Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Lättnad i anslutning till momsskyldighetens nedre gräns vid inkomstbeskattningen

Har getts
9.3.2017
Diarienummer
A2/200/2017
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
L om skatteförvaltningen (1557/95) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
116/345/2005

Denna anvisning gäller en ändring i den tidigare anvisningen. Ändringen avser inkomstföringen av lättnaden vid den nedre gränsen när betalningsprincipen tillämpas.

Lättnaden vid den nedre gränsen för moms har inte särskilt föreskrivits som skattefri inkomst, och därför utgör den skattepliktig inkomst vid inkomstbeskattningen. Det år då lättnaden ska inkomstföras beror på om man i beskattningen av den momsskyldige ska tillämpa prestations- eller betalningsprincipen och om den momsskyldige är med i månads- eller årsförfarandet.

1 Allmänt

En momslättnad vid den nedre gränsen kan fås på vissa villkor. Den behandlas mera ingående i Skatteförvaltningens anvisning A176/200/2015 Lättnad vid den nedre gränsen för moms.

2 Månadsförfarande

2.1 Bokföring enligt prestationsprincipen

Enligt lag om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (NärSkL) 19 § 1 mom. utgör inkomst intäkt för det skatteår under vilket den erhållits i pengar, i form av en fordran eller såsom annan förmån med penningvärde. Fordran som baserar sig på skattelättnaden i moms uppstår vid bokslutstidpunkten, då det blir klart om förutsättningarna för skattelättnaden föreligger. Skattelättnaden räknas vid inkomstbeskattningen alltså som inkomst för den räkenskapsperiod vid vars utgång rätten till skattelättnaden uppstått.

Exempel 1: Moms som på grund av en skattelättnad för räkenskapsperioden 1.1 -31.12.2016 återbetalas utgör inkomst för skatteåret 2016 och moms som på grund av skattelättnad för räkenskapsperioden 1.3.2016-28.2.2017 återbetalas utgör inkomst för skatteåret 2017.

Har skattelättnaden inte noterats som inkomst i bokföringen, ska den inkomstföras i skattedeklarationen.

2.2 Bokföring enligt betalningsprincipen

Rörelseidkare och yrkesutövare har på bokföringslagen baserad rätt att föra enkel bokföring enligt betalningsprincipen. Då en rörelseidkare eller yrkesutövare utnyttjar sin rätt att ha enkel bokföring enligt betalningsprincipen är räkenskapsperioden alltid kalenderåret. Även vid inkomstbeskattningen av de yrkesutövare som sköter bokföringen enligt betalningsprincipen tillämpas betalningsprincipen (NärSkL 27a §). Däremot i beskattningen av rörelseidkare bokförs deras inkomster och utgifter enligt prestationsprincipen på olika skatteår även om rörelseidkaren har enkel bokföring.

Skattelättnaden i moms utgör yrkesutövarens inkomst under det år då Skatteförvaltningen betalar skattelättnaden till den momsskyldige (skattelättnad kan ansökas inom tre år efter utgången av den räkenskapsperiod som lättnaden avser). Kvittningen av en lättnad vid den nedre gränsen som gjorts på räkenskapsperiodens sista periodskattedeklaration mot skatt som ska betalas anses dock som erhållen under det år då skatten vars redovisning uteblev genom kvittning  borde ha betalats.

Exempel 2: Yrkesutövarens räkenskapsperiod är 1.1 - 31.12.2016, varför han kan ansöka om skattelättnad i moms fr.o.m. 1.1.2017 efter räkenskapsperiodens utgång. Skatteförvaltningen betalar skattelättnaden till yrkesutövaren på basis av ansökan 21.3.2017. Före nämnda tidpunkt har yrkesutövaren redan hunnit redovisa staten momsen för räkenskapsperioden 1.1 - 31.12.2016 (momsen som ska redovisas för december 2016 ska betalas senast 15.2.2016). Vid inkomstbeskattningen utgör skattelättnaden som Skatteförvaltningen betalat 21.3.2017 yrkesutövarens inkomst för räkenskapsperioden 1.1  – 31.12.2017, dvs inkomst för skatteåret 2017.

Exempel 3: Yrkesutövarens räkenskapsperiod är 1.1.2016-31.12.2016.Yrkesutövaren har den 12 februari 2017 lämnat in en momsdeklaration för december 2016 och kvitterar en lättnade vid den nedre gränsen mot moms som ska betalas.  Det kvitterade beloppet utgör inkomst för räkenskapsperioden 1.1 - 31.12.2017, dvs. för skatteåret 2017.

Om yrkeutövaren inte har noterat skattelättnaden som inkomst i bokföringen, ska den inkomstföras i skattedeklarationen.

3 Årsförfarande

Årsförfarandet i mervärdesbeskattningen omfattar sådana primärproducenter och upphovsmän till konstverk som inte bedriver annan momspliktig verksamhet (Mervärdeskattelag, MomsL 162 §). Om omsättningen är högst 30 000 euro under ett kalenderår, är deklarations- och betalningsperioden för moms ett kalenderår, om Skatteförvaltningen har godkänt ansökan. De momsskyldiga som omfattas av årsförfarandet debiterar momsen hos kunderna i försäljningspriset och redovisar den under kalenderåret influtna momsen till staten före utgången av februari året efter kalenderåret. Den momsskyldige själv drar av skattelättnaden från momsen som han skall redovisa och lämnar de uppgifter som behövs för beräkning av lättnaden i samband med momsdeklarationen (MomsL 149c §). Primärproducenter och upphovsmän till konstverk har dock rätt till att på ansökan övergå till månadsförfarandet och då tillämpas bestämmelserna om månadsförfarandet också på skattelättnaden.

En momsskyldig som är med i årsförfarandet erhåller den under kalenderåret genom försäljningen från kunden influtna momsen till fullt belopp men redovisar momsen minskad med skattelättnadens belopp till staten. Enligt betalningsprincipen som tillämpas i inkomstbeskattningen anses den skattaskyldige få inkomsten i pengar till sitt förfogade när den momsskyldige frigörs från skyldigheten att betala moms som motsvarar skattelättnaden. Skattelättnaden som momsskyldiga som är med i årsförfarandet får anses därför som inkomst för det skatteår under vilket skattelättnaden får dras av från skatten som har förfallit till betalning.

Exempel 4: Omsättningen för en primärproducent som är med i årsförfarandet är 7 000 € under perioden 1.1 - 31.12.2016. Primärproducentens försäljning inkluderar moms enligt 14 %, momsen är m.a.o. 980 €. Primärproducentens moms som ska avdras för skatteperioden är 490 €; momsen som ska redovisas är alltså 490 €. I sin momsdeklaration för 2016 drar primärproducenten av den skattelättnad som han erhållit från momsen som ska redovisas (i detta fall drar han som skattelättnad av hela det momsbelopp som ska redovisas), och det blir inte kvar någon moms att redovisa. Skattelättnaden (490 €) utgör inkomst för skatteåret 2017 vid inkomstbeskattningen av den momsskyldige eftersom han frigörs från skyldigheten att betala moms som förfaller till betalning i februari 2017.

Om en momsskyldig som är med i årsförfarandet redovisar momsen till fullt belopp och ansöker om skattelättnad först i efterhand, utgör skattelättnaden, i enlighet med betalningsprincipen, inkomst för det skatteår under vilket Skatteförvaltningen betalar skattelättnaden till den momsskyldige.

Om den momsskyldige inte har noterat skattelättnaden som han fått som inkomst i sin bokföring eller sina anteckningar, ska den inkomstföras i skattedeklarationen.

4 Förvärvskälla för skattelättnad vid den nedre gränsen

Förvärvskällan för skattelättnaden vid den nedre gränsen bestäms enligt i vilken förvärvskälla de intäkter uppkommit som bildar den omsättning som tas i beaktande vid beräkningen av skattelättnaden vid momsskyldighetens nedre gräns. Om omsättningen uppstår t.ex. av verksamhet som ska beskattas inom näringsförvärvskällan, utgör även den erhållna skattelättnaden inkomst inom näringsförvärvskällan.

Den momsskyldiges momspliktiga verksamhet kan fördela sig på olika förvärvskällor vars inkomster ska beskattas inom respektive förvärvskälla. Då ska även den erhållna skattelättnaden fördelas i förhållande till förvärvskällornas omsättningar såsom inkomst på dessa förvärvskällor. Exempel: Omsättningen inom den momsskyldiges näringsförvärvskälla är 8 000 € och omsättningen inom jordbrukets förvärvskälla är 4 000 €. Som inkomst av näringsverksamhet räknas då 2/3 och som inkomst av jordbrukets förvärvskälla 1/3 av den erhållna skattelättnaden.

5 Tillämpning i beskattningspraxis

Man ska fästa stor uppmärksamhet vid handledningen åt kunder beträffande inkomstföringen av skattelättnaden vid den nedre gränsen. I regel är det inte ändamålsenligt att i efterskott ingripa i skattelättnader som inkomstförts under fel år eller fel förvärvskälla. I sådana situationer ska man instruera den momsskyldige att handla rätt under kommande skatteår.

6 Ikraftträdande

Denna anvisning tillämpas på lättnader vid den nedre gränsen som betalas eller dras av efter att anvisningen har getts.


ledande skattesakkunnig Sami Varonen

överinspektör Petri ManninenSidan har senast uppdaterats 21.3.2017