det har influtit innan varan levererades eller tjänsten utfördes,
 • varan eller tjänsten har fakturerats beroende på vilket som skedde senare.

Ansökan kan alltså inte göras endast på den grund att sökande har fått fakturan. Därutöver förutsätts, att varan har levererats eller tjänsten har utförts eller vederlaget har betalats.

Momsen på en importerad vara hänförs till förtullningsmånaden.

Hur ansöker man om återbäring?

Om återbäring ansöks skriftligen hos Nylands företagsskattebyrå. Ansökan görs på en av Skatteförvaltningen fastställd blankett på finska, svenska eller engelska. Blanketter fås på Skatteförvaltningens webbplats.

Den som undertecknar ansökan försäkrar genom sin underskrift att uppgifterna i ansökan är riktiga. Undertecknaren bör ha rätt att teckna sökandens firma.

Kontaktuppgifterna till skattebyrån:

Nylands företagsskattebyrå
PB 34, 00052 SKATT
FINLAND
Telefon +358 20 697 063
Telefax +358 9 7311 4895

Nylands företagsskattebyrås besöksadress kundservice är:
Semaforbron 12 C, promenadplan
00520 Helsingfors

En ansökan skall avse en period på minst tre på varandra följande månader under samma kalenderår och högst ett helt kalenderår. En ansökan som avser slutet av året kan hänföra sig till en kortare tid än tre månader.

Sökandes registreringsnummer i hemlandet

Sökanden ska i den med asterisk * markerade punkten uppge mervärdesskattenumret eller skatteregistreringsnumret som utfärdats av skattemyndigheten i sökandens hemland och som framgår ur intyget som ska bifogas ansökan i original. Om sökanden inte t.ex. på grund av myndighetspraxis i hemlandet innehar ett sådant registernummer, ska sökanden här uppge det nummer som är jämförbart med handelsregisternumret. I detta fall ska till ansökan bifogas utdrag ur handelsregistret i original. Det är obligatoriskt att uppge registreringsnumret i hemlandet. I följande ansökningar ska samma nummer alltid uppges.

Om sökanden i sin etableringsstat hör till en mervärdesskattskyldighetsgrupp, görs ansökan av mervärdesskattskyldighetsgruppen. Om ett företag som hör till en mervärdesskattegrupp emellertid har tilldelats ett eget momsnummer, kan företaget söka återbäring för sina egna anskaffningar. Härmed ändras den tidigare praxisen då det förutsattes att varje enskilt företag skulle göra en egen ansökan. En redan inlämnad ansökan kommer inte an avslås på grund av den ändrade praxisen.

Vilka handlingar skall bifogas en ansökan?

Fakturor/kvitton och förtullningsbeslut

Till ansökan skall fogas faktura i original eller därmed jämförbart dokument av säljaren i original och/eller förtullningsbeslut i original med tillhörande dokument. Varje enskild faktura/förtullningsbeslut bör specificeras i ansökningsblankettens punkt 10. Specifikationen in punkt 10 kan även ges på skilt papper. Fakturor och förtullningsbeslut i original returneras till sökanden.

En faktura ska innehålla säljarens och köparens namn och adresser, säljarens FO-nummer, fakturadatum, löpnummer, varornas mängd och art samt tjänsternas omfattning och art, datum för varuleveransen och utförandet av tjänsterna om det inte är samma som fakturadatum, skattegrunden för varje momssats och enhetspriset exklusive moms, samt eventuell prisnedsättning eller rabatt som inte ingår i enhetspriset, momssatsen och den moms som ska betalas. Om det är frågan om ändringsfaktura ska den innehålla en hänvisning till ursprungsfakturan.

Om fakturans slutsumma är högst 250 euro (t.ex. taxi) eller om det är fråga om en faktura i minuthandeln (t.ex. varuhus) eller därmed jämförbar affär som nästan uteslutande är avsedd för privatpersoner, räcker det med de mindre strikta kraven. Fakturor med de mindre strikta kraven (s.k. förenklad faktura) ska innehålla säljarens namn och FO-nummer, fakturadatum, varornas mängd och art samt tjänsternas art samt momsen som ska betalas enligt momssats eller skattegrunden angiven per momssats.

Transportbolagets (åkeri) tanking av bränsle, som betalats med betalkort som utfärdats i sökandens hemland

Det har varit möjligt att söka återbäring för sammandragsfaktura utfärdat av bränslebolaget i sökandens hemland, då det ur fakturan framgått att bränslet hade tankats I Finland. Bolaget som utfärdat sammandragsfakturan har inte betalat momsen på bränselförsäljningarna till Skatteförvaltningen i Finland, utan momsen har betalats av den finländska bränsleförsäljaren. På grund härav ändras det tidigare förfarandet så att återbäring ansöks för kvittot som utfärdats av den finländska bränsleförsäljaren eller kvittot som man skrivit ut från bränsleautomat.

Fakturaspecifikation (ansökans punkt 10)

Om sökanden i sitt hemland idkar både momspliktig och momsfri verksamhet, fås återbäring endast till den del som inköpet har använts i verksamhet som berättigar till avdrag. I ansökans specifikation (punkt 10) ska sökanden för varje anskaffning i procent uppge den andel av anskaffningen som använts i verksamhet som berättigar till avdrag och denna andel av momsen i euro. Specifikationen in punkt 10 kan ges på skild bilaga.

Intyg

Till ansökan skall bifogas ett intyg från skattemyndigheten i sökandes hemland som utvisar att sökanden är registrerad till mervärdesskatt och arten av den verksamhet sökanden bedriver. Intyget skall vara i original. Intyget är giltigt ett år från den dag det har utfärdats.

När den som ansöker om återbäring är en säljare av skattepliktigt investeringsguld, skall ur det till ansökan bifogade intyget, som utfärdats av skattemyndigheten i hans hemland, framgå att sökanden i sitt hemland idkar skattepliktig försäljning av investeringsguld.

Fullmakt

Om återbäringen söks via ombud, skall sökandens fullmakt till ombudet bifogas i original. Icke tidsbegränsad fullmakt godkänns. Modell av fullmakt då man söker denna återbäring finns på Skattetförvaltningens webbplats.

När skall en ansökan senast inlämnas?

Återbäring skall sökas inom sex månader från slutet av det kalenderår till vilket den tidsperiod som ansökan avser hör. Sista dagen att lämna ansökan är 30.6. Försenade ansökningar lämnas oprövade.

Vilket är minimibeloppet som återbärs?

När en ansökan om återbäring av moms gäller ett helt kalenderår eller slutet av ett år, betalas inte återbäringar som är mindre än 50 euro. Med slutet av ett år avses de tre sista månaderna i året. I övriga fall är minimibeloppet 400 euro.

Mall av fullmakt (pdf)

Hur utbetalas återbäringarna?

Momsåterbäringen betalas till sökanden eller av honom anvisad mottagare. Återbäringen betalas antingen på kontot i en bank i Finland som sökanden uppger eller till en bank i en annan EU-medlemsstat. Det är viktigt att den sökande lämnar fullständiga uppgifter om sin bankförbindelse, dvs. bankens namn, bankkontots IBAN kontonummer samt bankens BIC kod. Återbäringen betalas i euro.

Återkrav av återbäringen

Om återbäring på grund av att den sökande lämnat bristfälliga eller felaktiga uppgifter sker utan grund eller till för stort belopp, kan företagsskattebyrån uppbära den av sökanden som återkrav. Företagsskattebyrån skall göra debiteringsbeslutet inom tre år från utgången av det kalenderår till vilken den period som det felaktiga återbäringsbeslutet avser hör. Ett debiterat belopp kan enligt lagen om skatteuppbörd dras av från sådan skatt som en utlänning skall få i återbäring. På det debiterade beloppet kan påföras skatteförhöjning och räknas ränta.

Hur besvärar man sig öve återbäringsbeslut?

Ändring i återbärings- eller debiteringsbeslut kan sökas genom skriftliga besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften riktas till Helsingfors förvaltningsdomstol, men den sänds till Nylands företagsskattebyrå. Besvärsskriften upprättas antingen på finska eller på svenska.

Till besvärsskriften bör bifogas originalfakturorna inklusive specifikation. I skrivelsen bör uppges det eurobelopp som söks som rättelse samt bankförbindelsen. Om sökanden använder ombud bör till besväret bifogas fullmakt i original.

Till de delar företagsskattebyrån inte rättar sitt beslut, handläggs ärendet som besvär och företagsskattebyrån överför ändringsyrkandet för avgörande till Helsingfors förvaltningsdomstol. Ändring kan inte sökas i fråga om sådana förvärv som inte har nämnts i den ursprungliga ansökan.

Besväret skall göras inom tre år efter utgången av det kalenderår till vilket den tidsperiod som beslutet avser hör. Besvärstiden är likväl alltid minst 60 dagar räknat från den dag beslutet delgavs, denna dag inte medräknad.

(Tidigare Skatteförvaltningens publikation 186r)

Sidan har senast uppdaterats 18.3.2011