Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Hur mervärdesskattenummer, momsnummer och namn ska antecknas på fakturor som utfärdas av statens ämbetsverk och inrättningar

Har getts
6.10.2017
Diarienummer
A196/200/2017
Giltighet
6.10.2017 - Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
2661/40/2003, 1.12.2003

Anvisningens hänvisningar till mervärdesskattelagen har uppdaterats 6.10.2017. Samtidigt har man gjort andra preciseringar i anvisningen utan att tolkningen har förändrats.

Mervärdesskattelagens krav på fakturor tillämpas vid rörelsemässig försäljning av varor och tjänster på de statens ämbetsverk och inrättningar som omfattas av begreppet staten i momsbeskattningen.

209 e § i mervärdesskattelagen föreskriver om obligatoriska fakturaanteckningar. I fakturor ska antecknas bl.a. det mervärdesskattenummer som näringsidkaren använt vid försäljningen av varor eller tjänster samt namnet och adressen för säljaren och köparen.

I inrikeshandeln kan man använda FO-nummer som mervärdesskattenummer. Statens ämbetsverk och inrättningar antecknar Finska statens FO-nummer 0986674-0.

I den gemenskapsinterna handeln samt i vissa andra situationer ska fakturan förses med förutom säljarens FO-nummer också med säljarens och köparens momsnummer. Momsnumret får inte bildas utgående från finska statens FO-nummer. I de situationer där fakturan behöver momsnummer, bildas det utgående från räkenskapsverkets FO-nummer. Momsnumret bildas så att landkoden FI läggs före FO-numret och bindestrecket avlägsnas. Om FO-numret t.ex. är 1234567-8, är momsnumret FI12345678. Närmare information om momsnumret finns i Skatteförvaltningens kundanvisning Momsnummer.

Alla ämbetsverk och inrättningar som omfattas av begreppet staten i momsbeskattningen ska på fakturorna anteckna Finska staten som namn för säljaren. Därutöver ska namnet och adressen för ämbetsverket eller inrättningen antecknas på fakturorna. Ämbetsverkets eller inrättningens namn och adress behöver inte antecknas på samma ställe på fakturan med säljarens namn.

Skatteförvaltningen har gett anvisningen Faktureringskraven vid mervärdesbeskattningen. Anvisningen redogör också för de situationer där kraven på förenklad faktura kan tillämpas.


Mika Jokinen
ledande skattesakkunnig

Juha Pamppunen
skattesakkunnig

Sidan har senast uppdaterats 10.10.2017