Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Att dra av företagares utgifter för företagshälsovård vid beskattning

Har getts
28.5.2007
Diarienummer
697/345/2007
Giltighet
upphävd 4.10.2013
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om skatteförvaltningen
Ersätter anvisningen
3229/33/2002, 12.12.2002

Företagares företagshälsovård

I lagen om företagshälsovård (1383/2001) föreskrivs det om arbetsgivarens skyldighet att ordna företagshälsovård och om innehållet i och genomförandet av företagshälsovård. Enligt lagen avses med företagshälsovård sådan verksamhet som utövas av yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården som skall ordnas av arbetsgivaren och som främjar förebyggandet av sjukdomar och olycksfall i anslutning till eller som följd av arbetet, hälsa och säkerhet i arbetet och arbetsmiljön, verksamheten bland de anställda samt arbetstagarnas hälsa och arbets- och funktionsförmåga. Det är frivilligt för företagaren att ordna företagshälsovård åt sig själv. Med företagare och andra som utför eget arbete avses i lagen om företagshälsovård en person som försäkrats enligt lagen om pension för företagare (1272/2006) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006).

Företagarens företagshälsovård har tidigare omfattat endast förebyggande företagshälsovård. Lagen om företagshälsovård ändrades 1.1.2006 så att företagaren kan ordna för sig utöver förebyggande företagshälsovård även sjukvårdstjänster och andra hälsovårdstjänster såsom tjänst som hör till företagshälsovården. Sjukvård som hör till företagshälsovården är i regel sjukvård som ges av allmänläkare men även specialisttjänster som företagsläkaren värderat som nödvändiga omfattas av företagshälsovården. Företagshälsovården kan ordnas vid en kommunal hälsovårdscentral, privat inrättning eller producerad av yrkesutbildade personer inom företagshälsovården. Folkpensionsanstalten ersätter företagaren för nödvändiga och skäliga kostnader för företagshälsovården enligt sjukförsäkringslagen.

Att dra av utgifter för företagshälsovård vid beskattning

Utgifterna för företagshälsovården som företagaren ordnat för sig själv kan dras av såsom utgift för näringsverksamheten med stöd av 7 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet eller såsom utgift för gårdsbruket med stöd av 4 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk. I beskattningen är sådana utgifter avdragbara som hör till sådan företagshälsovård som Folkpensionsanstalten ersätter. Utgifter för annan än förebyggande företagshälsovård är således avdragbara om de uppstått 1.1.2006 eller därefter. Vid beskattningen kan man dra av den del av utgifterna för företagshälsovården som Folkpensionsanstalten inte ersatt.

Utgifterna för företagarens egen företagshälsovård accepteras som avdragbara endast till den del de är skäliga i jämförelse med företagarens arbetsinsats. Därutöver förutsätter avdragandet att företagaren faktiskt arbetar på företaget och att motsvarande tjänster tillhandahålls även för företagets övriga arbetstagare. Avdragandet av utgifter för företagarens egen företagshälsovård förutsätter dock inte att det förutom ägaren skall arbeta även andra arbetstagare på företaget.

Vid beskattningen av aktiebolag och personbolag utgör den avdragbara andelen av utgifterna för företagarens företagshälsovård sådan skattefri förmån som avses i 69 § i inkomstskattelagen.

 

Biträdande direktör  Anneli Kukkonen


Överinspektör  Ann-Mari KemellSidan har senast uppdaterats 28.5.2007