Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Återköp av TeliaSonera Abs aktier i personbeskattningen

Har getts
20.3.2006
Diarienummer
397/31/2006
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
Lag om skatteförvaltningen (1557/95) 2 § 2 mom.

TeliaSonera AB köpte egna aktier av sina aktieägare på basis av riktat återköpserbjudande på våren 2005. I anvisningen behandlas beskattningsfrågor i anslutning till återköp av aktier för en sådan skattskyldigs del som beskattas enligt inkomstskattelagen.

Biträdande direktör  Erkki Laanterä

Överinspektör  Matti Merisalo

1.Återköpserbjudande

TeliaSonera AB gjorde på våren 2005 ett riktat erbjudande om återköp av sina egna aktier. Enligt erbjudandet hade TeliaSonera Abs aktieägare möjlighet att sälja av sina aktier till TeliaSonera AB till ett pris som översteg aktiens börskurs.

Erbjudandet genomfördes så att envar aktieägare erhöll en säljrätt per en aktie i TeliaSonera AB. Med 25 säljrätter fick aktieägaren sälja till TeliaSonera AB en aktie för 55 Svenska kronor (ca 5,8018 euro; EUR/SEK-valutakursen 1.7.2005).

Alternativt kunde man sälja säljrätterna eller en del av dem vidare som sådana utan att använda säljrätterna till försäljning av aktierna. Säljrätterna kunde säljas i s.k. kommissionsfri försäljning eller på fondbörsen.  Säljrätterna var under en viss tid föremål för handel t.ex. på Helsingfors fondbörs.

Exempel 1: A hade 155 aktier i TeliaSonera AB. På grund av dem fick A 155 säljrätter. Med 155 säljrätter hade A rätt att sälja till TeliaSonera AB högst 6 aktier (155:25 = 6,2 = > 6). 5 överskjutande säljrätter kunde A sälja som sådana vidare. A kunde sälja även flera säljrätter utan att använda dem till försäljning av aktier. A kunde även köpa mera säljrätter på börsen för att kunna sälja flera aktier till TeliaSonera AB.
Anbudstiden för återköp av aktier utgick 14.6.2005. Säljrätterna, som varken användes till försäljning av aktier eller såldes vidare, förföll och blev värdelösa.

2.Inkomstbeskattning

Centralskattenämnden har tagit ställning till vissa inkomstskattefrågor kring försäljning av aktier och säljrätter på basis av återköpserbjudandet i sitt förhandsavgörande 7/2005 (lagakraftvunnet). I det följande behandlas beskattningsfrågor med anknytning till TeliaSonera Abs återköpserbjudande med beaktande av centralskattenämndens avgörande samt allmänna regler om beskattning av överlåtelsevinster.

2.1. Försäljning av aktie 

På försäljning av aktie till TeliaSonera AB på grund av återköpserbjudande tillämpas stadgandena om beskattning av överlåtelsevinst. Försäljningen kan ha bragt en överlåtelsevinst eller en överlåtelseförlust. Vinsten eller förlusten räknas ut på normalt sätt genom att avdraga aktiens anskaffningsutgift från aktiens försäljningspris (erhållet återköpspris). Om säljrätten har använts till försäljning av aktier anses säljrätten inte har blivit överlåten separat. Till säljrätten hänförs då ingen del av återköpspriset utan hela återköpspriset anses ha erhållits av aktieöverlåtelse. 

Försäljning av aktie som har skett på basis av återköpserbjudandet har i allmänhet inte åsamkat kostnader för försäljaren. Om säljrätterna har erhållits från TeliaSonera gratis på grund av aktieägandet har säljrätterna ingen anskaffningskostnad. Om säljrätterna har förvärvats på annat sätt och de har använts till aktieförsäljning skall deras anskaffningspris läggas till aktiens anskaffningspris. 

Exempel 2: A hade 155 aktier i TeliaSonera AB. Dessa aktier hade A köpt år 2004 för 3,30 euro / aktie. På grund av dem fick A 155 säljrätter gratis. Med  155 säljrätter hade A rätt att sälja till TeliaSonera AB högst 6 aktier (155:25 = 6,2 = > 6). För att kunna sälja inalles 7 aktier köpte A på börsen ytterligare 20 säljrätter för 0,0737 euro / säljrätt.
A sålde 7 aktier till TeliaSonera för 5,80 euro / aktie. Överlåtelsevinsten räknas ut genom att avdraga från överlåtelsepriset 40,60 euro (7 * 5,80) aktiernas anskaffningsutgift 3,10 euro (7 * 3,30) och anskaffningsutgift på 20 säljrätter 1,474 euro (20 * 0,0737). Överlåtelsevinsten är 16,02 euro.

2.2. Försäljning av säljrätt

Även vederlaget som man fått vid separat överlåtelse av säljrätten beskattas enligt stadgandena om beskattning av överlåtelsevinst. Om säljrätten har erhållits av TeliaSonera AB gratis på grund av aktieägandet har den ingen anskaffningsutgift. Enligt centralskattenämndens beslut fördelas på säljrätten ingen del av anskaffningsutgiften för den aktie på grund av vilken säljrätten har erhållits. När man räknar ut överlåtelsevinsten drar man av från överlåtelsepriset en presumtiv anskaffningsutgift. Den är alltid 20 procent av överlåtelsepriset (man har inte kunnat äga aktier i TeliaSonera AB i minst 10 års tid varför presumtiv anskaffningsutgift på 40 procent av överlåtelsepriset inte kan tillämpas).

Exempel 3: A hade 1520 aktier i TeliaSonera AB. På grund av dem fick A 1520 säljrätter. Med 1500 säljrätter sålde A till TeliaSonera AB 60 aktier. Resten eller 20 säljrätter som A inte använde till försäljning av aktier sålde A för 0,0737 euro / säljrätt. Vinsten av försäljning av säljrätten räknas ut genom att från överlåtelsepriset 1,47 euro (20 * 0,0737) avdraga som presumtiv anskaffningsutgift 20 procent av överlåtelsepriset eller 0,29 euro (1,47 * 20 %). Överlåtelsevinsten för säljrätterna är 1,18 euro.

Om säljrätten har förvärvats på annat sätt än på basis av aktieägandet räknas överlåtelsevinsten genom att från försäljningspriset avdraga inköpspriset eller annat anskaffningspris för säljrätterna.

2.3. Förfall av säljrätt

Om säljrätten inte har använts, har den förfallit och blivit värdelös. Säljrätten som har erhållits på grund av aktieägandet har ingen anskaffningsutgift. Förfall av säljrätten har då inte kunnat bringa en överlåtelseförlust.

2.4. Små överlåtelsevinster och -förluster

Vinst av egendomsöverlåtelse är skattepliktig kapitalinkomst. Små överlåtelsevinster är dock skattefria och små överlåtelseförluster oavdragsgilla (inkomstskattelagen 48 § 6 moment och 50 § 2 moment).

Vinsten av återköp av aktier i TeliaSonera AB eller överlåtelse av säljrätter är inte skattepliktig inkomst för fysiska personer eller inhemska dödsbon om sammanlagda överlåtelsepriser på aktier, säljrätter och övrig under år 2005 överlåten egendom är högst 1 000 euro. På motsvarande sätt är överlåtelseförlusten inte avdragsgill om de sammanlagda överlåtelsepriserna på under år 2005 överlåten egendom är högst 1 000 euro och anskaffningspriserna på under skatteåret överlåten egendom är högst 1 000 euro.

När man räknar ut överlåtelsepriserna och anskaffningsutgifterna beaktar man inte överlåtelsepriserna och anskaffningspriserna på sedvanligt bohag.

2.5. Avräkning av i Sverige betald skatt

I samband med återköp av aktie har av återköpspriset innehållits en skatt på 15 procent i Sverige (kupongskatt). Skatten har uttagits på återköpsprisets hela belopp (återköpspriset * 15 procent). Skatten är inte slutlig. Den skatteskyldige har rätt att ansöka om att Skatteverket i Sverige återbetalar skatten delvis eller helt (kupongskattelagen (1970:624) 27 §). Den slutliga skatten i Sverige är 15 procent på skillnaden mellan återköpspriset och anskaffningspriset och varierar alltså beroende på anskaffningsutgiften i enskilda fall. Till den skattskyldige återbetalas skillnaden mellan den innehållna skatten och den slutliga skatten. Om anskaffningspriset för den återköpta aktien är större eller lika stor som återköpspriset återbetalas skatten helt. Den innehållna skatten, alltså 15 procent av hela återköpspriset, är aldrig det riktiga slutliga beloppet av skatt eftersom vid uträkning av den slutliga skatten den skattskyldige har i varje fall rätt att som anskaffningspris avdraga 20 procent av överlåtelsepriset (se punkt 3, Hur söker man om återbetalning av skatt i Sverige).

Skatten som man betalt på återköpspriset i Sverige avräknas i Finland i enlighet med det Nordiska skatteavtalet och lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning. Skatten avräknas genom av avdraga dess belopp från den skatt som i Finland skall betalas på samma inkomst. Avräkningen får inte överstiga beloppet av de skatter som skall betalas i Finland på inkomst som förvärvats i Sverige (lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning 4 §).

En förutsättning för avräkning är att den skattskyldige företer utredningen om att skatten till främmande staten är slutlig. Om förutsättningar för medgivande av avräkning annars föreligger, men den skattskyldige inte förmår lägga fram samtliga utredningar, kan avräkning medges till ett skäligt belopp (lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning 8 §).

Finska skatteförvaltningen har inte fått några direkta uppgifter om det slutliga skattebeloppet på återköpspriset som enskilda skattskyldiga skall betala i Sverige. Har den skattskyldige inte i sin skattedeklaration företett utredning om sin slutliga skatt i Sverige skall som skatt avräknas 15 procent av den överlåtelsevinst som uträknas i Finland av återköp av aktier i TeliaSonera AB (15 % * överlåtelsevinst). 

Exempel 4: A har sålt 100 aktier till TeliaSonera AB på grund av återköpserbjudandet. Återköpspriset har varit 5,80 euro / aktie eller sammanlagt 580 euro. På återköpspriset har innehållits 87 euro (580 x 15 %) i skatt i Sverige.

A hade skaffat sig de sålda aktierna genom köp. Inköpspriset hade varit 3,30 euro / aktie eller sammanlagt 330 euro. Därtill hade A haft anskaffningskostnader om 17,82 euro. Aktiernas anskaffningspris var således inalles 347,82 euro. 

Överlåtelsevinsten av de återköpta aktier är 232,18 euro (580 ./. 347,82). Underlag för avräkning för den svenska skatten är 34,52 euro (232,18 x 15 %).

Om ingen vinst uppkommit vid återköp av aktier, finns det ingen svensk skatt som avräknas.

Den svenska skatten avräknas ej heller om vinsten av återköp av aktier är skattefri i Finland. Överlåtelsevinst är skattefri om de sammanlagda överlåtelsepriserna för annan egendom än sedvanligt bohag under skatteåret är högst 1 000 euro.

På försäljningspris av säljrätten har ingen skatt innehållits i Sverige.

2.6. Deklarering av överlåtelsevinst och -förlust

Den skattskyldige skall anteckna vinsten eller förlusten som uppkommit vid återköp av aktier eller försäljning av säljrätter på den förhandsifyllda skattedeklarationen, som skall returneras till skatteförvaltningen. Visten och förlusten deklareras på följande sätt:

  • vinsten som uppkommit vid återköp av aktie antecknas i punkt 4.2. (överlåtelsevinster);
  • skatten som betalats i Sverige på återköpspriset uppges i skattedeklarationens punkt "tilläggsuppgifter";
  • överlåtelseförlusten som uppkommit vid återköp av aktier antecknas i punkt 4.3. (överlåtelseförluster);
  • vinsten som uppkommit vid överlåtelse av säljrätter antecknas i punkt 4.2. (överlåtelsevinster)
  • förlusten som uppkommit överlåtelse av säljrätter antecknas i punkt 4.3. (överlåtelsevinster).

Om överlåtelsevinst och -förluster skall även fyllas i blankett 9 A (3064r, Uträkning av överlåtelsevinst eller -förlust av värdepapper och värdeandelar), som skall returneras till skatteförvaltningen som bilaga till skattedeklarationen.

För att underlätta deklareringen har kontrolluppgifterna om återköp av aktier och försäljning av säljrätterna som skatteförvaltningen erhållit antecknats på den förhandsifyllda skattedeklarationens specifikationsdel. Oberoende av kontrolluppgifterna skall den skattskyldige alltid själv räkna ut vinsten och förlusten och uppge den i deklarationen. 

3.Hur ansöker man om återbetalning av skatt i Sverige

För att få återbetalt den skatt som innehållits för mycket i Sverige skall den skattskyldige lämna in en skriftlig ansökan till Skatteverket i Sverige. Ansökan skall skickas till adressen:

Skatteverket
Ludvikakontoret
Box 23
771 21 Ludvika
Sverige

Om återbetalning kan ansökas med det svenska Skatteverkets blankett ”Ansökan om återbetalning av svensk skatt på utdelning/Claim for repayment of Swedish tax on dividends", SKV 3740.
Blanketten fås på svenska skatteförvaltningens Internet-sidor www.skatteverket.se. Blanketten kan även beställas från det svenska Skatteverket.

I ansökan skall den skattskyldige förete med verifikationer styrkt utredning om följande omständigheter beträffande de aktier som TeliaSonera AB återköpt

  • anskaffningspris
  • försäljningspris och
  • den skatt på återköpspris som innehållits i Sverige.

Kopior av verifikationer duger.

Vid uträkning av det belopp som återbetalas bestäms aktiernas anskaffningsutgift i enlighet med de regler som gäller i Sverige. Till skillnad från Finland skall det märkas att I Sverige räknas anskaffningsutgiften för aktierna enligt genomsnittsmetoden. Om den skattskyldige har skaffat aktier vid olika tidpunkter och till olika pris skall det räknas ett genomsnittligt anskaffningspris per aktie för de aktier som den skattskyldige ägde vid återköpstillfället. Om aktierna hade erhållits i gåva eller arv är skattskyldiges anskaffningskostnad lika med gåvogivarens eller arvlåtarens anskaffningskostnad.

Alternativt kan man avdraga som anskaffningskostnad 20 procent av återköpspriset (schablonregel).

Ansökan om återbetalning skall inlämnas inom fem år räknad från utgånget av det kalenderår under vilket återköp av aktie har ägt rum (kupongskattelagen 27 §). Ansökan skall alltså lämnas in senast den 31.12.2010.

Sidan har senast uppdaterats 21.3.2006