Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Om momsbeskattning av bildkonstnärer från och med 1.1.2003

Har getts
22.10.2002
Diarienummer
2550/40/2002
Giltighet
- 28.8.2017
Bemyndigande
L om skatteförvaltningen (1557/95) 2 § 2 mom.

Anvisningen uppdateras för tillfället.

Gränserna i euro för verksamhet i liten skala och skattelättnad i den nedre gränsen för skattskyldighet som tillämpas i mervärdesbeskattningen höjs den 1 januari 2016. I denna anvisning finns de gamla gränserna i euro. Den nedre gränsen för skattskyldighet höjs till 10000 euro och den övre gränsen för skattelättnad vid den nedre gränsen för skattskyldighet höjs till 30 000 euro. Ytterligare information i anvisningen Lättnad vid den nedre gränsen för moms.

Momssatserna höjs den 1.1.2013. Denna anvisning innehåller tidigare gällande momssatser. De nya momssatserna är 24 % (allmän momssats) , 14 % och 10 % (reducerade momssatser). Mera information i anvisningen Ändring av mervärdesskattesatserna 1.1.2013.

1. Vad ändras från och med 1.1.2003?

Skattefriheten för förstaförsäljning av ett konstverk som en bildkonstnär skapat slopas 1.1.2003 och försäljningen blir momspliktig. Förmedling och import av ett konstverk som upphovsmannen äger blir då också momspliktiga. Ändringen betyder, att bildkonstnärer och förmedlare av konstverk blir momspliktiga, om omsättningen överskrider 8 500 euro under ett kalenderår.

Definition av begreppet konstverk utvidgas så, att som konstverk betraktas också signerade och numrerade fotografier tagna av konstnären, tryckta av honom eller under hans tillsyn och vilkas antal är begränsat till högst trettio exemplar.

Vid försäljning, import och gemenskapsinternt förvärv av konstverk tillämpas 8 % skattesats från och med 1.1.2003 då det är fråga om:

 • s.k.första försäljning av konstverk då konstnären eller konstnärens rättsinnehavare säljer konstverket första gången;
 • tillfällig försäljning av konstverk då säljaren är en annan näringsidkare än en skattskyldig återförsäljare;
 • import av konstverk från ett land utanför EU;
 • inköp d.v.s. gemenskapsinternt förvärv av ett konstverk som köpts från ett annat EU –land direkt från konstnären eller från hans rättsinnehavare eller från annan näringsidkare än en skattskyldig återförsäljare.

Vid försäljning och gemenskapsinternt förvärv av konstverk tillämpas 22 % skattesats från och med 1.1.2003 då det är fråga om:

 • återförsäljning av konstverk;
 • återförsäljning med marginalbeskattningsförfarande;
 • inköp d.v.s. gemenskapsinternt förvärv från ett annat EU –land från en skattskyldig återförsäljare.

På försäljning av en förmedlingstjänst beträffande konstverk tillämpas 22 % skattesats från och med 1.1.2003.

Mervärdesskatten som skall betalas vid import från länder utanför EU av andra konstverk än de som konstnären äger sjunker således från 22 % till 8 %. Skattesatsen på numrerade och signerade konstfotografier samt skattesatsen på konstverk som annan näringsidkare än en skattskyldig återförsäljare sålt tillfälligt sjunker också från 22 % till 8 %.

På skattepliktig återförsäljning av konstverk kan man i vissa fall tillämpa marginalbeskattningsförfarandet. Ändringar som ska göras i marginalbeskattningsförfarandet behandlas inte i denna anvisning, utan i en senare anvisning om återförsäljning och förmedling av konstverk.

Ändringarna beror på ett avgörande av Europadomstolen. Mervärdesskattelagen kommer att ändras med stöd av RP 131/17.9.2002. Denna anvisning har skrivits utgående från regeringens proposition.

2 Vad är moms?

Moms är en konsumtionsskatt, som den slutliga konsumenten betalar i priset på varor som han eller hon köpt. I produktens pris ingår moms endast enligt produktens skattesats.

Försäljaren tillägger momsen till sin skattefria försäljningspris och uppbär den från köparen. Samtliga skattskyldiga försäljare redovisar moms för ”sitt eget mervärde”, dvs. för skillnaden mellan de skattepliktiga försäljnings- och inköpspriserna. Skatten som köparen betalar inflyter således till staten via de olika mellanhänderna i distributionskedjan. Skatten upprepas inte i produktens pris på grund av avdragsrätten.

3Vad är ett konstverk i mervärdesbeskattningen?

Med konstverk avses i mervärdesbeskattningen från och med 1.1.2003 följande konstverk:

 1. av konstnären för hand målade tavlor, collage, målningar, ritningar och pasteller. Byggplaneringar och –ritningar, tekniska ritningar och andra planeringar och ritningar för industriell, kommersiell, topografisk eller annat motsvarande ändamål betraktas inte som konstverk;
 2. konstgrafiska originalblad, avtryck och litografier, tryckta direkt i svartvitt eller färg från en eller flera tryckformar som konstnären framställt helt för hand, oavsett vilken teknik och vilket material som använts, dock med undantag för mekaniska eller fotomekaniska förfaranden;
 3. originalskulpturer och –statyer oavsett materialet, under förutsättning att de är helt utförda av konstnären; avgjutningar vars utförande är begränsat till åtta stycken och övervakat av konstnären eller hans efterföljande rättsinnehavare. Kopior som tillverkats som massaproduktion samt hantverk som till sin natur är sedvanliga handelsvaror betraktas inte som konstverk;
 4. handvävda tapisserier och väggbonader handgjorda efter originalritningar av konstnären, högst åtta exemplar av varje;
 5. Ny punkt från och med 1.1.2003: fotografier tagna av konstnären, tryckta av honom eller under hans tillsyn signerade och numrerade samt begränsade till trettio exemplar, oavsett storlek och underlag. Med detta avses också fotografier som tagits under konstnärens övervakning.

Den nedsatta skattesatsen om 8 % tillämpas i vissa fall på försäljning, gemenskapsinternt förvärv och import av endast ovan uppräknade konstverk. På försäljning, gemenskapsinternt förvärv och import av andra än ovan uppräknade konstverk tillämpas mervärdesskattelagens allmänna stadganden.

4 Skattesatsen för överlåtelse av ett konstverk från och med 1.1.2003?

försäljning av ett konstverk tillämpas 8 %:s skattesats då konstverkets skattepliktiga försäljare är konstverkets upphovsman eller hans rättsinnehavare eller i tillfälliga fall annan näringsidkare än en skattskyldig återförsäljare.

En näringsidkare som säljer ett konstverk tillfälligt har på sin tid köpt konstverket i allmänhet som anläggningstillgångar t.ex. för att hängas upp på affärslokaliteternas väggar. Är det fråga om försäljning av ett konstverk som skaffats till representationsutrymmen eller till andra utrymmen som underkastas avdragsbegränsningar, är försäljning av konstverket likväl skattefri, eftersom inköpet har inte heller kunnat dras av. Om en näringsidkare som tillfälligt säljer ett konstverk inte är momspliktig för sin verksamhet (t.ex. försäkringsbolag, bank m.m.), är också tillfällig försäljning av konstverket skattefri.

skattepliktig återförsäljning av ett konstverk och på försäljning av en förmedlingstjänst som avser konstverk tillämpas 22 %:s skattesats .

Om man köper ett konstverk för tillfällig skattepliktig återförsäljning, tillämpar man på återförsäljningen 22 % skattesats, trots att försäljningen av konstverket inte egentligen hör till säljarens verksamhetsområde.

Moms för alla konstverk som skall betalas för import från länder utanför EU är 8 % av skattegrunden för importen oberoende av från vem konstverket köps eller vem som är importör.

Då ett konstverk köps eller överförs från ett annat EU –land direkt från en skattskyldig upphovsman eller dennes rättsinnehavare eller annan skattepliktig näringsidkare än en skattskyldig återförsäljare, skall konstverkets köpare eller mottagare betala moms 8 % av skattegrunden för det gemenskapsinterna förvärvet d.v.s. av inköpspriset. Om man köper konstverket från en skattepliktig återförsäljare i ett annat EU –land så, att försäljningen är gemenskapsintern försäljning för försäljaren, är skatten som skall betalas för det gemenskapsinterna förvärvet 22 % av skattegrunden för det gemenskapsinterna förvärvet.

Om konstverket säljs inramat och en skattesats på 8 procent kan tillämpas på försäljning av konstverket, tillämpar man samma skattesats även på ramarnas andel på grund av anslutningsprincipen.

5 När konstnären är momsskyldig?

Försäljning av konstverk är momspliktig verksamhet, för vilken försäljaren är momspliktig om försäljarens omsättning överskrider 8 500 euro under ett kalenderår. Med omsättning avses konstnärens totala försäljning innan avdrag görs.

6 När konstnären inte är momsskyldig?

Om konstnärens omsättning är ringa, dvs. blir högst 8 500 euro under ett kalenderår, är han inte momsskyldig. Om konstnären så önskar, kan han eller hon frivilligt ansöka om momsskyldighet för försäljning av konstverk, trots att omsättningen är mindre än 8 500 euro om året. Försäljning av konstverk anses ske i form av affärsverksamhet, trots att omsättningen blir mindre än 8 500 euro om året. Om konstnären har också annan momspliktig verksamhet (t.ex. skogsbruk, jordbruk, hantverk m.m.), inräknas alla försäljningsinkomster i 8 500 euros gränsen.

Om konstnären har uppskattat att omsättningen ska bli mindre än 8 500 euro och försäljning under kalenderåret blir ändå mera än detta, införs näringsidkaren i registret över momsskyldiga från och med början av kalenderåret eller om verksamheten har börjat mitt under året, från och med den dag då verksamheten började. Detta betyder, att också moms jämte dröjsmålspåföljderna ska betalas retroaktivt från och med den dag då skattskyldigheten började. Om konstnären har uppskattat omsättningen till ett för högt belopp och har utan anledning anmält sig till moms –registret, avregistreras han först från och med den tidpunkt då han själv lämnat in anmälan om nedläggande till skatteförvaltningen. Den som ansökt om registrering avregistreras först från och med den tidpunkt då anmälan om nedläggande kommit in till registermyndigheten.

Då omsättning av ringa verksamhet uppskattas räknas till omsättningen förutom skattepliktiga försäljningar även vissa skattefria försäljningar, liksom försäljning av varor till EU –länder eller till länder utanför EU. Till omsättningen räknas inte löneinkomster och stipendier, ej heller försäljningspriser på anläggningstillgångar.

Ytterligare uppgifter finns i sidan Gränsen för momsfri verksamhet i liten skala är 8 500 euro. Anvisningar fås på skatteverk och på Internet under adressen www.vero.fi

7 Vilken annan försäljning än försäljning av konstverk är momspliktig försäljningförkonstnären?

7.1 Skattepliktig försäljning

Försäljning av varor och tjänster i Finland i form av affärsverksamhet utgör skattepliktig försäljning, om avvikelser om försäljningens skatteplikt inte förordnats i mervärdesskattelagen. Konstnärens övriga försäljningsinkomster än inkomster av försäljning av konstverk är således momspliktiga.

Ersättningar för upphovsrätt som en konstnär fått är antingen skattepliktiga eller skattefria (45 § MomsL). Som skattepliktiga har stadgats överlåtelser av upphovsrätt som ansluter sig nära till kommersiell verksamhet, liksom försäljning av upphovsrätten till fotografier och reklamverk samt publiceringsrätten till dem eller annan upphovsrätt samt försäljning av visningsrätten till olika program (tv –program, radioprogram, videoprogram m.m.). På de nämnda försäljningarna tillämpas en skattesats på 22 procent.

Försäljning av anläggningstillgångsvaror som konstnären skaffat för tillverkning av konstverk d.v.s. försäljning av t.ex. maskiner, redskap eller anordningar är skattepliktig. Försäljningen är skattepliktig, även om inköpsfakturan har anteckningen ”marginalbeskattning, innehåller inte avdragbar skatt”, eller om inköp görs från någon annan än en momspliktig försäljare. Om anläggningstillgångsföremålet har köpts för att användas för konständamål efter ikraftträdandet av momslagen, dvs. efter 1.6.1994 och man har börjat använda det för skattepliktigt konständamål efter 1.1.2003, är försäljningen av anläggningstillgångsföremålet skattepliktig. Försäljning av anläggningstillgångsföremål som köpts före 1.6.1994 är skattefri.

Om konstnären säljer en sådan vara som han använt delvis för skattepliktigt konständamål och delvis för oavdragbart ändamål, t.ex. för privat bruk, är av försäljningspriset skattepliktig den del som motsvarar användningen för det skattepliktiga konständamålet och skattefri den del som motsvarar användning för oavdragbart bruk.

Exempel:Skulptören säljer en paketbil i maj 2003. Han har skaffat paketbilen som ny år 1998. Paketbilen har använts så att 70 % av hela användningen har hänfört sig till skulpturverksamheten och 30 % av hela användningen till privat bruk. Användningsandelarna har bestämts på basis av körjournal. Paketbilens försäljningspris är 10 000 euro. Hur mycket skatt skall man betala för försäljning av paketbilen.

Av paketbilens försäljningspris är 70 % skattepliktigt och 30 % skattefri försäljning. På försäljningsfakturan antecknas:

skattefri pris skatte-% skatt

tillsammans

Paketbil 5 737,70 22 1 262,30

7 000,00 €

Skattefri andel*) 3 000,00    

3 000,00 €

Sammanlagt 8 737,70   1 262,30

10 000,00 €


*) Privatbrukets andel av användningen.

För tagande av varor och tjänster till eget bruk skall man också i vissa fall betala moms. Om situationer i anslutning till beskattning av privata uttag kan läsas mera ingående i Handboken för mervärdesskattskyldiga.

7.2 Skattefri försäljning

För konstnären är momsfria försäljningar bl.a. de i 45 § MomsL såsom skattefria stadgade olika arvoden för uppträdande, försäljningar av uppträdanden och vissa ersättningar för upphovsrätt. Skattefria ersättningar för upphovsrätt är för konstnären bl.a. upphovsrättsersättningar för artikel, manuskript och serier från förläggaren, publiceraren eller från någon annan instans. Till exempel då en frilansredaktör säljer en tidningsartikel med fotografier för att publiceras i en tidning, är av försäljningsfakturan försäljning av artikeln skattefri försäljning och försäljning av fotografierna är skattebelagd försäljning enligt skattesats på 22 procent.

Ersättningar för upphovsrätt som fåtts från Kuvasto ry är också skattefria för konstnären.

Konstnären behöver inte heller betala moms för löneinkomster eller för anslag som fåtts av allmänna källor.

Om konstnären säljer en sådan t.ex. som anläggningstillgångar anskaffad vara, för vars inköpspris avdrag har inte kunnat göras (se anvisningens punkt 10), är försäljningen momsfri. Till exempel försäljning av en personbil är skattefri, om personbilen har använts också för privata körningar.

Försäljning av ett konstverk eller någon annan vara är skattefri som gemenskapsintern försäljning till övriga EU –länder, som exportförsäljning till länder utanför EU eller som tax-free –försäljning till resenärer som kommer från länder utanför EU. Begreppen gemenskapsintern försäljning och exportförsäljning har förklarats närmare i anvisningens punkt 12. Om tax-free försäljning till resenärer finns sidan .

Försäljning av en tjänst, t.ex. en förmedlingstjänst till utlandet är skattepliktig om tjänstens försäljningsland är Finland och skattefri om försäljningslandet är något annat land än Finland. Tjänsternas försäljningsland beskrivs i momslagen. Internationell handel med tjänster förklaras närmare i sidan Mervärdesskatten i internationell handel av tjänster.

8 Hur moms som ska betalas för försäljningen beräknas?

Mervärdesskatt (=moms) som ska betalas för försäljningen beräknas genom att det skattefria försäljningspriset multipliceras med gällande skattesats. Detta skattebelopp uppbärs av köparen och antecknas i försäljningsfakturan eller i något annat försäljningsverifikat.

Konstverkets pris exkl. moms

833,33 €

+moms 8 %

66,67 €

Konstverkets pris inkl. moms

900,00 €


Den procentuella andel som skattesatsen utvisar beräknas av försäljningspriset som inte innehåller skattens andel, men till vilken man lagt alla tilläggspriser, liksom frakt, postavgifter, expeditionslösen, faktureringstillägg m.m.

Skatten beräknas av det skattepliktiga priset med följande formel:

Skattesats som tillämpas x skattepliktigt pris = SKATT
100 + skattesats

dvs. om det skattepliktiga priset på ett konstverk som konstnären skapat är till exempel 900 euro, är skatten som ingår i priset 8/108 x 900 euro = 66,67 euro.

Om det skattepliktiga priset på en vanlig fotografi är 100 euro, är skatten som ingår i priset 22/122 x 100 euro = 18,03 euro.

9 Vilka inköp är avdragbara?

En skattskyldig konstnär får, då den moms som ska betalas beräknas, dra av den moms som efter 1.1.2003 ingår i inköpspriset på förnödenheter och tjänster som han gjort för sin skattepliktiga verksamhet.Av inköpsverifikatet skall framgås beloppet av den moms som ingår i priset. Endast den skatt som ingår i inköp från en annan momsskyldig kan dras av.

Om momsbeloppet inte har specificerats på inköpsverifikatet, kan köparen inte göra avdraget. Läget är sådant bland annat då inköpet sker från en icke-skattskyldig, t.ex. från en person som bedriver obetydlig verksamhet eller då det är fråga om ett skattefritt inköp från en skattskyldig, varvid skattefrihetens grund och uppgift om att skatt inte ingår i inköpet framgår av inköpsverifikatet.

Avdragbara anskaffningar är till exempel råmaterial till konstverk, maskiner, anordningar, möbler och arbetsredskap som används vid producering av konstverk, skattepliktiga förmedlingsarvoden, anskaffningar som ansluter sig till försäljningsverksamheten, reklamutgifter, dvs. alla direkta och indirekta skattepliktiga anskaffningar som ansluter sig till tillverkning och försäljning av konstverk.

Kostnader för byggande och underhåll av produktionsbyggnader eller arbetsrum är också avdragbara. I momsbeskattningen tillämpas inte avskrivningsmetoden liksom man gör i inkomstbeskattningen, utan också den skatt som ingår i inköpspriset på byggnadsmaterial och byggnadsarbeten samt i inköpspriset på olika reparations- och underhållsarbeten avdras på en gång i enlighet med förskottsbetalningen eller inköpsfakturan. I fråga om nybygge och grundlig renovering skall man likväl lägga märke till att även om man från den moms som ingår i deras inköpspris kan göra ett avdrag vid inköpet, skall avdragen återbetalas, om byggnaden inom fem år, räknat från utgången av det år under vilket byggnaden blivit färdig eller renoveringen slutförts, säljs eller tas i något annat bruk än sådant som berättigar till avdraget. Efter denna bestämd tid av fem år finns det ingen återbetalningsskyldighet. Om återbetalningsskyldigheten kan man läsa närmare i Handboken för mervärdesskattskyldiga.

Den moms som ingår den skattepliktiga hyran för arbetsrummet och i det skattepliktiga bolagsvederlaget får konstnären dra av om hyresvärden eller fastighetsbolaget har anmält sig som momsskyldig för uthyrning av fastigheten eller för vederlagsinkomst. Om hyran eller bolagsvederlaget inte innehåller moms, har man inte rätt till avdrag till någon annan del än skatten som ingår i inköpspriset på energiförnödenhet eller bränsle som omfattas av hyran eller bolagsvederlaget. Man skall då från hyresvärden eller fastighetsbolaget be utredning om momsbeloppet som för uppvärmningens m.m. vidkommande ingår i hyran eller vederlaget.

Skattepliktiga anskaffningar som görs för skattefri exporthandel är avdragbara.

10 Vilka köp är inte avdragbara?

En konstnär är inte berättigad att göra avdrag i momsbeskattningen för följande anskaffningar:

 • anskaffningar för momsfri verksamhet (t.ex. arvoden för uppträdanden)
 • anskaffningar för eget privatbruk;
 • den skattskyldiges eller hans personals bostäder, barnträdgård, hobbyutrymmen och fritidsställen jämte brukskostnaderna och anskaffningarna;
 • resor som ansluter sig till den skattskyldiges eller dennes personals resor mellan bostad och arbetsplats, bilar o.a. varor eller tjänster;
 • varor och tjänster som är avsedda för representationsändamål;
 • frimärken för postförsändelser till länder utanför EU;
 • personbilar, bilar för två ändamål, motorcyklar, husvagnar samt vissa fartyg och luftfartyg jämte bränsle, reservdelar, service- och reparationskostnaderna m.m.

Om konstnären har en personbil som används också för privata körningar, får den moms som ingår i priset på personbilen inte dras av till någon del. Det samma gäller också moms för bensin-, diesel-, reparations- m.m. – kostnader. Personbilen måste vara 100 % : t i avdragbart bruk för att den skulle vara avdragbar i mervärdesbeskattningen. Eftersom man i praktiken använder en personbil förutom för arbetskörningar även för privata körningar eller för resor mellan bostad och arbetsrum/ateljén, är den moms som ingår i anskaffningen och brukskostnader för personbilen inte avdragbar i momsbeskattningen.

Om konstnären anskaffar någon annan förnödenhet än en personbil delvis för avdragbart ändamål och delvis för oavdragbart ändamål, har man rätt till avdraget endast i det förstnämnda fallet. Om en konstnär skaffar till exempel en paketbil som han använder till hälften vid tillverkning och försäljning av konstverk och den andra hälften utgör privatbruk, får man från den moms som ingår i paketbilens anskaffningspris dra av endast 50 %.

Det är den skattskyldiges uppgift att redogöra för förutsättningarna för avdraget. Till exempel om användning av en paketbil för avdragbart och oavdragbart ändamål eller om användning av en personbil enbart för avdragbart ändamål måste det i bokföringen finnas en tillräcklig bevisning, liksom en körjournal som fyllts i omsorgsfullt och på rätt tid.

11 Försäljning av konstverk med anlitande av en förmedlare

Då konstnären säljer ett konstverk till kunden med anlitande av en förmedlare, är konstverkets hela försäljningspris till kunden konstnärens skattepliktiga försäljning. Av försäljningsverifikatet skall framgås, att konstnären är konstverkets försäljare. I fråga om förmedling kan förmedlaren göra upp försäljningsverifikatet i stället för konstnären. Förmedlaren kan också använda sina egna försäljningsfakturablanketter. Konstnären deklarerar då som skatt som ska betalas för försäljningen hela den skatt som ingår i försäljningspriset. Den skatt enligt skattesats på 22 % som ingår i förmedlingsarvodet är avdragbar för konstnären. Om förmedlaren uppbär ett förmedlingsarvode då han redovisar till konstnären hans tillkommande andel av försäljningspriset, skall momsbeloppet som ingår i förmedlingsarvodet framgås av redovisningen.

Exempel 1: Konstnären A har bestämt priset på en tavla till 1 000 euro. Konstnären A och förmedlaren B har kommit överens om att förmedlingsarvodet är 30 % av tavlans skattepliktiga försäljningspris. Förmedlaren B uppbär det skattepliktiga förmedlingsarvodet då han redovisar tavlans pris till konstnären A.

Tavlans försäljningspris, inkl. moms 8 %

1 000,00 €

andelen av förmedlarens förmedlingsarvode  
- förmedlingsarvodet inkl. skatt 30 % av 1 000 € = 300 €  
- andelen av skatt på förmedlingsarvodet 300 € x 22/122 = 54,10 €  
- förmedlingarvodets skattefria pris + skatt = 245,90 € + 54,10 €

- 300,00 €

Andelen som redovisas till konstnären

700,00 €

Skatten som konstnären ska betala för försäljningen är 1 000 euro x 8/108 = 74,07 euro. Konstnären får dra av den skatt om 54,10 euro som ingår i förmedlingsarvodet.

Exempel 2: Konstnären C har bestämt priset på tavlan till 1 000 euro. Konstnären C och förmedlaren D har kommit överens om att förmedlingsarvodet är 30 % av tavlans skattefria försäljningspris. Förmedlaren B uppbär det skattepliktiga förmedlingsarvodet då han redovisar tavlans pris till konstnären C.

Tavlans försäljningspris, inkl. moms 8 %

1 000,00 €

andelen av förmedlarens förmedlingsarvode  
- tavlans skattefria försäljningspris 1000 € - (8/108 x 1 000 €)  
= 925,93 €  
- andelen av skattefritt förm.arvode 30 % av 925,93 € = 277, 78€  
- förmedlingsarvodets skattefria pris + skatt = 277, 78 € +  
(22 % 277,78 €:sta) = 277,78 € + 61,11 € =

- 338,89 €

Andelen som redovisas till konstnären

661,11 €

Skatten som konstnären ska betala för försäljningen är 1 000 euro x 8/108 = 74,07 euro. Konstnären får dra av den skatt om 61,11 euro som ingår i förmedlingsarvodet

12 Försäljning av ett konstverk vid konstutställning utomlands

12.1 Konstutställning i ett annat land än ett EU -land

Då konstnären själv eller en transportfirma på hans uppdrag för med sig konstverk som konstnären äger, t.ex. tavlor, till en konstutställning som hålls i ett land utanför EU, skall konstnären eller hans ombud kontakta tullanstalten för sin hemort. Konstnären fyller i tulldeklarationen för exportvaror (sidorna 1 – 3 på en SAD-blankett) och anmäler med denna blankett att konstverk ska sättas i exportförfarandet. I punkt 37 Förfarande på SAD –blanketten antecknas koden för tillfällig utförsel 2300. Konstnären ska förvara sidan 3 av SAD –blanketten som tullen lämnat tillbaka till honom med anteckning om mottagning, eftersom man måste uppvisa den för tullen när man återvänder från konstutställningen. Konstnären kan på exporttullanstalten be om en INF 3 –blankett i samband med exportformaliteterna, om han uppger det vara sannolikt att varorna i fråga återinförs till Finland via någon annan tullanstalt än exporttullanstalten.

Då tavlorna som inte sålts återinförs till Finland till konstnären, behandlas de i tullen såsom återinförsel av returvara. Av SAD –blanketten ifylls i samband med importen sidorna 6-8. Koden för förfarandet i samband med återinförsel är 6123. Tullen uppbär varken tull eller moms för konstverk som återinförs (94 § 1 mom. 18 punkten MomsL). Förutsättningen för tullfriheten och skattefriheten är att man till stöd för tulldeklarationen för en importvara (SAD –blanketten) uppvisar det exempel av exporttulldeklarationen (sidan 3) som tullmyndigheten givit exportören eller en av en myndighet till riktigheten bestyrkt avskrift av detta dokument eller den ovan nämnda INF –3 blanketten.

Om konstverk säljs vid konstutställningen, ändrar tullen efteråt den tillfälliga exporten till en slutlig export på basis av säljarens senare anmälan.
Vi mervärdesbeskattningen är det fråga om skattefri försäljning till ett land utanför gemenskapen. För försäljningspriset på ett konstverk som konstnären sålt vid en konstutställning utanför EU behöver konstnären således inte betala moms i Finland.

Skattefri försäljning till länder utanför EU deklareras med en momsdeklaration i punkten Skattefri omsättning. Som ett bevis på att det är fråga om skattefri försäljning till ett land utanför EU skall det i bokföringen eller i anteckningarna finnas en utredning, t.ex. sidan 3 av en SAD – blankett som tullen stämplat. Om skattefri export kan man läsa närmare i sidan Mervärdesbeskattningen i exporthandeln.

Den omständigheten, huruvida mervärdeskatt för försäljning av konstverket ska betalas till det land där konstutställningen anordnas, beror på lagstiftningen i detta land.

Den moms som ingår i inköpspriset på anskaffningar som köpts från ett land utanför EU och konsumerats där får inte dras av i Finland. Man kan hos skattemyndigheten i utställningslandet kontrollera, om myndigheten på separat ansökan återbär den moms som ingår i utställningsutgifterna och andra inköp.

12.2. Försäljning eller överföring av ett konstverk till ett annat EU –land

Försäljning av ett konstverk eller någon annan vara utgör gemenskapsintern försäljning, om säljaren, köparen eller någon annan för deras räkning transporterar varan till köparen till ett annat EU –land och köparen har låtit registrera sig som momspliktig i ett annat EU –land. Gemenskapsintern försäljning är skattefri för säljaren.

Säljaren ska anteckna på försäljningsverifikatet som gäller gemenskapsintern försäljning sitt eget och köparens moms –nummer samt anteckningen som utvisar skattefriheten för gemenskapsintern försäljning, t.ex. ”Moms 0 %, gemenskapsintern försäljning” eller ”VAT 0 % Intra-Community supply”.

Överföring av ett konstverk eller annan vara till en annan medlemsstat för säljarens transaktioner betraktas också som gemenskapsintern försäljning. Mottagaren av överföringen dvs. säljaren själv gör då det gemenskapsinterna förvärvet. På verifikatet som gäller överföring av en vara som ska betraktas som gemenskapsintern försäljning antecknas både överförarens och mottagarens moms –nummer.

Om transport till en annan medlemsstat måste i säljarens bokföring eller anteckningar finnas en utredning, t.ex. en faktura av transportfirman eller köparens utredning om, hur transporten har ordnats.

Skattskyldig konstnär bildar moms –numret för internationell handel av sitt eget FO –nummer genom att tillägga landskoden FI framför det och stryka mellanstrecket. T.ex. om FO –numret är 0765432-1, skall moms –numret var FI07654321.

En gemenskapsintern försäljning anmäls på momsdeklarationen i punkten Försäljning av varor till EU länder. Av gemenskapsinterna försäljningar lämnas dessutom in kvartalsvisa sammandragsdeklarationer, med vilka man deklarerar gemenskapsinterna försäljningar till momsskyldiga som registrerats i en annan medlemsstat och de överföringar som ska behandlas som gemenskapsinterna försäljningar.

Om begreppen gemenskapsintern försäljning och gemenskapsintern förvärv,periodisering samt deklarationsförfarandet se närmare Mervärdesbeskattning i EU-varuhandeln.

12.3 Konstutställning i ett annat EU -land

Då konstnären själv eller någon annan, till exempel en transportfirma för hans räkning, transporterar från Finland konstverk som konstnären äger till en konstutställning som arrangeras i ett annat EU –land, betraktas överföringen inte ännu som skattefri gemenskapsintern försäljning (MomsL 18b § 1 mom. 3 punkten). Överföringen är likväl momsfri. Konstnären ska då ha förteckning över de konstverk som han själv eller någon för hans räkning transporterar till en annan medlemsstat för konstutställning. Också återinförsel av konstverk till Finland efter konstutställningen sker momsfritt.

Om konstnären säljer sina konstverk i samband med en konstutställning som arrangeras i en annan medlemsstat, ändras överföringen av konstverken till utställningslandet till skattefri gemenskapsintern försäljning i Finland och till gemenskapsinternt färvärv i utställningslandet. Man kan hos skattemyndigheten i utställningslandet kontrollera, hur man skall registrera sig som momsskyldig för gemenskapsinterna anskaffningar i utställningslandet. Eftersom Konstföremål säljs i samband med utställningen i utställningslandet, beror det också på utställningslandets momsbestämmelser, om konstnären ska registrera sig som momsskyldig för försäljning av konstverk och uppbära ifrågavarande landets skatt för försäljningen.

Om ett annat EU –lands skatt har antecknats på inköpsverifikatet, får den inte dras av i Finland. Konstnären kan hos utställningslandet skattemyndighet ansöka om återbäring av moms som ingår i anskaffningspriset på i detta land gjorda och där konsumerade anskaffningar. Om återbäringsförfarandet finns sidan Återbäring av moms till finländsk näringsidkare i de övriga EU-länderna.

13 Varuinköp från utlandet

13.1 Varuinköp från ett annat land än ett EU -land

Då en konstnär köper för sin skattepliktiga verksamhet konstnärsmaterial eller andra varor från länder utanför EU, är det fråga om import med alla tullformaliteter. Importören (varuinnehavaren) måste i samband med import betala moms och eventuell tull jämte övriga avgifter till tullen. Momsbeloppet som antecknats på förtullningsbeslutet är för konstnären avdragbart i momsbeskattningen. Det inkluderas i momsdeklarationens punkt Avdragbar skatt. Förutsättningen för avdragsrätten är att konstnären förvarat förtullningsbeslutet jämte därtill anslutna dokument i sin bokföring eller i sina anteckningar.

13.2 Varuinköp från ett annat EU –land

Då en skattskyldig konstnär köper från ett annat EU –land från ett där verksamt företag konstnärsmaterial eller andra varor i avsikt att föra dem till Finland för att här användas för konstnärlig verksamhet, är det fråga om ett gemenskapsinternt förvärv. Det är fråga om konstnärens gemenskapsinterna förvärv också då en försäljare från ett annat EU –land själv eller någon annan för säljarens eller köparens räkning transporterar varan från ett annat EU –land till en skattskyldig konstnär i Finland.

I ett gemenskapsinternt förvärv är det ur säljarens synpunkt fråga om en gemenskapsintern försäljning. För att säljaren inte skulle uppbära försäljningslandets moms i samband med försäljningen, skall en finsk köpare vid köpet uppvisa sitt eget moms –nummer och be säljaren att behandla köpet såsom en gemenskapsintern försäljning. Säljaren antecknar då på försäljningsverifikatet både köparens och säljarens moms –nummer och dessutom en anteckning om att det är fråga om en skattefri gemenskapsintern försäljning. Säljaren uppbär då inte försäljningslandets moms för sin försäljning.

Om köpet sker till exempel på en bokhandel kontant och de nämnda uppgifterna framgår inte av kassakvitto, borde köparen be en separat bilaga till kassakvittot, på vilken säljaren antecknar moms –numren och den momsfria gemenskapsinterna försäljningen -anteckningen.

Köparen anmäler det gemenskapsinterna förvärvet och mervärdesskatten på den med en momsdeklarationsblankett. Köparen anmäler denna skatt också som skatt som ska dras av, då köpet sker för momspliktig verksamhet.

Exempel: Konstnären köper från Danmark i januari 2003 konstnärsmaterial med 200 euro och för varorna med sig till Finland med sin egen paketbil. På försäljningsverifikatet finns både säljarens och köparens moms –nummer och en anteckning om att det är fråga om en skattefri gemenskapsintern försäljning.

Köpet är ett gemenskapsinternt förvärv för konstnären. Han deklarerar det gemenskapsinterna förvärvet om 200 euro i momsdeklarationens punkt Varuinköp från EU –länder. Konstnären deklarerar skatten som ska betalas för ett gemenskapsinternt förvärv i sin momsdeklaration i punkten Skatt på EU –varuinköp. Skattebeloppet är 22 % av 200 euro, dvs. 44 euro.
Då inköpet sker för skattepliktig verksamhet, deklareras skatten på det gemenskapsinterna förvärvet också i skattedeklarationens punkt Kalenderårets skatter som skall avdras.

14 Hur konstnären anmäler sig som momsskyldig?

Konstnären ska själv på eget initiativ anmäla sig till registret över momsskyldiga om han uppskattar försäljningen kommer att överskrida 8 500 euro om året. För anmälningen används etableringsanmälan Y3 då konstnären inte ännu har ett FO –nummer (företags- och organisationsnummer). I övrigt används ändrings- och nedläggningsanmälan Y6. Att konstnären redan har ett FO nummer eller inte kan kontrolleras på skattebyrån. Blanketter och blankettanvisningar fås på skatteförvaltningens, Patent- och registerstyrelsens eller TE –centralernas serviceställen eller på Internet från adressen www.ytj.fi . Den ifyllda blanketten postas under adressen: PRS – Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors. Blanketten kan också lämnas in till nämnda ämbetsverk.

En konstnär som anmäler sig som momsskyldig fyller i alla uppgifter om sig själv på blanketterna Y3 eller Y6, liksom uppgifterna om företaget, företagets kontaktuppgifter, adressuppgifterna, register till vilka man anmäler sig, uppgift om räkenskapsperioden, huvudsaklig bransch, kontaktperson, datum och underskrift. Om konstnären anmäler sig senare än 1.1.2003 och kalenderårets omsättning överskrider 8 500 euro, registreras han likväl som momsskyldig från och med 1.1.2003.

Man kan ansöka om att bli skattskyldig, trots att man uppskattar att årsförsäljning understiger 8 500 euro. Den som ansöker sig som momsskyldig använder likväl med den som anmäler sig blanketterna Y3 eller Y6. Den sökande införs i registret över mervärdesskattskyldiga tidigast från den dagen ansökningen har kommit in. Ansökningsdagen kan även vara en senare dag än 1.1.2003.

En ny skattskyldig får från skatteverket en skriftlig anmälan om införande i registret över momsskyldiga samt Handbok för mervärdesskattskyldiga –publikationen och annat informationsmaterial. Skatteverket skickar förhandsifyllda momsdeklarations- och gireringsblanketter samt ifyllningsråd för deklaration och betalning av skatt. I samband med registreringen ges till näringsidkaren också ett FO –nummer som används i kontakter med kunder, myndigheter och andra samarbetskumpaner. FO –numret ska antecknas på alla brev, fakturor och kontantkvitton.

15 Vad momsbeskattningen förutsätter av försäljnings- och inköpsverifikat?

Med försäljningsverifikat avses försäljningsfakturor, kontantkvitton, köpebrev eller andra dokument, med vilka säljaren krediterar köparen för en såld produkt. På försäljningsverifikatet av konstverket skall man specificera en försäljningspris exklusive skatt, skattens andel enligt de olika skattesatserna samt fakturans slutsumma. På försäljningsverifikatet som ges till konsumenten behöver skattebeloppet inte specificeras. Om försäljningen är skattefri, skall försäljningens skattefrihet och dess grund framgå av försäljningsverifikatet. På försäljningsverifikatet måste dessutom finnas säljarens FO –nummer och anteckningen ”Moms reg.”. På försäljningsverifikatet skall dessutom det överlåtna konstverket och överlåtelsetidpunkten specificeras.

Av inköpsfakturan skall framgå den anskaffade varan eller tjänsten, momsbeloppet enligt de olika skattesatserna samt leveransdagen.

Försäljnings- och inköpsverifikaten utgör grunden för momsbeloppet som ska redovisas, så att den skattskyldige skall förvara dem i sin anteckningsbok eller bokföringen och vid behov lämna in till skattemyndigheten. Verifikatens förvaringstid är minst sex år från utgången av det år under vilket räkenskapsperioden gått ut.

16 Hur mervärdesskatten inverkar på bokföringsskyldigheten och skyldigheten att göra anteckningar?

Konstnärer är antingen bokföringsskyldiga eller anteckningsskyldiga. Bokföringen eller anteckningarna utgör grunden för mervärdesbeskattningen. Konstnären är skyldig att föra sådan bokföring eller ha sådana anteckningar av vilka momsbeloppet som ska betalas kan utredas.

Moms på försäljningar och inköp hänförs i huvudsak på den månad under vilken den sålda varan har levererats eller tjänsten utförts eller under vilken köpet har tagits emot (= prestationsprincipen).

Skatten på förskottsbetalningar som fåtts av försäljningar eller betalts för inköp hänförs alltid till betalningsmånaden.

Eftersom en konstnär är en yrkesutövare eller bedriver verksamhet i ringa skala, får han hänföra momsen på försäljningar och inköp enligt betalningstidpunkten. Detta kallas för kassaprincipen. En yrkesutövare och den som bedriver verksamhet i ringa skala får också tillämpa prestationsprincipen. Då en konstnär tillämpar prestationsprincipen får han vid räkenskapsperiodens utgång dra av också momsen på en anskaffning som levererats men inte ännu betalts.

17 Hur momsen anmäls och betalas?

Mervärdesskatten är en skatt som betalas på eget initiativ, vilket innebär, att skatten anmäls och betalas på eget initiativ. Skatteperioden är antingen en kalendermånad eller ett kalenderår. I fråga om månadsförfarande är deklarations- och betalningstiden 1 mån 15 dagar. I årsförfarandet är kalenderårets deklarations- och betalningstid två månader räknat från utgången av kalenderåret.

I regeringens proposition 131/2002 har man kommit fram med att konstnärerna ska tillämpa månadsförfarandet. Under behandlingen i riksdagen har det också framställts att konstnärerna borde tillämpa årsförfarandet. Skattestyrelsen ger ett separat meddelande, ifall deklarations- och betalningstiden för konstnärernas moms fastställs till ett kalenderår.

18 Handledning och rådgivning

Närmare uppgifter om momsbeskattninegen och momsförfarandet finns sidorna: Handbok för momsskyldiga 2011, , Deklarationsanvisningar för periodskattedeklaration. Skatteförvaltningens anvisningar fås på skatteförvaltningens verksamhetsställenoch från Internetadressen www.vero.fi.

Skatteförvaltningens riksomfattande servicenummer 029497015 hjälper till ifrågor som ansluter sig till mervärdesbeskattningen. Konstnären kan också be från skatteverket skriftlig avgiftsfri handledning eller avgiftsbelagd förhandsavgörande om sina egna momsfrågor.

19 Ikraftträdande

19.1 Allmänt

Lagändringarna ska träda i kraft 1.1.2003.

Första försäljningen av konstverk eller försäljningen av förmedlingstjänsten som avser förmedling av ett konstverk som upphovsmannen äger är momspliktiga, om det sålda konstverket överlåtits till köparen eller förmedlingstjänsten har utförts för huvudmannen 1.1.2003 eller senare. Om försäljningens skattesats sjunker från 22 % till 8 %, tillämpas den minskade skattesatsen om varan eller tjänsten har överlåtits till köparen 1.1.2003 eller senare.

Moms behöver inte betalas för förskottsbetalningar för första försäljning av ett konstverk eller för försäljning av försäljningstjänst som avser förmedling av ett konstverk som upphovsmannen äger, vilka fåtts före 1.1.2003, även om konstverket har levererats eller förmedlingstjänsten har utförts 1.1.2003 eller senare.

Skattesatsen som ska betalas för ett gemenskapsinternt förvärv av ett konstverk som blir skattepliktig är 8 %, om köparen har tagit emot konstverket 1.1.2003 eller senare.

Skatten som ska betalas för ett konstverk som importerats från ett land utanför EU är 8 % av skattegrunden för importen, om konstverket har överlåtits från tullövervakningen 1.1.2003 eller senare. Tullen uppbär momsen i samband med importen och dagen då varan överlåtits från tullövervakningen framgår ur förtullningsbeslutet som gäller den importerade varan.

19.2 Bestämmelser om ikraftträdandet i fråga om försäljning

Försäljning av ett konstverk som upphovsmannen äger är skattepliktig om konstverket levereras till köparen efter 1.1.2003. Försäljningen är skattefri om konstverket som upphovsmannen äger har levererats till köparen före utgången av år 2002 trots att betalningen fås först under år 2003. Om konstnären får förskottsbetalning under år 2002 för ett konstverk som levererats efter 1.1.2003, behöver moms inte betalas för förskottsbetalningen.

Exempel 1: Skulptören har skapat en skulptur år 2002. Skulpturen säljs och levereras till köparen i februari 2003. Man har november 2002 fått förskottsbetalning 1 000 euro. Skulptören får de resterande 2 000 euro i februari 2003. Skulptören anmäler sig som momspliktig från och med 1.1.2003.

För de 1 000 euro som skulptören fått som förskottsbetalning i november 2002 behöver han inte betala moms.
För den resterande betalningen i februari 2003 måste han betala moms. Skattebeloppet är 2 000 € x 8/108 = 148,15 €.

Exempel 2: En konstutställning med tavlor som konstnären äger anordnas 15.12.2002 – 15.1.2003. En tavla säljs till kunden 20.12.2002 och lämnas över till kunden 16.1.2003. Hela köpesumman för tavlan betalas 20.12.2002. Konstnären anmäler sig som momspliktig från och med 1.1.2003.

Eftersom tavlan har betalts helt under år 2002, är försäljningsinkomsten momsfri för konstnären.
Härvid har den omständigheten att tavlan har överlåtits till kunden år 2003 ingen betydelse.

Skattesatsen för signerade och numrerade konstfotografier är 22 %, om konstfotografin har överlåtits till köparen under år 2002. Det samma gäller också för konstverk som annan näringsidkare än en skattskyldig återförsäljare sålt tillfälligt. Skattesatsen är 8 % i situationer som nämns i anvisningens punkt 4, om leveransen sker efter 1.1.2003. Skattesatsen på förskottsbetalningar bestäms på basis av den skattesats som var i kraft vid överlåtelsetidpunkten.

För försäljning av en förmedlingstjänst som avser ett konstverk som upphovsmannen äger skall mervärdesskatt betalas, om förmedlingen sker efter 1.1.2003. Förskottsbetalningar som fåtts under år 2002 eller tidigare är skattefria för förmedlaren.

20 Begynnelseavdrag

Konstnären får dessutom från inköp som gjorts innan lagen trätt i kraft (1.1.2003) dra av mervärdesskatten såsom s.k. begynnelseavdrag. En konstnär som ska bli skattskyldig får göra begynnelseavdraget för varor som köpts inkl. skatt och som finns i lager 1.1.2003 eller för själv importerade eller tillverkade varor, byggnader inte medräknade. Avdragsrätten gäller även för tjänster, bortsett från byggnadsarbeten eller andra byggtjänster som ansluter sig till byggnader eller jordområden. Av löpande årsutgifter som hänför sig till år 2002, liksom för telefon- och elräkningar som betalts år 2002, får begynnelseavdrag inte göras.

Begynnelseavdraget görs enligt huvudregeln endast för förnödenheter som skaffats efter det att mervärdesskattelagen trätt i kraft (1.6.1994). Avdraget fås för moms som ingått i inköpspriset på omsättnings- eller anläggningstillgångar, eller om deras värde har minskat, för skatten som beräknats av det sannolika överlåtelsepriset. Värdeminskningen som beror på förslitning av varan eller föremålet ska således tas i beaktande då man beräknar momsbeloppet som ingår i varan. Omsättningstillgångar är förnödenheter som är som sådana eller i förädlad form avsedda för överlåtelse eller för konsumtion, liksom råämnen och annat material till försäljningsprodukter. Anläggningstillgångar är bl.a. maskiner, anordningar och redskap samt rättigheter som kan särskilt överlåtas och andra förnödenheter som är avsedda för att oavbrutet bära inkomst under flera räkenskapsperioder.

Förutsättningen för begynnelseavdraget är att den skattskyldige har ett inköpsverifikat, av vilket den moms eller omsättningsskatt som betalts i samband med inköpet framgår. Till bokföringen skall fogas ett promemoriaverifikat, ur vilket grunderna för begynnelseavdraget framgår.

Begynnelseavdraget görs endast av användningens avdragbara andel, om varan eller föremålet som 1.1.2003 finns i lagret används både för avdragbart och icke avdragbart ändamål.

Begynnelseavdrag får inte göras för varor som före 1.6.1994 skaffats till anläggningstillgångar.

Exempel: Konstnären har 1.1.2003 tre icke sålda konstverk av vilka ett har blivit färdigt år 1993, ett år 1996 och ett år 2002. Dessa konstverk säljs i Finland under år 2003. Konstnären har inte inköpskvitton över materialanskaffningar som avser konstverk som blivit färdiga år 1993 och 1996. Fakturor över materialanskaffningar beträffande konstverket som blivit färdigt år 2002 har arkiverats i anteckningsmappen. Konstnären anmäler si som momsskyldig från och med 1.1.2003. Kan konstnären få begynnelseavdraget för dessa tavlor och är försäljningen av dem i hemlandet år 2003 skattefri eller skattebelagd?

Konstnären kan inte göra begynnelseavdrag för omsättnings- och mervärdesskatter som ingått i material för konstverk som blivit färdiga under år 1993 och 1996 , eftersom verifikat har inte förvarats. Konstnären får göra begynnelseavdrag från den moms som ingår i inköpspriset på materialanskaffningar som avser konstverket som blivit färdigt under år 2002.

Begynnelseavdrag får göras också från moms på de material vilka finns i lager för att vänta på blivande användning i konstnärsverksamheten. Om materialets inköpspris är samma som deras sannolika överlåtelsepris, görs begynnelseavdraget direkt från den skatt som ingår i inköpspriset.
I promemoriaverifikatet samlas in en lista över de material som använts för ett konstverk som blivit färdigt år 2002 och material som finns i lager samt över den skatt som ingått i inköpspriset. Till promemoriaverifikatet bifogas kopior av motsvarande inköpsverifikat.

Försäljning av alla konstverk i hemlandet är under år 2003 skattepliktig försäljning enligt 8 %:s skattesats.

21 Inverkan av moms på konstnärens inkomstbeskattning

Registrering som momsskyldig inverkar inte på, enligt vilken lag konstnären beskattas i inkomstbeskattningen.

Beloppet som ska betraktas som inkomst i inkomstbeskattningen är försäljningspriset exkl. moms.

Moms som betalts i inköpspriset på konstnärens material- o.a. anskaffningar dras av i moms –kalkylen, om inköpet är avdragbart i mervärdesbeskattningen och inköpsprisets skattefria del dras av i inkomstbeskattningen. Vid inkomstbeskattningen avdragbara utgifter för inkomstens förvärvande avviker något från det vad man kan dra av i mervärdesbeskattningen. Till exempel utgifter av en personbil och dess användning får i allmänhet inte dras av i mervärdesbeskattningen, men i inkomstbeskattningen är de avdragbara till den del som bilen används för konstnärsverksamheten.

Då köpet inte är avdragbart i mervärdesbeskattningen, får också momsens andel av inköpspriset dras av i inkomstbeskattningen

Bilaga

Exempel på konstnärens moms –kalkyl för januari 2003

Konstnären i exemplet är en yrkesutövare. På skatterna som ska betalas för försäljningarna tillämpar han kassaprincipen och på inköp leveransprincipen.

Skatter som ska betalas för försäljningar:

Skattepliktig försäljning (8 %):

skattegrunden

skatt

1. Influtna inkomster av försäljning av tavlor2000 euro för tavlor som sålts och levererats i januari


1 851,85


148,15

Skattepliktig försäljning (22 %)    
2. Försäljning av en anläggningstillgångsförnödenhet 350 euro

286,88

63,12

Skattefri försäljning    
3. I januari influtna försäljningsfordringar för tavlor som sålts före 1.1.2003


2000,00


-

Skatter på försäljningar sammanlagt  


211,27

Skatter som dras av:

 

4. Skatten som ingår i inköpspriset på färg, tyg, penslar, arbetsredskap och andra anskaffningar
som tagits emot i januari och skaffats för tillverknings-och försäljningsverksamhet


66


5. Skatten som ingår i arbetsrummets hyra för januari


66


6. Skatten som ingår i inköpspriset på förmedlingstjänster som skaffats i januari


44

7. Begynnelseavdrag för råmaterial till färdiga tavlor som 1.1.2003 funnits i lager samt skatten som ingår i anskaffningspriset på andra omsättnings- och anläggningstillgångar eller i ett sannolikt överlåtelsepris som är lägre än detta
440

Skatter som dras av


616

Skatt som redovisas = 211,27 – 616,00 = - 404,73 euro

Om de skatter som ska dras av för en kalendermånad är större än skatterna som ska betalas för försäljningen, överförs den negativa skatten för att dras av från den skatt som ska redovisas för den nästföljande månaden. Om skatten som ska redovisas för en hel räkenskapsperiod är negativ, överförs skatten att dras av från den skatt som ska redovisas för den första månaden i den nästföljande räkenskapsperioden. Skatteverket kan också på den skattskyldiges ansökan återbetala den negativa skatten efter räkenskapsperiodens slut. Mitt under en räkenskapsperiod kan återbäring betalas endast i undantagsfall, se närmare Handbok för momsskyldiga 2011.

Övervakningsanmälan ska lämnas in till skatteverket för varje månad. Övervakningsanmälan ska lämnas in inom den utsatta tiden också då skatten som ska redovisas för en månad är negativ (1 mån 15 dag).

Om konstnären ska tillämpa deklarations- och betalningsförfarande för ett helt kalenderår, görs exemplets moms –kalkyl för hela kalenderåret.


Sidan har senast uppdaterats 23.10.2002