Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Återbäring av mervärdesskatt till en näringsidkare som är etablerad i ett annat EU-land

Har getts
19.12.2013
Diarienummer
A149/200/2013
Giltighet
- 28.3.2017
Bemyndigande
Lagen om skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
Återbäring av moms fr.o.m. 1.1.2010 till en näringsidkare som är etablerad i ett annat EU-land (publikation 202)

Denna anvisning uppdateras (5.1.2017)

Fr.o.m. 1.1.2017 skannade kopior av fakturor och förtullningsbeslut skall inte bifogas i den elektroniska ansökan som skickas till Finland.

Koder som används för att beskriva anskaffningens art har uppdaterats och sökanden måste använda de nya koderna fr.o.m. 1.1.2017, se bilaga (pdf).

Denna anvisning gäller återbäring av moms till näringsidkare som är etablerade i ett annat EU-land. En momsskyldig näringsidkare som är verksam i ett annat EU-land lämnar in sin återbäringsansökan till Finland via en webbtjänst som administreras av skattemyndigheten i dennes eget land.

I vissa fall har en utländsk näringsidkare rätt till återbäring av den moms som ingår i priset på varor och tjänster som denne köpt i Finland. Anvisningen hänvisar till denna återbäring för utländska näringsidkare med termen utlandsåterbäring och förklarar villkoren för återbäringen.

Den anger vem som kan ansöka om återbäring och vilken affärsverksamhet som ger rätt till återbäring. Dessutom förklaras för vilka anskaffningar moms återbetalas. I anvisningen redogörs för hur man ansöker om återbäring, hur ansökan behandlas och hur ett återbäringsbeslut kan överklagas. I slutet finns en förteckning över koder som används vid ansökan för att beskriva varornas och tjänsternas art.

Denna anvisning har uppdaterats så att den motsvarar vedertagen återbäringspraxis och de bestämmelser som gäller 2013. Innehållet har också omstrukturerats.

1. Allmänt

Ett momsskyldigt företag som verkar i ett annat EU-land kan ansöka om återbäring av moms från Finland. Företaget lämnar sin ansökan via en webbtjänst som administreras av skatteförvaltningen i det egna landet.

Pappersblanketter som skickas per post används inte.

Ansökan ska göras inom 9 månader från utgången av det kalenderår som ansökningsperioden gäller.

1.1 Lagstiftning

Anvisningen bygger på bestämmelserna i mervärdesskattelagen (MomsL) om återbäring av moms till en näringsidkare

 • som är etablerad i ett annat EU-land (156 a–156 l § MomsL)
 • som inte är momsskyldig i Finland för sin försäljning och i Finland inte har ett fast driftställe som deltar i försäljningen (122–126 § MomsL).

Återbäring av moms till en utländsk näringsidkare i ett annat EU-land grundar sig på rådets direktiv 2008/9/EG om fastställande av närmare regler för återbetalning enligt direktiv 2006/112/EG av mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är etablerade i den återbetalande medlemsstaten men i en annan medlemsstat.

1.2 Momssatser

Allmän momssats 24 %
Livsmedel, foder
restaurang- och cateringtjänster
14 %
Bland annat
Persontransporter, hotellinkvarteringar, böcker
Tjänster som möjliggör utövande av idrott
Inträdesavgifter till utställningar, idrottsevenemang och andra motsvarande kultur- och underhållningsevenemang och inrättningar.
10 %

1.3 Återbäringsmyndighetens kontaktuppgifter

Sökanden ansöker om återbäring via en webbtjänst som administreras av skatteförvaltningen i det egna landet. I Finland behandlas ansökan av Nylands företagsskattebyrå.

Nylands företagsskattebyrå
Besöksadress: Aspnäsgatan 4 D, 00530 Helsingfors
Postadress: PB 30, 00052 SKATT

Telefon: +358 (0)20 697 063
Fax: +358 (0)20 612 4895

Frågor och begäran om stöd kan skickas elektroniskt i ALVEU-tjänsten på Skatteförvaltningens webbplats.
Kontakta ALVEU-tjänstens kundstöd.

2. Vem har rätt till återbäring?

En utländsk näringsidkare kan få tillbaka den moms som ingår i priset på varor och tjänster som denne köpt i Finland. Momsen kan återbetalas som utlandsåterbäring, om följande villkor uppfylls:

 • näringsidkaren har inte något fast driftställe i Finland från vilket affärstransaktioner genomförs
 • näringsidkarens affärsverksamhet i Finland inkluderar inte annan försäljning av varor och tjänster än
  1. försäljning på vilken omvänd momsskyldighet tillämpas
  2. försäljning där köparen är finska staten
  3. sådan försäljning av transporttjänster och stödtjänster till dessa som är momsfri enligt paragraf 71, 72 d eller 72 h i mervärdesskattelagen

Omvänd momsskyldighet som avses i punkt 1) ovan (= köparen är skyldig att betala moms i stället för säljaren) gäller följande försäljning:

 • Momspliktig försäljning av investeringsguld (8 a § MomsL)
 • Försäljning av utsläppsrätter (8 b § MomsL)
 • Försäljning av byggtjänster samt uthyrning av arbetskraft för dessa tjänster (8 c § MomsL)
 • Försäljningen bedrivs av en utländsk näringsidkare som inte har ett fast driftställe i Finland och inte har ansökt om att bli momsskyldig i Finland (9 § MomsL).

Också moms som betalats i samband med varuimport kan återbetalas.

När utländska näringsidkare har fast driftställe i ett annat EU-land

Berättigad till återbäring är en utländsk näringsidkares fasta driftställe i ett annat EU-land. Om sökanden har flera fasta driftställen i olika EU-länder, ska varje driftställe i sin etableringsstat lämna in en ansökan för de egna anskaffningarna. Etableringsstaten kontrollerar sökandens momsskyldighet och förmedlar ansökan om återbäring gällande anskaffningar i Finland vidare till Finland. Ett villkor för återbäring är att fakturorna har ställts till sökanden.

Näringsidkare som har gemenskapsintern försäljning och inköp i Finland

Med gemenskapsintern försäljning avses försäljning av lös egendom, om säljaren, köparen eller någon annan för deras räkning transporterar föremålet från Finland till köparen i ett annat EU-land. Med ett gemenskapsinternt varuförvärv avses ett förvärv mot vederlag av äganderätten till ett löst föremål, om säljaren, köparen eller någon annan för deras räkning transporterar föremålet till köparen från ett EU-land till ett annat.

Utlänningar som bedriver gemenskapsintern försäljning i Finland eller gör gemenskapsinterna förvärv här är deklarationsskyldiga i Finland. De ska anmäla sig till registret över momsskyldiga och lämna in periodskatte- och sammandragsdeklarationer.

Utlänningar som bedriver gemenskapsintern försäljning i Finland är inte berättigade till utlandsåterbäring eftersom de bedriver försäljningsverksamhet i Finland. På en periodskattedeklaration ska de deklarera den moms som inkluderats i förvärven, precis som finländska näringsidkare. En utländsk näringsidkare som gör gemenskapsinterna förvärv har rätt till utlandsåterbäring om denne inte är momsskyldig i Finland för sin försäljning och inte har något fast driftställe här.

Läs mer om deklarationsskyldigheten (Skatteförvaltningens anvisning: Registrering av utlänningar som momsskyldiga i Finland)

3. Vilken affärsverksamhet ger rätt till återbäring?

Ett villkor för återbäring är att anskaffningarna har gjorts för sådan verksamhet någon annanstans som skulle berättiga till avdrag eller återbäring i Finland, om verksamheten hade bedrivits här (behandlas i 3.1). Det andra villkoret för återbäring är att näringsidkaren skaffat varorna och tjänsterna för affärstransaktioner som berättigar till avdrag i etableringsstaten (detta behandlas i 3.2).

3.1 Verksamhet som skulle berättiga till avdrag eller återbäring i Finland

Grundvillkoret för återbäring är att sökanden gjort förvärven för verksamhet som bedrivs någon annanstans och som skulle berättiga till avdrag eller återbäring i Finland, om verksamheten hade bedrivits här. Rätten till återbäring bestäms enligt finsk lagstiftning. Grunden är bestämmelserna om momspliktig verksamhet, delvis avdragsrätt och avdragsbegränsningar. Avdragsbegränsningar behandlas i kapitel 4.

Återbäring av moms kräver att något av följande villkor uppfylls:

 • anskaffningen hänför sig till sökandens utomlands bedrivna affärsverksamhet som skulle ha medfört momsskyldighet om den hade bedrivits i Finland
 • anskaffningen hänför sig till sökandens utomlands bedrivna affärsverksamhet som skulle ha berättigat till sådan återbäring som avses i mervärdesskattelagen, om verksamheten hade bedrivits i Finland (verksamhet med s.k. nollskattesats, se 3.1.1 och 3.1.2)
 • anskaffningen hänför sig till utlänningens i Finland bedrivna försäljning av sådana transporttjänster och stödtjänster till dessa som är momsfri enligt paragraf 71, 72 d eller 72 h i mervärdesskattelagen (se 3.1.1)
 • anskaffningen hänför sig till utlänningens i Finland bedrivna försäljning av varor och tjänster på vilken omvänd momsskyldighet tillämpas (se 3.1.3)
 • anskaffningen hänför sig till utlänningens i Finland bedrivna försäljning av varor och tjänster där köparen är finska staten.

3.1.1 Verksamhet med nollskattesats

Om anskaffningen hänför sig till näringsidkarens utomlands bedrivna verksamhet som skulle ha omfattats av s.k. nollskattesats, om verksamheten hade bedrivits i Finland, är denne berättigad till återbäring av moms som inkluderats i anskaffningen av varan eller tjänsten. Verksamhet som omfattas av nollskattesats avser sådan momsfri försäljning av varor och tjänster där moms som ingår i anskaffningarna till verksamheten är avdragsgill.

Om anskaffningen hänför sig till den utländska näringsidkarens i Finland bedrivna försäljning av vissa momsfria varutransporttjänster och stödtjänster till dessa är denne berättigad till återbäring av moms som inkluderats i anskaffningen som utlandsåterbäring.

Om anskaffningen hänför sig till någon annan verksamhet i Finland som omfattas av nollskattesats (t.ex. momsfri internationell handel, momsfria fartyg eller försäljning av arbetsprestationer som hänför sig till dessa) är den utländska näringsidkaren inte berättigad till utlandsåterbäring. För att få tillgodoräkna den moms som inkluderats i anskaffningarna ska utlänningen registrera sig som momsskyldig i Finland. Återbäringen betalas på basis av periodskattedeklarationer på samma sätt som för andra momsskyldiga i Finland.

Läs mer om momsregistrering av utlänningar (Skatteförvaltningens anvisning: Registrering av utlänningar som momsskyldiga i Finland)

3.1.2 Investeringsguld, guldmaterial och halvfärdiga guldprodukter

Om anskaffningen hänför sig till den utländska näringsidkarens utomlands bedrivna verksamhet som skulle utgöra momsfri försäljning av investeringsguld, om verksamheten hade bedrivits i Finland, är näringsidkaren berättigad till återbäring av följande moms som utlandsåterbäring:

 1. som ska betalas på investeringsguld, när guldet har köpts från en momsskyldig säljare
 2. som inkluderats i förvärv av annat guld som av näringsidkaren eller på uppdrag av denne omvandlas till investeringsguld
 3. som ska betalas på tjänster som innebär en förändring av formen, vikten eller renheten hos investeringsguld eller annat guld.

Läs mer om momsbeskattning av investeringsguld (Skatteförvaltningens anvisning: Momsbeskattning av investeringsguld samt av guldmaterial och halvfärdiga guldprodukter

3.1.3 Omvänd momsskyldighet

Allmän omvänd momsskyldighet

Omvänd momsskyldighet tillämpas när säljaren av varan eller tjänsten är en utlänning, som i Finland inte har ett fast driftställe, som deltar i försäljningen och inte ansökt om att bli momsskyldig i Finland. Moms på en sådan utländsk näringsidkares försäljning betalas av köparen i enlighet med omvänd momsskyldighet. Om den utländska näringsidkaren endast har sådan försäljning i Finland har denne rätt till återbäring av moms för sina anskaffningar i Finland som utlandsåterbäring.

Den omvända momsskyldigheten tillämpas dock inte i följande fall, där utlänningen alltid är momsskyldig som säljare:

 1. också köparen är en utlänning som inte har ett fast driftställe i Finland och som inte har antecknats i registret över momsskyldiga i Finland
 2. köparen är en privatperson
 3. distansförsäljning från ett annat EU-land till privatpersoner eller jämförbara köpare i Finland
  1. Läs mer om momsbeskattning av distansförsäljning (Skatteförvaltningens anvisning: Mervärdesskattebestämmelser om distansförsäljning i Finland)
 4. persontransporttjänster eller tillträde till kurser, vetenskaps-, kultur-, underhållnings- eller idrottsevenemang, mässor, utställning och liknande arrangemang.

När en utländsk näringsidkare har sådan försäljning i Finland är denne inte till någon del berättigad till utlandsåterbäring.  För att få tillgodoräkna den moms som inkluderats i anskaffningarna ska utlänningen registrera sig som momsskyldig i Finland. Återbäringen betalas på basis av periodskattedeklarationer på samma sätt som för andra momsskyldiga i Finland.

Läs mer om momsregistrering av utlänningar (Skatteförvaltningens anvisning: Registrering av utlänningar som momsskyldiga i Finland)

Omvänd momsskyldighet inom byggbranschen

I Finland tillämpas omvänd momsskyldighet på vissa byggtjänster och tillhörande uthyrning av arbetskraft. Omvänd momsskyldighet inom byggnadsbranschen tillämpas när båda villkoren nedan uppfylls:

 1. tjänsten är en byggtjänst eller uthyrning av arbetskraft för en byggtjänst
 2. köparen är en näringsidkare, som i samband med sin verksamhet på annat sätt än tillfälligt säljer byggtjänster eller hyr ut arbetskraft för byggtjänster.

På försäljningen tillämpas omvänd momsskyldighet, om en finsk eller utländsk näringsidkare säljer byggtjänster till en utländsk näringsidkare som annat än tillfälligt säljer byggtjänster. Om den utländska köparen inte har ett fast driftställe i Finland och inte ansökt om att bli momsskyldig i Finland ska denne registrera sig som deklarationsskyldig för köp av byggtjänster och lämna periodskattedeklarationer till Skatteförvaltningen i Finland. I periodskattedeklarationen ges bara de uppgifter som gäller byggtjänster. Den utländska köparen kan få tillbaka den moms som ingår i övriga anskaffningar i Finland som utlandsåterbäring, om villkoren för detta är uppfyllda.

Läs mer om byggbranschens omvända momsskyldighet (Skatteförvaltningens anvisning: Omvänd momsskyldighet inom byggbranschen)

Omvänd momsskyldighet för köpare av utsläppsrätter

Finland har obligatorisk omvänd momsskyldighet vid försäljning av utsläppsrätter av växthusgaser. Med en utsläppsrätt avses rätt att släppa ut växthusgaser motsvarande ett ton koldioxid i enlighet med direktivet om utsläppshandel (2003/87/EG). Köparen är momsskyldig för köp av utsläppsrätter, om denne finns upptagen i registret över momsskyldiga i Finland. Om köparen inte har antecknats i registret är säljaren normalt momsskyldig för försäljning av utsläppsrätten. Då är en utländsk säljare inte till någon del berättigad att få tillbaka momsen som utlandsåterbäring. För att få tillgodoräkna den moms som inkluderats i anskaffningarna ska utlänningen registrera sig som momsskyldig i Finland. Återbäringen betalas på basis av periodskattedeklarationer på samma sätt som för andra momsskyldiga i Finland.

Omvänd momsskyldighet för köpare av guld

Näringsidkaren har rätt till återbäring av moms som inkluderats i anskaffningen av varan eller tjänsten, om anskaffningen gäller dennes försäljning av investeringsguld, guldmaterial eller halvfärdiga guldprodukter i Finland eller utomlands och omvänd momsskyldighet tillämpas på försäljningen. Ett villkor för återbäring är att den verksamhet näringsidkaren bedriver utomlands skulle ge rätt att välja momsskyldighet, om verksamheten hade bedrivits i Finland. Rätten till återbäring gäller även varor och tjänster som köpts för försäljning av en momspliktig förmedlingstjänst för momspliktigt investeringsguld

3.1.4 Finansieringstjänster, försäkringstjänster och försäljning av momsfria sedlar och mynt

Näringsidkaren har rätt till återbäring av moms som inkluderats i anskaffningen av varan eller tjänsten, om anskaffningen gäller en sådan finansieringstjänst, försäkringstjänst eller försäljning av momsfria sedlar och mynt som avses i mervärdesskattelagen. Villkoret är

 • att köparen är en näringsidkare som varken har hemort eller ett fast driftställe i EU eller
 • att försäljningen har ett direkt samband med varor avsedda att exporteras utanför EU.

3.2 Verksamheten berättigar till avdrag i etableringsstaten

Det andra grundvillkoret är att sökanden i sin etableringsstat bedriver sådan försäljning som ger rätt till momsavdrag i den staten. Näringsidkaren kan i sin etableringsstat bedriva både verksamhet som berättigar till avdrag och verksamhet som inte berättigar till avdrag. Då uppgår återbäringen högst till den andel av skatten som bestämts i enlighet med etableringsstatens lagstiftning.

Med etableringsstat avses den stat där näringsidkaren har sin hemort eller ett fast driftställe från vilket denne bedriver försäljning.

3.2.1 Proportionellt avdrag

Återbäringsbeloppet påverkas i första hand av finska mervärdesskattelagens bestämmelser om momspliktig verksamhet, delvis avdragsrätt och avdragsbegränsningar. Sökanden kan få tillbaka högst den andel av momsen som hänför sig till affärstransaktioner som berättigar till avdrag i etableringsstaten. Bestämning av den avdragsgilla andelen grundar sig på artikel 173 i rådets direktiv (2006/112/EG) om ett gemensamt system för mervärdesskatt och tillämpningen av det i etableringsstatens lagstiftning. Enligt artikel 173 i mervärdesskattedirektivet ska den avdragsgilla andelen bestämmas i enlighet med detaljerade regler i artiklarna 174 och 175 för alla transaktioner som utförs av den momsskyldiga.

Enligt direktivet får medlemsstaterna bestämma den avdragsgilla andelen på alternativa sätt. Medlemsstaterna får

 1. tillåta eller ålägga den momsskyldige att bestämma en andel för varje gren av sin verksamhet, eller
 2. tillåta eller ålägga den momsskyldige att göra avdrag på grundval av användningen av alla eller en del av varorna och tjänsterna
 3. tillåta eller ålägga den momsskyldige att göra avdrag för varje sådan vara och tjänst som används i den affärsverksamhet som berättigar till avdrag
 4. bestämma, att man inte beaktar en sådan momsandel som inte berättigar till avdrag och som är ringa.

Den avdragsgilla andelen (relationstalet) ska bestämmas varje år och samma tal tillämpas under hela året. Relationstalet som tillämpas under året är preliminärt eftersom det beräknas på grundval av föregående års transaktioner. Sökanden ska kontrollera avdragen som gjorts på grundval av det preliminära relationstalet när det slutliga relationstalet fastställs under det påföljande året.

Sökanden ska uppge relationstalet med två decimalers noggrannhet vid varje faktura eller importdokument i återbäringsansökan.

3.2.2 Justering av proportionellt avdrag

Sökanden ska justera det sökta eller redan återbetalda beloppet, om det slutliga relationstalet skiljer sig från det preliminära relationstal som använts i ansökan. Justeringen ska göras under det kalenderår som följer efter ansökningsperioden. Sökanden lämnar sin kontrollanmälan i etableringsstatens webbtjänst. Justeringen av relationstalet kan beaktas vid behandlingen av nästa ansökan eller ett separat beslut om den kan fattas.

Exempel:
A ansöker om utlandsåterbäring den 1 oktober 2013 för perioden 1.1–31.7.2013. I sin etableringsstat bedriver A både verksamhet som berättigar till avdrag och verksamhet som inte berättigar till avdrag. I ansökan uppger A den avdragsgilla andelen för varje faktura som ett procenttal med två decimalers noggrannhet. Eftersom A ansöker om återbäring för innevarande års fakturor har procenttalet beräknats utifrån föregående års (2012) affärstransaktioner. Därför är talet preliminärt. Om det slutliga relationstalet skiljer sig från det preliminära tal som uppgetts i ansökan ska A justera det preliminära relationstalet före utgången av 2014.

4 För vilka anskaffningar kan man få återbäring?

Utländska näringsidkare har rätt till återbäring av moms i bl.a. följande anskaffningar:

 • hotellinkvartering, resa i Finland
 • bränsle och smörjmedel för bil samt reservdelar, korttidshyra av bil och parkering
 • anskaffningar i samband med konferenser, utställningar och mässor
 • varuprov
 • kontorsmaterial, fotokopior, kartor och facklitteratur.

Återbäringsrättens omfattning motsvarar avdragsrätten för momsskyldiga näringsidkare i Finland. Mervärdesskattelagens begränsningar av avdragsrätten gäller även återbäring av moms till utlänningar. Återbäring kan t.ex. inte fås för följande anskaffningar:

 • en fastighet som den momsskyldige eller hans personal använder som bostad, barnträdgård, hobbylokal eller fritidsställe samt varor och tjänster i samband med fastigheten eller dess användning,
 • varor och tjänster i samband med momsskyldiges eller hans personals transport mellan bostad och arbetsplats
 • anskaffningar avsedda för privat bruk av näringsidkaren eller hans personal. Sådana anskaffningar är t.ex. frukost i samband med hotellinkvartering.
 • varor och tjänster som används för representationsändamål
 • anskaffning av personbil samt varor och tjänster i samband med bilen och dess användning, om personbilen inte har anskaffats enbart för att användas för ändamål som berättigar till avdrag. Återbäring ges inte om personbilen i ens liten utsträckning använts för ändamål som inte berättigar till avdrag.
 • kostnader i samband med momsfri försäljning av investeringsguld
 • varor och tjänster som en utländsk researrangör köpt i sitt namn av andra näringsidkare för att direkt utnyttjas av en resenär. På resebyråtjänster tillämpas ett marginalbeskattningsförfarande, så inkluderad moms i sådana varor och tjänster är inte avdragbar i momsbeskattningen och därmed inte heller återbäringsbar.

Återbäring ges inte för momsfria anskaffningar, t.ex. utrikesflygningar. Återbäring ges inte heller om fakturan skulle ha varit utan moms, men oriktigt inkluderar moms. Om säljaren felaktigt fakturerat försäljningen inklusive moms trots att den enligt mervärdesskattelagens bestämmelser skulle ha varit momsfri ska köparen kontakta säljaren för att få tillbaka den felaktigt debiterade momsen.

5 Hur ansöker man om återbäring av moms?

Sökanden ansöker om återbäring via en webbtjänst som administreras av skatteförvaltningen i det egna landet. Ansökan kan göras på finska, svenska eller engelska. I Finland behandlas ansökan av Nylands företagsskattebyrå. Om byrån begär ytterligare information från sökanden, kan svaret ges på finska, svenska eller engelska.

Om sökanden i sin etableringsstat hör till en momsskyldighetsgrupp, görs ansökan av momsskyldighetsgruppen. Om ett företag som hör till en sådan grupp emellertid har tilldelats ett eget mervärdesskattenummer, kan företaget ansöka om återbäring för sina egna anskaffningar.

Anskaffningar som gjorts på Åland

Ansökan om återbäring av moms görs via etableringsstatens webbtjänst även då anskaffningen gjorts på Åland. Åland är ett landskap med självstyre och hör inte till EU:s mervärdesskatte- eller punktskatteområde, men ingår som en del av Finland i EU:s tullområde och tullunion. Ansökan görs via webbtjänsten t.ex. då en av sökandens anställda gjort en affärsresa till Åland. Återbäring kan bl.a. sökas för inkluderad moms i priset för logi under affärsresan.

Kan ansökan kompletteras?

Ansökan kan kompletteras. Exempelvis kan en bortglömd bilaga läggas till genom att sända en ny version av ansökan via webbtjänsten.

Nya fakturor kan dock inte läggas till ansökan. Om det finns bortglömda fakturor och ansökningstiden ännu inte löpt ut kan sökanden göra en ny ansökan som inkluderar de bortglömda fakturorna. Sökanden kan även inkludera de bortglömda fakturorna i följande ansökan för samma kalenderår.

Antalet ansökningar har inte begränsats, men varje ansökan ska uppfylla formkraven (bl.a. ansökningsperiod och återbäringsbelopp). Rekommenderat antal ansökningar är högst 5–6 per kalenderår.

5.1 Ansökningsperiod

Ansökan ska gälla en period som omfattar minst tre kalendermånader i följd inom ett och samma kalenderår, och högst ett kalenderår (dvs. 3–12 månader inom samma kalenderår). Ansökningsperioden kan bara bestå av hela kalendermånader. En ansökan som avser slutet av året kan hänföra sig till en kortare tid än tre månader, t.ex. december.

Ansökningsperioden ska vara i förfluten tid. Om ansökan t.ex. lämnas den 15 juli kan den inte gälla juli samma år och därmed inte inkludera fakturor från juli.

Ansökan kan inte bara grunda sig på att sökanden har fått en faktura. Utöver fakturan krävs att varan levererats, tjänsten utförts eller vederlaget betalats. Anskaffningen hänförs till den ansökningsperiod under vilken den senare av följande händelser ägde rum:

 • varan levererades, tjänsten utfördes eller vederlaget eller en del av det betalades innan leveransen av varan eller utförandet av tjänsten
 • varan eller tjänsten fakturerades.

Ansökan om återbäring av moms som inkluderats i en importerad vara hänförs till förtullningsmånaden.

Om sökanden glömt någon faktura i en ansökan som gäller en tidigare period under kalenderåret kan fakturan inkluderas i en senare ansökan som gäller samma kalenderår. Om t.ex. en anskaffning under januari saknas i ansökan för januari–april kan momsen inkluderas i en ansökan som görs för resten av året. I detta fall anges januari–december som period i den senare ansökan.

Exempel:
A deltar på ett seminarium i februari 2014. A faktureras för seminariet på en faktura som är daterad 15.12.2013. A betalar fakturan 7.1.2014. A inkluderar fakturan i en ansökan om återbäring för 2014.

I maj 2013 ansöker B om återbäring för perioden 1.1–31.3.2013. I juli 2013 upptäcker B att en faktura daterad i februari inte kom med i ansökan. 31.8.2013 ansöker B om återbäring för perioden 1.4–30.6.2013. B får inkludera den bortglömda fakturan från februari i den nya ansökan och därför anger B 1.2–30.6.2013 som ansökningsperiod. I februari 2014 gör B ytterligare ansökan för 2013. Den inkluderar fakturor från perioden 1.7–31.12.2013.

I december 2013 ansöker C om återbäring för perioden 1.1–31.10.2013. I mars 2014 upptäcker C att två fakturor daterade i september glömdes bort i ansökan. Återbäringsbeloppet för de bortglömda fakturorna är 40 euro. C har inga ytterligare fakturor från 2013 som kan inkluderas i ansökan. Eftersom det minsta återbetalningsbeloppet är 50 euro har C inte rätt till återbäring för de bortglömda fakturorna.

5.2 Återbäringens minimibelopp

När ansökan om återbäring av moms gäller ett helt kalenderår eller slutet av ett kalenderår betalas inte återbäringen, om återbäringsbeloppet är mindre än 50 euro. Med slutet av ett kalenderår avses årets tre sista månader. När man ansöker om återbäring under kalenderårets lopp är det minsta återbäringsbeloppet 400 euro.

5.3 Uppgifter som ska ges i ansökan

Följande uppgifter ska ges vid ansökan om återbäring:

 • sökandens namn
 • sökandens mervärdesskattenummer eller skatteregistreringsnummer
 • sökandens gatuadress, postnummer och ort
 • sökandens e-postadress
 • beskrivning av sökandens affärsverksamhet för vilken varorna eller tjänsterna skaffats. Beskrivningen ges med NACE-kod. Flera koder kan anges i ansökan.
 • sökandens bankförbindelseuppgifter (BIC-kod samt kontonummer i IBAN-format).

Ansökan ska inkludera en utredning om att sökanden inte bedrivit momspliktig verksamhet i Finland under ansökningsperioden, dvs. levererat varor eller tillhandahållit tjänster. Här inkluderas dock inte försäljning på vilken omvänd momsskyldighet tillämpas och inte heller försäljning av vissa momsfria varutransporttjänster och stödtjänster till dessa.

Fakturor och importdokument ska specificeras i ansökan

Varje faktura och importdokument ska specificeras i ansökan. Följande uppgifter om fakturan eller importdokumentet ska ges:

 • namnet på och den fullständiga adressen för den finländska säljaren av varan eller tjänsten (för ett importdokument anges namnet på och adressen för säljaren som är etablerad utanför EU)
 • den finländska säljarens FO-nummer (gäller inte importdokument)
 • Finlands landskod FI (gäller inte importdokument)
 • fakturans eller importdokumentets datum och nummer
 • skattegrunden i euro (= pris exklusive moms)
 • momsbeloppet i euro
 • den avdragsgilla andelen som procenttal (se 3.2.1 ovan)
 • ansökt återbäringsbelopp i euro
 • de anskaffade varornas och tjänsternas art med koder.

De koder som kan användas i ansökningar till Finland framgår av kapitel 8 i denna anvisning.

Finland godkänner endast de koder som nämns i kapitel 8. Koden uppges med både huvud- och underkod (i formatet x.y eller x.y.z). Flera koder kan anges i samma faktura eller importdokument. Om sökanden anger koder som inte används i Finland eller endast huvudkoden, kan ansökan avslås till denna del.

Fakturauppgifter

Fakturor som bifogas ansökan ska inkludera

 • fakturadatum
 • löpnummer som identifierar fakturan
 • säljarens mervärdesskattenummer (FO-nummer)
 • säljarens och köparens namn och adress
 • de sålda varornas mängd och art samt tjänsternas omfattning och art
 • datum för varuleveransen eller utförandet av tjänsterna eller förskottsbetalningsdagen, om ett sådant datum kan fastställas och skiljer sig från fakturadatum
 • skattegrunden för varje skattesats, enhetspriset exklusive moms samt prisnedsättning och rabatt, om dessa inte är inkluderade i enhetspriset
 • tillämpad skattesatsen för varan eller tjänsten
 • det skattebelopp som ska betalas
 • när en tidigare utfärdad faktura ändras med fakturan, hänvisning till den första fakturan.
Förenklad faktura

I dessa fall kan fakturan innehålla förenklade fakturauppgifter:

 • fakturans slutsumma är högst 400 euro
 • en faktura i minuthandeln eller i annan jämförbar försäljningsverksamhet som nästan uteslutande riktar sig till privatpersoner
 • fakturor för restaurang- eller cateringtjänster eller persontransport
 • verifikationer, som skrivs ut av parkeringsautomater och liknande anordningar.

Förenklad faktura är tillräckliga t.ex. på kvitton från varuhus, tåg- eller bussbiljetter och kvitton från parkeringsautomater.

Förenklad faktura måste inkludera följande uppgifter:

 • fakturadatum
 • säljarens namn och mervärdesskattenummer (FO-nummer)
 • de sålda varornas mängd och art samt tjänsternas art
 • det skattebelopp, som ska betalas för varje skattesats eller skattegrunden för varje skattesats.

Även om fakturan är förenklad ska den finländska säljarens FO-nummer anges i ansökan trots att etableringsstatens webbtjänst inte nödvändigtvis kräver detta. Å andra sidan kan webbtjänsten kräva att säljarens adress anges i ansökan trots att adressen inte finns på fakturan på grund av de förenklade uppgifterna. Om webbtjänsten kräver en adress kan sökanden ange n/a (= ej tillämpligt).

5.4 Anlitande av ombud

Ansökan kan även göras av sökandens ombud. Ombudet kan vara finskt eller utländskt. Ansökan ska inkludera ombudets namn, fullständiga postadress med landskod, e-postadress och mervärdesskattenummer eller skatteregistreringsnummer.

Om återbäring söks via ombud, ska en fullmakt bifogas i original för att specificera ombudets befogenheter. Fullmakten ska ange om ombudet endast har rätt att göra ansökan eller dessutom rätt att ta emot återbetalningen. Fullmakten skannas och bifogas till ansökan i webbtjänsten.

Om fullmakten är fortlöpande behöver den bara bifogas till den första ansökan som ombudet gör. Till de följande ansökningarna behöver den fortlöpande fullmakten inte bifogas, om det inte skett några ändringar i fullmakten.

Skatteförvaltningens fullmaktsmall gäller tills vidare innan den återkallas. En fullmakt som upprättats av sökanden godkänns också, om den innehåller motsvarande uppgifter.

5.5 Tidsfrist för ansökan

Ansökan ska göras inom 9 månader från utgången av det kalenderår som ansökningsperioden gäller i en webbtjänst som administreras av skatteförvaltningen i sökandens etableringsstat. Exempelvis ska ansökan gällande 2013 göras senast den 30 september 2014. Ansökan anses vara inlämnad endast om alla punkterna i ansökan är ifyllda. Ansökan tas inte till prövning, om tidsfristen har överskridits.

5.6 Handlingar som bifogas ansökan

Till ansökan ska bifogas skannade fakturor och importdokument i vilka skattegrunden är minst 1 000 euro. Tillåtna filtyper är tiff, jpeg och pdf, varav pdf rekommenderas.

Om sökanden anlitar ett ombud ska dessutom en skannad fullmakt som specificerar ombudets befogenheter bifogas ansökan.

6 Hur behandlas ansökan?

6.1 Skatteförvaltningen i etableringsstaten förmedlar ansökan till Finland

När sökanden lämnat ansökan via webbtjänsten skickar skatteförvaltningen i etableringsstaten ett meddelande till sökanden om att ansökan har mottagits. Skatteförvaltningen i sökandens eget land kontrollerar att denne varit momsskyldig under ansökningsperioden. Sedan förmedlas ansökan, bilagor och uppgift om momsskyldigheten till Finland. Skatteförvaltningen i etableringsstaten ska förmedla ansökan inom 15 kalenderdagar efter inlämningen av ansökan.

Skatteförvaltningen i etableringsstaten förmedlar dock inte ansökan till Finland, om sökanden

 • inte har varit momsskyldig i etableringsstaten under ansökningsperioden
 • endast bedriver sådan momsfri verksamhet där inkluderad moms i priset på inköpta insatsvaror inte får dras av
 • omfattas av momsfrihet som småföretag
 • omfattas av det för jordbruksprodukterna gemensamma systemet för standardskattesats.

I dessa fall informerar skatteförvaltningen sökanden om att den inte förmedlar ansökan till Finland.

När ansökan tagits emot i Finland skickar skatteförvaltningen i Finland ett elektronisk mottagningsmeddelande till skatteförvaltningen i etableringsstaten. Skatteförvaltningen i etableringsstaten informerar på valfritt sätt sökanden om att ansökan mottagits i Finland. Skatteförvaltningen i etableringsstaten kan t.ex. göra meddelandet tillgängligt för sökanden i webbtjänsten eller skicka beskedet per brev eller e-post.

6.2 Behandlingstiden för ansökan

Behandlingstiden för ansökan är fyra månader från det att ansökan kommer till Finland. Om Nylands företagsskattebyrå behöver ytterligare information för att avgöra ansökan förlängs behandlingstiden till sex månader. Om behandlingen kräver att tilläggsuppgifter begärs vid flera tillfällen behandlas ansökan inom åtta månader från ankomstdagen.

6.3 Begäran om tilläggsuppgifter

Nylands företagsskattebyrå kan begära att sökanden lämnar tilläggsuppgifter för avgörande av ansökan om återbäring. Tilläggsuppgifter begärs per brev. Om sökanden har anlitat ett ombud skickas begäran till ombudet.

Nylands företagsskattebyrå skickar begäran om tilläggsuppgifter till sökanden inom fyra månader från ankomstdagen för ansökan. Sökandens svarstid är en månad räknat från mottagandet av begäran.

Nylands företagsskattebyrå kan begära tilläggsuppgifter om t.ex. sökandens affärsverksamhet i Finland. Den kan även begära att få kopior av fakturor och förtullningsbeslut i ansökan. Kopior kan också begäras för en faktura vars slutsumma är under 1 000 euro. Vid behov kan Nylands företagsskattebyrå även begära uppgifter från skatteförvaltningen i sökandens etableringsstat eller en finsk säljare av en vara eller tjänst.

6.4 Beslut och återbetalning

Nylands företagsskattebyrå fattar återbäringsbeslutet på grundval av ansökan och svaret på en eventuell begäran om tilläggsuppgifter. Ett officiellt beslut, som kan överklagas, skickas till sökanden per brev. Dessutom skickas en inofficiell kopia på elektronisk väg via etableringsstaten. Skatteförvaltningen i etableringsstaten kan t.ex. förmedla beslutet så att sökanden kan läsa det i webbtjänsten.

En godkänd återbäring betalas ut till det i ansökan uppgivna bankkontot i ett EU-land. Om sökandens eller ombudets bank debiterar egna avgifter för återbetalningen kan beloppet bli mindre än det som anges i beslutet.

Om tilläggsuppgifter inte behöver begäras återbetalas momsen till sökanden inom fyra månader och tio arbetsdagar från ankomstdagen för ansökan.

Om tilläggsuppgifter begärts och sökanden lämnat uppgifterna inom tidsfristen:

 • tilläggsuppgifter har begärts vid ett tillfälle: momsen återbetalas inom sex månader och tio arbetsdagar.
 • tilläggsuppgifter har begärts vid flera tillfällen: momsen återbetalas inom åtta månader och tio arbetsdagar från ankomstdagen.

Om behandlingen av ansökan överskrider den fastställda tidsfristen och återbetalningen försenas betalar skatteförvaltningen i Finland ränta på det försenade beloppet enligt lagen om skatteuppbörd (5.8.2005/609). Räntesatsen motsvarar räntesatsen som används vid återbäring av moms till näringsidkare som är momsskyldiga i Finland. Ränta betalas inte om sökanden underlåtit att lämna begärda eller kompletterande tilläggsuppgifter inom tidsfristen.

6.5 Återbäring som erhållits på felaktiga grunder krävs tillbaka

Om sökanden har lämnat bristfälliga eller oriktiga uppgifter i ansökan kräver Skatteförvaltningen i Finland tillbaka den återbäring som erhållits på felaktiga grunder.

Om återbäring skett utan grund eller till för stort belopp därför att sökanden lämnat bristfälliga eller oriktiga uppgifter kan Skatteförvaltningen bestämma att sökanden ska betala tillbaka återbäringen till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen ska fatta debiteringsbeslutet inom tre år från utgången av det kalenderår som omfattar den period som det felaktiga återbäringsbeslutet gäller.

Det debiterade beloppet kan förhöjas med högst 30 procent, om oriktiga uppgifter lämnats i ansökan eller i en bifogad utredning. Om oriktiga uppgifter lämnats uppsåtligen eller på grund av grov oaktsamhet kan det debiterade beloppet förhöjas upp till ett tredubbelt belopp. Dessutom påförs skattetillägg på det debiterade beloppet.

Debiteringsbeloppet påförs antingen i ett separat beslut eller dras av från kommande återbäring av moms till sökanden.

7 Hur kan man söka ändring i beslutet?

Ändring i återbärings- eller debiteringsbeslut kan sökas genom att besvär anförs skriftligt i Helsingfors förvaltningsdomstol. Ändring kan bara sökas för anskaffningar som har ingått i den ursprungliga ansökan.

Besvärsskriften ska riktas till Helsingfors förvaltningsdomstol, men lämnas in till Nylands företagsskattebyrå. Besvärsskriften kan inte skickas på elektronisk väg. Den ska upprättas på finska eller svenska.

Till besvärsskriften ska bifogas fakturor inklusive specifikationer. Skriften ska ange

 • vem som anför besvär
 • i vilket beslut ändring söks
 • vilka delar av beslutet besvären gäller och vilken ändring som yrkas samt
 • grunderna för yrkandet.

Om sökanden använder ett ombud ska en fullmakt bifogas besvärsskriften. Fullmakten måste ange att ombudet har rätt att anföra besvär.

Besvärsärendet behandlas först vid Nylands företagsskattebyrå. Till de delar Nylands företagsskattebyrå inte rättar sitt beslut, överför den besvären för avgörande till Helsingfors förvaltningsdomstol.

Besvär ska anföras inom tre år från utgången av det kalenderår som ansökningsperioden gäller. Besvärstiden är ändå alltid minst 60 dagar från det att man fått del av beslutet med delfåendedagen borträknad. Mottagaren anses ha fått del av beslutet senast den sjunde dagen efter det att beslutet lämnats till posten för befordran.

Exempel:
A vill söka ändring i Nylands företagsskattebyrås beslut 9.10.2013 om återbäring av moms till en utländsk näringsidkare. Beslutet gäller perioden 1.1.2012–31.12.2012. A ska anföra besvär senast den 31 december 2015. A anför besvär enligt anvisningarna för sökande av ändring, som bifogats beslutet. A riktar besvärsskriften till Helsingfors förvaltningsdomstol, men lämnar in den till Nylands företagsskattebyrå.

B vill söka ändring i Nylands företagsskattebyrås beslut 15.5.2013 om återbäring av moms till en utländsk näringsidkare. Beslutet gäller perioden 1.1.2009–31.12.2009. B har mottagit beslutet den 20 maj 2013. Besvär över beslutet gällande 2009 ska anföras senast den 31 december 2012. Eftersom Nylands företagsskattebyrå inte fattat beslutet förrän 15.5.2013 kan B söka ändring inom 60 dagar från delfåendet (delfåendedagen borträknad). Besvärsskriften ska lämnas in till Nylands företagsskattebyrå senast den 19 juli 2013.

8 Koder som ska används i ansökan för att beskriva anskaffningens art

De anskaffade varornas och tjänsternas art anges med koder som definieras i bilaga III till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 79/2012. Koden ska anges med både huvud- och underkod (formatet x.y eller x.y.z). Flera koder per faktura eller importdokument kan användas. Om sökanden anger koder som inte används i Finland eller endast huvudkoden, kan ansökan avslås i denna del.

Koder som ska användas vid ansökningar till Finland:

1 Bränsle
1.4 Bränsle som särskilt används för testfordon
1.6 Bränsle som inköps för återförsäljning
1.7 Bränsle för transportmedel för godstransport
1.8.1 Bränsle för passagerar- och kombinationsfordon
Som endast används i affärsverksamhet
1.8.2 Bränsle för passagerar- och kombinationsfordon
Som delvis används för kommersiell passagerartransport, körskoleverksamhet eller för uthyrning
1.8.3 Bränsle för passagerar- och kombinationsfordon
Som delvis används för andra ändamål än de ändamål som avses i 1.8.2
1.9.1 Bränsle för motorcyklar, husvagnar och fritids- eller sportbåtar, samt luftfartyg med en vikt av mindre än 1 550 kg
Som används för kommersiell passagerartransport, körskoleverksamhet eller för uthyrning
1.9.2 Bränsle för motorcyklar, husvagnar och fritids- eller sportbåtar, samt luftfartyg med en vikt av mindre än 1 550 kg
Som används i affärsverksamhet
1.12 Bränsle för transportmedel för passagerartransport, bortsett från de transportmedel som avses i 1.8 och 1.9

2 Hyra av transportmedel
2.4 Hyra av transportmedel för godstransport
2.5.1 Hyra av personbilar och kombinationsfordon
Som endast används i affärsverksamhet
2.5.2 Hyra av personbilar och kombinationsfordon  
Som delvis används för kommersiell passagerartransport eller körskoleverksamhet
2.5.3 Hyra av personbilar och kombinationsfordon
Som delvis används för andra ändamål än de ändamål som avses i 2.5.2
2.6.1 Hyra av motorcyklar, husvagnar och fritids- och sportbåtar, samt luftfartyg med en vikt av mindre än 1 550 kg
Som används för kommersiell passagerartransport eller körskoleverksamhet
2.6.2 Hyra av motorcyklar, husvagnar och fritids- och sportbåtar, samt luftfartyg med en vikt av mindre än 1 550 kg
Som används för annan affärsverksamhet
2.12 Hyra av andra transportmedel än de transportmedel som avses i 2.5 och 2.6

3 Utgifter med anknytning till transportmedel (bortsett från de varor och tjänster som hänförs till kod 1 och 2)
3.4.1 Utgifter för transportmedel för godstransport
Inköp av transportmedel för godstransport
3.4.2 Utgifter för transportmedel för godstransport
Underhåll av transportmedel för godstransport
3.4.3 Utgifter för transportmedel för godstransport
Garage- eller parkeringsavgifter för transportmedel för godstransport
3.4.4 Utgifter för transportmedel för godstransport
Andra utgifter för transportmedel för godstransport, bortsett från de utgifter som avses i 3.4.1, 3.4.2 och 3.4.3
3.5.1 Underhåll av personbilar och kombinationsfordon
Som endast används i affärsverksamhet
3.5.2 Underhåll av personbilar och kombinationsfordon
Som delvis används för kommersiell passagerartransport, körskoleverksamhet eller för uthyrning
3.5.3 Underhåll av personbilar och kombinationsfordon
Som delvis används i affärsverksamhet, bortsett från den affärsverksamhet som avses i 3.5.2
3.6.1 Underhåll av motorcyklar, husvagnar och fritids- eller sportbåtar, samt luftfartyg med en vikt av mer än 1 550 kg
Som används för kommersiell passagerartransport, körskoleverksamhet eller för uthyrning
3.6.2 Underhåll av motorcyklar, husvagnar och fritids- eller sportbåtar, samt luftfartyg med en vikt av mer än 1 550 kg
Som används för annan affärsverksamhet
3.7.1 Andra utgifter än underhållsutgifter eller garage- och parkeringsavgifter för personbilar och kombinationsfordon
Som endast används i affärsverksamhet
3.7.2 Andra utgifter än underhållsutgifter eller garage- och parkeringsavgifter för personbilar och kombinationsfordon
Som delvis används för kommersiell passagerartransport, körskoleverksamhet eller för uthyrning
3.7.3 Andra utgifter än underhållsutgifter eller garage- och parkeringsavgifter för personbilar och kombinationsfordon
Som delvis används för andra ändamål än de ändamål som avses i 3.7.2
3.8.1 Andra utgifter än underhållsutgifter eller garage- och parkeringsavgifter för motorcyklar, husvagnar och fritids- eller sportbåtar, samt luftfartyg med en vikt av mer än     1 550 kg
Som används för kommersiell passagerartransport, körskoleverksamhet, uthyrning eller återförsäljning
3.8.2 Andra utgifter än underhållsutgifter eller garage- och parkeringsavgifter för motorcyklar, husvagnar och fritids- eller sportbåtar, samt luftfartyg med en vikt av mer än     1 550 kg
Som används för annan affärsverksamhet
3.15 Underhåll av transportmedel för passagerartransport, bortsett från personbilar och kombinationsfordon, motorcyklar, husvagnar och fritids- eller sportbåtar, samt luftfartyg med en vikt av mer än 1 550 kg
3.16 Garage- eller parkeringsavgifter för transportmedel för passagerartransport
3.17 Andra utgifter än underhållsutgifter eller garage- och parkeringsavgifter för andra transportmedel än personbilar och kombinationsfordon, motorcyklar, husvagnar och fritids- eller sportbåtar, samt luftfartyg med en vikt av mer än 1 550 kg

5 Utgifter för resor, såsom passageraravgift för taxi och kollektivtrafik
5.1 Utgifter för resor för beskattningsbara personer eller anställda av beskattningsbara personer
5.2 Utgifter för resor för andra personer än beskattningsbara personer eller anställda till beskattningsbara personer

6 Logi
6.1 Utgifter för inkvartering och logi för beskattningsbara personer eller anställda till beskattningsbara personer
6.2 Utgifter för inkvartering och logi för andra personer än beskattningsbara personer eller anställda till beskattningsbara personer
6.6 Utgifter för inkvartering och logi för efterföljande leveranser

7 Mat, dryck och restaurangtjänster
7.1.1 Mat och dryck som tillhandahålls av hotell, barer, restauranger och pensionat, inklusive frukost
För beskattningsbara personer eller anställda till beskattningsbara personer
7.1.2 Mat och dryck som tillhandahålls av hotell, barer, restauranger och pensionat, inklusive frukost
För andra personer än beskattningsbara personer eller anställda till beskattningsbara personer
7.4 Restaurangtjänster som inköps för efterföljande leveranser

8 Inträdesavgifter till mässor och utställningar
8.1 Inträdesavgifter för beskattningsbara personer eller anställda till beskattningsbara personer
8.2 Inträdesavgifter till andra personer än beskattningsbara personer eller anställda till beskattningsbara personer

9 Utgifter för lyxartiklar, underhållning och representation
9.1. Inköp av alkoholhaltiga drycker
9.2. Inköp av tobaksprodukter
9.3.1 Utgifter för mottagningar och representation
För publicitetsändamål
9.3.2 Utgifter för mottagningar och representation
Ej för publicitetsändamål
9.5 Utgifter för konstverk, samlarobjekt och antikviteter

10 Övrigt
10.2 Reparationer inom garantiperioden
10.3 Tjänster kopplade till utbildning
10.4.1 Arbete med egendom
Arbete med fast egendom
10.4.2 Arbete med egendom
Arbete med fast egendom som används som bostäder
10.4.3 Arbete med egendom
Arbete med lös egendom, bortsett från sådan lös egendom som avses i kod 3
10.5.1 Inköp eller hyra av egendom
Inköp eller hyra av fast egendom
10.5.2 Inköp eller hyra av egendom
Inköp eller hyra av fast egendom som används som bostad eller för rekreations- eller fritidsändamål
10.5.3 Inköp eller hyra av egendom
Inköp eller hyra av lös egendom som har anknytning till eller används i fast egendom som används som bostad eller för rekreations- eller fritidsändamål
10.5.4 Inköp eller hyra av egendom
Inköp eller hyra av lös egendom, bortsett från sådan lös egendom som avses i kod 2
10.8 Kontorsutgifter
10.9.1 Deltagande i mässor och seminarier, utbildning eller fortbildning
Mässor
10.9.2 Deltagande i mässor och seminarier, utbildning eller fortbildning
Seminarier
10.9.3 Deltagande i mässor och seminarier, utbildning eller fortbildning
Utbildning
10.9.4 Deltagande i mässor och seminarier, utbildning eller fortbildning
Fortbildning
10.11 Utgifter för porto och brev till länder utanför EU
10.12 Utgifter för fax och telefon i anslutning till logi
10.13 Varor och tjänster som förvärvas av en researrangör och som kommer den resande till direkt fördel
10.14 Andra varor som inköps för återförsäljning än de varor som avses i 1.6
10.15 Andra tjänster som inköps för återförsäljning än de tjänster som avses i 6.6 och 7.4
10.16.1 Arbete med egendom
Arbete med fast egendom som används som bostad eller för rekreations- eller fritidsändamål
10.16.2 Arbete med egendom
Arbete med fast egendom, bortsett från sådan fast egendom som avses i 10.16.1
10.16.3 Arbete med egendom
Arbete med lös egendom som har anknytning till eller används i sådan fast egendom som avses i 10.16.1
10.16.4 Arbete med egendom
Arbete med lös egendom, bortsett från sådan lös egendom som avses i 10.16.3
10.17.1 Utgifter för egendom
Utgifter för fast egendom som används som bostad eller för rekreations- eller fritidsändamål
10.17.2 Utgifter för egendom
Andra utgifter för fast egendom än de utgifter som avses i 10.17.1

Päivi Taipalus
ledande skattesakkunnig

Annukka Poikkeus
byråchef

Sidan har senast uppdaterats 31.12.2013