Vero.fi har ett serviceavbrott onsdagen den 29 maj kl. 6–9. MinSkatt fungerar normalt.

Återbäring av mervärdesskatt till en näringsidkare som är etablerad i ett annat EU-land

Har getts
8.4.2024
Diarienummer
VH/419/00.01.00/2024
Giltighet
8.4.2024 - Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
A229/200/2016, 29.3.2017

Denna anvisning gäller återbäring av moms till näringsidkare som är etablerade i ett annat EU-land. En momsskyldig näringsidkare som är verksam i ett annat EU-land lämnar in sin återbäringsansökan till Finland via en webbtjänst som administreras av skattemyndigheten i dennes eget land.

I vissa fall har en utländsk näringsidkare rätt till återbäring av den moms som ingår i priset på varor och tjänster som denne köpt i Finland. Anvisningen hänvisar till denna återbäring för utländska näringsidkare med termen utlandsåterbäring och förklarar villkoren för återbäringen.

Den anger vem som kan ansöka om återbäring och vilken affärsverksamhet som ger rätt till återbäring. Dessutom förklaras för vilka anskaffningar moms återbetalas. I anvisningen redogörs för hur man ansöker om återbäring, hur ansökan behandlas och hur ett återbäringsbeslut kan överklagas. I slutet finns en förteckning över koder som används vid ansökan för att beskriva varornas och tjänsternas art.

Anvisningen har uppdaterats den 8.4.2024. Till kapitel 6.2 och 6.4 i anvisningen har lagts till information om automatisk behandling av ansökningar och behandlingstiden för ansökan, då sökanden har skickats en begäran om ytterligare information och sökanden begär om tilläggstid för att ge ett svar.

1 Allmänt

En momsskyldig näringsidkare som verkar i ett annat EU-land kan ansöka om återbäring av moms från Finland. Näringsidkaren lämnar sin ansökan via en webbtjänst som administreras av skatteförvaltningen i det egna landet. Pappersblanketter som skickas per post används inte. Ansökan ska göras inom 9 månader från utgången av det kalenderår som ansökningsperioden gäller. Ansökningar som gäller exempelvis kalenderåret 2016 ska lämnas in senast 30.9.2017.

1.1 Lagstiftning

Anvisningen bygger på bestämmelserna i mervärdesskattelagen (MomsL) om återbäring av moms till en näringsidkare

 • som är etablerad i ett annat EU-land (156 a–156 l § MomsL)
 • som inte är momsskyldig i Finland för sin försäljning och i Finland inte har ett fast driftställe som deltar i försäljningen (122–126 § MomsL).

Återbäring av moms till en utländsk näringsidkare i ett annat EU-land grundar sig på rådets direktiv 2008/9/EG om fastställande av närmare regler för återbetalning enligt direktiv 2006/112/EG av mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är etablerade i den återbetalande medlemsstaten men i en annan medlemsstat.

1.2 Momssatser

Allmän momssats

24 %

Livsmedel, foder
restaurang- och cateringtjänster

14 %

Bland annat

 • Persontransporter, hotellinkvarteringar, böcker
 • Tjänster som möjliggör utövande av idrott
 • Inträdesavgifter till utställningar, idrottsevenemang och andra motsvarande kultur- och underhållningsevenemang och inrättningar.

10 %

1.3 Återbäringsmyndighetens kontaktuppgifter

Sökanden ansöker om återbäring via en webbtjänst som administreras av skatteförvaltningen i det egna landet. I Finland behandlas ansökan av Skatteförvaltningen.

Skatteförvaltningen
Postadress: PB 30, 00052 SKATT
Telefon: +358 (0) 29 497 015
Fax: +358 (0)29 6117

2 Vem har rätt till återbäring?

En utländsk näringsidkare kan få tillbaka den moms som ingår i priset på varor och tjänster som denne köpt i Finland. Momsen kan återbetalas som utlandsåterbäring, om följande villkor uppfylls:    

 • näringsidkaren har inte något fast driftställe i Finland från vilket affärstransaktioner genomförs
 • näringsidkarens affärsverksamhet i Finland inkluderar inte annan försäljning av varor och tjänster än
 1. försäljning på vilken omvänd momsskyldighet tillämpas
 2. försäljning där köparen är finska staten
 3. sådan försäljning av transporttjänster och stödtjänster till dessa som är momsfri enligt paragraf 71, 72 d eller 72 h i mervärdesskattelagen

Omvänd momsskyldighet som avses i punkt 1) ovan (= köparen är skyldig att betala moms i stället för säljaren) gäller följande försäljning:

 • Momspliktig försäljning av investeringsguld (8 a § MomsL)
 • Försäljning av utsläppsrätter (8 b § MomsL)
 • Försäljning av byggtjänster samt uthyrning av arbetskraft för dessa tjänster (8 c § MomsL)
 • Försäljning av metallskrot och -avfall (MomsL 8 d §)
 • Försäljningen bedrivs av en utländsk näringsidkare som inte har ett fast driftställe i Finland och inte har ansökt om att bli momsskyldig i Finland (9 § MomsL).

Också moms som betalats i samband med varuimport kan återbetalas.

När utländska näringsidkare har fast driftställe i ett annat EU-land

Berättigad till återbäring är en utländsk näringsidkares fasta driftställe i ett annat EU-land. Om sökanden har flera fasta driftställen i olika EU-länder, ska varje driftställe i sin etableringsstat lämna in en ansökan för de egna anskaffningarna. Etableringsstaten kontrollerar sökandens momsskyldighet och förmedlar ansökan om återbäring gällande anskaffningar i Finland vidare till Finland. Ett villkor för återbäring är att fakturorna har ställts till sökanden.

Näringsidkare som har gemenskapsintern försäljning eller gemenskapsinterna förvärv i Finland

Med gemenskapsintern försäljning avses försäljning av lös egendom, om säljaren, köparen eller någon annan för deras räkning transporterar föremålet från Finland till köparen i ett annat EU-land. Med ett gemenskapsinternt varuförvärv avses ett förvärv mot vederlag av äganderätten till ett löst föremål, om säljaren, köparen eller någon annan för deras räkning transporterar föremålet till köparen från ett EU-land till ett annat.

Utlänningar som bedriver gemenskapsintern försäljning i Finland eller gör gemenskapsinterna förvärv här är deklarationsskyldiga i Finland. De ska registrera sig som deklarationsskyldiga i registret över momsskyldiga och lämna in moms- och sammandragsdeklarationer. Utlänningar som bedriver gemenskapsintern försäljning i Finland är inte berättigade till utlandsåterbäring eftersom de bedriver försäljningsverksamhet i Finland. På en momsdeklaration ska de deklarera den moms som inkluderats i förvärven, precis som finländska näringsidkare.

En utlänning som gör gemenskapsinterna förvärv har rätt till utlandsåterbäring, om denne inte är momsskyldig i Finland för sin försäljning och saknar fast driftställe här. Om en utländsk näringsidkare som gör gemenskapsinterna förvärv har sådana gemenskapsinterna förvärv som inte är avdragbara, måste näringsidkaren registrera sig som momsskyldig som köpare eller för eget bruk.  I detta fall ska näringsidkaren deklarera momsen som ska betalas för det gemenskapsinterna förvärvet och betala momsen.

Läs mer om deklarationsskyldigheten (Skatteförvaltningens anvisning: Registrering av utlänningar som momsskyldiga i Finland)

3 Vilken affärsverksamhet ger rätt till återbäring?

Ett villkor för återbäring är att anskaffningarna har gjorts för sådan verksamhet någon annanstans som skulle berättiga till avdrag eller återbäring i Finland, om verksamheten hade bedrivits här (behandlas i 3.1). Det andra villkoret för återbäring är att näringsidkaren skaffat varorna och tjänsterna för affärstransaktioner som berättigar till avdrag i etableringsstaten (detta behandlas i 3.2).

3.1 Verksamhet som skulle berättiga till avdrag eller återbäring i Finland

Grundvillkoret för återbäring är att sökanden gjort förvärven för verksamhet som bedrivs någon annanstans och som skulle berättiga till avdrag eller återbäring i Finland, om verksamheten hade bedrivits här. Rätten till återbäring bestäms enligt finsk lagstiftning. Grunden är bestämmelserna om momspliktig verksamhet, delvis avdragsrätt och avdragsbegränsningar. Avdragsbegränsningar behandlas i kapitel 4.

Återbäring av moms kräver att något av följande villkor uppfylls:

 • anskaffningen hänför sig till sökandens utomlands bedrivna affärsverksamhet som skulle ha medfört momsskyldighet om den hade bedrivits i Finland
 • anskaffningen hänför sig till sökandens utomlands bedrivna affärsverksamhet som skulle ha berättigat till sådan återbäring som avses i mervärdesskattelagen, om verksamheten hade bedrivits i Finland (verksamhet med s.k. nollskattesats, se 3.1.1 och 3.1.2)
 • anskaffningen hänför sig till utlänningens i Finland bedrivna försäljning av sådana transporttjänster och stödtjänster till dessa som är momsfri enligt paragraf 71, 72 d eller 72 h § i mervärdesskattelagen (se 3.1.1)
 • anskaffningen hänför sig till utlänningens i Finland bedrivna försäljning av varor och tjänster på vilken omvänd momsskyldighet tillämpas (se 3.1.3)
 • anskaffningen hänför sig till utlänningens i Finland bedrivna försäljning av varor och tjänster där köparen är finska staten.

3.1.1 Verksamhet med nollskattesats

Om anskaffningen hänför sig till näringsidkarens utomlands bedrivna verksamhet som skulle ha omfattats av s.k. nollskattesats, om verksamheten hade bedrivits i Finland, är denne berättigad till återbäring av moms som inkluderats i anskaffningen av varan eller tjänsten. Verksamhet som omfattas av nollskattesats avser sådan momsfri försäljning av varor och tjänster där moms som ingår i anskaffningarna till verksamheten är avdragsgill.

Om anskaffningen hänför sig till den utländska näringsidkarens i Finland bedrivna försäljning av vissa momsfria varutransporttjänster och stödtjänster till dessa är denne berättigad till återbäring av moms som inkluderats i anskaffningen som utlandsåterbäring.

Om anskaffningen hänför sig till någon annan verksamhet i Finland som omfattas av nollskattesats (t.ex. momsfri internationell handel, momsfria fartyg eller försäljning av arbetsprestationer som hänför sig till dessa) är den utländska näringsidkaren inte berättigad till utlandsåterbäring. För att få tillgodoräkna den moms som inkluderats i anskaffningarna ska utlänningen registrera sig som momsskyldig i Finland. Återbäringen betalas på basis av momsdeklarationer på samma sätt som till andra momsskyldiga i Finland.

Läs mer om momsregistrering av utlänningar (Skatteförvaltningens anvisning: Registrering av utlänningar som momsskyldiga i Finland)

3.1.2 Investeringsguld, guldmaterial och halvfärdiga guldprodukter

Om anskaffningen hänför sig till den utländska näringsidkarens utomlands bedrivna verksamhet som skulle utgöra momsfri försäljning av investeringsguld, om verksamheten hade bedrivits i Finland, är näringsidkaren berättigad till återbäring av följande moms som utlandsåterbäring:

 1. som ska betalas på investeringsguld, när guldet har köpts från en momsskyldig säljare
 2. som inkluderats i förvärv av annat guld som av näringsidkaren eller på uppdrag av denne omvandlas till investeringsguld
 3. som ska betalas på tjänster som innebär en förändring av formen, vikten eller renheten hos investeringsguld eller annat guld.

Läs mer om momsbeskattning av investeringsguld (Skatteförvaltningens anvisning: Momsbeskattning av investeringsguld samt av guldmaterial och halvfärdiga guldprodukter)

3.1.3 Omvänd momsskyldighet

Allmän omvänd momsskyldighet

Omvänd momsskyldighet tillämpas när säljaren av varan eller tjänsten är en utlänning, som i Finland inte har ett fast driftställe, som deltar i försäljningen och inte ansökt om att bli momsskyldig i Finland. Moms på en sådan utländsk näringsidkares försäljning betalas av köparen i enlighet med omvänd momsskyldighet. Om den utländska näringsidkaren endast har sådan försäljning i Finland har denne rätt till återbäring av moms för sina anskaffningar i Finland som utlandsåterbäring.

Den omvända momsskyldigheten tillämpas dock inte i följande fall, där utlänningen alltid är momsskyldig som säljare:

 1. också köparen är en utlänning som inte har ett fast driftställe i Finland och som inte har antecknats i registret över momsskyldiga i Finland
 2. köparen är en privatperson
 3. det är frågan om distansförsäljning från ett annat EU-land till privatpersoner eller jämförbara köpare i Finland
 4. Läs mer om mervärdesbeskattning vid distansförsäljning av varor (Skatteförvaltningens anvisning: Mervärdesbeskattning vid distansförsäljning av varor)
 5. det är frågan om persontransporttjänster eller tillträde till kurser, vetenskaps-, kultur-, underhållnings- eller idrottsevenemang, mässor, utställning och liknande arrangemang.

När en utländsk näringsidkare har sådan försäljning i Finland är denne inte till någon del berättigad till utlandsåterbäring.  För att få tillgodoräkna den moms som inkluderats i anskaffningarna ska utlänningen registrera sig som momsskyldig i Finland. Återbäringen betalas på basis av momsdeklarationer på samma sätt som till andra momsskyldiga i Finland.

Läs mer om momsregistrering av utlänningar (Skatteförvaltningens anvisning: Registrering av utlänningar som momsskyldiga i Finland)

Omvänd momsskyldighet inom byggbranschen

I Finland tillämpas omvänd momsskyldighet på vissa byggtjänster och tillhörande uthyrning av arbetskraft. Omvänd momsskyldighet inom byggnadsbranschen tillämpas när båda villkoren nedan uppfylls:

 1. tjänsten är en byggtjänst eller uthyrning av arbetskraft för en byggtjänst
 2. köparen är en näringsidkare, som i samband med sin verksamhet på annat sätt än tillfälligt säljer byggtjänster eller hyr ut arbetskraft för byggtjänster.

På försäljningen tillämpas omvänd momsskyldighet, om en finsk eller utländsk näringsidkare säljer byggtjänster till en utländsk näringsidkare som annat än tillfälligt säljer byggtjänster. Om den utländska köparen inte har ett fast driftställe i Finland och inte ansökt om att bli momsskyldig i Finland ska denne registrera sig som momsskyldig och lämna momsdeklarationer till Skatteförvaltningen i Finland.momsdeklarationen lämnas alla de uppgifter som gäller verksamheten som näringsidkaren bedriver i Finland. Återbäringen betalas på basis av momsdeklarationerna på samma sätt som till andra momsskyldiga i Finland.

Läs mer om byggbranschens omvända momsskyldighet (Skatteförvaltningens anvisning: Omvänd momsskyldighet inom byggbranschen)

Omvänd momsbeskattning vid försäljning av metallskrot och –avfall

Omvänd momsskyldighet tillämpas inom skrotbranschen när båda villkoren nedan uppfylls:

 1. köparen är en näringsidkare som är införd i registret över momsskyldiga
 2. den sålda varan finns i förteckningen av metallskrot och -avfall som klassificerats i mervärdesskattelagen enligt KN-nomenklaturen i EU:s tulltariff.

Om både säljaren och köparen av metallskrot är utländska näringsidkare som inte finns i registret över momsskyldiga i Finland, ska den omvända momsskyldigheten

(MomsL 9 §) inte tillämpas på försäljningen av metallskrot och -avfall. Den utländska säljaren är i detta fall skyldig att betala moms på försäljningen och för att kunna betala momsen ska säljaren för sin rörelse registrera sig i registret över momsskyldiga. I så fall är säljaren inte till någon del berättigad att få tillbaka momsen enligt förfarandet om återbäring till utlänningar. Återbäringen betalas på basis av momsdeklarationer på samma sätt som till andra momsskyldiga i Finland.

Ytterligare information finns i Skatteförvaltningens anvisning Omvänd momsbeskattning vid försäljning av metallskrot och -avfall.

Omvänd momsskyldighet för köpare av utsläppsrätter

Finland har obligatorisk omvänd momsskyldighet vid försäljning av utsläppsrätter av växthusgaser. Med en utsläppsrätt avses rätt att släppa ut växthusgaser motsvarande ett ton koldioxid i enlighet med direktivet om utsläppshandel (2003/87/EG). Köparen är momsskyldig för köp av utsläppsrätter, om denne finns upptagen i registret över momsskyldiga i Finland. Om köparen inte har antecknats i registret är säljaren normalt momsskyldig för försäljning av utsläppsrätten. Då är en utländsk säljare inte till någon del berättigad att få tillbaka momsen som utlandsåterbäring. För att få tillgodoräkna den moms som inkluderats i anskaffningarna ska utlänningen registrera sig som momsskyldig i Finland. Återbäringen betalas på basis av momsdeklarationer på samma sätt som till andra momsskyldiga i Finland.

Omvänd momsskyldighet för köpare av guld

Näringsidkaren har rätt till återbäring av moms som inkluderats i anskaffningen av varan eller tjänsten, om anskaffningen gäller dennes försäljning av investeringsguld, guldmaterial eller halvfärdiga guldprodukter i Finland eller utomlands och omvänd momsskyldighet tillämpas på försäljningen. Ett villkor för återbäring är att den verksamhet näringsidkaren bedriver utomlands skulle ge rätt att välja momsskyldighet, om verksamheten hade bedrivits i Finland. Rätten till återbäring gäller även varor och tjänster som köpts för försäljning av en momspliktig förmedlingstjänst för momspliktigt investeringsguld.

3.2 Verksamheten berättigar till avdrag i etableringsstaten

Det andra grundvillkoret är att sökanden i sin etableringsstat bedriver sådan försäljning som ger rätt till momsavdrag i den staten. Näringsidkaren kan i sin etableringsstat bedriva både verksamhet som berättigar till avdrag och verksamhet som inte berättigar till avdrag. Då uppgår återbäringen högst till den andel av skatten som bestämts i enlighet med etableringsstatens lagstiftning.

Med etableringsstat avses den stat där näringsidkaren har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast driftställe varifrån denne bedriver försäljning.

3.2.1 Proportionellt avdrag

Återbäringsbeloppet påverkas i första hand av finska mervärdesskattelagens bestämmelser om momspliktig verksamhet, delvis avdragsrätt och avdragsbegränsningar. Sökanden kan få tillbaka högst den andel av momsen som hänför sig till affärstransaktioner som berättigar till avdrag i etableringsstaten. Bestämning av den avdragsgilla andelen grundar sig på artikel 173 i rådets direktiv (2006/112/EG) om ett gemensamt system för mervärdesskatt och tillämpningen av det i etableringsstatens lagstiftning. Enligt artikel 173 i mervärdesskattedirektivet ska den avdragsgilla andelen bestämmas i enlighet med detaljerade regler i artiklarna 174 och 175 för alla transaktioner som utförs av den momsskyldiga.

Enligt direktivet får medlemsstaterna bestämma den avdragsgilla andelen på alternativa sätt. Medlemsstaterna får

 1. tillåta eller ålägga den momsskyldige att bestämma en andel för varje gren av sin verksamhet, eller
 2. tillåta eller ålägga den momsskyldige att göra avdrag på grundval av användningen av alla eller en del av varorna och tjänsterna
 3. tillåta eller ålägga den momsskyldige att göra avdrag för varje sådan vara och tjänst som används i den affärsverksamhet som berättigar till avdrag
 4. bestämma, att man inte beaktar en sådan momsandel som inte berättigar till avdrag och som är ringa.

Den avdragsgilla andelen (relationstalet) ska bestämmas varje år och samma tal tillämpas under hela året. Relationstalet som tillämpas under året är preliminärt eftersom det beräknas på grundval av föregående års transaktioner. Sökanden ska kontrollera avdragen som gjorts på grundval av det preliminära relationstalet när det slutliga relationstalet fastställs under det påföljande året.

Sökanden ska uppge relationstalet med två decimalers noggrannhet vid varje faktura eller importdokument i återbäringsansökan.

3.2.2 Justering av proportionellt avdrag

Sökanden ska justera det sökta eller redan återbetalda beloppet, om det slutliga relationstalet skiljer sig från det preliminära relationstal som använts i ansökan. Justeringen ska göras under det kalenderår som följer efter ansökningsperioden. Sökanden lämnar sin kontrollanmälan i etableringsstatens webbtjänst. Justeringen av relationstalet kan beaktas vid behandlingen av nästa ansökan eller ett separat beslut om den kan fattas.

Exempel: A ansöker om utlandsåterbäring den 1 oktober 2016 för perioden 1.1.– 31.7.2016. I sin etableringsstat bedriver A både verksamhet som berättigar till avdrag och verksamhet som inte berättigar till avdrag. I ansökan uppger A den avdragsgilla andelen för varje faktura som ett procenttal med två decimalers noggrannhet. Eftersom A ansöker om återbäring för innevarande års fakturor har procenttalet beräknats utifrån föregående års (2015) affärstransaktioner. Därför är talet preliminärt. Om det slutliga relationstalet skiljer sig från det preliminära tal som uppgetts i ansökan ska A justera det preliminära relationstalet före utgången av 2017.

4 För vilka anskaffningar kan man få återbäring?

Utländska näringsidkare har rätt till återbäring av moms i bl.a. följande anskaffningar:

 • hotellinkvartering, resa i Finland
 • bränsle och smörjmedel för bil samt reservdelar, korttidshyra av bil och parkering
 • anskaffningar i samband med konferenser, utställningar och mässor
 • varuprov
 • kontorsmaterial, fotokopior, kartor och facklitteratur.

Återbäringsrättens omfattning motsvarar avdragsrätten för momsskyldiga näringsidkare i Finland. Mervärdesskattelagens begränsningar av avdragsrätten gäller även återbäring av moms till utlänningar. Återbäring kan t.ex. inte fås för följande anskaffningar:

 1. en fastighet som den momsskyldige eller hans personal använder som bostad, barnträdgård, hobbylokal eller fritidsställe samt varor och tjänster i samband med fastigheten eller dess användning,
 2. varor och tjänster i samband med momsskyldiges eller hans personals transport mellan bostad och arbetsplats
 3. anskaffningar avsedda för privat bruk av näringsidkaren eller hans personal (Sådana anskaffningar är t.ex. frukost i samband med hotellinkvartering.)
 4. varor och tjänster som används för representationsändamål
 5. anskaffning av personbil samt varor och tjänster i samband med bilen och dess användning, om personbilen inte har anskaffats enbart för att användas för ändamål som berättigar till avdrag. Momsåterbäring till utlänningar beviljas inte om personbilen i ens liten utsträckning använts för ändamål som inte berättigar till avdrag.
 6. kostnader i samband med momsfri försäljning av investeringsguld (Se 3.1.2. Återbäringsrätt gäller inte t.ex. allmänna kostnader eller transportkostnader som ansluter sig till denna försäljning.)
 7. varor och tjänster som en utländsk researrangör köpt i sitt namn av andra näringsidkare för att direkt utnyttjas av en resenär. På resebyråtjänster tillämpas ett marginalbeskattningsförfarande, varför moms som ingår i sådana varor och tjänster inte är avdragbar i momsbeskattningen och därmed inte heller återbetalbar. Läs mer om marginalbeskattning av resebyråtjänster (Skatteförvaltningens anvisning: Marginalbeskattningsförfarandet för resebyråtjänster)

Återbäring ges inte för momsfria anskaffningar, t.ex. utrikesflygningar. Återbäring ges inte heller om fakturan skulle ha varit utan moms, men oriktigt inkluderar moms. Om säljaren felaktigt fakturerat försäljningen inklusive moms trots att den enligt mervärdesskattelagens bestämmelser skulle ha varit momsfri ska köparen kontakta säljaren för att få tillbaka den felaktigt debiterade momsen.

5 Hur ansöker man om återbäring av moms?

Sökanden ansöker om återbäring via en webbtjänst som administreras av skatteförvaltningen i det egna landet. Ansökan kan göras på finska, svenska eller engelska. I Finland behandlas ansökan av Skatteförvaltningen. Om Skatteförvaltningen ber sökanden att lämna ytterligare information, kan svaret ges på finska, svenska eller engelska.

Om sökanden i sin etableringsstat hör till en momsskyldighetsgrupp, görs ansökan av momsskyldighetsgruppen. Om ett företag som hör till en sådan grupp emellertid har tilldelats ett eget mervärdesskattenummer, kan företaget ansöka om återbäring för sina egna anskaffningar.

Anskaffningar som gjorts på Åland

Ansökan om återbäring av moms görs via etableringsstatens webbtjänst även då anskaffningen gjorts på Åland. Åland är ett landskap med självstyre och hör inte till EU:s mervärdesskatte- eller punktskatteområde, men ingår som en del av Finland i EU:s tullområde och tullunion. Ansökan görs via webbtjänsten t.ex. då en av sökandens anställda gjort en affärsresa till Åland. Återbäring kan bl.a. sökas för inkluderad moms i priset för logi under affärsresan.

Kan ansökan kompletteras?

Ansökan kan kompletteras. Exempelvis kan en bortglömd bilaga läggas till genom att sända en ny version av ansökan via webbtjänsten.

Nya fakturor kan dock inte läggas till ansökan. Om det finns bortglömda fakturor och ansökningstiden ännu inte löpt ut kan sökanden göra en ny ansökan som inkluderar de bortglömda fakturorna. Sökanden kan även inkludera de bortglömda fakturorna i följande ansökan för samma kalenderår.

Antalet ansökningar har inte begränsats, men varje ansökan ska uppfylla formkraven (bl.a. ansökningsperiod och återbäringsbelopp). Rekommenderat antal ansökningar är högst 5–6 per kalenderår.

5.1 Ansökningsperiod

Ansökan ska gälla en period som omfattar minst tre kalendermånader i följd inom ett och samma kalenderår, och högst ett kalenderår (dvs. 3–12 månader inom samma kalenderår). Ansökningsperioden kan bara bestå av hela kalendermånader. En ansökan som avser slutet av året kan hänföra sig till en kortare tid än tre månader, t.ex. december.

Ansökningsperioden ska vara i förfluten tid. Om ansökan t.ex. lämnas den 15 juli kan den inte gälla juli samma år och därmed inte inkludera fakturor från juli.

Ansökan kan inte bara grunda sig på att sökanden har fått en faktura. Utöver fakturan krävs att varan levererats, tjänsten utförts eller vederlaget betalats. Anskaffningen hänförs till den ansökningsperiod under vilken den senare av följande händelser ägde rum:

 • varan levererades, tjänsten utfördes eller vederlaget eller en del av det betalades innan leveransen av varan eller utförandet av tjänsten
 • varan eller tjänsten fakturerades.

Ansökan om återbäring av moms som inkluderats i en importerad vara hänförs till förtullningsmånaden.

Om sökanden glömt någon faktura i en ansökan som gäller en tidigare period under kalenderåret kan fakturan inkluderas i en senare ansökan som gäller samma kalenderår. Om t.ex. en anskaffning under januari saknas i ansökan för januari–april kan momsen inkluderas i en ansökan som görs för resten av året. I detta fall anges januari–december som period i den senare ansökan.

Exempel:

A deltar på ett seminarium i februari 2017. A faktureras för seminariet på en faktura som är daterad 15.12.2016. A betalar fakturan 7.1.2017. A inkluderar fakturan i en ansökan om återbäring för 2017.

I maj 2016 ansöker B om återbäring för perioden 1.1–31.3.2016. I juli 2016 upptäcker B att en faktura daterad i februari inte kom med i ansökan. 31.8.2016 ansöker B om återbäring för perioden 1.4–30.6.2016. B får inkludera den bortglömda fakturan från februari i den nya ansökan och därför anger B 1.2–30.6.2016 som ansökningsperiod. I februari 2017 gör B ytterligare en ansökan för 2016. Den inkluderar fakturor från perioden 1.7–31.12.2016.

I december 2016 ansöker C om återbäring för perioden 1.1–31.10.2016. I mars 2017 upptäcker C att två fakturor daterade i september 2016 glömdes bort i ansökan. Återbäringsbeloppet för de bortglömda fakturorna är 40 euro. C har inga ytterligare fakturor från 2016 som kan inkluderas i ansökan. Eftersom det minsta återbetalningsbeloppet är 50 euro har C inte rätt till återbäring för de bortglömda fakturorna.

5.2 Återbäringens minimibelopp

När ansökan om återbäring av moms gäller ett helt kalenderår eller slutet av ett kalenderår betalas inte återbäringen, om återbäringsbeloppet är mindre än 50 euro. Med slutet av ett kalenderår avses årets tre sista månader. När man ansöker om återbäring under kalenderårets lopp är det minsta återbäringsbeloppet 400 euro.

5.3 Uppgifter som ska ges i ansökan

Följande uppgifter ska ges i ansökan om momsåterbäring:

 • sökandens namn
 • sökandens mervärdesskattenummer
 • sökandens gatuadress, postnummer och ort
 • sökandens e-postadress
 • beskrivning av sökandens affärsverksamhet för vilken varorna eller tjänsterna skaffats. Beskrivningen ges med NACE-kod. Flera koder kan anges i ansökan.
 • sökandens bankförbindelseuppgifter (BIC-kod samt kontonummer i IBAN-format)
 • den återbetalningsperiod ansökan avser.

Sökanden ska i sin ansökan fastställa verksamhetens art genom att välja ett av följande alternativ: sökanden har inte bedrivit momspliktig verksamhet i Finland under ansökningsperioden, sökanden bedriver endast sådan försäljning på vilken den omvända momsskyldigheten tillämpas eller sökanden bedriver försäljning av momsfria transporttjänster av varor och stödtjänster till dessa.

Ansökan ska inkludera en utredning om att sökanden inte bedrivit momspliktig verksamhet i Finland under ansökningsperioden, dvs. levererat varor eller tillhandahållit tjänster. Här inkluderas dock inte försäljning på vilken omvänd momsskyldighet tillämpas och inte heller försäljning av vissa momsfria varutransporttjänster och stödtjänster till dessa.

Fakturor och importdokument ska specificeras i ansökan

Varje faktura och importdokument ska specificeras i ansökan. Följande uppgifter om fakturan eller importdokumentet ska ges:

 • namnet på och den fullständiga adressen för den finländska säljaren av varan eller tjänsten (för ett importdokument anges namnet på och adressen för säljaren som är etablerad utanför EU)
 • den finländska säljarens FO-nummer (gäller inte importdokument)
 • Finlands landskod FI (gäller inte importdokument)
 • fakturans eller importdokumentets datum och nummer
 • skattegrunden i euro (= pris exklusive moms)
 • momsbeloppet i euro
 • den avdragsgilla andelen som procenttal (se 3.2.1 ovan)
 • ansökt återbäringsbelopp i euro
 • de anskaffade varornas och tjänsternas art med koder.

De koder som ska användas i ansökningar till Finland räknas upp i kapitel 8 i denna anvisning. Finland godkänner endast de koder som nämns i kapitel 8. Koden uppges med både huvud- och underkod (i formatet x.y eller x.y.z). Flera koder kan anges i samma faktura eller importdokument. Om sökanden anger koder som inte används i Finland eller endast huvudkoden, kan ansökan avslås till denna del.

Fakturauppgifter

Från och med 1.1.2017 kräver Skatteförvaltningen inte längre att ursprungliga fakturorna och importhandlingarna ska bifogas till ansökningar.

Skatteförvaltningen kan dock också i fortsättningen vid behov be om originalexemplar eller kopia av ansökans fakturor och importdokument. Alla fakturorna ska fortfarande fylla kraven på uppgifter på fakturor.

Fakturor som berättigar till återbäring ska innehålla följande uppgifter

 • fakturadatum
 • löpnummer som identifierar fakturan
 • säljarens mervärdesskattenummer (FO-nummer)
 • säljarens och köparens namn och adress
 • de sålda varornas mängd och art samt tjänsternas omfattning och art
 • datum för varuleveransen eller utförandet av tjänsterna eller förskottsbetalningsdagen, om ett sådant datum kan fastställas och skiljer sig från fakturadatum
 • skattegrunden för varje skattesats, enhetspriset exklusive moms samt prisnedsättning och rabatt, om dessa inte är inkluderade i enhetspriset
 • tillämpad skattesatsen för varan eller tjänsten
 • det skattebelopp som ska betalas
 • när en tidigare utfärdad faktura ändras med fakturan, hänvisning till den första fakturan.

Förenklad faktura

I dessa fall kan fakturan innehålla förenklade fakturauppgifter:

 • fakturans slutsumma är högst 400 euro
 • en faktura i minuthandeln eller i annan jämförbar försäljningsverksamhet som nästan uteslutande riktar sig till privatpersoner
 • fakturor för restaurang- eller cateringtjänster eller persontransport
 • verifikationer, som skrivs ut av parkeringsautomater och liknande anordningar.

Förenklad faktura är tillräckliga t.ex. på kvitton från varuhus, tåg- eller bussbiljetter och kvitton från parkeringsautomater.

Förenklad faktura måste inkludera följande uppgifter:

 • fakturadatum
 • säljarens namn och mervärdesskattenummer (FO-nummer)
 • de sålda varornas mängd och art samt tjänsternas art
 • det skattebelopp, som ska betalas för varje skattesats eller skattegrunden för varje skattesats.

Även om fakturan är förenklad ska den finländska säljarens FO-nummer anges i ansökan trots att etableringsstatens webbtjänst inte nödvändigtvis kräver detta. Å andra sidan kan webbtjänsten kräva att säljarens adress anges i ansökan trots att adressen inte finns på fakturan på grund av de förenklade uppgifterna. Om webbtjänsten kräver en adress kan sökanden ange n/a (= ej tillämpligt).

5.4 Anlitande av ombud

Ansökan kan även göras av sökandens ombud. Ombudet kan vara finskt eller utländskt. Ansökan ska inkludera ombudets namn, fullständiga postadress med landskod, e-postadress och mervärdesskattenummer eller skatteregistreringsnummer.

Om återbäring söks via ombud, ska en fullmakt bifogas i original för att specificera ombudets befogenheter. Fullmakten ska ange om ombudet endast har rätt att göra ansökan eller dessutom rätt att ta emot återbetalningen. Fullmakten skannas och bifogas till ansökan i webbtjänsten.

Om fullmakten är fortlöpande behöver den inte bifogas till varje ansökning som ombudet gör. Skatteförvaltningen kan vid behov begära fullmakten av ombudet.

Ta del av Skatteförvaltningens fullmaktsmall (pdf)

Skatteförvaltningens fullmaktsmall kan användas för fullmakt som gäller tillsvidare. En fullmakt som upprättats av sökanden godkänns också, om den innehåller motsvarande uppgifter.

5.5 Tidsfrist för ansökan

Ansökan ska göras inom nio (9) månader från utgången av det kalenderår som ansökningsperioden gäller i en webbtjänst som administreras av skatteförvaltningen i sökandens etableringsstat. Exempelvis ska ansökan gällande 2016 göras senast den 30 september 2017. Ansökan anses vara inlämnad endast om alla punkterna i ansökan är ifyllda. Ansökan tas inte till prövning, om tidsfristen har överskridits.

5.6 Handlingar som bifogas ansökan

Från och med 1.1.2017 krävs det inte längre att en näringsidkare som är etablerad i ett annat EU-land (rådets direktiv 2008/9/EG) ska bifoga elektroniska kopior av fakturorna och andra motsvarande dokument till sin ansökan.

Skatteförvaltningen kan vid behov också i fortsättningen be om de ursprungliga fakturorna och importdokumenten eller kopior av dem. Om sökanden anlitar ett ombud ska dessutom en skannad fullmakt som specificerar ombudets befogenheter bifogas ansökan.

6 Hur behandlas ansökan?

6.1 Skatteförvaltningen i etableringsstaten förmedlar ansökan till Finland

När sökanden lämnat ansökan via webbtjänsten skickar skatteförvaltningen i etableringsstaten ett meddelande till sökanden om att ansökan har mottagits. Skatteförvaltningen i sökandens eget land kontrollerar att denne varit momsskyldig under ansökningsperioden. Sedan förmedlas ansökan, bilagor och uppgift om momsskyldigheten till Finland. Skatteförvaltningen i etableringsstaten ska förmedla ansökan inom 15 kalenderdagar efter inlämningen av ansökan.

Skatteförvaltningen i etableringsstaten förmedlar dock inte ansökan till Finland, om sökanden:

 • inte har varit momsskyldig i etableringsstaten under ansökningsperioden
 • endast bedriver sådan momsfri verksamhet där inkluderad moms i priset på inköpta insatsvaror inte får dras av
 • omfattas av momsfrihet som näringsidkare som bedriver affärsverksamheten i liten skala
 • omfattas av det för jordbruksprodukterna gemensamma systemet för standardskattesats.

I dessa fall informerar skatteförvaltningen i etableringsstaten sökanden om att den inte förmedlar ansökan till Finland.

När ansökan tagits emot i Finland skickar Skatteförvaltningen i Finland ett elektronisk mottagningsmeddelande till skatteförvaltningen i etableringsstaten. Skatteförvaltningen i etableringsstaten informerar på valfritt sätt sökanden om att ansökan mottagits i Finland. Skatteförvaltningen i etableringsstaten kan t.ex. göra meddelandet tillgängligt för sökanden i webbtjänsten eller skicka beskedet per brev eller e-post.

6.2 Behandlingstiden för ansökan

Behandlingstiden för ansökan är fyra månader från det att ansökan kommer till Finland. Om Skatteförvaltningen behöver ytterligare information för att avgöra ansökan förlängs behandlingstiden till sex månader. Om tidsfristen för en begäran om tilläggsuppgifter förlängs på sökandens begäran och tidsfristen för behandlingen av ansökan förlängs på grund av detta, behandlas ansökan inom två månader från mottagandet av uppgifterna eller, om uppgifterna inte har mottagits, inom två månader från utgången av tidsfristen för att lämna ytterligare information. Om behandlingen kräver att tilläggsuppgifter begärs vid flera tillfällen behandlas ansökan inom åtta månader från ankomstdagen.

6.3 Begäran om tilläggsuppgifter

Skatteförvaltningen kan begära att sökanden lämnar tilläggsuppgifter för avgörande av ansökan om återbäring. Tilläggsuppgifter begärs per krypterat e-postmeddelande. E-postmeddelandet skickas till sökanden från adress vatrefunds@vero.fi. Om sökanden har anlitat ett ombud skickas begäran till ombudet.

Skatteförvaltningen skickar begäran om tilläggsuppgifter till sökanden inom fyra månader från ankomstdagen för ansökan. Sökandens svarstid är en månad räknat från mottagandet av begäran.

Skatteförvaltningen kan begära tilläggsuppgifter om t.ex. sökandens affärsverksamhet i Finland. Den kan även begära att få kopior av fakturor och förtullningsbeslut i ansökan. Vid behov kan Skatteförvaltningen även begära uppgifter från skatteförvaltningen i sökandens etableringsstat eller en finsk säljare av en vara eller tjänst.

6.4 Beslut och återbetalning

Skatteförvaltningen fattar återbäringsbeslutet på grundval av ansökan och svaret på en eventuell begäran om tilläggsuppgifter. Skatteförvaltningen kan använda automatiserat beslutsfattande vid avgörandet av ärende. Detta innebär att beslutet i ärende kan fattas delvis eller helt automatiserat.
Läs mer om automatiserat beslutsfattande på Skatteförvaltningen (skatt.fi)

Ett officiellt beslut, som kan överklagas, skickas till sökanden per brev. Dessutom skickas en inofficiell kopia på elektronisk väg via etableringsstaten. Skatteförvaltningen i etableringsstaten kan t.ex. förmedla beslutet så att sökanden kan läsa det i webbtjänsten.

En godkänd återbäring betalas ut till det i ansökan uppgivna bankkontot i ett EU-land. Om sökandens eller ombudets bank debiterar egna avgifter för återbetalningen kan beloppet bli mindre än det som anges i beslutet.

Om tilläggsuppgifter inte behöver begäras återbetalas momsen till sökanden inom fyra månader och tio arbetsdagar från ankomstdagen för ansökan.

Om tilläggsuppgifter begärts och sökanden lämnat uppgifterna inom tidsfristen:

 • tilläggsuppgifter har begärts vid ett tillfälle: momsen återbetalas inom sex månader och tio arbetsdagar. Om tidsfristen för en begäran om tilläggsuppgifter förlängs på sökandens begäran och tidsfristen för behandlingen av ansökan förlängs på grund av detta, betalas återbäringen inom två månader och tio arbetsdagar från mottagandet av uppgifterna eller, om uppgifterna inte har mottagits, inom två månader och tio arbetsdagar från utgången av tidsfristen för att lämna ytterligare information.
 • tilläggsuppgifter har begärts vid flera tillfällen: momsen återbetalas inom åtta månader och tio arbetsdagar från ankomstdagen.

Om behandlingen av ansökan överskrider den fastställda tidsfristen och återbetalningen försenas betalar Skatteförvaltningen i Finland ränta på det försenade beloppet enligt lagen om skatteuppbörd 12 § (13.9.2016/796). Räntesatsen motsvarar räntesatsen som används vid återbäring av moms till näringsidkare som är momsskyldiga i Finland. Ränta betalas inte om sökanden underlåtit att lämna begärda eller kompletterande tilläggsuppgifter inom tidsfristen.

7 Hur kan man söka ändring i beslutet?

Från och med 1.1.2017 söks ändring i återbäringsbeslutet eller i beslutet om påförande av moms med en skriftlig omprövningsbegäran hos skatterättelsenämnden. Ändring kan bara sökas för sådana anskaffningar som har ingått i den ursprungliga ansökan.

Omprövningsbegäran ska adresseras till skatterättelsenämnden, men lämnas in till Skatteförvaltningen. När man söker ändring i ett beslut som har daterats 2016 eller tidigare, görs det enligt det tidigare förfarandet dvs. besväret riktas till Helsingfors förvaltningsdomstol men skickas till Skatteförvaltningen.

Omprövningsbegäran kan inte skickas på elektronisk väg. Den ska upprättas på finska eller svenska.

I omprövningsbegäran ska anges:

 • ändringssökandens namn
 • i vilket beslut ändring söks
 • vilka punkter i beslutet omprövningsbegäran gäller och hur beslutet ska ändras samt
 • grunderna för begäran.

Om sökanden använder ett ombud ska en fullmakt bifogas omprövningsbegäran. Fullmakten måste ange att ombudet har rätt att framställa omprövningsbegäran.

Omprövningsbegäran ska framställas inom tre år från utgången av det kalenderår som ansökningsperioden gäller. Tiden för framställning omprövningsbegäran är ändå alltid minst 60 dagar från det att man fått del av beslutet. Mottagaren anses ha fått del av beslutet senast den sjunde dagen efter det att beslutet lämnats till posten för befordran.

Exempel: A vill söka ändring i Skatteförvaltningens beslut av 9.10.2017 om återbäring av moms till en utländsk näringsidkare. Beslutet gäller perioden 1.1.2016–31.12.2016. A ska framställa omprövningsbegäran senast 31.12.2019. A framställer omprövningsbegäran enligt anvisningarna för sökande av ändring, som bifogats beslutet. A adresserar omprövningsbegäran till skatterättelsenämnden men lämnar in den till Skatteförvaltningen.

8 Koder som ska används i ansökan för att beskriva anskaffningens art

De anskaffade varornas och tjänsternas art anges med koder som definieras i bilaga III till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 79/2012. Koden ska anges med både huvud- och underkod (formatet x.y eller x.y.z). Flera koder per faktura eller importdokument kan användas. Om sökanden anger koder som inte används i Finland eller endast huvudkoden, kan ansökan avslås i denna del.

Bränsle

1.3 Bränsle för transportmedel för betalande passagerare
1.4 Bränsle som särskilt används för testfordon        
1.5 Petroleumprodukter som används för smörjning av transportmedel eller motorer
1.6 Bränsle som inköps för återförsäljning
1.7 Bränsle för transportmedel för godstransport
1.8.1 Bränsle för passagerar- och kombinationsfordon
Som endast används i affärsverksamhet
1.8.2 Bränsle för passagerar- och kombinationsfordon
Som delvis används för kommersiell passagerartransport, körskoleverksamhet eller för uthyrning
1.8.3 Bränsle för passagerar- och kombinationsfordon
Som delvis används för andra ändamål än de ändamål som avses i 1.8.2
1.9.1 Bränsle för motorcyklar, husvagnar och fritids- eller sportbåtar, samt luftfartyg med en vikt mindre än 1 550 kg
Som används för kommersiell passagerartransport, körskoleverksamhet eller för uthyrning
1.9.2 Bränsle för motorcyklar, husvagnar och fritids- eller sportbåtar, samt luftfartyg med en vikt mindre än 1 550 kg
Som används i affärsverksamhet
1.10 Bränsle för maskiner och jordbrukstraktorer
1.12 Bränsle för transportmedel för passagerartransport, bortsett från de transportmedel som avses i 1.8 och 1.9

Hyra av transportmedel

2.4 Hyra av transportmedel för godstransport
2.5 Hyra av personbilar och kombinationsfordon
2.6 Hyra av motorcyklar, husvagnar och fritids- och sportbåtar, samt luftfartyg med en vikt mindre än 1 550 kg
2.12 Hyra av andra transportmedel än de transportmedel som avses i 2.5 och 2.6

Utgifter med anknytning till transportmedel (bortsett från de varor och tjänster som hänförs till kod 1 och 2)

3.3.1 Inköp av transportmedel för betalande passagerare                
3.3.2 Underhåll av transportmedel för betalande passagerare            
3.3.3 Inköp och installation av tillbehör för transportmedel för betalande passagerare
3.3.4 Garage- eller parkeringsavgifter för transportmedel för betalande passagerare
3.3.5 Andra utgifter för transportmedel för betalande passagerare
3.4.1 Inköp av transportmedel för godstransport
3.4.2 Underhåll av transportmedel för godstransport
3.4.3 Garage- eller parkeringsavgifter för transportmedel för godstransport
3.4.4 Andra utgifter för transportmedel för godstransport, bortsett från de utgifter som avses i 3.4.1, 3.4.2 och 3.4.3
3.5 Underhåll av personbilar och kombinationsfordon
3.6 Underhåll av motorcyklar, husvagnar och fritids- eller sportbåtar, samt luftfartyg med en vikt mer än 1 550 kg
3.7 Andra utgifter än underhållsutgifter eller garage- och parkeringsavgifter för personbilar och kombinationsfordon
3.8 Andra utgifter än underhållsutgifter eller garage- och parkeringsavgifter för motorcyklar, husvagnar och fritids- eller sportbåtar, samt luftfartyg med en vikt mer än 1 550 kg
3.15 Underhåll av transportmedel för passagerartransport, bortsett från personbilar och kombinationsfordon, motorcyklar, husvagnar och fritids- eller sportbåtar, samt luftfartyg med en vikt mer än 1 550 kg
3.16 Garage- eller parkeringsavgifter för transportmedel för passagerartransport
3.17 Andra utgifter än underhållsutgifter eller garage- och parkeringsavgifter för andra transportmedel än personbilar och kombinationsfordon, motorcyklar, husvagnar och fritids- eller sportbåtar, samt luftfartyg med en vikt mer än 1 550 kg

Utgifter för resor, såsom passageraravgift för taxi och kollektivtrafik

5.1 Utgifter för resor för beskattningsbara personer eller anställda till beskattningsbara personer
5.2 Utgifter för resor för andra personer än beskattningsbara personer eller anställda till beskattningsbara personer

Logi

6.1 Utgifter för inkvartering och logi för beskattningsbara personer eller anställda till beskattningsbara personer
6.2 Utgifter för inkvartering och logi för andra personer än beskattningsbara personer eller anställda till beskattningsbara personer
6.6 Utgifter för inkvartering och logi för efterföljande leveranser

Mat, dryck och restaurangtjänster

7.1 Mat och dryck som tillhandahålls av hotell, barer, restauranger och pensionat, inklusive frukost
7.2 Mat och dryck som tillhandahålls i anslutning till en konferens, mässa, utställning eller kongress
7.4 Restaurangtjänster som inköps för efterföljande leveranser

Inträdesavgifter till mässor och utställningar

8.1 Inträdesavgifter för beskattningsbara personer eller anställda till beskattningsbara personer
8.2 Inträdesavgifter till andra personer än beskattningsbara personer eller anställda till beskattningsbara personer

Utgifter för lyxartiklar, underhållning och representation

9.1 Inköp av alkoholhaltiga drycker
9.2 Inköp av tillverkade tobaksprodukter
9.3 Utgifter för mottagningar och representation

Övrigt 

10.1 Verktyg
10.2 Reparationer inom garantiperioden
10.3 Tjänster kopplade till utbildning
10.4.1 Arbete med fast egendom Arbete med egendom
10.4.2 Arbete med fast egendom som används som bostäder
10.4.3 Arbete med lös egendom, bortsett från sådan lös egendom som avses i kod 3
10.5.1 Inköp eller hyra av fast egendom
10.5.2 Inköp eller hyra av fast egendom som används som bostad eller för rekreations- eller fritidsändamål
10.5.3 Inköp eller hyra av lös egendom som har anknytning till eller används i fast egendom som används som bostad eller för rekreations- eller fritidsändamål
10.5.4 Inköp eller hyra av lös egendom, bortsett från sådan lös egendom som avses i kod 2
10.6 Försörjning av vatten, gas eller el genom ett distributionsnät
10.7 Gåvor av lågt värde
10.8 Kontorsutgifter
10.9 Deltagande i mässor och seminarier, utbildning eller fortbildning
10.11 Utgifter för porto och brev till länder utanför EU
10.12 Utgifter för fax och telefon i anslutning till logi
10.13 Varor och tjänster som förvärvas av en researrangör och som kommer den resande till direkt fördel
10.14 Andra varor som inköps för återförsäljning än de varor som avses i 1.6
10.15 Andra tjänster som inköps för återförsäljning än de tjänster som avses i 6.6 och 7.4
10.16 Arbete med egendom
10.17.1 Utgifter för fast egendom som används som bostad eller för rekreations- eller fritidsändamål
10.17.2 Andra utgifter för fast egendom än de utgifter som avses i 10.17.1

 

ledande skattesakkunnig Mika Jokinen

skattesakkunnig Minna Melto

Sidan har senast uppdaterats 9.4.2024