Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Ung företagsamhet rf:s studieprogram

Har getts
3.4.2006
Diarienummer
553/345/2006
Giltighet
3.4.2006−18.10.2015
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om skatteförvaltningen (1557/95)

Ung Företagsamhet rf erbjuder studieprogram åt skolelever och studerande som vill prova på företagsverksamhet och lära sig att klara sig i arbetet. Samma undervisningsmetod tillämpas på grundskolenivåns, mellanstadiets och eftergymnasiala studier. Namnen på studieprogrammen för grundskolenivån och mellanstadiet är UF – Ett år som företagare och för högstadiet UF – Eget företag. Till studieprogrammet hör att 3-10 studerande tillsammans grundar ett s.k. övningsföretag och arbetar i företaget under ett helt läsår. Studerandena får stöd för övningsföretagsverksamheten av rådgivare som har etablerat sig i näringslivet samt av lärare som fungerar som konsulter. Syftet med UF-verksamheten är att genom egen övningsföretagsverksamhet ge ungdomarna erfarenhet av företagsverksamheten och få dem att inse hur ett företag fungerar.

Övningsföretagen fungerar på den verkliga marknaden och producerar produkter eller tjänster åt sina kunder. Studerandena kan själv hitta på vilka produkter eller tjänster de vill tillhandahålla i företaget. Innan verksamheten sätts igång utser gruppen företagets tjänstemän, såsom verkställande direktören. Syftet med verksamheten är inte att ge vinst, utan i första hand att ge företagsmedlemmarna information om företagsverksamhet.

Startkapitalet för övningsföretaget samlas in genom andelar. Startkapitalet kan vara högst 1 350 euro per företag. Övningsföretaget kan inte ta lån för verksamheten. När företaget läggs ned, återbetalas de medel som investerats i andelarna. Om övningsföretagets verksamhet händelsevis har varit vinstbringande, kan studerandena dessutom få en andel av vinsten, som kallas för ränta eller dividend. Övningsföretaget är rapporteringsskyldigt (bl.a. bokföring). Penningaffärerna övervakas av både läraren och en utomstående rådgivare från näringslivet.

Studieprogrammet koordineras i Finland av UF-kontoret (www.nuoriyrittajyys.fi). Övningsföretagen registrerar sig och rapporterar till UF-kontoret samt får ett intyg över de kurser de deltagit i.

Inkomstbeskattning

Studieprogrammet Ung Företagsamhet har tidigare beskattats så att den övningsföretagsverksamhet som ingår i läroplanen anses vara allmännyttig verksamhet. Denna tolkning har grundat sig på de omständigheter att övningsföretagsverksamheten volymmässigt har varit liten och hänfört sig till undervisningen. Eftersom studieprogrammet efter år 2005 har utvidgats att gälla även eftergymnasiala läroanstalter och eftersom omsättningen i övningsföretagen i vissa fall har gått upp till drygt 3 000 euro, anser Skattestyrelsen att det nu är motiverat att ändra på den tidigare tolkningen om beskattningen av studieprogrammet. Enligt Skattestyrelsens uppfattning ska övningsföretagsverksamheten under nuvarande omständigheter jämställas med skattepliktig förvärvsverksamhet hos de studerande som varit aktiva i övningsföretaget och investerat penningmedel i företaget. Man kan jämställa denna verksamhet med självständig förvärvsverksamhet, eftersom övningsföretagen som hör till läroplanen inte registreras i handelsregistret och företagsverksamhetens längd är begränsad till ett läsår.

Man kan bedriva självständig förvärvsverksamhet utan att grunda något egentligt företag. Inkomsten av sådan verksamhet beskattas på samma sätt som fysiska personers inkomster i övrigt, dvs. som förvärvsinkomst enligt bestämmelserna i inkomstskattelagen.

På grund av att övningsföretagsverksamheten som hör till skolans läroplan ska enligt Skattestyrelsens uppfattning betraktas som elevernas självständiga förvärvsverksamhet, ska eleverna deklarera inkomsterna som de erhållit från övningsföretaget (t.ex. vinst och den lön som man erhållit när man tränat arbetsgivarrollen). Inkomsterna fylls i punkt övriga förvärvsinkomster i den personliga skattedeklarationen. Också skolan som har några UF-studieprogram i sin läroplan bör anvisa eleverna till det rätta deklarationsförfarandet. Om en studerande är minderårig och således inte får någon förhandsifylld skattedeklaration, ska studeranden på eget initiativ fylla i och lämna in deklarationen till skatteverket. Skattedeklarationsblanketter får man t.ex. på skatteförvaltningens webbplats www.skatt.fi. Studeranden ska i deklarationen lämna uppgifter om alla inkomster som han eller hon erhållit från övningsföretaget. Återbäring av det kapital som investerats i övningsföretaget utgör emellertid inte skattepliktig inkomst och behöver således inte anges i deklarationen.

Eftersom studieprogrammet Ung Företagsamhet inte betraktas som sådan allmännyttig verksamhet som skolan bedriver, utan grundarelevernas förvärvsverksamhet, ska skolan och övningsföretagen hålla penningrörelserna skilda från varandra. Skolorna brukar samla in medel för lägerskolor eller klassresor. Insamling av medel för dylika ändamål är i regel sådan verksamhet som förblir utanför beskattningen. Även om vinsten från övningsföretagen doneras till lägerskola eller klassresor, utgör inkomsten från ett övningsföretag trots det skattepliktig inkomst hos mottagaren – dvs. delägaren i övningsföretaget.

Om man efter läsåret grundar ett nytt företag med avsikt att ta över övningsföretagets verksamhet, ska det nya företaget registrera sig som vanligt i skatteförvaltningens register genom att fylla i en etableringsanmälan. Även då deklareras inkomsten som under läsåret erhållits från övningsföretaget i elevernas respektive skattedeklarationer i enlighet med vad som beskrivits ovan. Efter att man grundat ett företag deklareras inkomsten såsom företagets inkomst på den deklarationsblankett som är avsedd för företagsformen i fråga.

Momsbeskattning

Om övningsföretagets omsättning för räkenskapsperioden överstiger den i 3 § i mervärdesskattelagen angivna gränsen på 8 500 euro, ska företaget registrera sig i skatteförvaltningens register genom att fylla i etableringsanmälan. Då anses övningsföretagets verksamhet vara näringsverksamhet som bedrivits i form av sammanslutning och företaget är momspliktigt för all försäljning av varor och tjänster som under räkenskapsperioden ägt rum i form av rörelseverksamhet.

Om man efter läsåret grundar ett nytt företag som tar över övningsföretagets verksamhet, räknas den omsättning som övningsföretaget haft under läsåret inte till det nya företagets omsättning t.ex. när man räknar ut omsättningsgränsen på 8 500 euro enligt MomsL 3 §. Ett företag som grundats efter läsåret hänför sig inte längre på utbildningsprogrammet.

Förskottsuppbörden

Övningsföretaget kan tillhandahålla tjänster för vilka det får arbetsersättningar. Sådana tjänster är t.ex. hundrastning och städtjänster. För att producera tjänster behöver företaget inte anmäla sig i förskottsuppbördsregistret, utan övningsföretaget kan använda skolans FO-nummer och förskottsuppbördsregistrering. Om man använder skolans förskottsuppbördsregistrering, förutsätter det dock alltid att övningsföretagsverksamheten ingår i skolans läroplan.

Träning av arbetsgivarrollen

Eftersom verksamheten av UF-övningsföretagen jämställs med elevernas självständiga förvärvsverksamhet, har övningsföretaget inte någon roll som arbetsgivare i beskattningen om det betalar grundareleverna löner för att träna rollen som arbetsgivare. Övningsföretagen är således under sådana omständigheter inte skyldiga att registrera sig som arbetsgivare till skatteförvaltningen och de är inte heller skyldiga att betala arbetsgivarens socialskyddsavgift eller övriga lönebikostnader. Övningsföretagen behöver inte heller verkställa förskottsinnehållning eller lämna in årsanmälan för dessa prestationer. Eftersom de prestationer som betalats till eleverna under namnet lön inte kan anses utgöra lön till sin skattemässiga karaktär, ska eleverna deklarera sådana inkomster i sin personliga skattedeklaration i punkt övriga förvärvsinkomster.

Annan företagsverksamhet än sådan som hör till skolans läroplan

Om studieprogrammet Ung Företagsamhet arrangeras så att det inte hör till skolans läroplan, ska övningsföretaget registrera sig till skatteförvaltningen på en etableringsanmälningsblankett.

Biträdande direktör   Anneli Kukkonen

Byråinspektör   Sanna HätönenSidan har senast uppdaterats 13.4.2006